EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0222

2007/222/ЕОРешение на Комисията от 4 април 2007 година за започване на дейността на Регионалния консултативен съвет за югозападните води в рамките на Общата политика в областта на рибарството

OJ L 95, 5.4.2007, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 466–466 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 129 - 129

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/222/oj

5.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/52


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 април 2007 година

за започване на дейността на Регионалния консултативен съвет за югозападните води в рамките на Общата политика в областта на рибарството

(2007/222/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 2004/585/ЕО на Съвета от 19 юли 2004 г. относно създаване на регионални консултативни съвети в рамките на Общата политика в областта на рибарството (1) и по-специално член 3, параграф 3 от него,

като взе предвид препоръката, предоставена от Франция на 9 февруари 2007 г. от името на Белгия, Испания, Франция, Нидерландия и Португалия,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на Общата политика в областта на рибарството (2) и Решение 2004/585/ЕО определят рамката за създаването и дейността на регионалните консултативни съвети.

(2)

С член 2 от Решение 2004/585/ЕО беше създаден Регионален консултативен съвет, който отговаря за района на югозападните води, в рамките на Международния съвет за изследване на моретата (ICES), зони VIII, IХ и Х (водите около Азорските острови) и секторите на CECAF 34.1.1, 34.1.2 и 34.2.0 (водите около Мадейра и Канарските острови) (3).

(3)

В съответствие с член 3, параграф 1 от Решение 2004/585/ЕО представители на сектора на рибарството и други групи по интереси представиха искане посоченият регионален консултативен съвет да започне дейността си за Белгия, Испания, Франция, Нидерландия и Португалия.

(4)

Съгласно изискванията на член 3, параграф 2 от Решение 2004/585/ЕО заинтересованите държави-членки определиха дали заявлението за Регионалния консултативен съвет за района на югозападните води е съобразено с разпоредбите, предвидени в посоченото решение. На 9 февруари 2007 г. заинтересованите държави-членки предадоха на Комисията препоръка относно посочения регионален консултативен съвет.

(5)

Комисията оцени заявлението на заинтересованите страни и препоръката в светлината на Решение 2004/585/ЕО и на целите и принципите на Общата политика в областта на рибарството и счита, че Регионалният консултативен съвет за района на югозападните води е готов да започне дейността си,

РЕШИ:

Член единствен

Регионалният консултативен съвет за района на югозападните води, създаден съгласно член 2, параграф 1, буква д) от Решение 2004/585/ЕО, започва дейността си от 9 април 2007 г.

Съставено в Брюксел на 4 април 2007 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  OВ L 256, 3.8.2004 г., стр. 17.

(2)  OВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(3)  Както са определени в Регламент (ЕИО) № 3880/91 на Съвета (ОВ L 365, 31.12.1991 г., стр. 1).


Top