EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/176/05

Покана за представяне на предложения IX-2014/01 — „Отпускане на безвъзмездни средства за политически партии на европейско равнище“

OJ C 176, 21.6.2013, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/13


Покана за представяне на предложения IX-2014/01 — „Отпускане на безвъзмездни средства за политически партии на европейско равнище“

2013/C 176/05

Съгласно член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и изразяват политическата воля на гражданите на Съюза. Освен това, съгласно член 224 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, определят чрез регламенти правилата за политическите партии на европейско равнище, посочени в член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, и по-специално правилата за тяхното финансиране.

В този контекст Парламентът обявява покана за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства за политически партии на европейско равнище.

1.   Основен акт

Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. (наричан по-долу „Регламент (ЕО) № 2004/2003“) относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (1).

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 29 март 2004 г. за определяне на процедурите по прилагане на Регламент (ЕО) № 2004/2003 (наричано по-долу „Решение на Бюрото от 29 март 2004 г.“) (2).

Регламент (ЕC, Евратом) № 966/2012 от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 (наричан по-долу „Финансов регламент“) (3).

Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (наричани по-долу „правила за прилагане“) (4).

2.   Цел

Съгласно член 2 от Решението на Бюрото от 29 март 2004 г.„Европейският парламент ежегодно публикува преди края на първото полугодие покана за представяне на предложения за отпускането на субсидии за финансиране на политически партии на европейско равнище“.

Настоящата покана за представяне на предложения се отнася към представянето на заявления за финансовата 2014 година, покриваща периода на дейност от 1 януари до 31 декември 2014 г. Целта на безвъзмездните средства е да се подпомогне годишната работна програма на бенефициера.

3.   Допустимост

Заявленията се допускат единствено ако са представени в писмен вид под формата на попълнен формуляр, който е поместен в приложение 1 към Решението на Бюрото от 29 март 2004 г., и ако са изпратени до председателя на Европейския парламент преди крайния срок.

4.   Критерии и придружаващи документи

4.1.   Критерии за допускане

За да може да се ползва от отпускането на безвъзмездни средства, съответната политическа партия на европейско равнище трябва да отговаря на условията, посочени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2004/2003, т.е. тя:

а)

трябва да е юридическо лице в държавата-членка, където се намира седалището ѝ;

б)

трябва да е представена в поне една четвърт от държавите-членки от членове на Европейския парламент или в националните парламенти, или регионалните парламенти или събрания, или трябва да е получила в поне една четвърт от държавите-членки минимум три процента от гласовете във всяка от тези държави-членки по време на последните избори за Европейски парламент;

в)

трябва да зачита, по-специално в програмата и дейността си, принципите, на които се основава Европейският съюз, а именно принципите на свобода, демокрация, зачитане на основните човешки права и свободи и на правовата държава;

г)

е участвала в избори за Европейски парламент или е изразила намерението си да участва в такива избори.

За да се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2004/2003, член на Европейския парламент може да бъде член само на една политическа партия на европейско равнище (член 10, параграф 1, последна алинея на Регламент (ЕО) № 2004/2003).

Предвид гореизложеното, политическите партии се уведомяват, че Европейският парламент прилага разпоредбите на член 3, параграф 1, буква б) така, че член на Европейския парламент може да бъде член единствено на политическата партия на европейско равнище, на която националната му политическа партия е член.

4.2.   Критерии за изключване

Кандидатите трябва също така да удостоверят, че не се намират в нито едно от обстоятелствата, описани в член 106, параграф 1 и член 107 от Финансовия регламент.

4.3.   Критерии за подбор

Кандидатите трябва да докажат, че притежават правните и финансови възможности, необходими, за да се реализира работната програма, установена в заявлението за финансиране, както и че притежават техническите възможности и способностите за управление, необходими за успешното осъществяване на работната програма, за която те кандидатстват за отпускане на безвъзмездни средства.

4.4.   Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

В съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 2004/2003, наличните за финансовата 2014 година бюджетни кредити се разпределят както следва сред политическите партии на европейско равнище, които са получили положителен отговор във връзка с техните заявления за финансиране въз основа на критериите за допустимост, изключване и подбор:

а)

15 % се разпределят по равно;

б)

85 % се разпределят между тези партии, които имат избрани членове в Европейския парламент, пропорционално на броя на избраните членове.

4.5.   Удостоверителни документи

За целите на оценката на горепосочените критерии, кандидатите са задължени да предоставят следните удостоверителни документи:

а)

придружително писмо в оригинал, посочващо размера на исканите безвъзмездни средства;

б)

надлежно попълнен и подписан формуляр от приложение 1 към Решението на Бюрото от 29 март 2004 г. (включително писмената клетвена декларация);

в)

уставът на политическата партия, включително списък от свързани организации, в съответствие с член 122 от Финансовия регламент;

г)

официално свидетелство за регистрация;

д)

актуално доказателство за съществуването на политическата партия;

е)

списък на директорите/членовете на управителния съвет (име и фамилия, звание или функции в партията заявител);

ж)

документи, удостоверяващи, че заявителят отговаря на условията, посочени в член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 2004/2003;

з)

документи, удостоверяващи, че заявителят отговаря на условията, посочени в член 3, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 2004/2003 (5);

и)

програма на политическата партия;

й)

подробен финансов отчет за 2012 г., удостоверен от външен орган за одит (6);

к)

оперативен предварителен бюджет за съответния период (от 1 януари 2014 до 31 декември 2014), указващ разходи, допустими за финансиране от бюджета на Съюза.

