EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XG1219(01)

Заключения на Съвета относно засилването на европейското съдържание в цифровата икономика

ST/14986/2018/INIT

OJ C 457, 19.12.2018, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 457/2


Заключения на Съвета относно засилването на европейското съдържание в цифровата икономика

(2018/C 457/02)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като припомня политическия контекст по този въпрос, изложен в приложението (1),

ОТЧИТА, ЧЕ:

1.

секторите на производство и разпространение на съдържание, които включват съдържание и творби от медиите (с аудиовизуално, печатно и онлайн съдържание), както и други сектори на културата и творчеството, са основни стълбове на общественото и икономическото развитие на Европа. Качеството и разнообразието на европейското съдържание са вътрешно присъщи на европейската идентичност и изпълняват съществена роля за демокрацията и социалното приобщаване, а също и за динамичния и конкурентоспособен характер на европейските сектори на медиите, културата и творчеството. Тези сектори освен това укрепват меката сила на Европа на световно равнище. Със своето комплексно въздействие те благоприятстват иновациите, творчеството и благосъстоянието в други области;

2.

цифровите и онлайн технологиите представляват голяма възможност за създаване на благоприятни условия за нова ера на европейското творчество. Освен това те предоставят възможност за по-голям достъп до европейско културно съдържание и за съхраняване, утвърждаване и разпространение на нашето европейско културно наследство, например посредством използването на виртуалната реалност. Цифровите технологии дават възможност на всички участващи страни да придобият нови умения и познания, да разработят нови услуги, продукти и пазари и да достигнат до нова публика. Онлайн платформите, по-специално социалните медии и платформите за споделяне на видеоклипове, осигуряват достъп до огромно разнообразие на съдържание, особено от трети страни, за безброй потребители в Европейския съюз и по целия свят;

3.

същевременно използването на цифровите и онлайн технологиите поражда предизвикателства за европейските сектори на производство и разпространение на съдържание като цяло. Всички участващи страни трябва да адаптират своите бизнес стратегии, да развият нови умения, да разширят своите познания, да преосмислят структурата на своите организации и да направят оценка на своите модели на финансиране и производство/разпространение. Увеличаващото се използване на данни все повече оказва въздействие върху веригите за създаване на стойност на всички равнища. Това развитие има и огромно влияние върху очакванията и поведението на потребителите;

4.

глобалните онлайн платформи оказаха съществено въздействие върху цифровата трансформация. По-специално основаният на алгоритми бизнес модел на тези онлайн платформи, предлагащи съдържание с културен и творчески характер, включително медийно съдържание, и основани на персонализираното разпространение на съдържание и на реклами, специално насочени към потребителите, породиха въпроси относно прозрачността, дезинформацията, медийния плурализъм, данъчното облагане, възнаграждението на създателите на съдържание, опазването на неприкосновеността на личния живот, популяризирането на съдържанието и културното многообразие;

5.

уместно е да бъдат изтъкнати следните политически приоритети в дневния ред на Европейския съюз:

А.

Създаване на благоприятни условия за многообразието, видимостта и иновациите

Б.

Създаване на равни условия

В.

Укрепване на доверието в информацията и източниците

Г.

Подобряване на уменията и компетентностите.

6.

в контекста на изложените по-горе тенденции и като се вземат предвид интересите на гражданите, Съветът трябва да реагира по комплексен начин и без да се засягат текущите преговори по законодателните предложения и следващата многогодишна финансова рамка;

А.   Създаване на благоприятни условия за многообразието, видимостта и иновациите

ПОДЧЕРТАВА, ЧЕ:

7.

медийният плурализъм е от значение да се гарантира, че гражданите имат достъп до разнообразна информация и различни гледни точки. Трансграничното сътрудничество между страните в сектора на медиите може да спомогне за натрупването на критична маса и достигането до по-широка публика. Прекалената концентрация на секторите на производство и разпространение на съдържание може да застраши достъпа на гражданите до разнообразно съдържание;

8.

цифровите технологии притежават потенциала да улесняват достъпа до езиково разнообразно медийно, културно и творческо съдържание в Европа и отвъд нейните граници, например посредством превод или използването на субтитри. Функциониращите платформи в сектора на медиите и културата в Европа могат да окажат съществен принос, било като осигурят достъп до европейско съдържание, като предоставят самите те съдържание или като произвеждат ново европейско съдържание;

9.

целта на преработената Директива за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ) е да се засили допълнително популяризирането на европейското аудиовизуално съдържание, по-специално като се въведат изисквания относно дела на европейските творби в каталозите за съдържание по заявка и видимостта на тези творби във връзка с услугите по заявка. Подпрограма „Медиа“ към програма „Творческа Европа“ съпътства ДАВМУ, подпомагайки разпространението и популяризирането на ненационални аудиовизуални творби в цяла Европа;

10.

