EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1224(01)

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 12 декември 2016 година за изменение на мерките по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент

OB C 484, 24.12.2016, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

24.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 484/19


РЕШЕНИЕ НА БЮРОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 12 декември 2016 година

за изменение на мерките по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент

(2016/C 484/06)

БЮРОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 223, параграф 2 от него,

като взе предвид Устава на членовете на Европейския парламент (1),

като взе предвид членове 10 и 25 от Правилника за дейността на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 69, параграф 1 от мерките по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент (2) („Мерките по прилагане“) размерът на подлежащите на възстановяване пътни разноски, на надбавката за престой и на надбавката за общи разноски може да бъде индексиран всяка година от Бюрото, като максималният размер е равен на годишния процент на инфлация в Европейския съюз през месец октомври на предходната година, публикуван от Евростат.

(2)

Процентът на инфлация за периода от 1 ноември 2015 г. до 31 октомври 2016 г. е, както посочи Евростат на 17 ноември 2016 г., 0,5 %. Новият размер на сумите, произтичащ от корекцията, която е необходимо да се извърши, за да се вземе предвид този процент на инфлация, следва да се прилага от 1 януари 2017 г. и Мерките по прилагане следва съответно да се изменят.

(3)

В съответствие с член 69, параграф 2 от Мерките по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент максималната сума за поемане на разноски за парламентарни сътрудници, посочена в член 33, параграф 4 от Мерките по прилагане, при необходимост се индексира всяка година въз основа на данните, определени в съответствие с член 65 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз в приложение на член 65 от Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (3).

(4)

В този контекст Комисията определи ставка на корекция за 2016 г. в размер на 3,3 %. Следователно максималната месечна сума, която се поема за разноските за парламентарни сътрудници, следва да се увеличи на 24 164 EUR, считано от 1 юли 2016 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Мерките по прилагане се изменят, както следва:

1)

Член 15, буква в) се заменя със следното:

„в)

при пътуване с лек автомобил с таван за възстановяване от 1 000 km за пътуване в едната или другата посока: 0,51 EUR/km, като при необходимост се добавя цената за преминаване с ферибот или подобен вид транспорт.“;

2)

В член 20, параграф 1, буква а) се заменя със следното:

„а)

за разстояние от 0 до 50 km: 22,73 EUR;“;

3)

Член 22 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Максималният размер на възстановяване на пътни разноски годишно за пътуванията по член 10, параграф 1, буква б) е 4 286 EUR.“;

б)

в параграф 3 първа алинея се заменя със следното:

„Максималният годишен размер на възстановяване на пътни разноски за пътуванията на председателите на комисии или подкомисии за участие в конференции или прояви на европейска тема, свързани с правомощията на тяхната комисия или подкомисия и имащи парламентарна насока, е 4 286 EUR. За участие в тези прояви е необходимо предварително разрешение от председателя на Парламента след проверка за наличност на тези средства в рамките на гореспоменатия максимален размер.“;

4)

В член 24 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Когато официалната дейност се провежда на територията на Съюза, членовете на ЕП получават фиксирана надбавка в размер на 307 EUR.“;

5)

В член 26 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   По силата на член 25 месечната сума на надбавката е в размер на 4 342 EUR.“;

6)

В член 33 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Максималната месечна сума за поемане на разноски за всички сътрудници, посочени в член 34, е в размер на 24 164 EUR.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2017 г., с изключение на член 1, параграф 6, който се прилага от 1 юли 2016 г.


(1)  Решение 2005/684/ЕО, Евратом на Европейския парламент от 28 септември 2005 г. за приемане на Устав на членовете на Европейския парламент (ОВ L 262, 7.10.2005 г., стр. 1).

(2)  Решение на Бюрото на Европейския парламент от 19 май 2008 г. и от 9 юли 2008 г. за установяване на мерки по прилагане на устава на членовете на Европейския парламент (ОВ C 159, 13.7.2009 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.


Top