EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR0732

Становище на Комитета на регионите „Европа в света: нов подход за финансиране на външната дейност на ЕС“

OJ C 391, 18.12.2012, p. 110–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 391/110


Становище на Комитета на регионите „Европа в света: нов подход за финансиране на външната дейност на ЕС“

2012/C 391/11

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

приветства представения общ пакет „Европа в света“, тъй като той може да допринесе за това да се гарантират в по-голяма степен от досегашната цялостен подход и последователна политика за развитие. Комитетът е съгласен, че трябва да бъдат увеличени средствата за външната дейност, в рамките на която ЕС може да създаде ясно изразена добавена стойност;

отбелязва, че актуализираната рамка за подкрепа от ЕС и опростяването на разпоредбите за планиране и прилагане на инструментите се приветстват от местните и регионалните власти, по-специално от онези от тях, които въпреки ограничените си административни ресурси желаят да допринасят за сътрудничеството за развитие;

желае да изтъкне ролята на местните и регионалните власти като участници в сътрудничеството за развитие на ЕС, но и да обърне внимание на тяхната роля в рамките на мерките на държавите членки за насърчаване на децентрализацията и демократизацията и на значението им за прякото международно трансгранично сътрудничество между участниците на поднационално равнище;

счита, че предложението на Комисията за финансиране на „Европа в света“ следва да включва в достатъчна степен засилване на участието и сътрудничеството на местните и регионалните власти, например чрез ограничаване или дори премахване на изискването за съфинансиране. Децентрализацията е желателно развитие и укрепва ролята на местните и регионалните власти навсякъде по света;

посочва, че създаването на чувство за ангажираност у участниците по места и насърчаването на местната демокрация предполага доверие в политическата система и нейните представители. Децентрализираната структура създава по-легитимни и по-ефикасни институции. Тя е най-важното средство за създаване на по-тясна връзка между управленските равнища и гражданите. Откритите процеси на вземане на решения, които се осъществяват при спазване на принципа на субсидиарност, допринасят за това гражданите да възприемат като свои демократичните принципи, което е предпоставка за плуралистично и толерантно общество.

Докладчик

Lotta HÅKANSSON HARJU (SE/ПЕС)

Отправни документи

Съвместно съобщение до Европейския парламент и до Съвета – Глобална Европа: нов подход за финансиране на външната дейност на ЕС

COM(2011) 865 final

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи правила и процедури за инструментите на Съюза за външна дейност

COM(2011) 842 final

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета – Подготовка на многогодишна финансова рамка относно финансирането на сътрудничеството на ЕС за държавите от Африка, Карибите и Тихоокенския басейн и отвъдморските държави и територии за периода 2014–2020 г. (11-и Европейски фонд за развитие)

COM(2011) 837 final

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II)

COM(2011) 838 final

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски инструмент за съседство

COM(2011) 839 final

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие

COM(2011) 840 final

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави

COM(2011) 843 final

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света

COM(2011) 844 final

I.   ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

Общи бележки

1.

приветства новото поколение инструменти за финансиране на политиката за развитие, с които се цели да се улеснят политическият диалог и прилагането на мерки в съответствие с цялостната стратегия „Програма за промяна“ (1) и в рамките на предложеното многогодишно финансово планиране. Приветства предложеното от Европейската комисия увеличение на бюджета, който понастоящем възлиза на 70 млрд. евро, което е малко под 7 % от общия бюджет на ЕС;

2.

приветства представения общ пакет „Европа в света“ (2), тъй като той може да допринесе за това да се гарантират в по-голяма степен от досегашната цялостен подход и последователна политика за развитие. Комитетът е съгласен, че средствата за външната дейност, в рамките на която представянето на ЕС като единна организация води до ясно изразена добавена стойност, трябва да бъдат увеличени и поради това изразява съжаление, че Европейският фонд за развитие не е включен в многогодишната финансова рамка на ЕС. С помощта на Европейския фонд за развитие се разпределят над 34 млрд. евро, но тези средства не са включени в бюджета. Европейският фонд за развитие трябва да се подчинява на същите изисквания за прозрачност, ефективност и отчетност, както и другите инструменти за финансиране от пакета „Европа в света“;

3.

отбелязва, че актуализираната рамка за подкрепа от ЕС и опростяването на разпоредбите за планиране и прилагане на инструментите се приветстват от местните и регионалните власти, по-специално от онези от тях, които въпреки ограничените си административни ресурси желаят да допринасят за сътрудничеството за развитие. По време на сегашния програмен период имаше настоятелни искания за опростяване и изясняване на инструментите и КР изразява задоволство, че са взети предвид резултатите от организираната от Комисията консултация;

4.

отбелязва, че опростяването на регулаторната рамка, намаляването на разходите на участниците и ускоряването на процедурите за възлагане на поръчки и отпускане на помощи са подобрения, които се очакват отдавна. По-голямата гъвкавост и по-бързото адаптиране и преразглеждане, в случай че това се изисква от рамковите условия, би следвало също да създадат предпоставки за постигане на по-ефективни резултати;

5.

