EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/176/06

Покана за представяне на предложения IX-2014/02 — „Отпускане на безвъзмездни средства за политически фондации на европейско равнище“

OJ C 176, 21.6.2013, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/18


Покана за представяне на предложения IX-2014/02 — „Отпускане на безвъзмездни средства за политически фондации на европейско равнище“

2013/C 176/06

Съгласно член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско съзнание и изразяват политическата воля на гражданите на Съюза. Освен това, съгласно член 224 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, определят чрез регламенти правилата за политическите партии на европейско равнище, посочени в член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, и по-специално, правилата за тяхното финансиране.

В Регламент (ЕО) № 2004/2003, във вида след преразглеждането му през 2007 г., се признава ролята на политическите фондации на европейско равнище, които в качеството си на организации, свързани с политическите партии на европейско равнище, „могат чрез дейността си да поддържат и подкрепят целите на политическите партии на европейско равнище, особено чрез принос за дебата по проблемите на европейската обществена политика и на процеса на европейска интеграция, включително чрез действието им като катализатори на нови идеи, анализи и политически алтернативи“. По-специално в регламента се предвижда отпускане на годишни безвъзмездни средства за оперативни разходи от страна на Европейския парламент за политическите фондации, които кандидатстват и които отговарят на условията, установени в този регламент.

В този контекст Парламентът публикува покана за представяне на предложения за отпускане безвъзмездни средства за политическите фондации на европейско равнище.

1.   Основен акт

Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. (наричан по-долу „Регламент (ЕО) № 2004/2003”) относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (1).

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 29 март 2004 г. за определяне на процедурите по прилагане на Регламент (ЕО) № 2004/2003 (наричано по-долу „Решение на Бюрото от 29 март 2004 г.“) (2).

Регламент (ЕC, Евратом) № 966/2012 от 25 октомври 2012 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Съюза (наричан по-долу „Финансов регламент“) (3).

Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (наричан по-долу „Правила за прилагане“) (4).

2.   Цел

Съгласно член 2 от Решението на Бюрото „Европейският парламент ежегодно публикува преди края на първото полугодие покана за представяне на предложения за отпускането на безвъзмездни средства за финансиране на партии и фондации.“

Настоящата покана за представяне на предложения се отнася към представянето на кандидатури за финансовата 2014 година, покриваща периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г. Целта на безвъзмездните средства е да се подпомогне годишната работна програма на бенефициента.

3.   Допустимост

Кандидатурите се допускат единствено ако са представени в писмена форма и на попълнен формуляр, даден в приложение 1 към гореспоменатото Решение на Бюрото от 29 март 2004 г., и са препратени до председателя на Европейския парламент преди крайния срок.

4.   Критерии и придружаващи документи

4.1.   Критерии за допустимост

За да бъде допустима за отпускане на средства, съответната фондация на европейско равнище следва да отговаря на условията, установени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2004/2003, т.е.:

а)

трябва да е свързана с една от политическите партии на европейско равнище, призната съгласно настоящия регламент, като това се удостоверява от съответната партия;

б)

трябва да е юридическо лице в държавата-членка, в която се намира нейното седалище; това юридическо лице трябва да бъде отделен правен субект от политическата партия на европейско равнище, с която е свързана фондацията;

в)

трябва да зачита, по-специално в програмата и дейностите си, принципите, на които се основава Европейският съюз, а именно принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основните свободи и правовата държава;

г)

не трябва да има за цел реализиране на печалба;

д)

трябва да има географски балансиран състав на управителния си орган.

Освен това тя трябва да отговаря на условията съгласно член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2004/2003: „В рамките на настоящия регламент, определянето на конкретните условия за връзките между всяка партия и фондация на европейско равнище е от тяхна компетентност, в съответствие с националното право, включително и на подходяща степен на самостоятелност в текущото управление, както и на управленските структури на политическата фондация на европейско равнище, от една страна, и на политическата партия на европейско равнище, с която фондацията е свързана, от друга страна.“

4.2.   Критерии за изключване

Кандидатите трябва също така да удостоверят, че не се намират в нито едно от обстоятелствата, описани в член 106, параграф 1 и член 107 от Финансовия регламент.

4.3.   Критерии за подбор

Кандидатите трябва да докажат, че притежават юридическите и финансови възможности, необходими, за да се реализира работната програма, установена в кандидатурата за финансиране, и, че притежават техническите възможности и способностите за управление, необходими за успешното осъществяване на работната програма, за която те кандидатстват за отпускане на безвъзмездни средства.

4.4.   Критерии за възлагане

В съответствие с член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2004/2003, наличните за финансовата 2014 година кредити се разпределят както следва сред политическите фондации, които са получили положително решение относно тяхната кандидатура за финансиране въз основа на критериите за допустимост, изключване и подбор:

а)

15 % се разпределят поравно;

б)

85 % се разпределят между тези, които са свързани с такива политически партии на европейско равнище, които имат избрани членове в Европейския парламент, пропорционално на броя на избраните членове.

