EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR0065

Становище на Комитета на регионите относно „Законодателни предложения относно реформата на общата селскостопанска политика и развитието на селските райони след 2013 г.“

OJ C 225, 27.7.2012, p. 174–199 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 225/174


Становище на Комитета на регионите относно „Законодателни предложения относно реформата на общата селскостопанска политика и развитието на селските райони след 2013 г.“

2012/C 225/14

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

смята, че предложенията на Комисията са твърде далеч от задълбочена реформа на ОСП, каквато обаче е необходима за запазването на европейското селско стопанство и селските територии;

смята, че Комисията допуска стратегическа грешка, като дава предимство на управлението на кризите, чрез последващи действия, за сметка на предхождащото регулиране на пазарите;

отправя искане към Комисията да преразгледа отпадането на различните системи на квоти;

смята, че е от съществено значение да се възстанови в полза на производителите балансът в рамките на веригата за производство на храни;

смята, че преразглеждането на търговската политика на Европейския съюз е от жизненоважно значение за селскостопанския сектор;

смята, че балансираното преразпределение на помощите е с основно значение, но оценява предложението на Комисията като недостатъчно за повишаването на конкурентоспособността на малките и средните стопанства;

отправя искане към Комисията да намали праговете за намаляващите плащания, започвайки от помощи в размер на 100 000 евро, с горна граница от 200 000 евро на стопанство;

изразява желание да се изготви прогнозен график за пълното сближаване на европейско равнище;

отправя искане схемата за подпомагане на районите с природни и специфични ограничения да може да се използва от държавите членки в размер до 10 % от годишния национален таван;

смята, че, от една страна, е жизненоважно да се осигурят подходящи средства по линия на ЕЗФРСР за развитие на местната инфраструктура в селските райони, а от друга – да се гарантира на селските общини достъп до фондовете на политиката за сближаване по линията на ЕФРР в рамките на обща политика за развитие на селските райони;

препоръчва по-ефективно прилагане на принципа на субсидиарност в рамките на реформата, за да се гарантира повече гъвкавост на държавите членки и на регионите;

изразява желание възможността за въвеждане на плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда, да може да създаде условия за съвместно подписване на териториални договори от местните или регионалните власти и групи селскостопански производители;

отправя искане представителите на селските райони да участват пълноправно в изготвянето на договорите за партньорство.

Докладчик

г-н René SOUCHON (FR/ПЕС), председател на Регионалния съвет на Auvergne

Отправни документи

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика

COM(2011) 625 final/2

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“)

COM(2011) 626 final/2

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

COM(2011) 627 final/2

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика

COM(2011) 628 final/2

Предложение за регламент на Съвета за определяне на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазара на селскостопански продукти

COM (2011) 629 final

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета във връзка с прилагането на директни плащания за селскостопански производители за 2013 г.

COM(2011) 630 final

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на режима на схемата за единно плащане и подпомагане на лозарите

COM(2011) 631 final

I.   ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

Приоритети на ОСП

1.

подкрепя целите, поставени от Европейската комисия, по отношение на бъдещата обща селскостопанска политика в областта на устойчивото управление на природните ресурси, продоволствената сигурност, наличието на селскостопанска дейност по цялата европейска територия, балансираното регионално развитие, конкурентоспособността на селското стопанство на всички държави членки на ЕС и опростяването на ОСП;

2.

смята при все това, че предложенията на Комисията са твърде далеч от задълбочена реформа на общата селскостопанска политика, каквато обаче е необходима за запазването на европейското селско стопанство и селските територии, реформа, която трябва да отчита потребностите на европейските земеделски стопанства, както е предвидено в ДФЕС, и да гарантира равното третиране на всички селскостопански производители в ЕС;

3.

счита, че както е предвидено в Договора за функционирането на Европейския съюз, общата селскостопанска политика трябва да осигурява приемлив жизнен стандарт за хората, занимаващи се със селско стопанство, спрямо цялото общество. Тази цел трябва да бъде съпътствана от мерки за стабилизиране на пазарите, за да се осигури справедлива цена на производителите и същевременно се гарантират разумни цени за потребителите;

4.

смята, че балансираното преразпределение на помощите е с основно значение, но оценява предложението на Комисията като недостатъчно за повишаването на конкурентоспособността на малките и средните стопанства, на районите с природни ограничения, на островните региони, както и на някои уязвими отрасли и изразява желание при преразпределянето да бъдат взети предвид и други критерии, в частност заетостта;

5.

препоръчва по-ефективно прилагане на принципа на субсидиарност в рамките на реформата, за да се гарантира повече гъвкавост на държавите членки и на регионите;

6.

счита по-конкретно, че е важно да се опростят административните правила за земеделските стопани при прилагането на общата селскостопанска политика, но е на мнение, че това опростяване не трябва да води до прекалено уеднаквяване на критериите, които трябва да се отчитат, тъй като това би влязло в противоречие с местните и регионалните специфики;

7.

смята за особено важно общата селскостопанска политика да може по-активно да популяризира качеството на селскостопанските продукти, особено на тези, произведени под официален знак за качество. Вследствие на това приканва Европейската комисия да свърже по-добре общата селскостопанска политика и политиката за качество;

Регулиране на пазарите

8.

смята, че предложените от Комисията мерки за регулиране на пазара са разочароващи и несъмнено представляват крачка назад в развитието на общата селскостопанска политика. Въпреки че стабилизирането на пазарите е залегнало в Договора от Лисабон, Комисията не предлага никакъв ефективен механизъм за обществен контрол на производството;

9.

смята, че Комисията допуска стратегическа грешка, като дава предимство на управлението на кризите, чрез последващи действия, за сметка на предхождащото регулиране, което би дало възможност за ефикасна и по-евтина борба с нестабилността на цените;

10.

отправя искане към Комисията, след като станат известни резултатите от новите проучвания на въздействието, да преразгледа отпадането на различните системи на квоти и права на производство (захар, мляко и права за лозарски насаждения) преди всичко по отношение на зоните в неблагоприятно положение и по-специално планинските зони;

11.

отправя искане към Комисията да запази механизмите за общностни преференции (1) и да даде предимство на механизми за участие и съхранение (публично и частно);

12.

смята, че за постигането на целта за продоволствена сигурност, поставена от Комисията за следващата обща селскостопанска политика, е от съществено значение да се възстанови в полза на производителите балансът в рамките на веригата за производство на храни;

13.

