Help Print this page 

Document 12016E/TXTR(02)

Title and reference
Поправка на консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ C 202, 7.6.2016 г.)

OJ C 400, 28.10.2016, p. 1–6 (DE, ET, FR, NL, PL, PT, RO, SK, FI)
OJ C 400, 28.10.2016, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, EL, EN, HR, IT, LV, LT, HU, MT, SL, SV)
OJ C 400, 28.10.2016, p. 1–5 (GA)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html GA html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf GA pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

28.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 400/1


Поправка на консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз

( Официален вестник на Европейския съюз C 202 от 7 юни 2016 г. )

(2016/C 400/01)

1.

На страница 2 „Съобщение за читателите“ се заменя със следния текст:

„СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Тази публикация съдържа консолидираните текстове на Договора за Европейския съюз (ДЕС) и на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) с протоколите и приложенията към тях, в които са отразени измененията, направени с Договора от Лисабон, подписан на 13 декември 2007 г. в Лисабон и влязъл в сила на 1 декември 2009 г. Тя съдържа също декларациите, приложени към заключителния акт на Междуправителствената конференция, която прие Договора от Лисабон.

Освен това тази публикация съдържа изменението, направено с Протокола за изменение на Протокола относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, изменението направено с Регламент (ЕС, Евратом) № 741/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 11 август 2012 г. за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз и приложение I към него, както и измененията направени с решения 2010/718/ЕС и 2012/419/ЕС на Европейския съвет от 29 октомври 2010 г. и 11 юли 2012 г. за изменение на статута по отношение на Европейския съюз съответно на остров Сен Бартелеми и на Майот. Тази публикация включва и член 136, параграф 3 от ДФЕС, добавен с Решение 2011/199/ЕС на Европейския съвет от 25 март 2011 г. за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото, вследствие на приключването на процедурите по ратификация на държавите-членки. Тази публикация съдържа освен това и измененията, направени с Акта за присъединяване на Република Хърватия, и в нея е добавен Протоколът по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон, който е ратифициран от всички държави-членки. Тази публикация съдържа също и измененията, направени с Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2422 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз.

Тази публикация съдържа и одобрените до март 2016 г. поправки.

Тази публикация съдържа и Хартата на основните права на Европейския съюз, прогласена в Страсбург на 12 декември 2007 г. от Европейския парламент, Съвета и Комисията (ОВ С 303, 14.12.2007 г., стр.1). Този текст възпроизвежда, като адаптира Хартата, прогласена на 7 декември 2000 г. и я заменя от 1 декември 2009 г., датата на влизане в сила на Договора от Лисабон. В съответствие с член 6, параграф 1, първа алинея от Договора за Европейския съюз, Хартата, прогласена през 2007 г. има същата юридическа сила като Договорите.

Тази публикация е средство за документиране и не ангажира отговорността на институциите.“

2.

На страница 9, съдържанието, след заглавието на протокол (№ 37) се добавя заглавието на следния протокол:

„Протокол (№ 38)

по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон 328

3.

На страница 328 се добавя следния протокол:

„ПРОТОКОЛ (№ 38)

ПО ПОВОД НА ЗАГРИЖЕНОСТТА НА ИРЛАНДСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТНОСНО ДОГОВОРА ОТ ЛИСАБОН

ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,

КАТО ПРИПОМНЯТ решението на държавните и правителствените ръководители на 27-те държави-членки на Европейския съюз, заседавали в рамките на Европейския съвет на 18— 19 юни 2009 г., по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон;

КАТО ПРИПОМНЯТ декларацията на държавните и правителствените ръководители, заседавали в рамките на Европейския съвет на 18— 19 юни 2009 г., че при сключването на следващия договор за присъединяване ще изложат разпоредбите на посоченото решение в протокол, който съгласно съответните им конституционни изисквания да бъде приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз;

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че високодоговарящите се страни са подписали Договора между високодоговарящите се страни и Република Хърватия за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз;

СЕ СПОРАЗУМЯХА ПО следните разпоредби, които се прилагат към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз:

ДЯЛ I

ПРАВО НА ЖИВОТ, СЕМЕЙСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Нито една разпоредба на Договора от Лисабон, даваща правен статут на Хартата на основните права на Европейския съюз, нито разпоредбите му в областта на свободата, сигурността и правосъдието не засягат по никакъв начин обхвата и приложимостта на предвидените в Конституцията на Ирландия разпоредби относно защитата на правото на живот — в член 40.3.1, 40.3.2 и 40.3.3, закрилата на семейството — в член 41, и защитата на правата по отношение на образованието — в членове 42, 44.2.4 и 44.2.5.

