EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC0511(01)

Известие за започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на определени механизми за подвързване с халки с произход от Китайската народна република и чийто обхват е разширен, за да се включват Виетнам и Лаоската народнодемократична република 2021/C 183/04

C/2021/3219

OJ C 183, 11.5.2021, p. 8–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 183/8


Известие за започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на определени механизми за подвързване с халки с произход от Китайската народна република и чийто обхват е разширен, за да се включват Виетнам и Лаоската народнодемократична република

(2021/C 183/04)

След публикуването на известие за предстоящо изтичане (1) на срока на действащите антидъмпингови мерки по отношение на вноса на определени механизми за подвързване с халки с произход от Китайската народна република („засегнатата държава“ или „КНР“) в Европейската комисия („Комисията“) постъпи искане за преглед в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (2) („основния регламент“).

1.   Искане за преглед

Искането е подадено на 12 февруари 2021 г. от Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH („заявителя“) от името на производители, които представляват над 25 % от общото производство на определени механизми за подвързване с халки в Съюза.

Досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, съдържа публична версия на искането и анализ на степента на подкрепа за искането от страна на производителите от Съюза. В точка 5.6 от настоящото известие се дава информация за достъпа до досието за заинтересованите страни.

2.   Продукт, предмет на прегледа

Продуктът, предмет на настоящия преглед, са определени механизми за подвързване с халки („продуктът, предмет на прегледа“), понастоящем класирани в код по КН ex 8305 10 00 (кодове по ТАРИК 8305100011, 8305100013, 8305100019, 8305100021, 8305100023, 8305100029, 8305100034 и 8305100035). Кодовете по КН и ТАРИК са посочени само за информация.

3.   Съществуващи мерки

Действащите понастоящем мерки са окончателно антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/703 на Комисията (3), чийто обхват е разширен върху вноса на продукти, изпращани от Виетнам и от Лаоската народнодемократична република, независимо дали са декларирани с произход съответно от Виетнам или от Лаоската народнодемократична република, с регламенти (ЕО) № 1208/2004 и (ЕО) № 33/2006 на Съвета (4).

4.   Основания за прегледа

Като основание за искането е изтъкната вероятността изтичането на срока на действие на мерките да доведе до продължаване или повторно възникване на дъмпинга и до продължаване или повторно възникване на вредата от него за промишлеността на Съюза.

4.1.    Твърдение за вероятност за продължаване или повторно възникване на дъмпинга

Заявителят твърди, че не е целесъобразно да се използват цените и разходите на вътрешния пазар на КНР поради съществуването на значителни нарушения по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент.

В подкрепа на твърденията за наличие на значителни нарушения заявителят използва информацията, съдържаща се в доклада за съответната държава, изготвен от службите на Комисията на 20 декември 2017 г., в който се описват конкретните обстоятелства на пазара на КНР (5). По-специално заявителят посочи нарушения, като например диференцирано или преференциално ценообразуване за суровините, и нарушения по отношение на други материали за влагане и на земята, енергията и труда.

Освен това заявителят се позовава на проучването от 2017 г., възложено от Wirtschafts Vereinigung Metalle e.v., озаглавено „Analysis of Market-Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry“ („Анализ на пазарните нарушения в областта на китайската цветна металургия“ (6)), и на регламентите за налагане на временни мерки по отношение на горещовалцовани продукти от неръждаема стомана (7) и на екструдираните алуминиеви изделия (8).

В резултат на това с оглед на член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент твърдението за продължаване или повторно възникване на дъмпинга се основава на сравнение между формирана нормална стойност на база разходи за производство и продажба, отразяващи цени или референтни стойности, при които няма нарушения, в подходяща представителна държава с експортната цена (франко завода) на продукта, предмет на прегледа, от засегнатата държава, когато същият се продава за износ за Съюза.

Предвид наличната информация Комисията счита, че в съответствие с член 5, параграф 9 от основния регламент са налице достатъчно доказателства, които сочат, че с оглед на значителните нарушения, които се отразяват на разходите и цените, не е целесъобразно да се използват цените и разходите на вътрешния пазар в засегнатата държава, което обосновава започването на разследване на основание член 2, параграф 6а от основния регламент.

Докладът за съответната държава е предоставен в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, и на уебсайта на ГД „Търговия“ (9).

Въз основа на това изчислените дъмпингови маржове за засегнатата държава са значителни.

