EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/232/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7642 — Banque publique d’investissement/CNIM/SUNCNIM) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)

OJ C 232, 16.7.2015, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 232/16


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.7642 — Banque publique d’investissement/CNIM/SUNCNIM)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 232/11)

1.

На 26 юни 2015 г. Европейската комисия получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Fonds Professionnel de Capital Investissement - Sociétés de Projets Industriels („SPI“, Франция), управлявано от управляващото дружество Bpifrance Investissement, което е изцяло притежавано дъщерно дружество на Bpifrance Participations, собственост, от своя страна, изцяло на акционерното дружество BPI Groupe („BPI Groupe SA“, Франция), и акционерно дружество Constructions Industrielles De La Mediterranee („CNIM“, Франция) желаят да придобият по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие SUNCNIM (Франция) посредством покупка на дялове/акции в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие BPI Groupe SA: играе определяща роля за възвръщането на динамиката на френските територии и инвестира в развитието на отрасли на бъдещето, като например технологиите за опазване на околната среда, биотехнологиите и цифровите технологии, а също и в секторите на промишлеността и услугите като цяло,

—   за предприятие SPI: взаимен фонд за рисков капитал, който има за цел да инвестира в качеството на благоразумен инвеститор в структурно определящи дружества от френската промишленост,

—   за предприятие CNIM: групата CNIM проектира и изгражда готови за експлоатация високотехнологични промишлени съоръжения и обекти, както и предоставя експертни познания, изследвания и развой, услуги и експлоатация в областта на околната среда, енергията, отбраната и промишлеността,

—   за предприятие SUNCNIM: изграждане на топлоелектрически слънчеви централи с концентратори.

3.

След предварително проучване Европейската комисия смята, че сделката, за която е уведомена, би могла да попада в обхвата на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по този въпрос. В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Европейската комисия по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, или по пощата, с позоваване на M.7642 — Banque publique d’investissement/CNIM/SUNCNIM, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


Top