EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0381

Регламент (ЕО) № 381/2007 на Комисията от 4 април 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 796/2004 относно определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и Регламент (ЕО) № 1973/2004 относно създаване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане, посочени в дял IV и в дял IVa от същия регламент и по отношение на използването на земята, която е била оставена под угар за целите на производството на сурови материали

OJ L 95, 5.4.2007, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 946–951 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/381/oj

5.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 381/2007 НА КОМИСИЯТА

от 4 април 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 796/2004 относно определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и Регламент (ЕО) № 1973/2004 относно създаване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане, посочени в дял IV и в дял IVa от същия регламент и по отношение на използването на земята, която е била оставена под угар за целите на производството на сурови материали

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на Регламенти (ЕИО) № 2019/93, (ЕО) № 1452/2001, (ЕО) № 1453/2001, (ЕО) № 1454/2001, (ЕО) № 1868/94, (ЕО) № 1251/1999, (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) № 1673/2000, (ЕИО) № 2358/71 и (ЕО) № 2529/2001 (1), и по-специално член 52, параграф 2 и член 145, букви в), г) и й) от него,

като има предвид, че:

(1)

Определението за хектар, отговарящ на условията за подпомагане в рамките на схемата за единно плащане, дадено в член 44 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, беше изменено от Регламент (ЕО) № 2012/2006 на Съвета (2), така че всяка площ, засадена с маслинови дървета отговаря сега на условията за подпомагане.

(2)

Съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, изменен с Регламент (ЕО) № 2012/2006, използването на географската информационна система за култивиране на маслинови насаждения не е задължително за държавите-членки, които не прилагат помощите за маслинови гори, предвидени в глава 10б от дял IV от споменатия регламент. Вследствие на това изменение следва да се измени член 12 от Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията (3) относно съдържанието на единното заявление по отношение на парцелите с маслинови насаждения и приложение XXIV, точки 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 1973/2004 на Комисията (4) по отношение на определението за маслинови насаждения, отговарящи на условията за подпомагане и изчисляването на броя хектари, отговарящи на условията за подпомагане с цел използването на права за плащане.

(3)

В член 33 от Регламент (ЕО) № 796/2004 се определят правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1782/2003 относно условията за проверка на съдържанието на тетрахидроканабинол при отглеждането на коноп. От 2007 г. нататък производството на коноп за употреба, различна от тази за влакно, ще бъде разрешена, съгласно глава 4 от дял III от Регламент (ЕО) № 1782/2003, като използване на земя съгласно схемата за единно плащане. Следователно член 33 и приложение II към Регламент (ЕО) № 796/2004 следва да бъдат съответно изменени.

(4)

В съответствие с член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 796/2004 държавите-членки са уведомили Комисията за резултатите от тестовете за определяне на нивото на тетрахидроканабинол в сортовете засят коноп през 2006 г. Тези резултати следва да се вземат предвид при съставяне на списъка от сортове коноп, допустим за преки плащания през следващите пазарни години, и на списъка от сортове, разрешени временно за пазарната 2007/2008 година. За някои от сортовете следва да се извърши проверката на съдържанието на тетрахидроканабинол съгласно процедура Б от приложение I от Регламент (ЕО) № 796/2004.

(5)

От 2007 г. нататък помощта за енергийни култури, предвидена в глава 5 от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, ще се прилага в новите държави-членки, които подават заявление за схемата за единно плащане на площ. Правилата, валидни за група култури, по отношение на помощите за енергийни култури следва също да се прилагат в новите държави-членки.

(6)

Член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 796/2004 е отменен с Регламент (ЕО) № 263/2006 на Комисията (5). Поради това член 136 от Регламент (EО) № 1973/2004 следва да бъде съответно изменен.

(7)

С Регламент (ЕО) № 270/2007 са изменени правилата за възможната употреба на захарно цвекло за производството на енергийни продукти. Вследствие на това следва да се приемат идентични условия за растенията, култивирани на площ, която отговаря на условията за използване на правата за земя под угар.

(8)

Следователно регламенти (ЕО) № 796/2004 и (ЕО) № 1973/2004 следва съответно да бъдат изменени.