подходящите национални и европейски спомагателни инструменти могат да изиграят важна роля при цифровата трансформация на секторите на производство и разпространение на съдържание;

11.

секторите на производство на съдържание трябва да бъдат приобщаващи и следва да предоставят многообразен набор от гледни точки и изгледи с оглед на повишаване на видимостта на разнообразното европейско медийно, културно и творческо съдържание и достигане до по-широка публика;

12.

обществените медийни организации трябва да поддържат високо и устойчиво равнище на журналистическите стандарти и инвестициите във висококачествено европейско съдържание и да продължат да разработват иновативни начини за предоставяне на това съдържание на публиката;

ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И КОМИСИЯТА, В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ:

13.

да окуражават разработването на конкурентоспособни европейски платформи, предоставящи достъп до европейско съдържание, и да насърчават създаването и използването на онлайн указател на европейските филми;

14.

да насърчават и подпомагат, по целесъобразност, инициативи и неинвазивни инструменти, стимулиращи откриваемостта на възможно най-широкия набор от европейско съдържание и европейски творби, както и достъпа до тях, включително съдържание с произход от малки страни и на по-редки езици, както и съдържание от общ интерес;

15.

да улеснят сътрудничеството, когато е целесъобразно и възможно, между обществените и частните доставчици на медийни услуги като средство за осигуряване на възможност за европейските участници на пазара да се съревновават по-успешно с конкурентите на глобално равнище и да съхранят производството на европейско съдържание и достъпа до него в онлайн средата;

16.

да отчетат, че онлайн платформите, подобно на други фактори, трябва да функционират в съответствие с правилата и нормативните актове, валидни за пазарните сектори, в които предоставят своите услуги;

17.

да оказват допълнителна подкрепа на секторите на производство и разпространение на съдържание при получаването на достъп до финансови средства и да отчитат ролята на съвместното продуциране. Система, която комбинира държавни стимули, частни източници на финансиране (например рисков капитал, колективно финансиране) и публично финансиране би могла да допринесе за динамичен отрасъл на европейското съдържание, когато това е целесъобразно и е в съответствие с правото на Съюза;

18.

да насърчават иновативни подходи в областта на привличане на публика и да изграждат осведоменост относно значението на събирането и обработването на данни по надежден начин, по-специално в съответствие със законодателството на ЕС за защита на данните и на личната неприкосновеност, за да се спомогне за по-успешното разбиране за потребностите и очакванията на целевите групи и да се обогати творческият процес;

19.

да разширят социалното разнообразие в сектора на производство на съдържание и да укрепят равенството между половете във връзка със заетостта, справедливото възнаграждение и видимостта и да насърчат независимите проучвания, включително редовното събиране на съпоставими данни относно дела на жените, които участват в процеса на създаване, производство и разпространение;

ПРИКАНВА КОМИСИЯТА:

20.

да продължи да подпомага и редовно да извършва оценка на инструмента за мониторинг на медийния плурализъм, за да се преценят рисковете пред медийния плурализъм в ЕС в цифровата среда;

21.

да обмисли нарастващата роля на онлайн бизнес моделите при производството и разпространението на съдържание и въздействието им върху медийния плурализъм;

Б.   Създаване на равни условия

ПОДЧЕРТАВА, ЧЕ:

22.

за да се преодолеят предизвикателствата, произтичащи от цифровата трансформация на икономиката, данъчната система следва да гарантира, че всички дружества плащат полагащия им се данъчен дял и че съществуват равнопоставени условия на конкуренция в световен мащаб;

23.

в ход са дебати и обсъждания относно начините, по които да бъдат задоволени потребностите на бъдещата среда на цифровите медии и културното и творческото съдържание, включително потребностите на потребителите. По-специално това засяга подходящото определение за онлайн пазари и отчитането на нови, потенциално релевантни и свързани с конкуренцията фактори, като големите информационни масиви, алгоритмите и изкуствения интелект;

24.

обхватът на преработената ДАВМУ беше разширен, за да се гарантира, че свързаните с качеството правила относно рекламите, защитата на непълнолетните деца от вредно съдържание и защитата на обществеността от езика на омразата и съдържание, което представлява престъпление, се прилагат и спрямо аудиовизуалното съдържание, разпространявано от платформите за споделяне на видеоклипове;

25.

секторът на производството на съдържание се нуждае от съпоставими статистически данни и анализ на данните;

26.