смята, че преразглеждането на търговската политика на Европейския съюз е от жизненоважно значение за селскостопанския сектор, който не трябва да бъде разменна монета, служеща единствено за развитието на износа към трети страни в сектора на промишлеността и услугите;

14.

смята, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, получил 2,5 милиарда евро, не е пригоден да отговори на последиците от търговските споразумения за селското стопанство. В частност този фонд няма за цел да смекчава предвидимите последици от двустранните търговски споразумения в процес на договаряне;

Сближаване

15.

смята, че местните и регионалните власти, при спазване на институционалната рамка на всяка държава членка, имат пълното право да участват в прилагането на ОСП в рамките на първия стълб, тъй като участието на регионалното равнище може да осигури по-добро насочване на помощите, в зависимост от социалните, екологичните, агрономичните и териториалните специфики на селското стопанство, като по този начин се гарантира по-добра ефективност в използването на средствата;

16.

приветства факта, че в предложенията си Комисията се е отказала от системата на историческите референтни стойности, която беше неравностойна и несправедлива система за разпределение на помощите между селскостопанските производители;

17.

счита все пак, че разпределението на помощите, предложено от Комисията, все още е твърде неравностойно, по отношение на новите държави членки и по-специално балтийските държави, които получават най-малко директни плащания в Европейския съюз, и изразява съжаление, че сроковете за пълното сближаване между държавите членки не са уточнени от Комисията. Свързаните с това условия и график ще трябва да отчитат производствените разходи във всяка държава членка;

18.

изразява желание сближаването на основните плащания в рамките на всяка държава членка да се извършва постепенно, но в разумен срок, който да е съобразен и с различните изходни положения в държавите членки, както и да се изготви прогнозен график за пълното сближаване на европейско равнище;

Намаляващи плащания и определяне на горна граница

19.

отправя искане в тази връзка към Комисията да намали праговете за намаляващите плащания, започвайки от помощи в размер на 100 000 евро, с горна граница от 200 000 евро на стопанство, чрез изваждане на действително изплатените и декларирани заплати, включително възнагражденията за труда на предприемача;

20.

отправя искане към Комисията средствата от намаляващите плащания да могат да бъдат отделяни за мерки и дейности, които държавата членка определя за своята територия;

Подпомагане, обвързано с производството

21.

смята, че запазването на подпомагането, обвързано с производството, за някои производства или известен брой нестабилни региони е от съществено значение за запазването на удовлетворително равнище на производство и създаване на стойност;

22.

призовава Комисията да направи така, че държавите членки да могат да предоставят на селскостопанските производители помощ, обвързана с производството, като определят сами кои селскостопански отрасли срещат определени трудности и имат особено значение по икономически и социални причини или причини, свързани с околната среда; призовава също Комисията да затвърди разпоредбите за подпомагане, обвързано с производството, в зоните с природни ограничения, островните региони и най-отдалечените зони, като вземе предвид, в допълнение към вече споменатите в проекта за регламент производства, и селскостопанските продукти, предназначени за вериги на производство под официалните знаци за качеството, включително и биологичното земеделие;

23.

счита, че за да се приложат на практика европейските стратегии за стабилизация на селскостопанските пазари, без да се създават изкуствени системи за подкрепа в рамките на втория стълб, е целесъобразно да се приложат мерки за управление рисковете пред развитието на селските райони;

Селскостопански практики с благоприятно отражение върху климата и околната среда

24.

оценява като необходима промяната в производствения модел на европейското селско стопанство, желана от Европейската комисия във връзка с превръщането на селското стопанство в по-екологосъобразно, но каталогът на екологизирането не е достатъчно гъвкав, за да предложи решения, подходящи за регионалните/местните нужди и по този начин оптимално да допринесе за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“;

25.

смята, че развитието на европейското селско стопанство в посока към устойчиви начини на производство, както и приспособяването му към изменението на климата, трябва да се съпътстват от оказване на по-силна подкрепа на новаторски приложения в областта на агрономията. Ангажиментът на Европейския съюз в подкрепа на устойчива и новаторска икономика изисква повече взаимодействие между селскостопанската политика и политиката в областта на рибарството, между политиката за климата и политиката за енергетиката, регионалната политика и политиката в областта на научноизследователската дейност. В тази връзка КР подчертава значението на научните изследвания в областта на храненето, както и потенциала на новаторските приложения в сектора на биологичните продукти;

26.

смята, че мерките, предложени от Комисията, са неподходящи поради твърде общия им характер и вследствие на това отправя искане за повече субсидиарност с цел прилагането на тези мерки да бъдe най-тясно съобразено с местните агрономически, екологични и социално-икономически условия, като инициативата и управлението на целенасочените агро-екологични мерки се възложат на местните и регионални власти и им се даде възможност да въведат териториални договори, подписвани и от селските стопани или от техни представители. Освен това счита, че трябва да се създадат условия за достъп за всички стопанства посредством широко преразглеждане на наличните категории мерки;

27.

смята, че с цел гарантиране на еквивалентен набор от изисквания във всички държави членки, трябва да е възможно селскостопанските производители, получили агро-екологични сертификати, признати от държавите членки, да могат изцяло да се възползват от помощите по линията на превръщане на селското стопанство в по-екологосъобразно, при условие че изискванията за спецификациите относно тези сертификати са строги и са официално признати от Европейската комисия;

28.

смята, че определеният праг от 7 % за земеделската земя, превърната в непроизводителна като приоритетна екологична площ, в редица ситуации може да изглежда висок; отправя към Комисията искане за гъвкавост и за възможност за регионите да определят начина на прилагане в зависимост от местните особености, в това число и възможността да включат площите с постоянни пасища;

29.

отправя искане към Комисията да предложи чрез подходящи инструменти създаването на „протеинов план“ на европейско равнище за подпомагане развитието на култури, съдържащи протеин и бобови култури, за да се гарантира по-голяма протеинова независимост на европейското животновъдство, да се намали употребата на синтетични азотни торове и да се повиши плодородието на почвата;

30.

отправя искане към Комисията да измени определението за постоянни пасища, което се съдържа в предложението, и да запази определението, което е в сила, без преобладаване на тревата;

Райони с природни ограничения

31.

