EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR1777

Становище на Комитета на регионите относно „Новата многогодишна финансова рамка за периода след 2013 г.“

OJ C 391, 18.12.2012, p. 31–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 391/31


Становище на Комитета на регионите относно „Новата многогодишна финансова рамка за периода след 2013 г.“

2012/C 391/07

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

предупреждава, че вариантът, водещ до отлагане след началото на 2013 г. на споразумението за многогодишната финансова рамка (МФР), крие опасности;

подчертава факта, че много голяма част от публичните инвестиции в държавите членки зависят от структурните фондове и припомня ангажиментите, поети от държавите членки в рамките на Пакта за растеж и работни места, сключен на Европейския съвет на 28 и 29 юни 2012 г.;

подкрепя, въз основа на актуализацията на предложението на Комисията от 6 юли 2012 г., искането на Европейския парламент, съгласно което следващият бюджет трябва да бъде в размер на най-малко 1,14 % от БНД на ЕС (включително присъединяването на Хърватия);

съжалява, че по-голяма част от темите, обхванати в преговорната кутия на Съвета, включително всякаква форма на обвързаност с макроикономически условия, са въпроси, които трябва да бъдат приети по процедурата за съвместно вземане на решение, а не чрез процедура на одобрение;

не одобрява това, че методът на разпределение на средствата, отпускани на национално равнище, и таваните в областта на политиката на сближаване и развитие на селските райони са включени в преговорната кутия на Съвета; смята, че става дума не само за област на съвместно вземане на решения, но също така и за област, в която консултацията с КР е задължителна и си запазва правото да сезира Съда на ЕС, ако Европейската комисия не представи законодателно предложение, по което КР да се произнесе;

приветства сегашния метод на преговори в Съвета, при който се разглеждат заедно разходите и средствата в преговорната кутия и потвърждава подкрепата си за двата нови източника на собствени ресурси, предложени от Комисията – въз основа на ДДС и новия данък върху финансовите сделки (ДФС);

изцяло подкрепя предложението на Комисията да превърне политиката на сближаване в подфункция, вместо в подтаван и повтаря искането си за увеличаване на бюджета ѝ (в размер най-малко равен на този за 2007-2013 г.), както и подкрепата си за създаване на нова категория региони, наречени „региони в преход“;

изразява задоволството си от предложението на Съвета да включи програмите „Галилео“, ITER и ГМОСС във функция 1 повтаря искането си Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) да бъде също включен в МФР.

Главен докладчик

г-жа Mercedes BRESSO (IT/ПЕС), член на регионалния съвет на Пиемонт

Отправни документи

Предложение за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020

COM(2012) 388 final

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите Програма за опростяване на МФР за периода 2014—2020 г.

COM(2012) 42 final

I.   ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

1.

отбелязва, че на 6 юли 2012 г. Комисията публикува измененото си предложение за регламент на Съвета относно многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г., след като присъединяването на Хърватия е взето под внимание и изчисленията са направени въз основа на последните статистически данни (2007–2009 г.);

2.

приветства приемането на 13 юни 2012 г. от пленарната сесия на Европейския парламент на резолюция относно многогодишната финансова рамка и собствените ресурси и изразява задоволство, че се набляга на факта, че бюджетът на ЕС всъщност е 94 % инвестиционен бюджет и че административните му разходи пропорционално са изключително ниски; подчертава мултиплициращия ефект и ефекта на лоста, свързани с тези инвестиции чрез публично и частно съфинансиране на местно, регионално и национално равнище, и подчертава незаменимата роля на бюджета на ЕС като стабилен обществен многогодишен ресурс в подкрепа на икономическия растеж и заетостта;

Текущи междуинституционални преговори

3.