4.2.    Твърдение за вероятност за продължаване или повторно възникване на вредата

Заявителят твърди, че има вероятност за продължаване или повторно възникване на вредата. Заявителят представи достатъчно доказателства за това, че вносът на продукта, предмет на прегледа, от засегнатата държава в Съюза е останал стабилен както в абсолютно изражение, така и като пазарен дял.

От представените от заявителя доказателства е видно, че обемът и/или цените на внасяния продукт, предмет на прегледа, наред с други последствия са имали неблагоприятно въздействие върху продадените количества и/или начисляваните цени, което е довело до неблагоприятно въздействие върху цялостното функциониране на промишлеността на Съюза.

Освен това, при всяко положение заявителят е представил и достатъчно доказателства за това, че ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече, има вероятност сегашното равнище на вноса на продукта, предмет на прегледа, от засегнатата държава в Съюза да нарасне поради наличието на значителен неоползотворен капацитет на производителите износители в КНР и поради привлекателността на пазара на ЕС. В тази връзка заявителят твърди, че евентуалното отстраняване на вредата би се дължало най-вече на съществуването на мерките и че ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече, всеки последващ значителен внос на дъмпингови цени от засегнатата държава по всяка вероятност ще доведе до повторно възникване на вредата за промишлеността на Съюза.

5.   Процедура

След като установи след консултация с комитета, създаден в съответствие с член 15, параграф 1 от основния регламент, че са налице достатъчно доказателства за вероятност за дъмпинг и вреда, даващи основание за започването на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, Комисията започва преглед в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент.

При прегледа с оглед изтичане на срока на действие на мерките ще се установи доколко е вероятно това изтичане да доведе до продължаване или до повторно възникване на дъмпинга на продукта, предмет на прегледа, с произход от засегнатата държава и до продължаване или до повторно възникване на вредата за промишлеността на Съюза.

С Регламент (ЕС) 2018/825 на Европейския парламент и на Съвета (10) (пакета от документи за модернизиране на ИТЗ), който влезе в сила на 8 юни 2018 г., бяха въведени някои промени в графиците и сроковете, които по-рано бяха приложими при антидъмпинговите процедури. Поради това Комисията приканва заинтересованите страни да спазват процедурните стъпки и сроковете, предвидени в настоящото известие, както и в последващите съобщения от страна на Комисията. Комисията също така насочва вниманието на страните към факта, че във връзка с епидемията от COVID-19 беше публикувано Известие (11) относно последиците от епидемията от COVID-19 за антидъмпинговите и антисубсидийните разследвания, което може да е приложимо по отношение на настоящата процедура.

5.1.    Разследван период в рамките на прегледа и разглеждан период

Разследването на продължаването или повторното възникване на дъмпинга ще обхване периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г. („разследвания период в рамките на прегледа“). Разглеждането на тенденциите, които са от значение за оценка на вероятността за продължаване или повторно възникване на вредата, ще обхване периода от 1 януари 2017 г. до края на разследвания период в рамките на прегледа („разглеждания период“).

5.2.    Коментари във връзка с искането и със започването на разследването

Всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си относно материалите за влагане и кодовете по Хармонизираната система (ХС), посочени в искането (12), в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз (13).

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят своите коментари във връзка с искането (в т.ч. въпроси относно вредата и причинно-следствената връзка) или с всякакви аспекти, свързани със започването на разследването (включително степента на подкрепа за искането), трябва да го направят в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие.

Всички искания за изслушване във връзка със започването на разследването трябва да бъдат представени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие.

5.3.    Процедура за установяване на вероятност за продължаване или повторно възникване на дъмпинга

При преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките Комисията разглежда износа за Съюза през разследвания период в рамките на прегледа и — без оглед на износа за Съюза — преценява дали положението на дружествата, произвеждащи и продаващи продукта, предмет на прегледа, в засегнатата държава е такова, че би било вероятно износът на дъмпингови цени за Съюза да продължи или да бъде възобновен, ако срокът на мерките изтече.

Поради това всички производители (14) на продукта, предмет на прегледа, от засегнатата държава, независимо дали са изнасяли продукта, предмет на прегледа, за Съюза през разследвания период в рамките на прегледа, се приканват да вземат участие в провежданото от Комисията разследване.