отправя искане схемата за подпомагане на районите с природни и специфични ограничения да стане задължителна за всички държави членки. Така тази схема ще се превърне в отделно трето равнище на подкрепа, допълващо основното плащане и помощта за повишаване на екологосъобразността;

32.

отправя искане схемата за подпомагане на районите с природни и специфични ограничения да може да се използва от държавите членки в размер до 10 % от годишния национален таван;

33.

отправя искане в определението за райони с природни и специфични ограничения да бъдат включени критериите за териториално сближаване и териториално устройство, за да се вземат предвид изолацията или достъпът до инфраструктура, уязвимостта на екосистемите, в съответствие с предишните препоръки на Комитета на регионите (2);

Установяване

34.

смята, че предложението на Комисията за специална допълваща основните плащания помощ за младите селскостопански производители върви в правилната посока, но само по себе си не е достатъчно и следва да бъде оформено като незадължителна мярка;

35.

отправя искане към Комисията да предприеме по-решителен подход, за да създаде благоприятни условия за установяването;

36.

смята, че проблемът с установяването е свързан главно с проблема за достъп до земеделска земя или банков кредит и затова призовава Комисията да насърчи държавите членки, при спазване на принципа на субсидиарност, да приложат схеми за поземлени и банкови гаранции;

Активен земеделски стопанин и дребен земеделският производител

37.

отправя искане към Комисията да даде по-точно определение на понятието „активен земеделски стопанин“, за да се попречи на това, директни плащания да бъдат предоставяни на физически или юридически лица, които не участват в управлението и работата на дадено земеделско стопанство;

38.

смята за подходящо предложението на Комисията да признае специфичен статут на дребен селскостопански производител, тъй като селското стопанство има много значителен дял в заетостта в селските райони в редица държави на Европейския съюз и смята, че тази система допринася за опростяването на общата селскостопанска политика, но изразява желание долната граница на помощта да се повиши на 1 000 евро;

Развитие на селските райони

39.

приветства предложението за Обща стратегическа рамка за всички структурни фондове, включително ЕЗФРСР;

40.

счита, че създаването на Обща стратегическа рамка може да предостави възможност зонирането, което се прилага в областта на политиката на сближаване, да обхване и политиката за развитие на селските райони. Това ще послужи за по-добрата хармонизация на равнищата на съфинансиране. С оглед на това отправя искане към Комисията да проучи последиците от подобно разширяване на обхвата;

41.

смята, че волята на Комисията за интегриране на развитието на селските райони в стратегията „Европа 2020“ и за интегрирането му в новата Обща стратегическа рамка, по примера на ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд и ЕФМДР, е възможност за хармонично и интегрирано развитие на селските райони. В много държави членки на Европейския съюз селските райони не могат да бъдат приравнявани с понятието „селско стопанство“, тъй като те са едновременно и райони, в които се развива дребен бизнес и са място за живеене;

42.

счита, следователно, че е жизненоважно да се осигурят подходящи средства по линия на ЕЗФРСР за развитие на местната инфраструктура в селските райони, а също и да се гарантира на селските общини достъп до фондовете на политиката за сближаване по линията на ЕФРР в рамките на обща политика за развитие на селските райони;

43.

смята, че определението за райони в неблагоприятно положение е добре да се основава на валидни за целия Европейския съюз, общи и сравними обективни критерии. Счита че за целта е необходимо ново определение за райони в неблагоприятно положение, което обаче трябва да включва и други критерии, за да отговори на нуждите и спецификите на селските райони в европейски мащаб;

44.

отбелязва, че шестте декларирани приоритета изглеждат твърде разнородни и не са добре съгласувани с единадесетте тематични цели от Регламента за общите разпоредби и тази нова архитектура не отговаря на архитектурата на настоящия регламент, основаваща се на четири насоки, нито улеснява използването на интегриран подход с другите фондове в една обща стратегическа рамка;

45.

отправя по тази причина искане към Комисията да създаде европейска стратегия за развитие на селските райони, приспособима на регионално равнище от всяка държава членка като част от споразуменията за партньорство;

46.

подкрепя възможността за прехвърляне на сума, равняваща се най-много на 10 % от средствата, от първия към втория стълб;

47.

приветства факта, че с новия Регламент за общите разпоредби се осигуряват общи правила за ЕЗФРСР, ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд и ЕФМДР, и счита това за ключово постижение в осигуряването на съвместното изпълнение на интегрирани териториални подходи от всички тези фондове;

48.

смята, че е от съществено значение регламентът относно развитието на селските райони да подпомага развитието в селските райони на заетостта в сферата на дейности, които не са селскостопански, но смята за също толкова съществено всички структурни фондове да отчитат проблемите на селските райони и изразява загриженост за подкрепата, която Европейският съюз отделя за селските райони, които не са споменати в новия регламент ЕФРР;

49.

смята за неуместно в развитието на селските райони да се включи механизъм за управление на риска и вследствие на това отправя искане към Комисията да оттегли тази мярка от регламента, като даде предимство на правилата за регулаторни мерки в първия стълб;

50.

приветства категорично факта, че разпоредбите относно инициативата „LEADER“ бяха разширени, за да обхванат и другите фондове в нов подход относно воденото от участниците по места местно развитие, с който ще се осигури интегрирано изпълнение на стратегиите за местно развитие, подкрепено от най-подходящите фондове;

51.

насочва вниманието към специфичната роля на селскостопанските производители и селските райони в крайградските райони за утвърждаването на подходи, отговарящи на целите на стратегията „Европа 2020“, и счита, че селскостопанските зони в крайградските райони притежават специфични предимства и недостатъци, които оправдават прилагането на тематични подпрограми в рамките на втория стълб;

Управление

52.

смята, че е от съществено значение на местните и регионални власти, в качеството им на съфинансиращи субекти, да се даде централна роля като партньори на управляващите органи в прилагането на регламента за развитието на селските райони, като се има предвид, че подход, изразяващ се в създаване на местен и регионален проект, е по-ефективен и ефикасен в използването на европейските фондове;

53.

смята, че създаването на многостепенна управленска рамка, включваща европейското, националното и регионалното равнище, е необходимо условие за успеха на цялостното преразглеждане на общата селскостопанска политика след 2013 г.;

54.

отправя искане представителите на селските райони да участват пълноправно в изготвянето на договорите за партньорство;

55.