с настоящото становище желае да изтъкне ролята на местните и регионалните власти като участници в сътрудничеството за развитие на ЕС, но и да обърне внимание на тяхната роля в рамките на мерките на държавите членки за насърчаване на децентрализацията и демократизацията и на значението им за прякото международно трансгранично сътрудничество между участниците на поднационално равнище; следователно посочва, че трябва да бъде отчетена специфичната роля на най-отдалечените региони, чието геостратегическо положение ги превръща в активни граници и платформи на ЕС в света, които могат да повишат ефективността на европейската политика за развитие, както е посочено в становища CDR 408/2010 и CDR 364/2011;

6.

отбелязва, че поради урбанизацията местните и регионалните власти са изправени пред сериозното предизвикателство да трябва да увеличат капацитета и ефективността си и да изградят стабилни и прозрачни системи за управление, които да отговорят на очакванията на населението. За тази цел от полза са познанията и опитът на други общини. Различните форми на местно или регионално партньорство често включват широка гама действащи лица. Стана видно, че сътрудничеството, особено в най-интензивната форма на публично-публични, но и публично-частни партньорства, може да се осъществява с малко разходи и въпреки това да носи конкретни, трайни резултати. Това отчасти се дължи на факта, че то е насочено към укрепване на съществуващи структури със законово определени задачи и области на правомощия и с ефективен щаб от сътрудници, които вече работят в местните и регионалните администрации. Поради това предложението на Комисията за финансиране на „Европа в света“ следва да включва в достатъчна степен засилване на участието и сътрудничеството на местните и регионалните власти, например чрез ограничаване или дори премахване на изискването за съфинансиране. Децентрализацията е желателно развитие и укрепва ролята на местните и регионалните власти навсякъде по света;

7.

отбелязва, че посредством подкрепата на насоченото към развитие сътрудничество, предоставяна на „гражданското общество и местните власти“, тези участници с право получават подчертано признание. Комитетът на регионите отправя настоятелно искане местните и регионалните власти и техните публични служби да имат право да получават средства и по линия на други тематични и географски инструменти. Подкрепата за местните и регионалните власти и тяхното участие в развитието на обществото са хоризонтален въпрос и не бива да се свежда до малка част от бюджета на един единствен инструмент;

8.

смята, че освен това местните и регионалните власти следва да бъдат насърчавани в по-голяма степен да си сътрудничат в рамките на тематичната програма „Миграция и убежище“ и съответно да използват финансиране по тази линия. Трансграничното международно сътрудничество между общините, които приемат мигранти или кандидати за убежище, с общините, от които произхождат тези лица, следва значително да се подобри и развие. Местното равнище изпълнява важна роля в разработването и изпълнението на програми за интеграция и репатриране;

9.

приветства факта, че децентрализираното международно сътрудничество за развитие получава изрично признание и все по-голяма видимост – не само в съобщенията на Комисията, но през последните години и в различен международен контекст (3). Ролята на местните и регионалните власти за насърчаване на доброто развитие на обществото и тяхното значение за изграждане на връзка между гражданите и различните управленски равнища трябва да бъдат подчертани в още по-голяма степен;

10.

смята, че в рамките на бюджетната и секторната подкрепа следва да се поставят изисквания към партньорските държави с цел средствата за развитие да достигат в достатъчен размер до компетентните управленски равнища, така че те да могат да предоставят на населението на общините нужните и най-търсени от тях услуги. Средствата и квалифицираният персонал не бива да се концентрират на централно равнище, а трябва да се разпределят между съответните поднационални органи;

11.

изтъква, че общините и регионите изразяват мнението на гражданите и изпълняват ролята на техни ръководни представители. По този начин местните и регионалните власти дават възможност на гражданите да вземат активно и конкретно участие, свързано с ежедневния живот. Освен това общините и регионите предоставят множество публични услуги. Те често координират съвместната работа и насърчават сътрудничеството между основните действащи лица в обществото като организации с нестопанска цел, частни предприятия, религиозни общности и академични среди;

12.

посочва, че световните цели на ООН за развитие – така наречените Цели на хилядолетието за развитие – са от голямо значение не само за държавите членки и за ООН, но естествено и за общините и регионите. Местните и регионалните власти работят за устойчивото развитие на обществото, а прилагането на мерки на местно и регионално равнище е условие за постигане на Целите на хилядолетието за развитие. Ролята на участниците на поднационално равнище за местното – и международното – развитие трябва да бъде изведена по-ясно на преден план. В Нидерландия и Швеция например понастоящем се реализират проекти, които показват ясно какъв е приносът на общините за доброто устойчиво развитие на обществото и за съответната връзка с Целите на ООН за развитие и тяхната отговорност в това отношение;

13.

подкрепя призива, отправен в доклада на Европейския парламент относно бъдещето на политиката за развитие на ЕС, 2015 г. да бъде обявена за „Европейска година за развитие“ с цел да се подготвят подходящи последващи действия във връзка с Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР);

14.

