EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0336

Регламент (ЕО) № 336/2007 на Комисията от 28 март 2007 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти по отношение на референтната масленост за Румъния

OB L 88, 29.3.2007, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OB L 327M, 5.12.2008, p. 935–936 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008; заключение отменено от 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/336/oj

29.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 88/43


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 336/2007 НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2007 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти по отношение на референтната масленост за Румъния

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти (1), и по-специално член 9, параграф 5, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел преразглеждане на референтната масленост, определена в приложение II към Регламент (ЕО) № 1788/2003, предвидено в член 9, параграф 5 от посочения регламент, Румъния предостави на Комисията доклад с подробна информация за резултатите и тенденциите по отношение на маслеността през 2004 г. за действителното производство на мляко според данните от официалното проучване.

(2)

В съответствие с този доклад и след проучване, осъществено от службите на Комисията, е необходимо референтната масленост за Румъния, посочена в приложение II към Регламент (EО) № 1788/2003, да бъде коригирана.

(3)

Мярката, предвидена в настоящия регламент, е в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1788/2003 референтната стойност „35,93“ за Румъния се заменя с „38,5“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 април 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 март 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 123. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1406/2006 (ОВ L 265, 26.9.2006 г., стр. 8).


Top