счита, че възможността за създаване на подпрограми за специфични райони, като планинските райони, островните региони, или за конкретни сектори, е интересно предложение, но то може да донесе реална добавена стойност, единствено ако тези подпрограми в същото време са предвидени и в регламентите за структурните фондове, за да се разшири спектърът от мерки за териториално развитие, така че да обхване всички европейски инструменти за финансиране, и ако тези подпрограми се подкрепят от местните и регионалните власти;

56.

отправя искане представител на местните и регионалните власти да бъде включен в Комитета за развитие на селските райони, който ще подпомага Комисията при приемането на делегирани актове. По-общо казано, отправя искане за преразглеждане на състава на консултативните групи на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ с цел тези групи да представляват по-добре селските райони;

Бюджет

57.

смята, че предвид големите предизвикателства пред хранително-вкусовия сектор през следващите години, за периода 2014–2020 г. бюджетът в размер на 435,6 милиарда евро, предвиден в многогодишната финансова рамка за ОСП, в качеството ѝ на интегрирана политика, трябва да се потвърди в реално изражение, както по линията на „първия стълб“, така и на „втория стълб“;

58.

изразява обаче безпокойството си от контекста на кризата с публичния дълг в европейски мащаб и от произтичащата от нея евентуална заплаха за бюджета на бъдещата обща селскостопанска политика и смята, че е още по-необходимо финансирането за бъдещата ОСП да се запази на амбициозно равнище.

II.   ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

COM(2011) 626 final/2

Изменение 1

Изменение на член 21, параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

При изготвянето на своите стратегии държавите-членки съставят списък на продукти от секторите на плодовете и зеленчуците, преработените плодове и зеленчуци и на бананите, които са допустими съгласно тяхната съответна схема. Този списък обаче не включва продукти, изключени с мерките, приети от Комисията чрез делегирани актове съгласно член 22, параграф 2, буква а). Държавите-членки избират продуктите въз основа на обективни критерии, които могат да включват сезон, наличност на продуктите или екологични съображения. В това отношение държавите-членки могат да отдават предпочитание на продукти с произход от Съюза

При изготвянето на своите стратегии държавите-членки съставят списък на продукти от секторите на плодовете и зеленчуците, преработените плодове и зеленчуци и на бананите, които са допустими съгласно тяхната съответна схема. Този списък обаче не включва продукти, изключени с мерките, приети от Комисията чрез делегирани актове съгласно член 22, параграф 2, буква а). Държавите-членки избират продуктите въз основа на обективни критерии, които могат да включват сезон, наличност на продуктите или екологични съображения. В това отношение продукти Съюза.

Изложение на мотивите

Става въпрос да се прилага общностната система за преференции, за да се насърчава използването на европейски продукти пред тези от трети страни.

Изменение 2

Създава се нов параграф преди член 101

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

Изложение на мотивите

Множество експертни оценки показват, че отпадането на квотите и на правата на засаждане („Etude sur les impacts socio-économiques et territoriaux de la libéralisation des droits de plantations viticoles“ – Проучване на социалноикономическото и териториалното въздействие на либерализирането на правата на засаждане при лозовите насаждения, AREV – MOISA, март 2012 г.) е синоним на концентрация на производството в определени територии, което води до недооценени от Комисията икономически, териториални и екологични последици.

Изменение 3

Изменение на член 108, параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Междубраншови организации

1.   Държавите-членки признават, при поискване, междубраншовите организации във всеки от секторите, изброени в член 1, параграф 2, които:

а)

се състоят от представители на икономическите дейности, свързани с производството, търговията и/или преработката на продукти в един или повече сектори;

б)

са учредени по инициатива на всички или няколко от организациите или асоциациите, от които се състоят;

в)

имат специфична цел, която може да включва поне една от следните цели:

i)

повишаване на осведомеността и на прозрачността на производството и на пазара, включително чрез публикуването на статистически данни за цените, количествата и продължителността на предварително сключените договори за доставка и чрез предоставяне на анализи за потенциалното бъдещо развитие на пазара на регионално или национално равнище,

ii)

подкрепа за по-добро координиране на начина на пускане на продуктите на пазара, по-специално чрез научни изследвания и проучвания на пазара,

iii)

изготвяне на стандартни договори, съобразени с правилата на Съюза;

iv)

по-пълно използване на потенциала на продуктите,

v)

предоставяне на необходимата информация и извършване на необходимите научни изследвания за рационализиране, подобряване и адаптиране на производството към продукти, които съответстват в по-голяма степен на пазарните изисквания и на вкусовете и очакванията на потребителите, по-специално по отношение на качеството на продуктите, включително специфичните характеристики на продукти със защитено наименование за произход или защитено географско указание, и опазването на околната среда,

vi)

търсене на начини за ограничаване на използването на ветеринарно-санитарни продукти или продукти за растителна защита и други материали и гарантиране на качеството на продуктите и опазването на почвите и водите,

vii)

разработване на методи и инструменти за подобряване на качеството на продуктите на всички етапи от производството и предлагането на пазара,

viii)

използване на потенциала на биологичното земеделие и опазване и насърчаване на този тип земеделие, както и наименованията за произход, етикетите за качество и географските указания,

ix)

насърчаване и извършване на научни изследвания по отношение на интегрираното и устойчиво производство или на други екологично чисти производствени методи,

x)

насърчаване на здравословната консумация на продукти и информиране за вредите, свързани с опасни модели на консумация,

xi)

провеждане на дейности за популяризиране, особено в трети държави.