приветства предложението на Комисията за съвместно, предвидено за период от 7 години програмно планиране и е на мнение, че по този начин могат да се създадат по-добри предпоставки за цялостни обществени реформи. КР подкрепя по-ясно изразената насоченост към резултатите и по-строгите предварителни условия, предложени в инструментите. Комисията и представителите на държавите членки трябва да следят за това местните и регионалните власти да имат възможност да участват в проактивен диалог, за да дават импулс на планирането на съответните инструменти;

15.

подчертава, че реформите във връзка с децентрализацията и изграждането на демокрацията представляват сложни, цялостни и радикални процеси, които изискват упорити усилия, далновидност и дългосрочна перспектива от страна на финансиращите органи и партньорите в сътрудничеството;

16.

посочва, че създаването на чувство за ангажираност у участниците по места и насърчаването на местната демокрация предполага доверие в политическата система и нейните представители. Децентрализираната структура създава по-легитимни и по-ефикасни институции. Тя е най-важното средство за създаване на по-тясна връзка между управленските равнища и гражданите. Откритите процеси на вземане на решения, които се осъществяват при спазване на принципа на субсидиарност, допринасят за това гражданите да възприемат като свои демократичните принципи, което е предпоставка за плуралистично и толерантно общество;

17.

счита, че местните и регионалните власти в Европейския съюз и партньорските държави могат и трябва да играят решаваща роля в изготвянето на политики и стратегии на своите равнища и същевременно може и трябва да им се дава възможност да допринасят за дейностите в национален и международен план. Тъй като предоставят услуги, местните и регионалните власти отговарят за управлението, координирането и прилагането на определените приоритети, например като предприемат мерки в областта на здравеопазването, образованието и културата;

18.

смята, че благодарение на своите интелектуални ресурси националните сдружения, които обединяват общини и региони, могат да играят решаваща и подпомагаща роля при цялостни обществени реформи, по-специално във връзка с децентрализацията и изграждането на демокрацията. Сдруженията на общините и регионите или сходни институции могат да подпомагат членовете на тези организации, като разработват методи и инструменти, застъпват се в тяхна полза, представляват общите интереси и координират действия на различни финансиращи органи за подкрепа в съответните им области. Опитът на тези сдружения трябва да се използва за укрепване на местната и регионалната демокрация в рамките на сътрудничеството за развитие; по тази причина призовава ЕС, държавите членки и местните и регионалните власти да подкрепят ролята, която могат да играят националните сдружения на местните и регионалните власти в партньорските държави;

19.

посочва, че в повечето области местните и регионалните власти разполагат със специализирани знания, които са от основно значение за устойчивото от икономическа, социална и екологична гледна точка развитие. Следва да се спомене техният опит по отношение както на практическата дейност, така и на политическото управление, например в областта на общественото здраве, образованието, управлението на отпадъците и водите, предприемачеството на местно равнище и създаването на предпоставки за установяване на малки и средни предприятия, транспорта и инфраструктурата, околната среда и природните ресурси, включително и селското стопанство, но също и в области, които са свързани с по-широки отговорности, като гарантирането на истинска демокрация и защитата на правата на човека. Тези специализирани знания са лесно достъпни и могат да бъдат предоставени пряко от местните и регионалните власти или техните национални, европейски или световни сдружения, както и с помощта на КР;

20.

отбелязва, че през 2008 г. Европейската комисия отправи призив за развитието на цялостен подход към местните власти като фактор за развитие на световно, европейско и национално равнище, като предложи три инструмента под егидата на КР предвид неговата роля да представлява интересите на местните власти на равнище ЕС. Припомня, че Атласът на децентрализираното сътрудничество за локализиране на дейности и най-добри практики, платформата за обмен на информация в интернет с цел съчетаване на уменията и способностите с нуждите и Конференцията за децентрализираното сътрудничество за политически диалог вече бяха осъществени с участието на Европейската комисия и ключови мрежи на местните и регионалните власти от ЕС и партньорските държави, като например Работна група „ПЛАТФОРМА“ в рамките на Съвета на европейските общини и региони (СЕОР). Призовава местните и регионалните власти и техните представителни сдружения в ЕС и партньорските държави да продължат да използват тези инструменти за постигане на по-добро съгласуване и ефективност на помощта.

21.

отбелязва, че в резултат на структурирания диалог на тема сътрудничество за развитие, който институциите на ЕС проведоха с представители на гражданското общество и на местните и регионалните власти в периода март 2010 г. – март 2011 г., Комисията предлага създаването на постоянен форум на високо равнище по въпросите на развитието. Комитетът приветства категорично тази инициатива и очаква да продължи да изпълнява своята институционална роля. Той е на мнение, че един официален форум ще допринесе за институционализиране на диалога и за по-високо качество на съдържанието му и ще даде възможност за систематичен дебат по въпросите на развитието с редовно актуализиране, експертни становища и обмен на опит. Комитетът приветства също така предстоящите съобщения относно ролята на НПО и на местните и регионалните власти в сътрудничеството за развитие, които ще служат като формална основа за продължаване и по-нататъшно развитие на тяхното сътрудничество с Комисията. Значението на това сътрудничество се прояви по време на провежданата два пъти годишно Конференция за децентрализираното сътрудничество, както и в рамките на структурирания диалог;

Бележки относно Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ)

22.