изразява дълбоката си загриженост за настоящото развитие на преговорите в Съвета относно общия размер на многогодишната финансова рамка (МФР), съдържанието на политиките и ресурсите, които биха могли по-конкретно да попречат на запазването на средствата за трите категории региони в рамките на политиката на сближаване. Ето защо изразява надежда, че до извънредната среща на върха на ЕС на 22 и 23 ноември 2012 г. ще може да бъде постигнат положителен резултат; така би могло да се спре блокирането на процедурата за съвместно вземане на решение между двата законодатели органа и да се предотврати забавяне, което би било в ущърб на Европейския съюз, както и да се пристъпи без забавяне към изпълнение на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

4.

подчертава във връзка с това очевидното несъответствие между ангажиментите, поети от държавите членки в рамките на Пакта за растеж и работни места, сключен на Европейския съвет на 28 и 29 юни 2012 г., и някои от заетите в преговорите позиции;

5.

припомня, че тежестта на икономическата и социалната криза в ЕС налага през 2014 г. да стартира програмата, която единствена ще направи възможен приноса на европейските фондове, от съществено значение за реализиране на инвестиции в държавите членки, регионите и градовете;

6.

подчертава намаляването на размера на бюджета спрямо националните бюджети при същевременно увеличаване на правомощията и задачите, възложени на Съюза чрез Договора от Лисабон, по-специално в областта на външната дейност (член 27, параграф 3 от Договора за Европейския съюз), изменението на климата (член 191 от ДФЕС), енергетиката (член 194 от ДФЕС), спорта (член 165 от ДФЕС), космоса (член 189 от ДФЕС), туризма (член 195 от ДФЕС) и гражданската защита (член 196 от ДФЕС);

7.

отбелязва, че много голяма част от публичните инвестиции в държавите членки зависят от структурните фондове, които в 13 държави членки осигуряват над 30 %, а в 6 държави членки - над 60 % от публичните инвестиции;

8.

признава, че договорите (член 312 от ДФЕС) съдържат специфични разпоредби, ако МФР не бъде приета до края на 2013 г., когато изтича правното основание на всички програми за многогодишни разходи в ЕС, с изключение на първия стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП). Отбелязва, че сред тези специфични разпоредби на Договора фигурира правното задължение направленията на бюджетния орган да продължат преговорите. Подчертава все пак, че вариантите - да се приемат нови отраслови програми без регламент за МФР или да се продължи срокът на съществуващите програми - биха били изключително сложни;

9.

предупреждава, че вариантът, водещ до отлагане след началото на 2013 г. на споразумението за МФР, би направил невъзможно планирането и разпределението на средствата от Общата стратегическа рамка след 2014 г., което би имало отрицателно въздействие върху икономическото, социално и териториално сближаване; счита, че отлагане на споразумението за МФР след началото на 2013 г. би поставило под въпрос и програмния период 2014–2020 г., планиран досега от Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета, и би се наложило да се преразгледа по-специално първоначално препоръчаният от КР вариант, а именно програмен период от 5 + 5 години след преходен период от една или две години;

10.

повтаря вече изразената си позиция, че ЕС трябва да разполага с надежден бюджет в размер на поне 1 %, за да може да постигне основните цели на Съюза в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“ и нуждите на местните и регионалните власти; припомня, че през 2000 г. Съветът определи тавана на собствените ресурси на 1,29 % от БНД за бюджетните кредити за покриване на поети задължения и 1,23 % за бюджетните кредити за плащания; подчертава, че оттогава пропастта между тавана на собствените ресурси в сравнение с таваните по МФР се разширява постоянно и достигна разлика от 25 %; отбелязва, от друга страна, че МФР определя само максимални равнища на разходите, а годишният бюджет на ЕС винаги е оставал далеч под тези равнища както по отношение на бюджетните кредити за покриване на поети задължения, така и на бюджетните кредити за плащания; подкрепя, в тази връзка, въз основа на актуализацията на предложението на Комисията от 6 юли 2012 г., искането на Европейския парламент, съгласно което следващият бюджет трябва да бъде в размер на най-малко 1,14 % от БНД на ЕС (включително присъединяването на Хърватия);

11.