4.5.   Оправдателни документи

За целите на оценката на горепосочените критерии, кандидатите са задължени да осигурят следните оправдателни документи:

а)

придружително писмо в оригинал, посочващо размера на исканите безвъзмездни средства;

б)

надлежно попълнен и подписан формуляр за заявление от приложение 1 към Решение на Бюрото от 29 март 2004 г. (включително писмената клетвена декларация);

в)

устав на политическата фондация;

г)

официално удостоверение за регистрация;

д)

актуално доказателство за съществуването на политическата фондация;

е)

списък на директорите/членовете на управителния съвет (име и фамилия, гражданство, звание или функции в политическата фондация);

ж)

програма на политическата фондация;

з)

изчерпателен финансов отчет за 2012 г., удостоверен от външен орган за одит (5);

и)

оперативен проектобюджет за съответния период (от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г.), указващ разходи, допустими за финансиране от бюджета на Съюза;

й)

документи, удостоверяващи, че политическата фондация отговаря на условията, посочени в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2004/2003.

По отношение на букви в), г), е), ж) политическата фондация може да представи клетвена декларация, че посочената на предишния етап информация остава валидна.

5.   Финансиране от бюджета на ЕС

Наличните за финансовата 2014 година кредити по статия 403 от бюджета на Парламента „Вноски за европейски политически фондации“ са изчислени на обща стойност 13 400 000 евро. Те подлежат на одобрение от бюджетния орган.

Максималната сума, която се изплаща на бенефициента от страна на Европейския парламент не може да надвишава 85 % от допустимите оперативни разходи на политическите фондации на европейско равнище. Тежестта на доказване пада върху съответната политическа фондация.

Финансирането е под формата на безвъзмездни средства за оперативни разходи съгласно Финансовия регламент и Правилата за прилагане. Мерките, които се отнасят за изплащането на безвъзмездните средства, и задълженията по отношение на използването им, ще бъдат определени в решение за отпускане на безвъзмездни средства, чийто образец е включен в приложение 2б към Решението на Бюрото от 29 март 2004 г.

6.   Процедура и краен срок за представяне на предложения

6.1.   Краен срок и подаване на кандидатурите

Крайната дата за подаване на кандидатурите е 30 септември 2013 г. Кандидатурите, изпратени след този срок, няма да бъдат взети под внимание.

Необходимо е кандидатурите:

а)

да бъдат представени под формата на заявление за отпускане на безвъзмездни средства (приложение 1 към Решението на Бюрото от 29 март 2004 г.);

б)

да бъдат задължително подписани от кандидата или от надлежно оправомощен от него представител;

в)

да бъдат изпратени в двоен плик; двата плика се запечатват. Допълнително към адреса на службата получател, съгласно поканата за представяне на предложения, вътрешният плик следва да бъде обозначен със следния надпис:

APPEL À PROPOSITIONS — SUBVENTIONS 2014 AUX FONDATIONS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE

Ако се използват самозалепващи пликове, те трябва да бъдат запечатани с помощта на самозалепващи ленти, като изпращачът полага подписа си напречно на лентите. Подписът на подателя следва да съдържа не само саморъчен подпис, но и печат на организацията му.

Външният плик следва да съдържа адреса на подателя и да бъде адресиран до:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Вътрешният плик следва да бъде адресиран до:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

г)

да бъдат изпратени най-късно в деня на крайния срок, указан в поканата за представяне на кандидатури, било чрез препоръчано писмо, като за доказателство ще се счита пощенското клеймо, било чрез куриерска служба, при което доказателство е датата на предаване на пратката.

6.2.   Примерна процедура и график

Следните процедури и срокове за отпускане на средства се прилагат към отпускането на средства на политически фондации на европейско равнище:

а)

изпращане на кандидатурата до Европейския парламент (не по-късно от 30 септември 2013 г.);

б)

разглеждане и подбор от страна на службите на Европейския парламент. Единствено кандидатурите, счетени за допустими, ще бъдат разглеждани въз основа критериите за допустимост, изключване и подбор, установени в поканата за представяне на предложения;

в)

приемане на решението за отпускане на безвъзмездни средства от Бюрото на Европейския парламент (по принцип не по-късно от 1 януари 2014 г. съгласно посоченото в член 4 от Решението на Бюрото от 29 март 2004 г.) и уведомяване на кандидатите;

г)

уведомяване относно решения за отпускане на безвъзмездни средства;

д)

изплащане на 80 % аванс (в рамките на 15 дни след издаването на решението за отпускане на безвъзмездни средства).

6.3.   Допълнителна информация

Следните текстове са на разположение на уебсайта на Европейския парламент на следния адрес:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

а)

Регламент (ЕО) № 2004/2003;

б)

Решение на Бюрото от 29 март 2004 г.;

в)

Формуляр за заявление за безвъзмездни средства (приложение 1 към Решението на Бюрото от 29 март 2004 г.).

Всички въпроси, свързани с настоящата покана за представяне на предложения с оглед отпускането на безвъзмездни средства, следва да бъдат изпратени по електронна поща, с позоваване на публикацията, на следния адрес: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Обработка на лични данни

В съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (6), личните данни, съдържащи се в заявлението за финансиране и неговите приложения, ще бъдат разглеждани съгласно принципите на добросъвестност, законосъобразност и пропорционалност в съответствие с ясно формулираната и законна цел на този проект. За нуждите на разглеждането на заявлението и за целите на гарантирането на финансовите интереси на Общността, личните данни могат да бъдат обработени от компетентните служби и органи на Европейския парламент и да бъдат предоставени на службите за вътрешен одит, на Европейската сметна палата, на Органа за разглеждане на финансови нередности или на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Всяко заинтересовано лице може да се свърже с Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu) с цел обжалване.


(1)  ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 155, 12.6.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1.

(5)  Освен ако заявителят не е регистриран през настоящата година.

(6)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


Top