5.3.1.   Разследване на производителите в засегнатата държава

Предвид потенциално големия брой участващи в настоящия преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките производители износители в КНР и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните производители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката ще се извърши в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, всички производители или представители, действащи от тяхно име, включително онези от тях, които не са оказали съдействие при разследването, довело до мерките, предмет на настоящия преглед, се приканват да представят на Комисията информация за своите дружества в срок от 7 дни от датата на публикуване на настоящото известие. Тази информация трябва да бъде предоставена чрез електронната платформа TRON.tdi на следния адрес: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R738_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Информация за достъпа до Tron може да бъде намерена в точки 5.6 и 5.9 по-долу.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от производители в засегнатата държава, Комисията ще се свърже също така с органите на КНР, като може да се свърже и с всички известни сдружения на производители в засегнатата държава.

Ако е необходима извадка, производителите ще бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на производството, продажбите или износа, за който е разумно да се очаква, че може да се разследва в рамките на наличното време. Всички известни производители в засегнатата държава, органите на засегнатата държава и сдруженията на производители в засегнатата държава ще бъдат уведомени от Комисията — чрез органите на засегнатата държава, ако е целесъобразно — за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

След като Комисията получи необходимата информация за подбор на извадка от производители, тя ще информира съответните страни за своето решение дали те ще бъдат включени в извадката. Включените в извадката производители ще трябва да представят попълнен въпросник в срок от 30 дни от датата на уведомяване за решението за тяхното включване в извадката, освен ако е посочено друго.

Комисията ще добави бележка към досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, по отношение на подбора на извадката. Всякакви коментари във връзка с подбора на извадката трябва да бъдат получени в срок от 3 дни от датата на уведомяване за решението за извадката.

Копие от въпросника за производителите в засегнатата държава е предоставено в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, и на уебсайта на ГД „Търговия“: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

Без да се засяга евентуалното прилагане на член 18 от основния регламент, дружествата, които са дали съгласие за евентуално включване в извадката, но не са били избрани да бъдат включени в нея, ще се считат за оказали съдействие („невключени в извадката оказали съдействие производители“).

5.3.2.   Допълнителна процедура по отношение на засегнатата държава, в която са налице значителни нарушения

При спазване на условията на настоящото известие всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си и да представят информация, както и доказателства в нейна подкрепа по отношение на прилагането на член 2, параграф 6а от основния регламент. Освен ако е посочено друго, тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие.

В съответствие с член 2, параграф 6а, буква д) от основния регламент, скоро след като е започнала процедурата, чрез бележка в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, Комисията информира страните по разследването за съответните източници, които възнамерява да използва за определяне на нормалната стойност в засегнатата държава в съответствие с член 2, параграф 6а от основния регламент. Това включва всички източници, включително избора на подходяща представителна трета държава, когато това е целесъобразно. На страните по разследването се предоставя срок от 10 дни за изразяване на становище от датата, на която бележката е добавена към досието по случая.

Според информацията, с която разполага Комисията, възможни представителни трети държави за засегнатата държава в конкретния случай са Турция и Сърбия. За да направи окончателен избор на подходящата представителна трета държава, Комисията ще проучи дали има държави, чието равнище на икономическо развитие е сходно с това в засегнатата държава, в които се извършват производство и продажби на продукта, предмет на прегледа, и в които са на разположение съответните данни. В случаите, когато има повече от една такава държава, приоритет се дава, когато това е целесъобразно, на държавите с адекватно равнище на социална закрила и опазване на околната среда.

По отношение на съответните източници Комисията приканва всички производители в КНР да представят информация относно материалите (суровини и преработени продукти) и енергията, използвани при производство на продукта, предмет на прегледа, в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие. Тази информация трябва да бъде предоставена чрез електронната платформа TRON.tdi на следния адрес: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R738_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Информация за достъпа до Tron може да бъде намерена в точки 5.6 и 5.9 по-долу.

Също така всяко предоставяне на фактологична информация за оценяване на разходите и цените в съответствие с член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент трябва да се извърши в срок от 65 дни от датата на публикуване на настоящото известие. Тази фактологична информация следва да бъде от обществено достъпни източници.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване по отношение на твърденията за значителни нарушения по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент, Комисията ще предостави въпросник и на правителството на засегнатата държава.

5.3.3.   Разследване на несвързаните вносители (15) (16)

Несвързаните вносители на продукта, предмет на прегледа, извършващи внос от КНР в Съюза, включително онези от тях, които не са оказали съдействие при разследването или разследванията, довели до действащите мерки, се приканват да вземат участие в настоящото разследване.