Междубраншови организации

1.   Държавите-членки признават, при поискване, междубраншовите организации във всеки от секторите, изброени в член 1, параграф 2, които:

а)

се състоят от представители на икономическите дейности, свързани с производството, търговията и/или преработката на продукти в един или повече сектори;

б)

са учредени по инициатива на всички или няколко от организациите или асоциациите, от които се състоят;

в)

имат специфична цел, която може да включва поне една от следните цели:

i)

повишаване на осведомеността и на прозрачността на производството и на пазара, включително чрез публикуването на статистически данни за цените, количествата и продължителността на предварително сключените договори за доставка и чрез предоставяне на анализи за потенциалното бъдещо развитие на пазара на регионално или национално равнище,

ii)

подкрепа за по-добро координиране на начина на пускане на продуктите на пазара, по-специално чрез научни изследвания и проучвания на пазара,

iii)

изготвяне на стандартни договори, съобразени с правилата на Съюза;

iv)

по-пълно използване на потенциала на продуктите,

v)

предоставяне на необходимата информация и извършване на необходимите научни изследвания за рационализиране, подобряване и адаптиране на производството към продукти, които съответстват в по-голяма степен на пазарните изисквания и на вкусовете и очакванията на потребителите, по-специално по отношение на качеството на продуктите, включително специфичните характеристики на продукти със защитено наименование за произход или защитено географско указание, и опазването на околната среда,

vi)

търсене на начини за ограничаване на използването на ветеринарно-санитарни продукти или продукти за растителна защита и други материали и гарантиране на качеството на продуктите и опазването на почвите и водите,

vii)

разработване на методи и инструменти за подобряване на качеството на продуктите на всички етапи от производството и предлагането на пазара,

viii)

използване на потенциала на биологичното земеделие и опазване и насърчаване на този тип земеделие, както и наименованията за произход, етикетите за качество и географските указания,

ix)

насърчаване и извършване на научни изследвания по отношение на интегрираното и устойчиво производство или на други екологично чисти производствени методи,

x)

насърчаване на здравословната консумация на продукти и информиране за вредите, свързани с опасни модели на консумация,

xi)

провеждане на дейности за популяризиране.

Изложение на мотивите

Абсолютно необходимо е пазарът да разполага с референция по отношение на цените, която да включва различни фактори, въпреки че, очевидно, тази референция не трябва да се прилага задължително. Дейностите за популяризиране на селскостопански продукти с произход от Съюза не трябва да се осъществяват приоритетно в трети страни. От съществено значение е осъществяването им и в рамките на вътрешния пазар, където именно се упражнява натискът на продуктите, внесени от трети страни.

Изменение 4

Изменение на член 112

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Мерки за улесняване на корекциите в предлагането спрямо пазарните изисквания

Като се отчита необходимостта от насърчаване на действията, извършвани от организациите, посочени в членове 106 108, за улесняване на корекциите на предлагането спрямо пазарните изисквания, с изключение на действията, свързани с изтегляне от пазара, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 по отношение на секторите на живите растения, говеждото и телешкото месо, свинското месо, овчето и козето месо, яйцата и птичето месо относно мерките:

а)

за подобряване на качеството;

б)

за насърчаване на по-добра организация на производството, преработката и предлагането на пазара;

в)

за улесняване на отчитането на тенденциите в пазарните цени;

г)

за даване на възможност за изготвяне на краткосрочни и дългосрочни прогнози въз основа на използваните средства за производство.

Мерки за улесняване на корекциите в предлагането спрямо пазарните изисквания

Като се отчита необходимостта от насърчаване на действията, извършвани от организациите, посочени в членове 106-108, за улесняване на корекциите на предлагането спрямо пазарните изисквания, с изключение на действията, свързани с изтегляне от пазара, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 по отношение на сектори, относно мерките:

а)

за подобряване на качеството;

б)

за насърчаване на по-добра организация на производството, преработката и предлагането на пазара;

в)

за улесняване на отчитането на тенденциите в пазарните цени;

г)

за даване на възможност за изготвяне на краткосрочни и дългосрочни прогнози въз основа на използваните средства за производство.

Изложение на мотивите

Необходимо е общностното законодателство да използва всички възможни инструменти, за да може тези мерки да обхванат всички сектори, тъй като въпросите се отнасят за всички сектори, а не само за част от тях и са основна част от функциите на организациите на производители, сдружения на организации на производители и междубраншови организации от всички сектори.

Изменение 5

Изменение на член 117

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Общи правила

1.   Без да се засягат случаите, в които се изискват лицензии за внос или износ в съответствие с настоящия регламент, вносът за допускане за свободно обращение в Съюза или износът от Съюза на един или повече селскостопански продукти може да бъде обвързан с представянето на лицензия, като се отчита необходимостта от лицензии за управлението на съответните пазари и, по-специално, за контрол на търговията със съответните продукти.

2.   Лицензиите се издават от държавите-членки на всеки заявител, независимо от мястото му на установяване в Съюза, освен ако не е предвидено друго в акт, приет в съответствие с член 43, параграф 2 от Договора, и без да се засягат мерките, приети за прилагането на настоящата глава.

3.   Лицензиите са валидни в целия Съюз.

Общи правила

1.   Без да се засягат случаите, в които се изискват лицензии за внос или износ в съответствие с настоящия регламент, вносът за допускане за свободно обращение в Съюза или износът от Съюза на един или повече селскостопански продукти може да бъде обвързан с представянето на лицензия, като се отчита необходимостта от лицензии за управлението на съответните пазари и, по-специално, за контрол на търговията със съответните продукти.

2.   Лицензиите се издават от държавите-членки на всеки заявител, независимо от мястото му на установяване в Съюза, освен ако не е предвидено друго в акт, приет в съответствие с член 43, параграф 2 от Договора, и без да се засягат мерките, приети за прилагането на настоящата глава.

3.   Лицензиите са валидни в целия Съюз.

   

Изложение на мотивите

Изменението в член 117, параграф 1 не се отнася за българската езикова версия.

Целта на изменението в член 117, параграф 4 е европейските продукти, които се реализират на пазара, да отговарят на стандарти за качество, които следва да включват условията за безопасност на храните, за проследимост и всички условия, свързани със санитарни, фитосанитарни и екологични въпроси и хуманно отношение към животните, които са задължителни за производителите от Съюза. Тези стандарти трябва да се прилагат по отношение на външната политика като цяло и по-конкретно към споразуменията с трети страни.

Изменение 6

Изменение на член 131

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Предпазни мерки

1.   Предпазните мерки срещу внос в Съюза се предприемат от Комисията при условията на параграф 3 от настоящия член, в съответствие с регламенти (ЕО) № 260/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно общите правила за внос (3) и Регламент (ЕО) № 625/2009 на Съвета от 7 юли 2009 г. относно общия режим за внос от някои трети страни (4)

2.   Освен ако е предвидено друго съгласно друг акт на Европейския парламент и на Съвета и друг акт на Съвета, предпазните мерки срещу внос в Съюза, предвидени в международни споразумения, сключени в съответствие с член 218 от Договора, се предприемат от Комисията в съответствие с параграф 3 от настоящия член.

