EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/176/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6887 — Snam/GICSI/TIGF) — Дело кандидат за опростена процедура текст от значение за ЕИП

OJ C 176, 21.6.2013, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/26


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6887 — Snam/GICSI/TIGF)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2013/C 176/09

1.

На 13 юни 2013 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Snam SpA („Snam“, Италия), под крайния контрол на Cassa Depositi e Prestiti SpA („CDP“, Италия), и предприятие Pacific Mezz (Люксембург) Sarl („Pacific Mezz Luxembourg“ Люксембург), под крайния контрол на GIC Special Investments Pte Ltd („GICSI“, Сингапур), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие Transport et Infrastructure Gaz France SA („TIGF“, Франция) посредством покупка на акции. 2. Търговските дейности на въпросните предприятия са:

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Snam: с дейност в преноса, съхранението и разпределението на природен газ, както и терминал за втечнен природен газ в Италия,

за предприятие GICSI: с дейност в управлението на глобален портфейл от инвестиции в собствен капитал, рисков капитал и инфраструктурни фондове, както и преки инвестиции в частни дружества,

за предприятие TIGF: с дейност в областта на преноса и съхранението на природен газ в Югозападна Франция.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6887 — Snam/GICSI/TIGF, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


Top