EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/398/06

Покана за представяне на предложения EAC/S01/13 — Програма „Младежта в действие“ за периода 2007—2013 г.

OJ C 398, 22.12.2012, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 398/31


Покана за представяне на предложения EAC/S01/13 — Програма „Младежта в действие“ за периода 2007—2013 г.

2012/C 398/06

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата покана за представяне на предложения е въз основа на Решение № 1719/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на програма „Младежта в действие“ за периода 2007—2013 г (1), наричана по-долу „програма „Младежта в действие“. Подробните условия по отношение на настоящата покана за представяне на предложения могат да бъдат намерени в ръководството за програмата „Младежта в действие“ (2007—2013 г.), публикувано на уебсайта „Европа“ (вж. точка VIII). Ръководството за програмата представлява неразделна част от настоящата покана за представяне на предложения.

I.   Цели и приоритети

Общите цели, изложени в решението за създаване на програмата „Младежта в действие“, са следните:

да насърчава активното гражданско поведение на младите хора като цяло, и по-специално тяхното европейско гражданско поведение,

да развива солидарност и насърчава толерантност между младите хора, по-специално с цел засилване на социалното сближаване в Европейския съюз,

да насърчава взаимното разбирателство между младите хора в различните страни,

да допринася за развитие на качеството на системите за подпомагане на дейностите на младите хора и на възможностите на организациите на гражданското общество в сферата на младежта,

да насърчава европейското сътрудничество по въпросите на младежта.

Тези общи цели ще бъдат изпълнявани на равнище проекти, като се вземат предвид следните постоянни приоритети:

европейско гражданско поведение,

участие на младите хора в обществения живот,

културно многообразие,

приобщаване на млади хора в неравностойно положение.

Освен горепосочените постоянни приоритети, могат да се определят и годишни приоритети по програмата „Младежта в действие“, които да бъдат публикувани на уебсайтовете на Комисията, изпълнителната агенция и националните агенции.

Годишните приоритети за 2013 г. са следните:

проекти, в които в рамките на Европейската година на гражданите се предлагат дейности за повишаване на осведомеността за статута на гражданите на ЕС и произтичащите от този статут права,

проекти за насърчаване на участието в европейските избори през 2014 г., което ще даде възможност на младите хора да се изявят като активни и информирани граждани,

проекти, насочени към проблема с младежката безработица, както и проекти, с които се цели стимулиране на мобилността сред безработните младежи и активното им участие в живота на обществото,

проекти за преодоляване на бедността и маргинализацията, с които се насърчава осведомеността и ангажираността на младите хора за справяне с тези проблеми, за да се работи за по-приобщаващо общество. В този контекст ще се обръща особено внимание най-вече на приобщаването на младите мигранти, на младите хора с увреждания и — където е подходящо, на младежите от ромски произход,

проекти, с които, по-специално чрез младежки инициативи, у младите хора се стимулира дух на инициативност, творчество и предприемчивост и се повишава пригодността за заетост,

проекти, с които се насърчава здравословното поведение, по-специално чрез окуражаване практикуването на дейности на открито и на масов спорт като средство за стимулиране на здравословния начин на живот и за окуражаване на социалното приобщаване и активното участие на младите хора в обществения живот.

II.   Структура на програмата „Младежта в действие“

За постигане целите на програмата „Младежта в действие“ са предвидени пет оперативни действия.

Настоящата покана за представяне на предложения се отнася до подкрепа за изброените по-долу действия и поддействия:

Действие 1    Младежта за Европа

Поддействие 1.1 — Младежки обмен (с продължителност до 15 месеца): Младежкият обмен дава възможност на групи от млади хора от различни страни да се срещат и да опознават взаимно културите си. Групите планират заедно своя младежки обмен по тематика от взаимен интерес.

Поддействие 1.2 — Младежки инициативи (с продължителност от 3 до 18 месеца): Чрез младежките инициативи се подкрепят групови проекти, разработени на местно, регионално и национално равнище. Чрез тях се подкрепя и изграждането на мрежи от сходни проекти от различни страни с цел засилване на тяхното европейско измерение и насърчаване на сътрудничеството и обмена на опит между младите хора.

Поддействие 1.3 — Младежки проекти за демокрация (с продължителност от 3 до 18 месеца): Чрез младежките проекти за демокрация се подкрепя участието на младите хора в демократичния живот както в рамките на тяхната местна, регионална или национална общност, така и на международно равнище.

Действие 2    Европейска доброволческа служба

Действието е в подкрепа на участието на младите хора в различни видове доброволчески дейности както в Европейския съюз, така и извън него. По това действие младите хора вземат индивидуално или групово участие в неплатени доброволчески дейности с идеална цел в друга страна (с продължителност до 24 месеца).