3.   Чрез актове за изпълнение Комисията може да предприеме мерките, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, по искане на държава-членка или по своя инициатива. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Когато Комисията получи искане от държава-членка, тя взема решение по него чрез актове за изпълнение в срок от пет работни дни след получаване на искането. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

При надлежно обосновани основания за спешност Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 162, параграф 3.

Приетите мерки се съобщават на държавите-членки и пораждат действие незабавно.

4.   Чрез актове за изпълнение Комисията може да отменя или изменя предпазните мерки на Съюза, приети в съответствие с параграф 3 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

При надлежно обосновани основания за спешност Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 162, параграф 3.

Предпазни мерки

1.   Предпазните мерки срещу внос в Съюза се предприемат от Комисията при условията на параграф 3 от настоящия член, в съответствие с регламенти (ЕО) № 260/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно общите правила за внос (3) и Регламент (ЕО) № 625/2009 на Съвета от 7 юли 2009 г. относно общия режим за внос от някои трети страни (4)

2.   Освен ако е предвидено друго съгласно друг акт на Европейския парламент и на Съвета и друг акт на Съвета, предпазните мерки срещу внос в Съюза, предвидени в международни споразумения, сключени в съответствие с член 218 от Договора, се предприемат от Комисията в съответствие с параграф 3 от настоящия член.

3.   Чрез актове за изпълнение Комисията може да предприеме мерките, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, по искане на държава-членка или по своя инициатива. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Когато Комисията получи искане от държава-членка, тя взема решение по него чрез актове за изпълнение в срок от пет работни дни след получаване на искането. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

При надлежно обосновани основания за спешност Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 162, параграф 3.

Приетите мерки се съобщават на държавите-членки и пораждат действие незабавно.

4.   Чрез актове за изпълнение Комисията може да отменя или изменя предпазните мерки на Съюза, приети в съответствие с параграф 3 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

При надлежно обосновани основания за спешност Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 162, параграф 3.

5.   

Изложение на мотивите

Трябва да се установят гъвкави процедури за контрол по границите на Общността, които да позволяват бързо да се открива и предотвратява внос на селскостопански продукти, които могат да бъдат нелоялна конкуренция на общностните продукти или да причинят дисбаланс на вътрешния пазар.

Изменение 7

Изменение на член 144

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Изключения за целите на ОСП и селскостопанските производители и техните асоциации

1.   Член 101, параграф 1 от Договора не се прилага по отношение на споразуменията, решенията и практиките, посочени в член 143 от настоящия регламент, които са необходими за постигане на целите, определени в член 39 от Договора.

По-специално, член 101, параграф 1 от Договора не се прилага по отношение на споразумения, решения и практики на селскостопанските производители, асоциациите на селскостопански производители или асоциациите на такива асоциации или организациите на производители, признати съгласно член 106 от настоящия регламент, или асоциациите на организации на производители, признати съгласно член 107 от настоящия регламент, които се отнасят до производството или продажбата на селскостопански продукти или използването на общи съоръжения за съхранение, обработка или преработка на селскостопански продукти, и които не пораждат задължението за налагане на идентични цени, освен ако по този начин се изключва конкуренцията или се застрашава постигането на целите, заложени в член 39 от Договора.

2.   След консултации с държавите-членки и изслушване на заинтересованите предприятия или асоциации на заинтересовани предприятия, както и всяко друго физическо или юридическо лице, чието изслушване прецени за уместно, Комисията има изключителна компетентност, при контрол от страна на Съда, да определи, като приеме чрез актове за изпълнение решение, което се публикува, кои споразумения, решения и практики удовлетворяват условията по параграф 1.

Комисията предприема тези действия за определяне по своя инициатива или по искане на компетентен орган на държава-членка или заинтересовано предприятие, или асоциация на предприятия.

3.   При публикуване на решението, посочено в параграф 2, първа алинея, се обявяват имената на страните и основното съдържание на решението. То взема предвид законовия интерес на предприятията при защита на търговската им тайна.

Изключения за целите на ОСП и селскостопанските производители и техните асоциации

1.   Член 101, параграф 1 от Договора не се прилага по отношение на споразуменията, решенията и практиките, посочени в член 143 от настоящия регламент, които са необходими за постигане на целите, определени в член 39 от Договора.

По-специално, член 101, параграф 1 от Договора не се прилага

по отношение на споразумения, решения и практики на селскостопанските производители, асоциациите на селскостопански производители или асоциациите на такива асоциации или организациите на производители, признати съгласно член 106 от настоящия регламент, или асоциациите на организации на производители, признати съгласно член 107 от настоящия регламент, които се отнасят до производството или продажбата на селскостопански продукти или използването на общи съоръжения за съхранение, обработка или преработка на селскостопански продукти, и които не пораждат задължението за налагане на идентични цени, освен ако по този начин се изключва конкуренцията или се застрашава постигането на целите, заложени в член 39 от Договора.

2.   След консултации с държавите-членки и изслушване на заинтересованите предприятия или асоциации на заинтересовани предприятия, както и всяко друго физическо или юридическо лице, чието изслушване прецени за уместно, Комисията има изключителна компетентност, при контрол от страна на Съда, да определи, като приеме чрез актове за изпълнение решение, което се публикува, кои споразумения, решения и практики удовлетворяват условията по параграф 1.

Комисията предприема тези действия за определяне по своя инициатива или по искане на компетентен орган на държава-членка или заинтересовано предприятие, или асоциация на предприятия.

3.   При публикуване на решението, посочено в параграф 2, първа алинея, се обявяват имената на страните и основното съдържание на решението. То взема предвид законовия интерес на предприятията при защита на търговската им тайна.

Изложение на мотивите

Договорните отношения и преговорите на първия етап от веригата за доставка на хранителни продукти трябва да бъдат изключения от правилата за конкуренция. Още повече като се има предвид, че секторите на млякото и млечните продукти и на плодовете и зеленчуците (последният следствие на измененията в параграфи 2 и 3 на член 105 от документ СОМ 626) се регулират от същата ООП. Считаме, че това изключение е напълно съвместимо, предвид възможностите за освобождаване, посочени в параграф 3 на член 101 от договора и гаранциите, предвидени в букви б) и в) на член 144, така както е изменен. От друга страна е необходимо да се разреши, при известни условия, да се установяват референтни стойности на пазарните цени, които да се предвидят в процеса на предлагане на пазара и които да отчитат производствените разходи, предлагането, търсенето, движението на цените и други исторически, структурни или конюнктурни фактори, които се отразяват на цените. Идеята не е да се налагат тези референтни стойности като задължителни условия, а операторите да ги отчитат, когато вземат решение за покупка или продажба.