Предвид потенциално големия брой несвързани вносители, участващи в настоящия преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните несвързани вносители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката ще се извърши в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвяне на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, всички несвързани вносители или представители, действащи от тяхно име, включително онези от тях, които не са оказали съдействие при разследването, довело до мерките, предмет на настоящия преглед, се приканват да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок от 7 дни от датата на публикуване на настоящото известие, като предоставят на Комисията информацията за своите дружества, изисквана в приложението към настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от несвързани вносители, Комисията може да се свърже също така и с всички известни сдружения на вносители.

Ако е необходима извадка, вносителите може да бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на продажбите в Съюза на продукта, предмет на прегледа, от засегнатата държава, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни несвързани вносители и сдружения на вносители ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

Също така Комисията ще добави бележка към досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, по отношение на подбора на извадката. Всякакви коментари във връзка с подбора на извадката трябва да бъдат получени в срок от 3 дни от датата на уведомяване за решението за извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще предостави въпросници на включените в извадката несвързани вносители. Тези страни трябва да представят попълнения въпросник в срок от 30 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго.

Копие от въпросника за несвързаните вносители е предоставено в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, и на уебсайта на ГД „Търговия“: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

5.4.    Процедура за установяване на вероятност за продължаване или повторно възникване на вредата

За да се установи дали съществува вероятност за продължаване или повторно възникване на вредата за промишлеността на Съюза, производителите от Съюза на продукта, предмет на прегледа, се приканват да вземат участие в провежданото от Комисията разследване.

5.4.1.   Разследване на производителите от Съюза

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване по отношение на производителите от Съюза, Комисията ще предостави въпросници на известните производители от Съюза или представители на производители от Съюза, а именно на: IML Industria Meccanica Lombarda SRL, Koloman Handler Fémárugyár Magyarország Kft и Ring Alliance Ringbuchtechnik Gmbh.

Горепосочените производители от Съюза трябва да представят попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие, освен ако е посочено друго.

Производителите от Съюза и представителните сдружения, които не са посочени по-горе, се приканват да се свържат незабавно с Комисията, за предпочитане по електронна поща, но не по-късно от 7 дни след публикуването на настоящото известие, освен ако е посочено друго, за да заявят своя интерес и да поискат въпросник.

Копие от въпросника за производителите от Съюза е предоставено в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, и на уебсайта на ГД „Търговия“: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

5.5.    Процедура за оценка на интереса на Съюза

В случай че бъде потвърдена вероятността за продължаване или повторно възникване на дъмпинга и продължаване или повторно възникване на вредата, в съответствие с член 21 от основния регламент ще се вземе решение дали запазването на антидъмпинговите мерки няма да е в противоречие с интереса на Съюза.

Производителите от Съюза, вносителите и техните представителни сдружения, ползвателите и техните представителни сдружения, синдикалните организации и представителните организации на потребителите се приканват да предоставят на Комисията информация относно интереса на Съюза. За да могат да участват в разследването, представителните организации на потребителите трябва да докажат, че съществува обективна връзка между дейността им и продукта, предмет на прегледа.

Информацията относно оценката на интереса на Съюза трябва да бъде предоставена в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие, освен ако е посочено друго. Тази информация може да бъде предоставена под формата на свободен текст или чрез попълване на подготвен от Комисията въпросник.

Копие от въпросниците, включително въпросника за ползвателите на продукта, предмет на прегледа, е предоставено в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, и на уебсайта на ГД „Търговия“: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526. При всички случаи предоставената в съответствие с член 21 информация ще бъде взета предвид само ако към момента на подаването е подкрепена с конкретни доказателства за нейната достоверност.

5.6.    Заинтересовани страни

За да могат да участват в разследването, заинтересованите страни, като например производители в засегнатата държава, производители от Съюза, вносители и техните представителни сдружения, ползватели и техните представителни сдружения, както и синдикални организации и представителни организации на потребителите, първо трябва да докажат, че съществува обективна връзка между дейността им и продукта, предмет на прегледа.

Производителите в засегнатата държава, производителите от Съюза, вносителите и представителните сдружения, които са предоставили информация в съответствие с процедурите, описани в точки 5.3.1, 5.3.3 и 5.4.1, ще бъдат считани за заинтересовани страни, ако съществува обективна връзка между дейността им и продукта, предмет на прегледа.