приветства факта, че в преговорната кутия от 18 септември 2012 г. е отпаднало предложението за преустановяване на програмата за хранителни помощи за най-нуждаещите се; изразява съжаление, обаче, за неяснотата по въпроса за финансирането ѝ и отново подчертава своята позиция за запазването ѝ във функция 2 на МФР;

12.

приветства някои аспекти в дискусионния документ на кипърското председателство (30 август 2012 г.), но изразява тревога относно предложенията за обсъждане на политиката на сближаване, по-специално във връзка с допустимостта, приложното поле и обхвата на „спасителните мрежи“ за регионите и държавите членки, и отхвърля непропорционалните корекции за регионите в преход и по-развитите региони;

Области на съвместно вземане на решение

13.

съжалява, че по-голяма част от темите, обхванати в преговорната кутия на Съвета (версия от 19 юни 2012 г.), и по-специално параграфи 21-47 и 53-78 са въпроси, които трябва да бъдат приети по процедурата за съвместно вземане на решение, а не чрез процедура на одобрение и подчертава, че ЕП следва да участва пълноценно в продължаващите преговори;

14.

не одобрява това, че методът на разпределение на средствата, отпускани на национално равнище и таваните в областта на политиката на сближаване и развитие на селските райони, са включени в преговорната кутия на Съвета (параграфи от 30 до 45), но не фигурират в проекта за регламент за общоприложимите разпоредби за пет фонда, обхванати от общата стратегическа рамка; впрочем изразява учудване, че параграф 35 от преговорната кутия от 18 септември 2012 г. възлага на целите на стратегията „Европа 2020“ функция на разпределение на структурни фондове между държавите членки. Това повдига въпроса дали тези цели представляват наистина нуждите за развитие на регионите, но също и основни управленски и методологически въпроси, още повече че тази разпределителна функция със сигурност не беше предвидена при определянето на тези цели през 2010 г.;

15.

смята, че в съответствие с член 177 от ДФЕС става дума не само за област на съвместно вземане на решение, но също така и за област, в която консултацията с КР е задължителна и следователно по силата на своите прерогативи, определени в член 263, параграф 3 от ДФЕС, КР ще продължи да оценява правния контекст в тази област и си запазва правото да сезира Съда на ЕС, ако Европейската комисия не представи законодателно предложение, по което КР да се произнесе;

16.

потвърждава, предвид становищата, които е приел от началото на 2012 г. по различни законодателни предложения на Европейската комисия:

a.

по отношение на подфункция 1б и фондовете, зависещи от общата стратегическа рамка (ОСР): подкрепата си за предложението да се създаде нова категория региони, наречени „региони в преход“, както и за необходимостта да се има предвид специфичното и уникално положение на най-отдалечените региони по отношение на достъпа до финансиране, в съответствие с разпоредбите на член 349 от ДФЕС (параграф 25 от преговорната кутия) в рамките на 300 км за европейското териториално сътрудничество, с изключение на най-отдалечените региони, за които не се прилага критерият разстояние (параграф 27, пак там), за създаването на „мрежа за сигурност“ за регионите, които няма повече да са избираеми по целта за сближаване, в размер на поне две трети от подкрепата за тях за периода 2007–2013 г. (параграф 44, пак там), за предложенията на Европейската комисия по отношение на процента на съфинансиране, с изключение на повишаването до 85 % за програмите по целта „европейско териториално сътрудничество“, както и подкрепата си за повишаване на дела на съфинансиране, прилаган към междурегионалното сътрудничество в най-отдалечените региони, от 50 % на 85 % (параграф 46 пак там), за запазването на програмата за храна за нуждаещото се население във функция 2 от МФР, вместо включването ѝ във функция 1 от полето на действие на Европейския социален фонд (параграф 48 пак там), за определянето на ставка на съфинансиране, по-висока с 10 процентни пункта за държавите членки, срещащи временни бюджетни затруднения (параграф 47 а пак там), за създаването на Обща стратегическа рамка (ОСР) за трите структурни фонда и Кохезионния фонд, ЕЗФРСР и ЕФМДР (параграф 65 пак там), за процент на предварително финансиране от 2 % през 2014 г., 3 % през 2016 г. (параграф 75, пак там) и също за допустимостта на неподлежащия на възстановяване ДДС по отношение на фондовете от ОСР (параграф 78 в пак там);

б.

