EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XX0406(02)

Окончателен доклад на служителя по изслушването — Камиони (AT.39824)

OJ C 108, 6.4.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/4


Окончателен доклад на служителя по изслушването (1)

Камиони

(AT.39824)

(2017/C 108/04)

1.

Настоящият доклад се отнася за проект на решение за споразумение при дела за картели, който трябва да бъде приет в съответствие с процедурата, предвидена в член 10а от Регламент № 773/2004 (2) („Проекторешението“).

2.

Проекторешението е адресирано до 15 юридически лица („адресати на проекторешението“), всяко от които спада към една от следните пет предприятия: MAN, Volvo, Daimler, Iveco и DAF („предприятията, участващи в споразумението“) (3).

3.

В съответствие с проекторешението предприятията, участващи в споразумението, са участвали в тайни споразумения относно ценообразуването и брутните увеличения на цените в Европейското икономическо пространство за средни и тежкотоварни камиони, както и времевия график и прехвърлянето на разходите за въвеждане на технологии за средни и тежкотоварни камиони, изисквани съгласно преразгледаните стандарти по отношение на емисиите на вредни газове.

4.

Делото се основава на заявление за освобождаване от глоби. След проведените в началото на 2011 г. проверки Комисията получи шест заявления за освобождаване от глоби.

5.

На 20 ноември 2014 г. Комисията започна производство по смисъла на член 2 от Регламент № 773/2004 по отношение на предприятията, участващи в споразумението и едно друго предприятие („шестото предприятие“). Към момента на настоящия доклад, производството във връзка с шестото предприятие e в ход съгласно общите (без споразумение) разпоредби на Регламент № 773/2004 (4).

6.

На 20 ноември 2014 г. Комисията прие изложение на възраженията по Дело AT.39824 („ИВ“). Между 20 и 24 ноември 2014 г. ИВ бе изпратено на адресатите на проекторешението, както и на три образувания, принадлежащи на шестото предприятие („адресати на ИВ“).

7.

Всички адресати на ИВ поискаха достъп до преписката по разследването на Комисията. Генерална дирекция „Конкуренция“ (ГД „Конкуренция“) предостави основната част на достъпната преписка на адресатите на ИВ през декември 2014 г. Що се отнася до частта от преписката на Комисията, за която са наложени специални мерки за поверителност, ГД „Конкуренция“ организира процедура за ограничен достъп (във и извън помещенията на ГД „Конкуренция“), който дава възможност на външни адвокати да идентифицират документите, за които те са поискали неповерителни версии от името на своите съответни клиенти. Тези процедури за ограничен достъп са стартирани през декември 2014 г. Искания за неповерителни версии на документите, определени в процедурите за ограничен достъп, са били подадени до ГД „Конкуренция“ през февруари и март 2015 г. През февруари 2016 г. ГД „Конкуренция“ предостави съответните неповерителни версии.

8.

Между 1 септември 2015 г. и 3 юни 2016 г. Комисията проведе дискусии за постигане на споразумение с адресатите на ИВ, които през юли 2015 г. са извършили неформални постъпки пред Комисията, като са изразили интерес за евентуално подаване на заявления за постигане на споразумение в съответствие с член 10а от Регламент № 773/2004.

9.

В периода между 15 и 21 юни 2016 г. адресатите на проекторешението са подали заявления за постигане на споразумение до Комисията по силата на член 10а, параграф 2 от Регламент № 773/2004. Всяко едно от тези изявления съдържаше, наред с другото, потвърждение, че адресатът на въпросното проекторешение е бил информиран в достатъчна степен за възраженията, повдигнати от Комисията срещу него и че му е била дадена достатъчна възможност да изложи своите становища пред Комисията.

10.

Не съм получил никакви искания или жалби в конкретния случай (5).

11.

В съответствие с член 16 от Решение 2011/695/ЕС проучих дали проекторешението се отнася единствено до възражения, по отношение на които на адресатите на проекторешението е предоставена възможността да изразят своите становища. Моето заключение е, че това е така.

12.

С оглед на горепосоченото смятам, че ефективното упражняване на процесуалните права на адресатите на проекторешението е било спазено.

Брюксел, 18 юли 2016 година.

Wouter WILS


(1)  Съгласно членове 16 и 17 от Решение 2011/695/ЕС на председателя на Европейската комисия от 13 октомври 2011 г. относно функцията и мандата на служителя по изслушването в някои производства по конкуренция (ОВ L 275, 20.10.2011 г., стр. 29).

(2)  Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията (ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 18), изменен по-специално с Регламент (ЕО) № 622/2008 на Комисията (ОВ L 171, 1.7.2008 г., стр. 3). Вж. също Известие на Комисията относно воденето на производства за постигане на споразумение с оглед приемане на решения съгласно член 7 и член 23 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета при дела за картели (ОВ C 167, 2.7.2008 г., стр. 1) („Известие за постигане на споразумение“).

(3)  Групирани по съответното предприятие, участващо в споразумението, адресатите на проекторешението са: i) MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH; ii) AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Renault Trucks SAS; iii) Daimler AG; iv) Fiat Chrysler Automobiles N.V, CNH Industrial N.V., Iveco SpA., Iveco Magirus AG; v) PACCAR Inc., DAF Trucks N.V., i DAF Trucks Deutschland GmbH.

(4)  Вж. раздел 2.2 от Известието за постигане на споразумение, по-конкретно параграф 19.

(5)  В съответствие с член 15, параграф 2 от Решение 2011/695/ЕС страните по производството в дела за картели, които участват в разговори за постигане на споразумение съгласно член 10а от Регламент № 773/2004, могат да се свържат със служителя по изслушването на всеки етап от процедурата, за да се гарантира ефективното упражняване на техните процесуални права. Вж. също точка 18 от Известието за постигане на споразумение и член 3, параграф 7 от Решение № 2011/695/ЕС.


Top