Други страни ще могат да участват в разследването като заинтересовани страни само след като заявят своя интерес и при условие че съществува обективна връзка между дейността им и продукта, предмет на прегледа. Признаването на дадена страна за заинтересована страна не засяга прилагането на член 18 от основния регламент.

Достъпът до досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, е осигурен чрез електронната платформа TRON.tdi на следния адрес: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Моля, следвайте инструкциите на тази страница, за да получите достъп (17).

5.7.    Други писмени изявления

При спазване на условията на настоящото известие всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си и да предоставят информация, както и доказателства в нейна подкрепа. Освен ако е посочено друго, тази информация и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие.

5.8.    Възможност за изслушване от службите на Комисията, на които е възложено разследването

Всички заинтересовани страни могат да поискат да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването. Всяко искане за изслушване трябва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано, както и да съдържа обобщение на това, което заинтересованата страна желае да обсъди по време на изслушването. Изслушването ще бъде ограничено до въпросите, които заинтересованите страни са изложили предварително в писмен вид.

По принцип изслушванията няма да бъдат използвани за предоставяне на фактологична информация, която все още не е в досието. Независимо от това, в интерес на доброто администриране и за да се даде възможност на службите на Комисията да отбележат напредък в разследването, от заинтересованите страни може да бъде поискано да предоставят нова фактологична информация след изслушване.

5.9.    Указания за представяне на писмени изявления и за изпращане на попълнени въпросници и кореспонденция

Информацията, предоставена на Комисията за целите на разследванията за търговска защита, не трябва да бъде обект на авторски права. Преди да представят на Комисията информация и/или данни, които са обект на авторски права на трета страна, заинтересованите страни трябва да поискат специално разрешение от носителя на авторското право, с което изрично се позволява на Комисията: а) да използва информацията и данните за целите на настоящата процедура за търговска защита и б) да предостави информацията и/или данните на заинтересованите страни по настоящото разследване по начин, който им позволява да упражнят правото си на защита.

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълнените въпросници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават със „Sensitive“ (18). Страните, които предоставят информация в хода на настоящото разследване, се приканват да обосноват искането си за поверително разглеждане.

В съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент от заинтересованите страни, предоставящи обозначена със „Sensitive“ информация, се изисква да представят неповерителни резюмета, обозначени с „For inspection by interested parties“. Тези резюмета трябва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в приемлива степен на същността на предоставената на поверителна основа информация. Ако предоставилата поверителна информация страна не посочи основателна причина за искането за поверително разглеждане или не представи неповерително резюме с необходимия формат и качество, Комисията може да не вземе предвид тази информация, освен ако точността ѝ може да бъде убедително доказана с помощта на подходящи източници.

Заинтересованите страни се приканват да правят всички изявления и да подават всички искания чрез електронната платформа TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), включително сканирани пълномощни и удостоверения. Чрез използване на TRON.tdi или електронна поща заинтересованите страни изразяват съгласието си с правилата, приложими за подаване в електронен формат, съдържащи се в документа „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО СЛУЧАИ ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА“, публикуван на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152563.pdf. Заинтересованите страни трябва да посочат своето име, адрес, телефонен номер и валиден адрес на електронна поща и следва да гарантират, че предоставеният адрес на електронна поща е функциониращ официален служебен адрес, който се проверява ежедневно. След като данните за контакт бъдат предоставени, Комисията ще осъществява комуникацията със заинтересованите страни само чрез TRON.tdi или по електронна поща, освен ако те изрично поискат да получават всички документи от Комисията посредством друго средство за комуникация или освен ако естеството на документа, който трябва да бъде изпратен, изисква използването на препоръчана поща. За повече информация относно правилата за кореспонденция с Комисията, включително принципите, които се прилагат по отношение на изявленията, подадени чрез TRON.tdi или по електронна поща, заинтересованите страни следва да направят справка с указанията за комуникация със заинтересованите страни, посочени по-горе.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

Адреси на електронна поща:

За въпроси във връзка с дъмпинга: TRADE-R738-RBM-DUMPING@ec.europa.eu

За въпроси във връзка с вредата и интереса на Съюза: TRADE-R738-RBM-INJURY@ec.europa.eu

6.   График на разследването

В съответствие с член 11, параграф 5 от основния регламент разследването по правило трябва да приключи в срок от 12 месеца и при всички случаи не по-късно от 15 месеца от датата на публикуване на настоящото известие.