относно функция 2: подкрепата си за по-бързо сближаване и точен график за сближаването между държавите членки (параграф 53, пак там), за определяне на горна граница от 200 000 EUR на преките плащания, вместо 300 000 EUR, включващи екологичен компонент и постепенно намаляване, започващо от 100 000 EUR вместо от 200 000 EUR (параграф 54, пак там), за екологичен компонент в размер на 30 % (параграф 56, пак там), за възможността за бюджетни прехвърляния от 1-вия към 2-рия стълб (параграф 57, пак там), но изразява несъгласието си с всяко прехвърляне в обратна посока, поради нуждата от бюджетен баланс между двата стълба на ОСП (параграф 58, пак там), подкрепата си за включването на регионите в преход в регламент относно развитието на селските райони (параграф 62, пак там) и несъгласието си със създаването на предложения нов резерв за кризи в селскостопанския сектор (параграф 64, пак там);

17.

подчертава отново, що се отнася до средствата, отпускани за целта европейско териториално сътрудничество, своето предложение тези средства да бъдат разпределяни на програми за сътрудничество, а не на държава членка; призовава, следователно, да се преразгледа параграф 40 от преговорната кутия от 18 септември 2012 г., доколкото на настоящия етап преговорите за разпределяне на средствата само между компонентите трансгранично и транснационално сътрудничество водят до свеждане на междурегионалното сътрудничество до следствие от другите два компонента;

18.

подкрепя предложението по-често да се отпускат заеми, а не да се разчита предимно на безвъзмездни субсидии, за да се насърчи участието на бенефициерите; счита също, че вноските за изплащане на заемите би трябвало след това да бъдат отново предоставяни на разположение чрез схеми за оборотни средства;

Нови собствени ресурси

19.

потвърждава желанието си за реформа на настоящата система на собствените ресурси като средство за намаляване на преките вноски на държавите членки в бюджета на ЕС и същевременно увеличаване на собствените ресурси на ЕС, които да му позволяват да посреща бъдещите предизвикателства (1) и да отговори на необходимостта от отпадане на настоящите финансови корекции и изключения, и поради това счита, че от съображения за прозрачност, баланс и устойчивост, новата многогодишна финансова рамка трябва задължително да се опира на споразумение относно новите собствени ресурси, както посочва и Европейският парламент;

20.

приветства сегашния метод на преговори в Съвета, при който се разглеждат заедно разходите и средствата в преговорната кутия и потвърждава подкрепата си за двата нови източника на собствени ресурси, предложени от Комисията – въз основа на ДДС и новия данък върху финансовите сделки (ДФС);

21.

призовава във връзка с това някои държави членки да не санкционират населението, предприятията и местните и регионалните си власти, като откажат да се ангажират с нов данък върху финансовите транзакции, тъй като техният отказ ще доведе до въвеждането на засилено сътрудничество и създаването на двоен стандарт в бюджет на Европа;

22.

смята, че от правна гледна точка ДФС при засилено сътрудничество може да бъде основа за нов собствен ресурс на ЕС и че страните участнички биха могли да прехвърлят към бюджета на ЕС част от събраните приходи. Този трансфер обаче ще трябва да намали техният принос към бюджета, принос на базата на БНД, без да засегне правилата, прилагани към изчисляването на националните вноски на държавите, които не участват;

23.

заявява отново своята подкрепа за опростяване на изключително сложната система на отстъпки и коригиращи мерки и за замяната на сегашната система на отстъпки с общ механизъм за корекции;

Обвързаност с макроикономически условия

24.

изразява учудване, че т.нар. „техническа“ промяна на регламента на Съвета, извършена от Европейската комисия, включва елемент с толкова основно значение като разширяването на обвързването с макроикономически условия единствено на Кохезионния фонд от всичките пет фонда, обхванати от общата стратегическа рамка (вж. член 8 на изменения проект за регламент);

25.