Действие 3    Младежта по света

Поддействие 3.1 — Сътрудничество с държави, съседни на Европейския съюз (с продължителност до 15 месеца): чрез това поддействие се подкрепят проекти със съседни партньорски държави, а именно младежки обмен и проекти за обучение и работа в мрежа в сферата на младежта.

Действие 4    Системи за подкрепа на младежта

Поддействие 4.3 — Обучение и работа в мрежа на ангажираните в работата с младежи и младежки организации (с продължителност от 3 до 18 месеца): чрез това поддействие се подкрепят по-специално обмен на опит, експертни познания и добри практики, както и дейности, които могат да доведат до дълготрайни качествени проекти, партньорства и мрежи.

Действие 5    Подкрепа за европейско сътрудничество в сферата на младежта

Поддействие 5.1 — Срещи между млади хора и отговарящите за политиката за младежта (с продължителност от 3 до 9 месеца): чрез това поддействие се подкрепят сътрудничество, семинари и структуриран диалог между младите хора, лицата, ангажирани в работата с младежта, и отговарящите за политиката за младежта.

III.   Кандидати, които имат право на участие

Заявления се подават от:

организации с идеална цел или неправителствени организации,

местни, регионални публични органи,

неформални групи от млади хора,

органи, работещи на европейско равнище в сферата на младежта,

международни организации с идеална цел,

организации със стопанска цел, организиращи прояви в сферата на младежта, културата или спорта.

Кандидатите трябва да бъдат законно установили се в една от държавите по програмата или в съседните партньорски държави в Източното партньорство или в Западните Балкани.

Някои действия по програмата обаче са насочени към по-ограничен кръг организатори. В ръководството за програмата е определено подробно кои са допустимите кандидати организатори за всяко действие/поддействие.

IV.   Държави, които могат да участват

В програмата могат да участват следните държави:

а)

държавите-членки на ЕС;

б)

държавите от ЕАСТ, които са страна по споразумението за ЕИП, в съответствие с разпоредбите на посоченото споразумение (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия);

в)

държавите кандидатки, които имат предприсъединителна стратегия в съответствие с общите принципи и общите условия и договорености, установени в рамковите споразумения, сключени с тези държави за тяхното участие в програмите на Европейския съюз (Турция и Хърватия);

г)

Швейцария

д)

трети държави, които са подписали споразумения с Европейския съюз в сферата на младежта.

Някои действия по програмата обаче са насочени към по-ограничен кръг държави. В ръководството за програмата е определено подробно кои държави могат да участват за всяко действие/поддействие.

V.   Критерии за предоставяне на подкрепа

i)

поддействия 1.1, 1.2, 3.1, 4.3 и действие 2:

връзка с целите и приоритетите на програмата (30 %),

качество на предложения проект и предложените методи (50 %),

профил на участниците и организаторите (20 %),

ii)

поддействие 1.3:

връзка с целите и приоритетите на програмата (30 %),

качество на тематичния замисъл (20 %),

качество на предложения проект и предложените методи (30 %),

профил и брой на участниците и организаторите (20 %),

iii)

поддействие 5.1:

връзка с целите и приоритетите на програмата (20 %),

връзка с целите на политиката на ЕС за младежта (20 %),

качество на предложения проект и предложените методи (40 %),

профил и брой на участниците и организаторите (20 %),

VI.   Бюджет и продължителност

На програмата е отпуснат бюджет от 885 млн. EUR за периода 2007—2013 г. Годишният бюджет се определя с решение на бюджетните органи.

Бюджет, предвиден за 2013 г. за следните действия и поддействия

Поддействие 1.1

Младежки обмен

39 691 270

Поддействие 1.2

Младежки инициативи

14 794 500

Поддействие 1.3

Младежки проекти за демокрация

9 151 000

Действие 2

Европейска доброволческа служба

70 156 580

Поддействие 3.1

Сътрудничество с държави, съседни на Европейския съюз

14 082 560

Поддействие 4.3

Обучение и работа в мрежа на ангажираните в работата с младежи и младежки организации

21 749 750

Поддействие 5.1

Срещи между младите хора и отговарящите за политиката за младежта

9 539 340

VII.   Краен срок за кандидатстване

Заявленията трябва да бъдат подадени в срока, съответстващ на началната дата на проекта. За проектите, представяни пред националната агенция, годишно има три крайни срока за кандидатстване:

Проекти, започващи между

Срок за кандидатстване

1 май и 31 октомври

1 февруари

1 август и 31 януари

1 май

1 януари и 30 юни

1 октомври

За проектите, представяни пред изпълнителната агенция, годишно има три крайни срока за кандидатстване:

Проекти, започващи между

Срок за кандидатстване

1 август и 31 декември

1 февруари

1 декември и 30 април

3 юни

1 март и 31 юли

3 септември

VIII.   Допълнителна информация

Допълнителна информация може да бъде намерена в ръководството за програмата „Младежта в действие“ на следните уебсайтове:

 

http://ec.europa.eu/youth

 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm


(1)  ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 30.


Top