EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0323(06)

(2022/C / )Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (Публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.)) (текст от значение за ЕИП) 2022/C 130/09

C/2022/1497

OJ C 130, 23.3.2022, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 130/11


(2022/C / )Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(Публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1))

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 130/09)

Решение за издаване на разрешение

Референтна информация за решението (2)

Дата на решението

Наименование на веществото

Притежател на разрешението

Номер на разрешението

Разрешена употреба

Дата на изтичане на периода за преразглеждане

Мотиви за решението

C(2022) 1497

16 март 2022 г.

4-(1,1,3,3-Тетраметилбутил)фенол, етоксилиран

(4-трет-OPnEO)

ЕС №: , CAS №

Eli Lilly Kinsale Limited, Dunderrow, Kinsale, P17 NY71 Cork, Co. Cork, Ирландия

REACH/22/6/0

Промишлена употреба като реактив за инактивиране на вируси за безопасност на пациентите при производството на лекарства за хуманна употреба, произведени от биологични системи

4 януари 2033 г.

В съответствие с член 60, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 социално-икономическите ползи надхвърлят риска за здравето на човека и за околната среда, произтичащ от употребите на веществото, и не съществуват подходящи алтернативни вещества или технологии


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Текстът на решението може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия на следния адрес: Разрешение (europa.eu).


Top