EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0530

Регламент (ЕО) № 530/2007 на Съвета от 8 май 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2000 за въвеждане на изключителни търговски мерки в полза на страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз

OJ L 125, 15.5.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; заключение отменено от 32000R2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/530/oj

15.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 530/2007 НА СЪВЕТА

от 8 май 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2000 за въвеждане на изключителни търговски мерки в полза на страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 2007/2000 (1) се предвижда неограничен безмитен достъп до пазара на Общността за почти всички стоки с произход от страни и територии, облагодетелствани от процеса на стабилизиране и асоцииране.

(2)

Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, бе подписано в Люксембург на 12 юни 2006 г. До приключването на необходимите процедури по влизането му в сила бе подписано, сключено и влезе в сила на 1 декември 2006 г. Временно споразумение относно търговията и въпроси, свързани с търговията между Европейската общност, от една страна, и Република Албания, от друга страна (2).

(3)

Споразуменията за стабилизиране и асоцииране и временните споразумения установяват договорен търговски режим между Общността и всяка от страните бенефициери. Двустранните търговски отстъпки от страна на Общността се равняват на отстъпките, прилагани в рамките на едностранните автономни търговски мерки съгласно Регламент (ЕО) № 2007/2000.

(4)

Целесъобразно е да бъде изменен Регламент (ЕО) № 2007/2000, за да се вземат предвид настъпилите промени. По-специално е целесъобразно да се извади Република Албания от списъка на страните бенефициери, ползващи се от тарифни отстъпки, предоставени за същите стоки, в съответствие с договорния режим. Освен това е необходимо да се уточнят обемите на общата тарифна квота за определени стоки, за които са предоставени тарифни квоти в съответствие с договорните режими.

(5)

Република Албания, Република Хърватска и Бившата югославска република Македония ще продължат да бъдат бенефициери по Регламент (ЕО) № 2007/2000, доколкото посоченият регламент предвижда тарифни отстъпки, които са по-благоприятни от отстъпките, съществуващи в съответствие с договорните режими,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2007/2000 се изменя, както следва:

1)

Член 1 се заменя със следния текст:

„Член 1

Преференциални режими

1.   Съгласно специалните разпоредби, предвидени в членове 3 и 4, стоки с произход от Босна и Херцеговина, от Република Черна гора или от митническите територии на Сърбия и Косово, освен стоките с кодове 0102, 0201, 0202, 1604, 1701, 1702 и 2204 по Комбинираната номенклатура, могат да се внасят в Общността без ограничения на количествата или еквивалентни мерки и без мита или такси с еквивалентен ефект.

2.   Стоки с произход от Албания, от Република Хърватска или от Бившата югославска република Македония ще продължат да се ползват от разпоредбите на настоящия регламент, когато това е посочено, или от мерки, предвидени в настоящия регламент, които са по-благоприятни от търговските отстъпки, предвидени в рамката на двустранните споразумения между Европейската общност и тези страни.

3.   Вносът на захарни изделия под позиции 1701 и 1702 по Комбинираната номенклатура, с произход от Босна и Херцеговина, от Черна гора или от митническите територии на Сърбия и Косово, ще се ползва с отстъпките, предвидени в член 4.“

2)

В член 4 параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   За вноса на захарни изделия под позиции 1701 и 1702 по Комбинираната номенклатура, с произход от Босна и Херцеговина, от Черна гора или от митническите територии на Сърбия и Косово, се прилагат следните годишни безмитни тарифни квоти:

а)

12 000 тона (нетно тегло) за захарни изделия с произход от Босна и Херцеговина;

б)

180 000 тона (нетно тегло) за захарни изделия с произход от Черна гора и митническите територии на Сърбия или Косово.“

3)

Приложение I се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Стоки, които към 16 май 2007 година са превозвани транзитно или се намират в Общността на временно складиране, в митнически складове или в свободни зони и за които преди тази дата има доказателство за произход от Албания или от Бившата югославска република Македония, издадено по надлежния ред в съответствие с дял IV, глава 2, раздел 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (3), продължават да се подчиняват на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2007/2000 до 16 септември 2007 година.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2007 година.