7.   Предоставяне на информация

По правило заинтересованите страни могат да предоставят информация единствено в сроковете, уточнени в точка 5 от настоящото известие.

С цел да приключи разследването в рамките на задължителните срокове, Комисията няма да приема изявления от заинтересованите страни след срока за представяне на коментари във връзка с окончателното разгласяване или, ако е приложимо, след срока за представяне на коментари във връзка с допълнителното окончателно разгласяване.

8.   Възможност за представяне на коментари във връзка с изявления на други страни

С цел да се гарантира правото на защита, заинтересованите страни следва да имат възможност да представят коментари във връзка с информацията, предоставена от други заинтересовани страни. При това заинтересованите страни могат да разглеждат само въпроси, повдигнати в изявленията на другите заинтересовани страни, и не могат да повдигат нови въпроси.

Коментарите във връзка с информацията, предоставена от други заинтересовани страни в отговор на разгласяването на окончателните констатации, следва да бъдат представени в срок от 5 дни от срока за представяне на коментари във връзка с окончателните констатации, освен ако е посочено друго. Ако е извършено допълнително окончателно разгласяване, коментарите по информацията, представена от други заинтересовани страни в отговор на това допълнително разгласяване, следва да бъдат представени в срок от 1 ден от срока за представяне на коментари във връзка с това допълнително разгласяване, освен ако е посочено друго.

Изложените срокове не засягат правото на Комисията да изисква допълнителна информация от заинтересованите страни в надлежно обосновани случаи.

9.   Удължаване на определените в настоящото известие срокове

Удължавания на предвидените в настоящото известие срокове може да бъдат предоставяни при искане от заинтересованите страни, което показва наличието на основателна причина.

Искане за каквото и да било удължаване на предвидените в настоящото известие срокове следва да се отправя само при изключителни обстоятелства и ще бъде уважено само ако е надлежно обосновано. При всички случаи евентуално удължаване на срока за отговор на въпросниците обикновено се ограничава до 3 дни и по правило не надвишава 7 дни. По отношение на сроковете за предоставяне на друга информация, определена в настоящото известие, удължаванията на срока ще бъдат ограничени до 3 дни, освен ако е доказано наличието на изключителни обстоятелства.

10.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в срок или значително възпрепятства разследването, констатациите, независимо дали са положителни, или отрицателни, може да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация може да не бъде взета предвид и може да се използват наличните факти.

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това констатациите се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването може да бъде по-малко благоприятен за тази страна, отколкото ако тя е оказала съдействие.

Ако отговорът не бъде изпратен по електронен път, това не се счита за неоказване на съдействие, при условие че заинтересованата страна покаже, че представянето на отговор по изисквания начин би довело до прекомерни допълнителни затруднения или разходи. Заинтересованата страна следва незабавно да се свърже с Комисията.

11.   Служител по изслушванията

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията при търговските процедури. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и всякакви други искания относно правата на защита на заинтересованите страни и трети страни, които могат да възникнат по време на процедурата.

Служителят по изслушванията може да организира изслушвания и да действа като медиатор между заинтересованите страни и службите на Комисията, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват изцяло правото си на защита. Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Служителят по изслушванията ще разгледа основанията за исканията. Тези изслушвания следва да се провеждат само ако въпросите не са своевременно уредени със службите на Комисията.

Всяко искане трябва да се представи навреме и експедитивно, за да не се възпрепятства правилното протичане на процедурите. За тази цел заинтересованите страни следва да поискат намесата на служителя по изслушванията във възможно най-кратък срок след настъпването на събитието, което оправдава тази намеса. При подаване на искания за изслушване извън определените срокове служителят по изслушванията ще разгледа също така причините за закъснението, естеството на повдигнатите въпроси, както и въздействието на тези въпроси върху правото на защита, като надлежно вземе предвид интересите за добро администриране и за своевременно приключване на разследването.

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Възможност за отправяне на искане за преглед съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент

Тъй като настоящият преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките е започнат в съответствие с разпоредбите на член 11, параграф 2 от основния регламент, констатациите от него няма да доведат до изменение на съществуващите мерки, а до тяхната отмяна или запазване в съответствие с член 11, параграф 6 от основния регламент.

Ако някоя от заинтересованите страни счита, че е обосновано извършването на преглед на мерките с оглед на евентуалното тяхно изменение, тя може да отправи искане за преглед в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент.

