EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/166/04

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6951 — Bain Capital/FTE) — Дело кандидат за опростена процедура текст от значение за ЕИП

OB C 166, 12.6.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 166/7


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6951 — Bain Capital/FTE)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2013/C 166/04

1.

Относно 5 юни 2013 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Bain Capital Europe Fund III, L.P, L.P, част от Bain Capital Investors, LLC. („Bain Capital“, САЩ) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията самостоятелен контрол над ЕПРВ Verwaltungs GmbH („ЕПРВ“, Германия) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Bain Capital: предприятие за частни капиталови инвестиции, с дейност в световен мащаб в повечето индустриални сектори, включително информационните технологии, здравеопазването, търговията на дребно и потребителските продукти, комуникациите, химикалите, финансовите и промишлената/преработващата промишленост,

за предприятие FTE: производствено предприятие, по-специално с дейност в световен мащаб в областта на разработването, производството и продажбата на хидравлични съединители и на хидравлични спирачни системи и компоненти.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6951 — Bain Capital/FTE, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


Top