отбелязва, че средствата за тематичния инструмент за демокрация и права на човека се увеличават с почти 35 % в сравнение със сегашния програмен период, но представляват само малка част (около 2 %) от помощта на ЕС за развитие. Комитетът изрязва съжаление, че за този хоризонтален инструмент не се предоставят повече средства, тъй като той може да бъде прилаган във всички географски области и през различни етапи на развитието и акцентът му е поставен върху основни въпроси като защитата на основните права на човека или подкрепата и консолидирането на демократичните реформи;

23.

подчертава, че демокрацията и правата на човека са универсални ценности на ЕС и на световната общност. Тези ценности са предимство и сила, за чиято защита в много общества се грижат местните и регионалните власти, функциониращите правосъдни системи, гражданското общество, медиите и други участници;

24.

смята, че правата на човека трябва да бъдат насърчавани и да играят по-значителна роля на всички равнища в обществото. Ето защо Комитетът счита за обосновано в рамките на този инструмент местните и регионалните управленски равнища да бъдат по-категорично изтъкнати във връзка с изграждането на институциите;

25.

смята, че най-близкото до гражданите административно равнище е това, което може да прилага националните решения по места, като ги приспособява към местните условия и предпоставки, така че да избягва евентуалните отрицателни последствия върху правата на местните жители, например във връзка с езиковите изисквания или етническата идентичност. Местните и регионалните власти са в най-добра позиция и с оглед на организирането и координирането на мерките за повишаване на информираността сред местните групи, например сред младите хора или жените, относно техните човешки права и начините, по който да ги упражняват;

Бележки относно Инструмента за финансиране на сътрудничеството за развитие с подпомагане на организациите на гражданското общество и местните и регионалните власти (в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие – ИСР)

26.

също като местните и регионалните власти, които представлява, желае, разбира се, да допринася активно за практическото реализиране на предложението на Комисията за по-нататъшно разширяване на диалога и сътрудничеството ѝ с гражданското общество и местните и регионалните власти с помощта на инструментите, които е разработил съвместно с Европейската комисия и ключови мрежи на местните и регионалните власти от ЕС и партньорските държави, както и чрез новия постоянен форум на високо равнище по въпросите на развитието;

27.

приветства факта, че местните и регионалните власти ще могат и занапред да получават финансиране за сътрудничеството за развитие, но подчертава, че би било целесъобразно да се прави ясно разграничение между гражданското общество и местните и регионалните власти по отношение както на политическите мерки, така и на инструментите и реалното им финансиране;

28.

се застъпва категорично за това в рамките на инструмента за финансиране за сътрудничеството за развитие на гражданското общество и местните власти да бъдат предоставени повече средства за местните и регионалните власти. През сегашния програмен период средствата бяха разпределени неравномерно между организациите на гражданското общество и местните и регионалните власти. Ако на местните и регионалните власти бъдат предоставени поне 25 % от средствата (в сравнение със сегашните 15 %), ще могат да бъдат използвани по-добре тяхната консултативна функция и експертните им знания;

29.

смята, че местните и регионалните власти могат да гарантират дългосрочно демократично развитие. Те трябва да получат достатъчно средства, за да могат да са равнопоставени на получаващите добро финансиране национални или международни организации с нестопанска цел. Местните и регионалните власти на партньорските държави играят незаменима роля, когато трябва да се координират инициативи и мерки на различни участници и да се гарантира, че те съответстват на ползваща се с политическа подкрепа политика за развитие, изготвена на местно и регионално равнище, поне доколкото тези инициативи и мерки са насочени към доставка на обществени услуги;

30.

посочва, че в областта на политиката на развитие местните и регионалните власти разполагат с неоценими експертни знания и опит по отношение на ръководството и управлението на местно и регионално равнище, изграждането на системи и платформи за политически диалог, задълбочената и разширената партийно-политическа дейност, както и гарантирането на условия за засилване на участието на гражданите и на гражданския диалог – с други думи, за изграждане на солидна и устойчива демокрация;

31.

отбелязва, че много от местните и регионалните власти в Европейския съюз имат дългогодишни демократични традиции, но в редица държави членки демокрацията е все още нова и крехка. Ето защо различният опит и различните гледни точки на местните и регионалните власти в Европейския съюз следва да бъдат интегрирани в общото сътрудничество на ЕС за развитие с партньорските държави и да бъдат използвани за реформирането и/или изграждането на публични институции в тези страни; същевременно трябва да се обръща специално внимание на органите на местното самоуправление, които са най-близкият до гражданите ешелон на управление, както и да се поддържа и укрепва гражданското общество, което е основата на всяка демокрация;

32.