По отношение на букви в), г), е), з), и) кандидатът може да представи клетвена декларация, че посочената на предишния етап информация остава валидна.

5.   Финансиране от бюджета на ЕС

Наличното за финансовата 2014 година финансиране по статия 402 от бюджета на Парламента „Вноски за европейски политически партии“ възлиза на общо 27 794 200 EUR. То подлежи на одобрение от бюджетния орган.

Максималната сума, която се изплаща на бенефициера от страна на Европейския парламент, не може да надвишава 85 % от допустимите оперативни разходи на политическите партии на европейско равнище. Тежестта на доказване пада върху съответната политическа партия.

Финансирането е под формата на безвъзмездни средства за оперативни разходи съгласно Финансовия регламент и Правилата за прилагане. Мерките, които се отнасят за изплащането на безвъзмездните средства, и задълженията по отношение на използването им, ще бъдат определени в решение за отпускане на средства, чийто образец е включен в приложение 2а към Решението на Бюрото от 29 март 2004 г.

6.   Процедура и краен срок за представяне на предложения

6.1.   Краен срок и подаване на заявления

Крайната дата за подаване на заявления е 30 септември 2013 г. Заявления, подадени след тази дата, няма да бъдат взети под внимание.

Необходимо е заявленията:

а)

да бъдат представени чрез формуляра за отпускане на безвъзмездни средства (приложение 1 към Решението на Бюрото от 29 март 2004 г.);

б)

да бъдат задължително подписани от кандидата или от надлежно оправомощен от него представител;

в)

да бъдат изпратени в двоен плик; двата плика следва да бъдат запечатани. Допълнително към адреса на службата получател, съгласно поканата за представяне на предложения, вътрешният плик следва да бъде обозначен със следния надпис:

CALL FOR PROPOSALS 2014 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON

Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат запечатани с помощта на самозалепващи се ленти, като изпращачът полага подписа си напречно на лентите. Подписът на подателя следва да съдържа не само саморъчен подпис, но и печат на организацията му;

Външният плик трябва да съдържа адреса на подателя и да бъде адресиран до:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Вътрешният плик следва да бъде адресиран до:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

г)

да бъдат изпратени най-късно в деня на крайния срок, указан в поканата за представяне на кандидатури, било чрез препоръчано писмо, като за доказателство ще се счита пощенското клеймо, било чрез куриерска служба, при което доказателство е датата на депозитната разписка.

6.2.   Примерна процедура и график

Следните процедури и срокове се прилагат към отпускането на безвъзмездни средства на политически партии на европейско равнище:

а)

изпращане на заявленията до Европейския парламент (не по-късно от 30 септември 2013 г.);

б)

разглеждане и подбор от страна на съответните служби на Европейския парламент. Единствено заявленията, счетени за допустими, ще бъдат разглеждани въз основа на критериите за допустимост, изключване и подбор, установени в поканата за представяне на предложения;

в)

приемане на решението за отпускане на безвъзмездни средства от Бюрото на Европейския парламент (по принцип не по-късно от 1 януари 2014 г. съгласно посоченото в член 4 от Решението на Бюрото от 29 март 2004 г.);

г)

съобщаване на решенията за предоставяне на безвъзмездни средства;

д)

изплащане на аванс в размер от 80 % (в рамките на 15 дни след решението за отпускане на безвъзмездни средства).

6.3.   Допълнителна информация

Следните текстове са на разположение на интернет сайта на Европейския парламент на следния адрес:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

а)

Регламент (ЕО) № 2004/2003;

б)

Решение на Бюрото от 29 март 2004 г.;

в)

Формуляр за заявление за безвъзмездни средства (приложение 1 към Решението на Бюрото от 29 март 2004 г.).

Всички въпроси, свързани с настоящата покана за представяне на предложения, с оглед отпускането на безвъзмездни средства, следва да бъдат изпратени по електронна поща, с позоваване на публикацията, на следния адрес: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Обработване на лични данни

В съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (7), личните данни, съдържащи се в заявлението за финансиране и неговите приложения, ще бъдат разглеждани съгласно принципите на добросъвестност, законосъобразност и пропорционалност в съответствие с ясно формулираната и законна цел на това действие. За нуждите на разглеждането на заявлението и за целите на гарантирането на финансовите интереси на Съюза, личните данни могат да бъдат обработени от компетентните служби и органи на Европейския парламент и да бъдат предоставени на службите за вътрешен одит, на Европейската сметна палата, на Органа за разглеждане на финансови нередности или на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Имената на членовете и представителите на европейската политическа партия, които се подават заедно със заявлението за финансиране, с цел да се изпълни изискването за представеност по член 3, буква б) на Регламент (ЕО) № 2004/2003, могат да бъдат публикувани от Европейския парламент и публично оповестени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент (8). Политическите партии се приканват да приложат към заявленията си декларация, подписана от съответните членове или представители на партията, с която заявяват, че са информирани и изразяват съгласието си имената им да бъдат публично оповестени.

Всяко засегнато лице може да се обърне към Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu) и да подаде жалба.


(1)  ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 155, 12.6.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1.

(5)  Включително списъците на избраните лица, посочени в член 3, параграф 1, буква б), първа алинея и член 10, параграф 1, буква б).

(6)  Освен ако политическата партия на европейско равнище е основана през текущата година.

(7)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(8)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).


Top