EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AA0001

Становище № 1/2014 (съгласно член 325, параграф 4 от ДФЕС) относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси

OJ C 94, 31.3.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 94/1


СТАНОВИЩЕ № 1/2014

(съгласно член 325, параграф 4 от ДФЕС)

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси

2014/C 94/01

СМЕТНАТА ПАЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 325, параграф 4 от него,

като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (1),

като взе предвид искането за становище, отправено от Европейския парламент до Сметната палата на 19 декември 2013 г.,

ПРИЕ СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Целта на проекта за регламент е доброто прилагане на законодателството на ЕС в областта на митническото дело и земеделието, като се предоставят най-вече на Комисията, но също и на митническите и други органи на държавите членки по-ефективни механизми за предотвратяване, разследване и търсене на отговорност във връзка с операции, които нарушават митническите разпоредби и законодателството в областта на земеделието. За тази цел предложението:

а)

се стреми да подобри борбата срещу митническите измами, и по-специално случаите на невярно деклариране на произход, невярно описание на стоки и злоупотреба със системата за транзит (2), като:

i)

създаде централна база данни за движението на контейнери (3), данни относно вноса, износа и транзита;

ii)

изясни правното основание за споделяне на митнически данни между Комисията и държавите членки;

б)

оправомощава Комисията да получава пряко от частни дружества документите, придружаващи декларациите за внос и износ, за да се ускорят процедурите за митнически разследвания и по този начин да се намали броят на разследванията, погасени по давност след период от три години (4);

в)

изяснява три други проблема от прилагания понастоящем регламент (5), като:

i)

създава възможност да се ограничи видимостта на данните в базите данни за определени потребители;

ii)

рационализира надзора по защитата на данните;

iii)

премахва правната несигурност относно допустимостта на информацията, получена чрез механизмите за взаимопомощ, като доказателство в националните наказателни производства.

2.

Сметната палата разгледа предложението на Комисията в светлината на резултатите от своята одитна дейност.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

3.

Сметната палата счита, че предложението ще допринесе за постигане на целите, поставени от регламента, като се вземат предвид обаче някои специфични забележки, описани в точки 5—8. Освен това предложението за изменение на член 18б и регистъра, предвиден в членове 18а и 18ж от проекта за регламент, представлява отговор на въпросите, изразени в точки 9 и 10 от Становище № 3/2007 на Сметната палата (6), изготвено при последното изменение на този регламент. Сметната палата счита за полезно и посоченото в член 12 пояснение, че информацията, събрана чрез взаимопомощ, може да представлява допустимо доказателство в наказателните производства в държавите членки. Поради тези причини Сметната палата приветства предложението на Комисията.

4.

Тъй като Европейският надзорен орган по защита на данните е компетентният орган за въпроси, свързани с надзора върху защитата на данните, и Комисията следва да потърси неговото становище, Сметната палата не разглежда този въпрос в настоящото си становище.

СПЕЦИФИЧНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

5.

Членове 18а и 18ж от предложението предвиждат механизми, чрез които Комисията ще създаде и анализира регистър на данните, получени от доставчиците на услуги в публичния и частния сектор, участващи в международната верига на доставка, и ще споделя тези данни с органите на държавите членки. Член 18а, параграф 6 и член 18ж, параграф 3 ограничават достъпа до тези регистри само до определени служби на Комисията и национални органи и определят специфични условия за прехвърлянето на данни до други институции. Тези наредби на вторичното законодателство обаче не могат да ограничат одитните правомощия на Сметната палата, закрепени в първичното законодателство, а именно член 287, параграф 3 от ДФЕС. Въпреки че формално не е необходимо измененият Регламент (ЕО) № 515/97 да се позовава на одитните правомощия на Сметната палата, би било полезно в съответните членове да се посочи, че разпоредбите му „не засягат правото на Сметната палата на достъп до документи и информация съгласно член 287, параграф 3 от ДФЕС“. По този начин ще се гарантира, че всички заинтересовани страни, участващи в изпълнението на регламента, са информирани за одитните правомощия на Сметната палата, както и че последните не подлежат на ограничителни условия. Поради същата причина би било полезно да се спомене Сметната палата в член 29 по отношение на достъпа до митническата информационна система.

6.

Членове 18в—18е описват механизмите, чрез които Комисията ще получава и обработва информацията за движението на контейнери при въвеждането, напускането или престоя им на митническата територия на ЕС. Тази информация ще бъде предоставяна от доставчици на услуги от публичния и частния сектор — на практика от дружествата за морски транспорт. Като част от подготовката на предложението е потърсена консултация със Световния съвет по морски транспорт (WSC), който представлява приблизително 90 % от капацитета на индустрията на линейното корабоплаване в световен мащаб (7). Тази процедура предоставя известна увереност, че предложението е практически изпълнимо и няма да доведе до неоправдани разходи за дружествата за морски транспорт (8).

7.

Сметната палата отбелязва, че проектът за регламент не предвижда никакви проверки на пълнотата, надеждността и навременността на данните, предоставяни от дружествата за морски транспорт. Освен това в законодателната финансова обосновка не са посочени ресурси за такава процедура. Следва да се предвидят мерки за преодоляване на рисковете, свързани с пълнотата, надеждността и навременността на данните, като се обърне надлежно внимание на разходите, свързани с въвеждането на контроли.

8.

Член 18з от предложението за регламент оправомощава Комисията (OLAF) да получава пряко от икономическите оператори документи, придружаващи декларациите за внос и износ, ако тези документи са необходими във връзка с извършването на разследвания. Целта е да се ускорят разследванията на OLAF и по този начин да се намали рискът от погасяване по давност. Палатата счита, че въвеждането на тази мярка е уместно. Въпреки това, с оглед постигането на истинско и ефективно сътрудничество между Комисията и държавите членки, би било полезно в този член да се предвидят разпоредби, постановяващи, че:

а)

Комисията следва да информира националните органи на държавите членки за всички искания, отправени към икономическите оператори; и

б)

Комисията може да търси съдействие от компетентните национални органи, за да получи документите, особено в случаите, когато икономическите оператори не изпълнят веднага нейното искане.

Настоящото становище беше прието от Състав CEAD с ръководител Igors LUDBORŽS — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 25 февруари 2014 г.

За Сметната палата

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Председател


(1)  COM(2013) 796 final от 25 ноември 2013 г.

(2)  Вж. параграф 3.3.1 от оценката на въздействието, придружаваща законодателното предложение на Комисията (Работен документ на службите на Комисията SWD(2013) 483 final от 25 ноември 2013 г.).

(3)  Известни в индустрията на морския транспорт като съобщения за статуса на контейнерите (ССК).

(4)  Вж. параграф 3.3.2.1 от оценката на въздействието, придружаваща законодателното предложение на Комисията (Работен документ на службите на Комисията SWD(2013) 483 final от 25 ноември 2013 г.).

(5)  Пак там, параграф 3.3.2.2.

(6)  ОВ C 101, 4.5.2007 г., стр. 4.

(7)  Вж. параграф 2.4.2 от оценката на въздействието, придружаваща законодателното предложение на Комисията (Работен документ на службите на Комисията SWD(2013) 483 final от 25 ноември 2013 г.).

(8)  Пак там, стр. 27. Този подход се основава на опита на WSC в изпълнението на подобни изисквания, установени от органите на Съединените американски щати.


Top