подчертава, че укрепването на пряко избраните местни и регионални политици, както и на назначените длъжностни лица в партньорските държави е от основно значение за успешното осъществяване на реформи за децентрализация и за постигане на отговорно държавно управление – подходящото управление следва да бъде както средство, така и цел на дейността на ЕС в областта на политиката за развитие;

33.

смята, че за задълбочаване на демокрацията и подобряване на услугите на местно равнище са необходими воля за усилия за извършване на системни промени едновременно на всички равнища. Политическият ангажимент, предоставянето на ресурси, разпределението на правомощията и децентрализацията изискват консенсус на национално, регионално и местно равнище. Една правна и финансова система, която дава възможност за отчетност на местно и регионално равнище, създава условия за подобрения и за поемане на необходимата отговорност от страна на участниците на местно равнище с оглед на развитието на местната среда;

Бележки относно Европейския инструмент за съседство

34.

приветства предложения Европейски инструмент за съседство и е на мнение, че в предложението е отчетена като цяло необходимостта от реформа на сегашния инструмент. Комитетът би искал обаче да предложи някои изменения с цел допълнително повишаване на ефективността на помощта в рамките на политиката за съседство;

35.

предлага с цел постигане на задълбочената и устойчива демокрация, към която се стреми ЕС, да бъдат добавени някои специфични формулировки, за да се подчертаят децентрализацията и местната демокрация, както и изграждането на капацитет за предоставяне на публични услуги на местно и регионално равнище;

36.

призовава Комисията да предостави в рамките на този инструмент средства за програми за насърчаване на демокрацията на местно и регионално равнище и за децентрализация. Трябва да се посочи ясно, че потенциалните бенефициери и партньори в областта на сътрудничеството определено трябва да бъдат местните и регионалните власти;

37.

призовава Комисията да посочи ясно, че трансграничното сътрудничество, включително и сътрудничеството между няколко държави, не се ограничава до онези от тях, които граничат пряко една с друга, а обхваща всички държави членки, региони и общини на ЕС без оглед на географското им положение. Важно е опитът, знанията и примерите за най-добри практики да се предават трансгранично, без оглед на физическото разстояние, като във връзка с най-отдалечените региони е необходимо да отпадне критерият за допустимост до програмите на Европейския инструмент за съседство, свързан с разстоянието от 150 км;

38.

отбелязва, че в някои случаи изискванията за съфинансиране при изпълнението на проектите в рамките на политиката за съседство са пречка пред участието на местните и регионалните власти. В определени държави равнищата на съфинансиране са в разрез с националните законодателства, ако те не предвиждат участие на поднационалните органи в сътрудничеството за развитие;

39.

призовава Комисията да се концентрира в още по-голяма степен върху институционалното партньорство и TAIEX (4) и да анализира задълбочено как те могат да бъдат насърчавани и в бъдеще. Факт е, че малко министерства, отговарящи за местната и регионалната администрация, проявяват интерес или разполагат с капацитет да предложат този вид партньорство или TAIEX;

40.

смята, че често отбелязваната и все по-силно изтъквана роля, която се отрежда на местните и регионалните власти, гражданското общество и сътрудничеството помежду им в процеса на преминаване от еднопартийни системи и диктатури към демокрация, е важна и представлява добавена стойност, която заслужава по-голямо внимание в областта на политиката на ЕС за съседство и управлението на финансовите ресурси;

41.

отбелязва, че в рамките на неговата дейност протичат интензивен и конкретен обмен и сътрудничество, например в рамките на Източното партньорство (CORLEAP) и Евро-средиземноморската асамблея на местните и регионалните власти (ARLEM). Във връзка с това се обръща внимание и на целта и задачите на стратегиите на ЕС „Европа в света“ и „Програма за промяна“ и извън границите на ЕС;

Бележки относно Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)

42.

работи – посредством становища, семинари, работни групи, Механизма за местните и регионалните администрации (Local Administration Facility – LAF) и др. – за по-нататъшното развитие на усвояването на средствата за предприсъединителна помощ и приветства изцяло подхода подпомагането по линия на ИПП да стане по-силно ориентирано към резултатите, гъвкаво и адаптирано към специфичните нужди;

43.

отбелязва, че ЕС се стреми чрез многостепенен и партньорски подход да гарантира, че ще бъде предоставена по-ефикасна предприсъединителна помощ. Комитетът на практика насърчава този стремеж, например чрез парламентарни конференции (Assises) и чрез изготвянето на Атлас на децентрализираното сътрудничество. Комитетът и Комисията съвместно отговарят за Механизма за местните и регионалните администрации, в чиито рамки се организират проучвателни посещения за политици и държавни служители от страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки;

44.

призовава Комисията да създаде условия за по-голям обмен на опит между местните и регионалните власти и да го насърчава, като гарантира, че този обмен няма да бъде доминиран най-вече от централното управленско равнище в държавите членки и в страните, участващи в процеса на разширяване;

45.