потвърждава ясно и категорично несъгласието си с каквато и да е форма на обвързаност с макроикономически условия и смята, че нейното разширяване по отношение на всички бюджетни функции, предложено от някои държави членки, е неуместно;

26.

припомня, че става въпрос за област на съвместно вземане на решение, като решението трябва да се вземе в рамките на регламента, съдържащ общи разпоредби за петте фонда, обхванати от ОСР;

Структура, продължителност и гъвкавост на многогодишната финансова рамка

27.

изцяло подкрепя предложението на Комисията да превърне политиката на сближаване в подфункция, вместо в подтаван, но настоява механизмът за свързване на Европа (МСЕ) да не бъде включен в тази подфункция поради различния му характер и продължава да изразява съжаление, че беше пропусната възможността да се съберат в една единствена функция всички видове финансиране на ЕС, предназначени за териториалното развитие (тоест петте фонда по общата стратегическа рамка);

28.

повтаря искането си за гъвкавост в рамките на всяка функция и създаване на резерв за гъвкавост, в който могат да се прехвърлят неизползваните в средносрочен план кредити или маржове, вместо да бъдат връщани на държавите членки; счита, че подобен резерв за гъвкавост би могъл да послужи по-конкретно като инструмент за макроикономически и финансови интервенции, с цел да се предприемат изпреварващи действия спрямо асиметрични кризи в рамките на Европейския съюз;

29.

отбелязва, че разглежданото предложение предвижда през 2016 г. да се извърши „оценка“ на изпълнението на многогодишната финансова рамка и отново потвърждава, че би било целесъобразно вместо това да се извърши цялостен средносрочен преглед в средата на периода през 2017 г., (от който предложената оценка да бъде част);

Определяне на таван на ангажиментите и плащанията

30.

относно сумите на основните подфункции на МФР потвърждава:

а.

подкрепата си за предложенията на Европейската комисия относно Механизма за свързване на Европа (50 млрд. EUR), програмата „Хоризонт 2020“ (80 млрд. ЕUR), първите два стълба на ОСП (372 млрд. ЕUR при постоянни цени), програмата „Творческа Европа“ (1,6 млрд. ЕUR), както и финансовите инструменти за външни действия на ЕС (70 млрд. ЕUR);

б.

искането си за увеличаване на бюджетите за политиката на сближаване (в размер най-малко равен в реално изражение на предвидените бюджети във финансовите перспективи за периода 2007-2013 г.) на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и програма LIFE, както и искането си за по-балансирано бюджетно разпределение на двата стълба на ОСП в полза на развитието на селските райони;

Програми извън многогодишната финансова рамка

31.

повтаря искането си Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) да бъде запазен и интегриран в МФР, но както и Европейския парламент заявява, че поради непрограмния му характер той трябва да бъде включен в бюджета над тавана за съответната функция; също така се противопоставя на разширяването на приложното му поле с компенсиране на последиците от двустранните или многостранните търговски споразумения относно селскостопанската дейност (параграф 95, пак там.);

32.

изразява задоволството си от предложението на Съвета да включи програмите „Галилео“, ITER и ГМОСС във функция 1 на многогодишната финансова рамка (приложение I, пак там), както е поискано в становището му относно новата многогодишна финансова рамка за периода след 2013 г.;

33.

настоява средствата, съответстващи на горепосочените резервни механизми, също да бъдат прехвърлени в МФР;

Програма за опростяване

34.

смята, че въпросът за най-доброто качество на разходите, горещо препоръчвано едновременно от държавите членки и Европейския парламент, за момента получава незадоволителен отговор, тъй като се изразява в добавянето на нови процедури за контрол и одит, нарастваща сложност на процедурите, прекалено наблягане върху производителността и количественото усвояване за сметка на качеството на стратегиите, и в крайна сметка води до нарастваща централизация, която ощетява по-ниските равнища на управление в сравнение с по-високите;

35.