съществува набор от разнообразни онлайн платформи, които предлагат многообразие от функции и услуги. Някои от тях трупат информация и дават възможност за търсения, други съхраняват, указват и предоставят достъп до съдържание и услуги, изготвени и/или експлоатирани от трети страни, а трети улесняват продажбата на стоки и услуги (включително аудиовизуални услуги). Възможно е да изпълняват няколко функции едновременно, а могат и да подреждат по предпочитание или по друг начин да въздействат върху достъпа до съдържание и неговата видимост;

ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И КОМИСИЯТА, В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ:

27.

да отчетат значимостта на настоящите обсъждания в рамките на Съвета, свързани с данъчното облагане на цифровата икономика;

28.

да насърчават справедливостта, като гарантират, че онлайн платформите са прозрачни по отношение на своите общи условия, информацията за производителността във връзка с творбите, които разпространяват, параметрите за включване в списъка, практиките за подреждане по предпочитание и рекламните практики, заложени в тяхната услуга, без да се нарушава търговската тайна;

29.

да насърчават справедливо възнаграждение по цялата верига за създаване на цифрова стойност;

30.

да продължат работата си по създаването на условия, при които създателите на европейско съдържание, включително професионалистите в областта на културата и медиите, могат да извлекат ползи от предоставените от цифровата икономика възможности.

ПРИКАНВА КОМИСИЯТА:

31.

да продължи да полага усилия за гарантиране на равноправни условия на конкуренция в секторите на европейско съдържание, в които действат онлайн платформи, като се отчитат конкретните размери и видове платформи;

32.

да обмисли, предвид развитието в средата на цифровите медии и културното и творческото съдържание, по какъв начин да се избегне нарушаването на конкуренцията;

33.

да продължи обсъжданията с държавите членки за гарантиране на правна сигурност по отношение на дейностите на онлайн платформите в средата на цифровите медии и културното и творческото съдържание, наред с останалото, с оглед на Директивата за електронната търговия;

В.   Укрепване на доверието в информацията и източниците

ПОДЧЕРТАВА, ЧЕ:

34.

в условията на разпокъсана информация и на фона на заплахите пред националната сигурност професионалните медии изпълняват решаваща роля при създаването, разпространението и проверяването на информацията и следователно са абсолютно необходими за публичното говорене. В този контекст ролята на независимите обществени медии за опазване на демокрацията, плурализма, социалното сближаване и културното и езиковото многообразие продължава да е жизненоважна. Освен това много частни медии предоставят съдържание, което също е от обществен интерес. Във връзка с това Съветът подчертава значението на медийната грамотност на гражданите и критичното възприемане на източниците и отбелязва съобщението на Комисията относно дезинформацията;

35.

медийният плурализъм, който зависи от наличието на разнообразна собственост върху медиите и разнообразно съдържание, както и независима журналистика, има ключово значение за противодействие на разпространението на дезинформация и гарантиране на добра информираност на европейските граждани. Сътрудничеството и съюзите в тези сектори може да имат положително въздействие върху участниците в тях във връзка с икономическата устойчивост и конкурентоспособността в глобален контекст;

36.

тъй като съдържанието все повече се разпространява посредством онлайн платформи, Съветът отбелязва усилията на Комисията за борба с незаконното онлайн съдържание и незаконното му разпространение;

37.

безопасните условия за работа на журналистите имат съществено значение в променящата се медийна среда с оглед на гарантирането на професионална и независима журналистика;

38.

лицата, сигнализиращи за нередности, имат важна роля за осигуряването на възможност на журналистите и независимите медии да работят, изпълнявайки функцията си на обществен надзирател;

ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И КОМИСИЯТА, В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ:

39.

да укрепят европейската медийна среда с оглед на осигуряването на устойчиво произвеждане и устойчива видимост на професионалната журналистика като средство за предоставяне на повече възможности на гражданите, защита на демокрацията и ефективно противодействие на разпространението на дезинформация;

40.

да гарантират ефективната защита на журналистите и другите медийни участници, както и на техните източници, наред с останалото в областта на разследващата журналистика;

41.

да насърчават професионалната журналистика във всички държави членки и да окуражават трансграничната журналистика посредством развитието на умения, обучение и разработването на нови технологии за нюзрумовете;

42.

да насърчават независимата журналистика и да защитават журналистите от ненужно въздействие;

43.

да насърчават законното разпространение на съдържание и да отчитат значението на намаляването на незаконното онлайн съдържание и неразрешеното използване на творческо съдържание;

44.

да гарантират по-добър достъп до информация и свободното движение на информация в полза на медиите и обществеността, като се укрепят прозрачността на държавното управление и свободата на медиите и се предоставят възможности на гражданите да се възползват от свободата си на изразяване;

ПРИКАНВА КОМИСИЯТА:

45.

да продължи да подпомага проекти за наблюдение на свободата на медиите и медийния плурализъм и да предоставя правна и практическа помощ на намиращите се под заплаха журналисти и професионалисти в медиите;

46.