установява, че дългогодишното сътрудничество с местните и регионалните власти в страните, участващи в процеса на разширяване, и съседните държави, става все по-професионално и изтъква колко е важно финансовите инструменти да продължат и занапред да насърчават това развитие и да позволят неговото засилване;

46.

призовава – особено в страните, участващи в процеса на разширяване и съседните държави– да се използват подходящи инструменти и показатели, за да се осигури по-тясна връзка между разпределянето на финансови помощи и реалните резултати от тяхното усвояване от гледна точка на децентрализацията, многостепенното управление, а оттук и на участието на местните и регионалните власти в процеса на вземане на решения на съответните равнища;

47.

призовава Комисията да гарантира, че ще бъдат предоставени специфични средства за изграждането и увеличаването на капацитета на местните и регионалните власти в страните, участващи в процеса на разширяване, и за укрепване на знанията и компетентността. Общините и регионите не следва да се разглеждат и третират като пасивни бенефициери, а да получат роля на проактивни участници, които познават отлично нуждите и условията и знаят кои цели са реалистични;

48.

смята, че ако се стремят по-активно да отговорят на нуждата от изграждане на капацитет, към която води засиленото сътрудничество при прилагането на ИПП, местните и регионалните власти получават възможност да се учат чрез практическа дейност преди реалното им присъединяване към ЕС. Средствата например могат да се използват за насърчаване и подпомагане на участниците при изготвянето на проекти. В редица държави беше натрупан добър опит чрез децентрализирано управление на средствата по ИПП;

49.

посочва, че един от проблемите при усвояването на средствата по ИПП е корупцията и във връзка с това трябва да бъде оказана подкрепа на всички равнища – местно, регионално и национално. Непрекъснатото строго наблюдение и подкрепата за „надзорните органи“, като например организациите на гражданското общество, но също и местните и регионалните власти, са от основно значение за получаване на необходимата информация и отчетност;

50.

смята, че чрез по-доброто свързване на средствата по ИПП с текущото сътрудничество за развитие на местно и регионално равнище ще се укрепи основата за устойчиво многостепенно управление и за жизнеспособна децентрализация. Включването на местните и регионалните власти в разработването на програми и проекти, в процесите на вземане на решения и в наблюдението и управлението им ще положи основата за постоянно сътрудничество за развитие дори и без външна подкрепа;

51.

посочва, че в много държави от Западните Балкани се извършват дълбоки социални реформи, които биха могли да бъдат консолидирани и ускорени с по-активно сътрудничество от страна на местното и регионалното политическо равнище. В много случаи на местно и регионално равнище липсват достатъчно административни, финансови и човешки ресурси за управление на ИПП. Ресурсите и капацитетът са централизирани, което допълнително укрепва една вече централизирана система и забавя по-силното включване на малцинствата и местните и регионалните политически участници;

52.

констатира, че реформите с цел децентрализация твърде често са блокирани поради недостатъчен капацитет на местно и регионално равнище в случаите, когато бъде наложена децентрализация само на правомощията, която обаче не се придружава от децентрализиране на финансовите ресурси. ЕС може, чрез управлението на ИПП, да ускори необходимите паралелни процеси, за да се поддържа баланс между правомощията и ресурсите;

Бележки относно Инструмента за партньорство за сътрудничество

53.

посочва, че Инструментът за партньорство за сътрудничество включва държави като Китай, Бразилия, Южна Африка, Русия и др. Той трябва да служи най-вече за развитие и насърчаване на търговията и контактите между ЕС и тези държави. Инструментът поставя акцент върху аспекти като климата, околната среда и търговския обмен;

54.

обръща внимание на факта, че националните статистики не дават представа за зоните на бедност, тъй като се съсредоточават върху средния БВП на глава от населението на национално равнище. Регионите в неблагоприятно положение в страните с добро икономическо развитие не могат да кандидатстват за друга подкрепа освен получаваната по линия на инструментите за партньорство. Поради това Комитетът предлага да се обръща внимание на регионалните различия, като например разпределението на доходите и равнищата на бедност в отделните области. Комисията трябва да води диалог със съответните страни за значението на приобщаващото общо развитие и да изисква усилия за подобряване на регионалното сближаване, така че те да могат да поискат финансова помощ от ЕС;

55.

припомня, че инструментът следва да се използва и за изграждане на мрежи за социална защита, за обща реформа на социалния сектор и за предоставяне на средства за укрепване на органите на местно и регионално равнище, като се гарантира, че с инструмента се насърчава укрепването на партньорството с тях и демократичното развитие на тези държави.

II.   ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

Изменение 1

COM(2011) 838 final

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   Подпомагането, отпускано по силата на настоящия регламент, е насочено към следните конкретни цели в съответствие с нуждите на всяка страна бенефициер и с индивидуалните програми за разширяване:

2.   Подпомагането, отпускано по силата на настоящия регламент, е насочено към следните конкретни цели в съответствие с нуждите на всяка страна бенефициер и с индивидуалните програми за разширяване:

а)

Подпомагане на политическите реформи, inter alia:

а)

Подпомагане на политическите реформи, inter alia:

(i).