изразява желание съобщението относно качеството на разходите, обявено от Комисията, да позволи диференциране на счетоводното отчитане на публичните разходи за инвестиции по линия на Пакта за стабилност;

36.

възразява срещу прекомерното използване на делегирани актове от Комисията, например предложените за индикативните дейности по общата стратегическа рамка; така Комитетът на регионите ще бъде изключен от европейската процедура за консултиране и вземане на решение, дори когато може да става въпрос за области с ключово значение за териториалните власти;

37.

изразява за сметка на това пълно съгласие с Комисията за това, че опростяването на равнище ЕС ще бъде напълно ефективно, само ако е придружено от паралелни усилия на национално и поднационално равнище, като подчертава, че основните усилия трябва да се положат на национално равнище;

38.

приветства предложението за рационализиране на програмите, предложени по линия на многогодишната финансова рамка, по-специално намаляването на броя на предложените финансови програми и групирането на програми и подпрограми в много области;

39.

настоява за по-тясно участие на Европейската инвестиционна банка в изпълнението на проекти, финансирани от структурните фондове.

II.   ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

Изменение 1

COM(2012) 388 final

Съображение №3

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

За да може Съюзът да реагира на определени непредвидени обстоятелства или за да могат да се финансират ясно определени разходи, които не могат да бъдат финансирани в рамките на наличните тавани за една или повече функции, определени във финансовата рамка, са необходими специални инструменти, като Резервът за спешна помощ, фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, Инструментът за гъвкавост, Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, Резервът за кризи в селскостопанския сектор и маржът за непредвидени обстоятелства. Поради това са необходими конкретни разпоредби, с които да се предвиди възможност за записване в бюджета на бюджетни кредити за поети задължения над определените във финансовата рамка тавани, когато се налага да се използват специални инструменти.

За да може Съюзът да реагира на определени непредвидени обстоятелства или за да могат да се финансират ясно определени разходи, които не могат да бъдат финансирани в рамките на наличните тавани за една или повече функции, определени във финансовата рамка, са необходими специални инструменти, като Резервът за спешна помощ, фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, Инструментът за гъвкавост, и маржът за непредвидени обстоятелства. Поради това са необходими конкретни разпоредби, с които да се предвиди възможност за записване в бюджета на бюджетни кредити за поети задължения над определените във финансовата рамка тавани, когато се налага да се използват специални инструменти.

Изложение на мотивите

Тъй като ЕФПГ трябва да бъде включен в МФР, а създаването на резерв за кризи в селскостопанския сектор трябва да се отхвърли в името на едно истинско регулиране, тези два финансови инструмента трябва да бъдат заличени от списъка.

Изменение 2

COM(2012) 388 final

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

При отмяна на суспендирането на бюджетните задължения във връзка с Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство в контекста на макроикономическите условия, свързани с координацията на икономическите политики на държавите членки, Съветът, в съответствие с Договора и при спазване на съответния основен акт, взема решение за прехвърляне на суспендираните задължения за следващите години. Отложените ангажименти за година n не могат да бъдат включени отново в бюджета след година n + 2.

При отмяна на суспендирането на бюджетните задължения във връзка с , Кохезионния фонд в контекста на макроикономическите условия, свързани с координацията на икономическите политики на държавите членки, Съветът, в съответствие с Договора и при спазване на съответния основен акт, взема решение за прехвърляне на суспендираните задължения за следващите години. Отложените ангажименти за година n не могат да бъдат включени отново в бюджета след година n + 2.

Изложение на мотивите

Разпоредбите относно обвързването с макроикономически условия трябва да продължат да важат единствено за Кохезионния фонд, както от самото му начало.

Брюксел, 9 октомври 2012 г.

Председател на Комитета на регионите

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Параграф 65 от становището на Комитета на регионите относно „Новата многогодишна финансова рамка след 2013 г.“, прието на 93-ата пленарна сесия на 14 и 15 декември 2011 г.


Top