ДЯЛ II

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Член 2

Нито една разпоредба на Договора от Лисабон не изменя по никакъв начин и за никоя държава-членка обхвата на компетентността на Европейския съюз или нейното упражняване по отношение на данъчната област.

ДЯЛ III

СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Член 3

Дейността на Съюза на международната сцена се ръководи от принципите на демокрацията, правовата държава, универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните свободи, зачитането на човешкото достойнство, принципите на равенство и солидарност и зачитането на принципите на Устава на Организацията на обединените нации и на международното право.

Общата политика за сигурност и отбрана на Съюза е неразделна част от общата външна политика и политика на сигурност и предоставя на Съюза оперативен капацитет за осъществяването на мисии извън територията на Съюза за поддържане на мира, предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност, в съответствие с принципите на Устава на Организацията на обединените нации.

Тя не засяга политиката за сигурност и отбрана на отделните държави-членки, включително Ирландия, нито задълженията на която и да е държава-членка.

Договорът от Лисабон не засяга и не накърнява традиционната политика на военен неутралитет на Ирландия.

Държавите-членки, включително Ирландия, са тези, които в дух на солидарност и без да накърняват традиционната ѝ политика на военен неутралитет, ще определят характера на помощта или съдействието, които да бъдат предоставени на държава-членка, станала обект на терористично нападение или жертва на въоръжено нападение на нейна територия.

Всяко решение за преминаване към обща отбрана ще изисква взето с единодушие решение на Европейския съвет. Държавите-членки, включително Ирландия, ще решават, в съответствие с разпоредбите на Договора от Лисабон и с конституционните си изисквания, дали да възприемат обща отбрана или не.

Настоящият дял не засяга и не накърнява позицията или политиката на която и да било друга държава-членка в областта на сигурността и отбраната.

Всяка отделна държава-членка ще решава, в съответствие с разпоредбите на Договора от Лисабон и с изискванията на вътрешноправните си норми, дали да участва в постоянно структурирано сътрудничество или в Европейската агенция по отбраната.

Договорът от Лисабон не предвижда създаването на европейска армия, нито задължителна военна служба в която и да било военна формация.

Договорът не засяга правото на Ирландия или на която и да е друга държава-членка да определят сами характера и обема на разходите си за отбрана и сигурност или характера на отбранителните си способности.

Ирландия или която и да е друга държава-членка ще решават, в съответствие с изискванията на вътрешноправните си норми, дали да участват във военна операция или не.

ДЯЛ IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 4

Настоящият протокол остава открит за подписване от високодоговарящите се страни до 30 юни 2012 г.

Настоящият протокол се ратифицира от високодоговарящите се страни и от Република Хърватия, в случай че настоящият протокол не е влязъл в сила към датата на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз, в съответствие с техните конституционни изисквания. Ратификационните инструменти се депозират при правителството на Италианската република.

Настоящият протокол влиза в сила, при възможност, на 30 юни 2013 г., при условие че са депозирани всички ратификационни инструменти, или ако този срок не се спази, на първия ден от месеца, следващ този, през който е депозиран ратификационният инструмент от последната държава-членка, която е предприела тази стъпка.

Член 5

Настоящият протокол, съставен в единствен екземпляр на английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език, като всички текстове са еднакво автентични, се депозира в архивите на правителството на Италианската република, което изпраща заверено копие до всяко от правителствата на останалите държави-членки.

След като Република Хърватия бъде обвързана от настоящия протокол съгласно член 2 от Акта относно условията за присъединяване на Република Хърватия, текстът на настоящия протокол на хърватски език, който е еднакво автентичен с текстовете, посочени в първа алинея, също се депозира в архивите на правителството на Италианската република, което изпраща заверено копие до всяко от правителствата на останалите държави-членки.“


Top