Страните, желаещи да отправят искане за такъв преглед, който ще се проведе независимо от посочения в настоящото известие преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, могат да се свържат с Комисията на горепосочения адрес.

13.   Обработка на личните данни

С всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (19).

Съобщение за защита на личните данни, с което се информират всички физически лица за обработката на личните данни в рамките на предприеманите от Комисията дейности за търговска защита, е на разположение на уебсайта на ГД „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  ОВ С 331, 7.10.2020 г., стр. 14.

(2)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/703 на Комисията от 11 май 2016 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на определени механизми за подвързване с халки с произход от Китайската народна република след провеждане на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 (ОВ L 122, 12.5.2016 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 1208/2004 на Съвета от 28 юни 2004 г. за разширяване обхвата на действие на наложените посредством Регламент (ЕО) № 119/97 окончателни антидъмпингови мерки върху вноса на някои механизми за подвързване с халки с произход от Китайската народна република и върху вноса на същия продукт чрез консигнация от Социалистическа република Виетнам (ОВ L 232, 1.7.2004 г., стр. 1); Регламент (ЕО) № 33/2006 на Съвета от 9 януари 2006 г. за разширяване обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 2074/2004 върху вноса на някои видове механизми за подвързване с халки, с произход от Китайската народна република, с цел да включи и вноса на същия продукт от Лаоската народнодемократична република (ОВ L 7, 12.1.2006 г., стр. 1).

(5)  Работен документ на службите на Комисията относно значителните нарушения в икономиката на Китайската народна република за целите на разследванията за търговска защита, 20.12.2017 г., SWD(2017) 483final/2, достъпен на адрес: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

(6)  https://eurometaux.eu/media/1624/study_-analysis-of-market-distortions-in-china.pdf.

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/508 на Комисията от 7 април 2020 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на определени горещовалцовани листове и рулони от неръждаема стомана с произход от Индонезия, Китайската народна република и Тайван (ОВ L 110, 8.4.2020 г., стр. 3).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1428 на Комисията от 12 октомври 2020 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на екструдирани алуминиеви изделия с произход от Китайската народна република (ОВ L 336, 13.10.2020 г., стр. 8).

(9)  Цитираните в доклада за съответната държава документи може също да се получат при надлежно обосновано искане.

(10)  Регламент (ЕС) 2018/825 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и на Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (OB L 143, 7.6.2018 г., стр. 1).

(11)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29.

(12)  Информация за кодовете по ХС се съдържа също в резюмето на искането за преглед, което може да се намери на уебсайта на ГД „Търговия“ (http://trade.ec.europa.eu/tdi/?).

(13)  Освен ако е посочено друго, всички позовавания на публикацията на настоящото известие се тълкуват като позовавания на публикацията му в Официален вестник на Европейския съюз.

(14)  Производител е всяко дружество в засегнатата държава, което произвежда продукта, предмет на прегледа, в това число всяко едно от свързаните с него дружества, които участват в производството, в продажбите на вътрешния пазар или в износа на продукта, предмет на прегледа.

(15)  В извадката може да бъдат включени само вносители, които не са свързани с производители в засегнатата държава. Вносителите, свързани с производители, трябва да попълнят данните за тези производители износители в приложение I към въпросника. В съответствие с член 127 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза се счита, че две лица са свързани, ако: a) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) трета страна пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърляемите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното лице пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство (OВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558). Лицата се смятат за членове на едно и също семейство само ако се намират в едно от следните отношения: i) съпруг и съпруга, ii) родител и дете, iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни), iv) дядо/баба и внуци, v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници, vi) тъст, тъща, свекър, свекърва и зет или снаха, vii) зет (шурей) и снаха (зълва, балдъза и пр.). В съответствие с член 5, точка 4 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза „лице“ означава физическо лице, юридическо лице и всяко сдружение на лица, което не е юридическо лице, но е с призната правоспособност да извършва правни действия съгласно правото на Съюза или националното право (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(16)  Данните, предоставени от несвързани вносители, може да бъдат използвани и за други аспекти на настоящото разследване, различни от установяването на дъмпинга.

(17)  В случай на технически проблеми, моля, свържете се със Службата за техническа поддръжка на ГД „Търговия“, като пишете на електронна поща trade-service-desk@ec.europa.eu или позвъните на телефон +32 22979797.