(9)

Измененията, въведени с регламенти (ЕО) № 953/2006 (6), (ЕО) № 2012/2006 и (ЕО) № 270/2007, се прилагат от 1 януари 2007 г. Следователно съответните изменения от настоящия регламент следва да бъдат прилагани от същата дата.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по преките плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 796/2004 се изменя, както следва:

1)

В член 12, параграф 3, втората алинея се заменя със следното:

„В държавите-членки, чиято идентификационна система за селскостопански парцели, посочена в член 20 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, включва географската информационна система за култивиране на маслинови насаждения, графичният материал, който се предоставя на земеделците по отношение на маслиновите парцели трябва да съдържа за всеки парцел с маслинови насаждения броя на съответните дървета, отговарящи на условията за подпомагане, и местоположението им в парцела, както и общата засадена с маслинови насаждения площ, изразена в ГИС-хектари, в съответствие с точка 3 от приложение XXIV към Регламент (EО) № 1973/2004.“

2)

В член 33, параграфи 4 и 5, в първа и втора алинеи се заличава „отглеждан за влакно“.

3)

Приложение II се заменя с текста от приложението към настоящия регламент.

Член 2

Регламент (ЕО) № 1973/2004 се изменя, както следва:

1)

Член 136 се заменя със следното:

„Член 136

Прилагане на Регламент (ЕО) № 796/2004

Без да се засяга трета алинея от член 143б, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, Регламент (ЕО) № 796/2004 се прилага за схемата за единно плащане на площ с изключение на член 7, член 8, параграф 2, букви б) и в), член 12, параграф 1, буква в) и параграф 2, член 13, параграфи от 2 до 8, член 14, параграфи 2 и 3, членове 16 и 17, член 21, параграф 3, член 24, параграф 1, букви б), г) и д), член 26, параграф 1, букви а), б) и в) и параграф 2, букви б), в) и г), член 27, параграф 2, букви ж), з), и) и й), член 28, параграф 1, буква г), член 30, параграф 3, член 31, членовете от 34 до 40, член 49, параграф 2, член 50, параграфи 2, 4, 5 и 6, членовете от 51 до 64, член 69 и член 71, параграф 1 от него.“

2)

В член 143, параграф 2, буква а) се заменя със следното:

„а)

междинните продукти от захарно цвекло се използват за производството на енергийни продукти и че съдържащите захар комбинирани или вторични продукти се използват в съответствие с Регламент (ЕО) № 318/2006;“

3)

Приложение XXIV се изменя, както следва:

а)

в точка 1, буква б) се добавя следната алинея:

„Всяко засадено маслиново дърво се взима предвид обаче при изчисляването на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане съгласно член 44 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 (използване на правата за плащане).“

б)

в точка 3, четвърта алинея се заменя със следния текст:

„Държавите-членки, чиято идентификационна система за селскостопански парцели, посочена в член 20 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, включва географската информационна система за култивиране на маслинови насаждения, прилагат същия подход за изчисляването на броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане съгласно член 44 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 (използване на правата за плащане).“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, параграфи 1 и 2 и член 2 се прилагат от 1 януари 2007 г.

Член 1, параграф 3 се прилага за пазарната 2007/2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 април 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2013/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 13).

(2)  OВ L 384, 29.12.2006 г., стp. 8.

(3)  OВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 18. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2025/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 81).

(4)  ОВ L 345, 20.11.2004 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 270/2007 (ОВ L 75, 15.3.2007 г., стр. 8).

(5)  OВ L 46, 16.2.2006 г., стp. 24.

(6)  OВ L 175, 29.6.2006 г., стp. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

СОРТОВЕ КОНОП, ДОПУСТИМИ ЗА ПРЕКИ ПЛАЩАНИЯ

а)   Сортове коноп

 

Beniko

 

Carmagnola

 

CS

 

Delta-Llosa

 

Delta 405

 

Dioica 88

 

Epsilon 68

 

Fedora 17

 

Felina 32

 

Felina 34 – Félina 34

 

Ferimon – Férimon

 

Fibranova

 

Fibrimon 24

 

Futura 75

 

Juso 14

 

Kompolti

 

Red Petiole

 

Santhica 23

 

Santhica 27

 

Silesia

 

Uso-31

б)   Сортове коноп, разрешени за отглеждане през пазарната 2007/2008 г.

 

Bialobrzeskie

 

Chamaeleon (1)

 

Cannakomp

 

Denise (2)

 

Diana (2)

 

Fasamo

 

Fibriko TC

 

Kompolti hibrid TC

 

Lipko

 

Tiborszállási (1)

 

UNIKO-B

 

Zenit (2)


(1)  За пазарната 2007/2008 г. се прилага процедура Б от приложение I.

(2)  Само в Румъния съгласно разрешението от Решение 2007/69/ЕО на Комисията (ОВ L 32, 6.2.2007 г., стр. 167).“


Top