укрепване на демократичните институции и правовата държава, включително нейното изграждане;

(i).

укрепване на демократичните институции и правовата държава, включително нейното изграждане;

(ii).

популяризиране и защита на правата на човека и основните свободи, по-добро спазване на правата на малцинствата, насърчаването на равенството между половете, недискриминацията и свободата на печата и насърчаване на добросъседските отношения;

(ii).

популяризиране и защита на правата на човека и основните свободи, по-добро спазване на правата на малцинствата, насърчаването на равенството между половете, недискриминацията и свободата на печата и насърчаване на добросъседските отношения;

(iii).

борба с корупцията и организираната престъпност;

(iii).

борба с корупцията и организираната престъпност;

(iv).

реформа на публичната администрация и добро управление ;

(iv).

реформа на публичната администрация и добро управление;

(v).

развитие на гражданското общество и социалния диалог;

(v).

развитие на гражданското общество и социалния диалог;

(vi).

мерки за помирение, укрепване на мира и изграждане на доверие

(vi).

мерки за помирение, укрепване на мира и изграждане на доверие.

Изложение на мотивите

Въпросът за изграждането на демократичен капацитет е особено важен на местно и регионално равнище. Поради това следва да се отдели специално внимание на този аспект. Изменението се отнася до параграф 45 от становището.

Изменение 2

COM(2011) 839 final

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Член 4

Член 4

3.   Подкрепата от Съюза по силата на настоящия регламент по принцип се съфинансира от партньорските държави посредством публични средства, финансово участие на бенефициерите или от други източници. Същият принцип се прилага за сътрудничеството с Руската федерация, особено по отношение на програмите, посочени в член 6, параграф 1, буква в). Изискванията за съфинансиране могат да бъдат отменени в надлежно обосновани случаи и когато това е необходимо, за да се подкрепи развитието на гражданското общество и на недържавните участници, без да се нарушава съответствието с другите условия, определени във Финансовия регламент.

3.   Подкрепата от Съюза по силата на настоящия регламент по принцип се съфинансира от партньорските държави посредством публични средства, финансово участие на бенефициерите или от други източници. Същият принцип се прилага за сътрудничеството с Руската федерация, особено по отношение на програмите, посочени в член 6, параграф 1, буква в). Изискванията за съфинансиране могат да бъдат отменени в надлежно обосновани случаи и когато това е необходимо, за да се подкрепи развитието на гражданското общество и на недържавните участници, без да се нарушава съответствието с другите условия, определени във Финансовия регламент.

Изложение на мотивите

В някои случаи изискването за съфинансиране може да попречи на местните или регионалните власти от партньорските държави (които следва да бъдат основните бенефициери на тези програми) да представят осъществими и полезни проекти. При положение че изграждането на демокрация на местно равнище е един от приоритетите на програмата, би следвало то да е и една от причините да се допускат дерогации от изискванията за съфинансиране при определени обстоятелства.

Изменение 3

COM(2011) 840 final

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Член 8

Член 8

1.   Целта на програмата за организациите на гражданското общество и местните органи в развитието е да се финансират инициативи в областта на развитието от или за организации на гражданското общество и местни органи с произход от партньорските държави, Съюза, страни кандидатки и потенциални кандидатки.

1.   Целта на програмата за организациите на гражданското общество и местните органи в развитието е да се финансират инициативи в областта на развитието от или за организации на гражданското общество и местни органи с произход от партньорските държави, Съюза, страни кандидатки и потенциални кандидатки.

2.   В приложение V са дадени подробните области на дейностите, към които е насочена помощта на Съюза съгласно настоящия член, както и индикативен списък с категории на организации на гражданското общество и местни органи.

2.   В приложение V са дадени подробните области на дейностите, към които е насочена помощта на Съюза съгласно настоящия член, както и индикативен списък с категории на организации на гражданското общество и местни органи.

Изложение на мотивите

Важно е да се подчертае, че тази програма следва също така да бъде отворена за насърчаване на сътрудничеството с „регионалните органи“ от партньорските държави и страните кандидатки или потенциални кандидатки. Същевременно следва да се подчертае, че организациите на гражданското общество и местните или регионалните власти често могат да изпълняват различни роли в конкретния контекст на дадена страна или проект. Това се отнася до параграф 25 от общите бележки от становището на КР.

Изменение 4

COM(2011) 838 final

Член 14

Проектостановище

Изменение

1.   Референтният размер на финансовите средства за прилагане на настоящия регламент за периода 2014—2020 г. е 14 110 100 100 EUR (по текущи цени). До 3 % от референтния размер на финансовите средства се заделя за програми за трансгранично сътрудничество между държави бенефициери и държави-членки на ЕС.