(18)  Документ, който е обозначен със „Sensitive“, се счита за поверителен в съответствие с член 19 от основния регламент и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение). Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(19)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Версия, обозначена със „Sensitive“

Версия, обозначена с „For inspection by interested parties“

(поставете отметка в съответната клетка)

АНТИДЪМПИНГОВА ПРОЦЕДУРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВНОСА НА ОПРЕДЕЛЕНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПОДВЪРЗВАНЕ С ХАЛКИ С ПРОИЗХОД ОТ КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА, ЧИЙТО ОБХВАТ Е РАЗШИРЕН, ЗА ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ ВИЕТНАМ И ЛАОСКАТА НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПОДБОРА НА ИЗВАДКАТА ОТ НЕСВЪРЗАНИ ВНОСИТЕЛИ

Настоящият формуляр е изготвен, за да се улеснят несвързаните вносители при предоставяне на информацията, поискана в точка 5.3.3 от известието за започване, във връзка с подбора на извадката.

Както версията, обозначена със „Sensitive“, така и версията, обозначена с „Open for inspection by interested parties“, следва да бъдат изпратени обратно на Комисията при условията и по реда, посочени в известието за започване.

1.   ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Посочете следните данни за Вашето дружество:

Наименование на дружеството

 

Адрес

 

Лице за контакт

 

Електронна поща

 

Телефон

 

Уебсайт

 

2.   ОБОРОТ И ОБЕМ НА ПРОДАЖБИТЕ

Посочете общия оборот на дружеството Ви в евро (EUR), както и оборота и теглото на вноса в Съюза и препродажбата на пазара на Съюза след внос от КНР за разследвания период в рамките на прегледа (1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г.) на определени механизми за подвързване с халки в съответствие с определението в известието за започване. Посочете използваната единица за тегло, ако е различна от тон.

 

Тонове

Стойност в евро (EUR)

Общ оборот на Вашето дружество в евро (EUR)

 

 

Внос на продукта, предмет на прегледа, в Съюза

 

 

Препродажба на продукта, предмет на прегледа, на пазара на Съюза след внос от КНР

 

 

3.   ДЕЙНОСТИ НА ВАШЕТО ДРУЖЕСТВО И НА СВЪРЗАНИТЕ ДРУЖЕСТВА (1)

Опишете какви точно дейности развиват дружеството и всички свързани дружества (моля, избройте тези дружества и посочете каква е връзката им с Вашето дружество), участващи в производството и/или продажбите (експортни и/или на вътрешния пазар) на продукта, предмет на прегледа. Тези дейности може да включват, без това изброяване да е изчерпателно, закупуването на продукта, предмет на прегледа, или производството му по договорености за подизпълнение, преработването на продукта, предмет на прегледа, или търговията с него.

Наименование на дружеството и местоположение

Дейности

Връзка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Моля, посочете всякаква друга имаща отношение информация, която считате, че би била от полза за Комисията при подбора на извадката.

5.   УДОСТОВЕРЯВАНЕ

С предоставянето на посочената по-горе информация дружеството дава съгласието си за евентуално включване в извадката. Ако дружеството бъде избрано да бъде включено в извадката, това означава, че ще трябва да попълни въпросник и да приеме извършването на проверка в помещенията му за установяване на достоверността на неговите отговори. Ако дружеството посочи, че не е съгласно с евентуално включване в извадката, това ще се счита за неоказване на съдействие при разследването. Констатациите на Комисията по отношение на неоказалите съдействие вносители се основават на наличните факти и резултатът за такива дружества може да се окаже по-малко благоприятен, отколкото ако са оказали съдействие.

Подпис на упълномощения служител:

Име и длъжност на упълномощения служител:

Дата:


(1)  В съответствие с член 127 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза се счита, че две лица са свързани, ако: a) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) трета страна пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърляемите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното лице пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство (OВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558). Лицата се смятат за членове на едно и също семейство само ако се намират в едно от следните отношения: i) съпруг и съпруга, ii) родител и дете, iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни), iv) дядо/баба и внуци, v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници, vi) тъст, тъща, свекър, свекърва и зет или снаха, vii) зет (шурей) и снаха (зълва, балдъза и пр.). В съответствие с член 5, точка 4 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза „лице“ означава физическо лице, юридическо лице и всяко сдружение на лица, което не е юридическо лице, но е с призната правоспособност да извършва правни действия съгласно правото на Съюза или националното право (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).


Top