да продължи да извършва редовен мониторинг на кодекса за поведение във връзка с дезинформацията и да информира държавите членки за резултатите от неговото прилагане, по-специално с оглед на предстоящите избори за Европейски парламент през 2019 г.;

47.

да повиши прозрачността и предсказуемостта на държавните помощи във връзка със средата на цифровите медии и културното и творческото съдържание и да предостави на разположение лесно за използване онлайн хранилище, съдържащо отпратки към приложимите правила за държавните помощи и съответната съдебна практика;

Г.   Подобряване на уменията и компетентностите

ПОДЧЕРТАВА, ЧЕ:

48.

новото развитие поражда потребност от нови способности. Медийната грамотност е решаващ фактор както за потребителите, така и за създателите на съдържание. Същевременно професионалистите от секторите на съдържанието трябва да бъдат снабдени с комбинация от творчески, цифрови и предприемачески умения, които да им предоставят възможност да се възползват в най-голяма степен от съществуващите и нововъзникващите технологии;

ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И КОМИСИЯТА, В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ:

49.

да насърчават и подпомагат медийната и цифровата грамотност с оглед на по-нататъшното развитие на критичен подход сред гражданите спрямо разпространеното или популяризираното медийно съдържание и да окуражават допълнително обучение в областта на медийната и цифровата грамотност сред професионалистите в медиите;

50.

да адаптират програмите за обучение, компетентност и популяризиране с оглед на привеждането им в по-тясно съответствие с използването на традиционните и новите медии и технологии, като например принципите на качествената журналистика, визуалната грамотност, изкуствения интелект, технологията на блоковата верига, виртуалната реалност и анализа на данните. Гарантирането на условия както за медийни проучвания, така и за обучение по журналистика с високо качество е решаващ фактор за поддържането на висококачествена европейска медийна среда;

51.

да въведат структуриран диалог между студенти, учени и сектора с оглед на създаването на благоприятни условия за иновации в секторите на производство на съдържание и да използват потенциала на творчеството и културното многообразие за целите на иновациите.

ПРИКАНВА КОМИСИЯТА:

52.

да повиши медийната грамотност посредством подпомагане на образователни инициативи, насочени към студенти и професионални преподаватели и други професионалисти, като например библиотекари и журналисти, както и чрез целенасочени кампании за повишаване на осведомеността в рамките на гражданското общество.

(1)  В приложението са изброени приложимите документи, свързани със съответните въпроси (съобщения на ЕК, законодателни актове, заключения на Съвета и др.).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Заключения на Съвета

Заключения на Съвета относно европейската аудио-визуална политика в цифровата епоха, 3.12.2014 г., 2014/C 433/02.

Заключения на Съвета относно взаимодействието на културата и творчеството с други сектори с цел да се стимулират иновациите, икономическата устойчивост и социалното приобщаване, 27.5.2015 г., 2015/C 172/13.

Заключения на Съвета относно развиването на медийна грамотност и критично мислене чрез образование и обучение, 14.6.2016 г., 2016/C 212/05.

Заключения на Съвета относно насърчаването на достъпа до култура чрез цифрови средства с акцент върху привличането на публика, 12.12.2017 г., 2017/C 425/04

Законодателни актове

Директива на Европейския парламент и на Съвета за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия), 8.6.2000 г., 2000/31/ЕО.

Директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизация на някои аспекти на авторското право и сходните му права в информационното общество, 22.5.2001 г., 2001/29/ЕО.

Директива на Европейския парламент и на Съвета за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудио-визуалните медийни услуги), 10.3.2010 г., 2010/13/ЕС.

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.), 11.12.2013 г., № 1295/2013.

Съобщения и препоръки на Комисията

Съобщение на Комисията „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“, 6.5.2015 г., COM(2015) 192 final.

Съобщение на Комисията „Онлайн платформите и цифровият единен пазар. Възможности и предизвикателства пред Европа“, 25.5.2016 г., COM(2016) 288 final.

Съобщение на Комисията „Борба с незаконното онлайн съдържание: Повишаване на отговорността на онлайн платформите“, 28.9.2017 г., COM(2017) 555 final.

Препоръка на Комисията относно мерки за ефективна борба с незаконното съдържание онлайн, 1.3.2018 г., EU(2018) 334 final.

Съобщение на Комисията „Изкуствен интелект за Европа“, 25.4.2018 г., COM(2018) 237 final.

Съобщение на Комисията „Европейски подход за борба с дезинформацията, разпространявана онлайн“, 26.4.2018 г., COM(2018) 236 final.

Съобщение на Комисията „Нова европейска програма за култура“, 22.5.2018 г., COM(2018) 267 final.

Международни споразумения

Конвенция на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, 20.10.2005 г.


Top