1.   Референтният размер на финансовите средства за прилагане на настоящия регламент за периода 2014—2020 г. е 14 110 100 100 EUR (по текущи цени). До 3 % от референтния размер на финансовите средства се заделя за програми за трансгранично сътрудничество между държави бенефициери и държави-членки на ЕС.

2.   Годишните бюджетни кредити следва да се гласуват от бюджетния орган в обхвата на многогодишната финансова рамка на ЕС.

2.   Годишните бюджетни кредити следва да се гласуват от бюджетния орган в обхвата на многогодишната финансова рамка на ЕС.

3.   Според посоченото в член 13, параграф 2 от Регламента „Еразъм за всички“ с цел насърчаване на международното измерение на висшето образование за действия за мобилност с цел образование от държави извън ЕС и в тях, както и за сътрудничество и политически диалог с органи/институции/организации от тези държави, ще бъде отпусната индикативна сума от 1 812 100 000 EUR от различни инструменти за външни действия (Инструмент за сътрудничество за развитие, Европейски инструмент за съседство, Инструмент за предприсъединителна помощ, Инструмент за партньорство и Европейския фонд за развитие). По отношение на усвояването на тези средства ще се прилагат разпоредбите на Регламента Еразъм за всички.

3.   Според посоченото в член 13, параграф 2 от Регламента „Еразъм за всички“ с цел насърчаване на международното измерение на висшето образование за действия за мобилност с цел образование от държави извън ЕС и в тях, както и за сътрудничество и политически диалог с органи/институции/организации от тези държави, ще бъде отпусната индикативна сума от 1 812 100 000 EUR от различни инструменти за външни действия (Инструмент за сътрудничество за развитие, Европейски инструмент за съседство, Инструмент за предприсъединителна помощ, Инструмент за партньорство и Европейския фонд за развитие). По отношение на усвояването на тези средства ще се прилагат разпоредбите на Регламента „Еразъм за всички“.

4.   Средствата ще бъдат предоставени посредством 2 многогодишни транша, които покриват съответно само първите 4 години и оставащите 3 години. Това финансиране ще бъде отразено в многогодишното индикативно програмиране на тези инструменти спрямо установените нужди и приоритети на съответните държави. Размерът на отпуснатите средства може да бъде преразгледан в случай на непредвидени обстоятелства или на значителни политически промени в съответствие с външните приоритети на ЕС

4.   Средствата ще бъдат предоставени посредством 2 многогодишни транша, които покриват съответно само първите 4 години и оставащите 3 години. Това финансиране ще бъде отразено в многогодишното индикативно програмиране на тези инструменти спрямо установените нужди и приоритети на съответните държави. Размерът на отпуснатите средства може да бъде преразгледан в случай на непредвидени обстоятелства или на значителни политически промени в съответствие с външните приоритети на ЕС.

Изложение на мотивите

Изменението е следствие от предходното изменение – изграждането на капацитет на местно и регионално равнище следва да е един от приоритетите, които трябва да бъдат отразени във финансовото разпределение (въз основа на параграф 45 от общите бележки).

Изменение 5

COM(2011) 839 final

Член 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Член 18

Член 18

1.   Финансовият пакет за изпълнение на настоящия регламент за периода от 2014 г. до 2020 г. е в размер на 18 182 300 000 EUR (по текущи цени). До 5 % от финансовия пакет се разпределят за програмите за трансгранично сътрудничество, посочени в член 6, параграф 1, буква в).

1.   Финансовият пакет за изпълнение на настоящия регламент за периода от 2014 г. до 2020 г. е в размер на 18 182 300 000 EUR (по текущи цени). До 5 % от финансовия пакет се разпределят за програмите за трансгранично сътрудничество, посочени в член 6, параграф 1, буква в).

Изложение на мотивите

Развитието на демокрацията на местно и регионално равнище е важна предпоставка за други свързани с държавата цели на този инструмент. С оглед на това трябва да се предвиди определена сума за финансова помощ за проекти в тази област. Изменението се отнася до параграф 34 от становището.

Брюксел, 9 октомври 2012 г.

Председател на Комитета на регионите

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите – Повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие: програма за промяна, COM(2011) 637 final.

(2)  „Европа в света“ или „глобална Европа“ включва COM(2011) 865, COM(2011) 842, COM(2011) 837, COM(2011) 838, COM(2011) 839, COM(2011) 840, COM(2011) 843 и COM(2011) 844.

(3)  Дневен ред 21 (приет през 1992 г. в Рио де Жанейро), Среща на върха на Хилядолетието на ООН през 2000 г., Парижка декларация от 2005 г., Бусан – 2011 г.; резолюция 251 (2008) на Съвета на Европа относно „Дипломацията на градовете“ и Форум за сътрудничество за развитие на ООН, 6 юли 2012 г.

(4)  TAIEX: „Инструмент за техническа помощ и информационен обмен“ – инструмент за подкрепа на партньорските държави при постигане на съответствие със законодателството на ЕС.


Top