Изменение 8

Изменение на член 155, параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Съюзът предоставя частично финансиране, равно на 50 % от разходите на държавите-членки по мерките, предвидени в параграф 1.

По отношение на секторите на говеждото и телешкото месо, млякото и млечните продукти, свинското месо и овчето и козето месо обаче Съюзът предоставя частично финансиране в размер на 60 % от тези разходи при борба с разпространението на шап

Съюзът предоставя частично финансиране, равно на 50 % от разходите на държавите-членки по мерките, предвидени в параграф 1. По отношение на секторите на говеждото и телешкото месо, млякото и млечните продукти, свинското месо и овчето и козето месо обаче Съюзът предоставя частично финансиране в размер на 60 % от тези разходи при борба с разпространението на шап .

Изложение на мотивите

Считаме, че програмите за борба, контрол и премахване на болестите по животните, за които има действащи програми в държавите членки, трябва да се възползват от същото третиране, както мерките срещу шапа и от общностно финансиране в размер на 60 %.

COM(2011) 625 final/2

Изменение 9

Изменение на член 9, параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Директни плащания не се отпускат на физически или юридически лица, или на групи от физически или юридически лица, в случаите, когато:

а)

годишният размер на директните плащания е по-малък от 5 % от общия размер на постъпленията, които те са получили от неселскостопанска дейност през най-близката данъчна година, или

б)

техните земеделски площи са основно площи, които по естествен път се държат в състояние, подходящо за паша или обработване и те не извършват върху тези площи минималната дейност, предвидена от държави членки в съответствие.

Директни плащания не се отпускат на физически или юридически лица, или на групи от физически или юридически лица, в случаите, когато:

а)

б)

,;

техните земеделски площи са основно площи, които по естествен път се държат в състояние, подходящо за паша или обработване и те не извършват върху тези площи минималната дейност, предвидена от държави членки в съответствие с член 4, параграф 1, буква в).

Изменение 10

Изменение на член 11, параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Размерът на директните плащания, които се отпускат на селскостопански производител съгласно настоящия регламент през дадена календарна година, се намалява, както следва:

Размерът на директните плащания, които се отпускат на селскостопански производител съгласно настоящия регламент през дадена календарна година се намалява, както следва:

Изложение на мотивите

Тъй като плащанията за земеделски практики, благоприятни за климата и околната среда, са свързани с производството, вземането им под внимание в рамките на мерките за намаляване размера на плащанията и определяне на таван, се оправдава и със стремежа за по-справедливо разпределение на помощите.

Изменение 11

Изменение на член 14, параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Гъвкавост между стълбовете

1.   Преди 1 август 2013 г. държавите-членки могат да решат да предоставят допълнително подпомагане до 10 % от годишните си национални тавани за календарните години 2014—2019 за мерки по програми за развитие на селските райони, финансирани от ЕЗФРСР съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е посочено в приложение II към настоящия регламент. В резултат на това съответната сума повече няма да е на разположение за отпускане на директни плащания.

Споменатото в първа алинея решение се нотифицира на Комисията до датата, посочена в същата алинея.

Нотифицираният процент в съответствие с втора алинея е същият за годините, посочени в първа алинея.

Гъвкавост между стълбовете

1.   Преди 1 август 2013 г. държавите-членки могат да решат да предоставят допълнително подпомагане до 10 % от годишните си национални тавани за календарните години 2014-2019 за мерки по програми за развитие на селските райони, финансирани от ЕЗФРСР съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е посочено в приложение II към настоящия регламент.

нотифицира

Нотифицираният.

Изложение на мотивите

Когато средствата се заделят за развитието на селските райони, би било уместно да се разпределят въз основа на критерии, определени в рамките на втория стълб. Добре е системата да бъде гъвкава. Например ако се определи област Ломбардска равнина с национален таван, би било разумно регионите, които влизат в нея, да заделят част от средствата за съответните си програми за развитие на селските райони, за да прилагат секторни политики.

Изменение 12

Изменение на член 22, параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.   Държавите-членки, които се възползват от предвидената в параграф 2 възможност, използват част от тавана, останал след прилагането на споменатия параграф, за увеличение на стойността на правата на плащане, в случаите когато общата стойност на правата на плащане, притежавани от селскостопанските производители, по схемата за основно плащане, изчислена в съответствие с параграф 2, е по-ниска от общата стойност на правата на плащане, включително специалните права, която е притежавал към 31 декември 2013 г. по схемата за единно плащане в съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009. За тази цел националната или регионалната единична стойност на всяко право на плащане на въпросния селскостопански производител се увеличава с дял от разликата между общата стойност на правата на плащане по схемата за основно плащане, изчислена в съответствие с параграф 2, и общата стойност на правата на плащане, включително специални права, които селскостопанският производител е притежавал към 31 декември 2013 г. по схемата за единно плащане в съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009.

При изчисляването на увеличението държавата-членка може също така да вземе предвид подпомагането, което е отпуснато през календарната 2013 година съгласно член 52, член 53, параграф 1 и член 68, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, при условие че държавата-членка е решила да не прилага доброволното обвързано с производството подпомагане съгласно дял IV от настоящия регламент към съответните сектори.

За целите на първа алинея се счита, че селскостопанският производител притежава права на плащане към 31 декември 2013 г., когато на тази дата правата на плащане са му били разпределени или окончателно прехвърлени.

3.   Държавите-членки, които се възползват от предвидената в параграф 2 възможност, използват част от тавана, останал след прилагането на споменатия параграф, за увеличение на стойността на правата на плащане, в случаите когато общата стойност на правата на плащане, притежавани от селскостопанските производители, по схемата за основно плащане, изчислена в съответствие с параграф 2, е по-ниска от общата стойност на правата на плащане, включително специалните права, която е притежавал 2013 г. по схемата за единно плащане в съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009. За тази цел националната или регионалната единична стойност на всяко право на плащане на въпросния селскостопански производител се увеличава с дял от разликата между общата стойност на правата на плащане по схемата за основно плащане, изчислена в съответствие с параграф 2, и общата стойност на правата на плащане, включително специални права, които селскостопанският производител е притежавал към 31 декември 2013 г. по схемата за единно плащане в съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009.