За Съвета

Председател

P. STEINBRÜCK


(1)  ОВ L 240, 23.9.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1946/2005 (ОВ L 312, 29.11.2005 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 239, 1.9.2006 г., стр. 2.

(3)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОТНОСНО ТАРИФНИТЕ КВОТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, описанието на стоките има указателен характер, доколкото в рамките на настоящото приложение преференциалният режим се определя от принадлежността към кодовете по КН. Там, където има „ex“ пред кода по КН, преференциалният режим се определя едновременно от кода по КН и от съответното описание.


№ по ред

Код по КН

Описание на стоката

Годишен обем на квотата (1)

Бенефициери

Мито

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster): живи; пресни или охладени; замразени; сушени, осолени или мариновани, пушени; филета и други меса от риба; прахове, брашна и агломерати под формата на гранули, годни за консумация от човека

70 тона

Босна и Херцеговина, Черна гора, митнически територии на Сърбия и Косово

Без мито

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Шарани: живи; пресни или охладени; замразени; сушени, осолени или мариновани, пушени; филета и други меса от риба; брашна и агломерати под формата на гранули, годни за консумация от човека

120 тона

Босна и Херцеговина, Черна гора, митнически територии на Сърбия и Косово

Без мито

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Морски каракуди (Dentex dentex и Pagellus spp.): живи; пресни или охладени; замразени; сушени, осолени или мариновани, пушени; филета и други меса от риба; прахове, брашна и агломерати под формата на гранули, годни за консумация от човека

95 тона

Босна и Херцеговина, Черна гора, митнически територии на Сърбия и Косово

Без мито

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Лавраци (Dicentrarchus labrax): живи; пресни или охладени; замразени; сушени; осолени или мариновани, пушени; филета и други меса от риба; прахове и брашна, агломерирани под формата на гранули, годни за консумация от човека

80 тона

Босна и Херцеговина, Черна гора, митнически територии на Сърбия и Косово

Без мито

09.1579

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Готови храни и консерви от сардини

70 тона

Босна и Херцеговина, Черна гора, митнически територии на Сърбия и Косово

6 %

09.1561

1604 16 00

1604 20 40

Готови храни и консерви от аншоа

260 тона

Босна и Херцеговина, Черна гора, митнически територии на Сърбия и Косово

12,5 %

09.1515

2204 21 79

ex 2204 21 80

2204 21 84

ex 2204 21 85

2204 29 65

ex 2204 29 75

2204 29 83

ex 2204 29 84

Вина от прясно грозде, с алкохолно съдържание на обем не повече от 15 % vol, непенливи вина

145 000 hl (2)

Албания (3), Босна и Херцеговина, Хърватия (4) Бившата югославска република Македония (5) Черна гора, митнически територии на Сърбия и Косово

Без мито


(1)  Един общ обем за тарифната квота за година, достъпен за вноса с произход от страните бенефициери.

(2)  Обемът на общата тарифна квота ще се намали, ако обемът на индивидуалната тарифна квота, прилагана под подпозиции 09.1588 и 09.1548, за някои вина с произход от Хърватия се увеличи.

(3)  Достъпът за вина с произход от Република Албания до тази обща тарифна квота зависи от предварителното изтичане на индивидуалната тарифна квота, предвидена в Допълнителния протокол за вината, сключен с Република Албания. Индивидуалните тарифни квоти са отворени под подпозиции 09.1512 и 09.1513.

(4)  Достъпът за вина с произход от Република Хърватска до тази обща тарифна квота зависи от предварителното изтичане на индивидуалната тарифна квота, предвидена в Допълнителния протокол за вината, сключен с Хърватия. Индивидуалните тарифни квоти са отворени под подпозиции 09.1588 и 09.1589.

(5)  Достъпът за вина с произход от Бившата югославска република Македония до тази обща тарифна квота зависи от предварителното изтичане на индивидуалната квота, предвидена в Допълнителния протокол за вината, сключен с Бившата югославска република Македония. Индивидуалните тарифни квоти са отворени под подпозиции 09.1558 и 09.1559.“


Top