При изчисляването на увеличението държавата-членка може също така да вземе предвид подпомагането, което е отпуснато през календарната 2013 година съгласно член 52, член 53, параграф 1 и член 68, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, при условие че държавата-членка е решила да не прилага доброволното обвързано с производството подпомагане съгласно дял IV от настоящия регламент към съответните сектори.

За целите на първа алинея се счита, че селскостопанският производител притежава права на плащане към 31 декември 2013 г., когато на тази дата правата на плащане са му били разпределени или окончателно прехвърлени.

Изложение на мотивите

Изменение на член 22, параграф 3 (последен абзац): при определянето на правата за 2014 г. ще има механизми за прехвърляне на правата от тези, които са прекратили дейността си, към тези, които са активни. Датата 31 декември би могла да се използва за извършване на измами. Целесъобразно е да се определят притежаваните права въз основа на портфейла от права, използван за плащането на единното искане за 2013 г.

Изменение 13

Изменение на член 22, параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Най-късно, считано от референтната 2019 г., всички права на плащане в дадена държава членка или, в случай на прилагане на член 20 — в съответния регион, имат еднаква единична стойност.

Най-късно, считано от референтната 2019 г., всички права на плащане в дадена държава членка или, в случай на прилагане на член 20 — в съответния регион, имат еднаква единична стойност.

Изложение на мотивите

Комисията предлага сближаване в рамките на държавите членки, но не уточнява нито срок, нито начин на сближаване между държавите членки.

Изменение 14

Създава се нов параграф преди член 29:

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Изменение 15

Създава се нов параграф преди член 29:

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Изменение 16

Изменение на член 29, параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общи правила

1.   Селскостопанските производители, които имат право на плащане по схемата за основно плащане, посочена в глава 1, в рамките на своите хектари, отговарящи на условията за подпомагане, съгласно член 25, параграф 2 използват следните селскостопански практики от полза за климата и околната среда:

a)

имат три различни култури на своята обработваема земя, когато обработваемата земя на селскостопанския производител обхваща повече от 3 хектара и не се използва изцяло за производството на трева (засята или естествена), не е оставена изцяло под угар или не е изцяло засята с култури под вода през значителна част от годината;

б)

поддържат съществуващи постоянни пасища в земеделското си стопанство и

в)

имат екологични приоритетни области в земеделската си площ.

Общи правила

1.   Селскостопанските производители, които имат право на плащане по схемата за основно плащане, посочена в глава 1, в рамките на своите хектари, отговарящи на условията за подпомагане, съгласно член 25, параграф 2 използват следните селскостопански практики от полза за климата и околната среда:

a)

имат три различни култури на своята обработваема земя, когато обработваемата земя на селскостопанския производител обхваща повече от 3 хектара и не се използва изцяло за производството на трева (засята или естествена), не е оставена изцяло под угар или не е изцяло засята с култури под вода през значителна част от годината;

б)

поддържат съществуващи постоянни пасища в земеделското си стопанство и

в)

имат екологични приоритетни области в земеделската си площ.

   

Изменение 17

Изменение на член 29, параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.   Селскостопанските производители, които отговарят на изискванията, определени в член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 по отношение на биологичното земеделие ipso facto имат право на плащане, посочено в параграф 1 на настоящата глава.

Първа алинея се прилага само за единиците на стопанството, които се използват за биологично производство в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 834/2007.

4.   Селскостопанските производители, които отговарят на изискванията, определени в член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 по отношение на биологичното земеделие ipso facto имат право на плащане, посочено в параграф 1 на настоящата глава.

Първа алинея се прилага само за единиците на стопанството, които се използват за биологично производство в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 834/2007.

Изменение 18

Изменение на член 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разнообразяване на културите

1.   Когато обработваемата земя на селскостопанския производител обхваща повече от 3 хектара и не се използва изцяло за производство на трева (засята или естествена), не е оставена изцяло под угар или не е изцяло засята с култури под вода през значителна част от годината, на обработваемата земя се отглеждат най-малко три различни култури. Нито една от тези три култури не покрива по-малко от 5 % от обработваемата земя, а основната не превишава 70 % от обработваемата земя.

2.   Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55, в който е дадено определението на „култура“ и правилата за прилагане на точното изчисляване на дяловете на различните култури

Разнообразяване на културите

1.   Когато обработваемата земя на селскостопанския производител обхваща повече от 3 хектара и не се използва изцяло за производство на трева (засята или естествена), не е оставена изцяло под угар или не е изцяло засята с култури под вода през значителна част от годината, на обработваемата земя се отглеждат най-малко три различни култури. Нито една от тези три култури не покрива по-малко от 5 % от обработваемата земя, а основната не превишава 70 % от обработваемата земя.

2.   Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55, в който е дадено определението на „култура“ и правилата за прилагане на точното изчисляване на дяловете на различните култури.

   

Изменение 19

Изменение на член 32, параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Селскостопанските производители гарантират, че най-малко 7 % от техните хектари, отговарящи на условията за подпомагане, съгласно определеното в член 25, параграф 2, с изключение на площи с постоянни пасища, са приоритетни екологични площи, като например оставена под угар земя, тераси, особености на ландшафта, буферни ивици и залесени площи съгласно член 25, параграф 2, буква б), подточка ii).

Селскостопанските производители гарантират, че 7 % от техните хектари, отговарящи на условията за подпомагане, са приоритетни екологични площи, като например оставена под угар земя, тераси, особености на ландшафта, буферни ивици, и залесени площи

.

Изложение на мотивите

От агрономична и екологична гледна точка не е подходящо процентът на екологични приоритетни области да се определя на равнището на стопанството, тъй като това създава принуда за селскостопанските производители. Този процент трябва да се определя на равнището на група от селскостопански производители или малки селскостопански региони, с помощта на механизъм за обединение, позволяващ намирането на среден общ процент.

Изменение 20

Изменение на член 33, параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Член 33

Финансови разпоредби

1.   Държавите-членки използват 30 % от годишния национален таван, посочен в приложение II, за финансиране на плащането по настоящата глава.

Член 33

Финансови разпоредби

1.   Държавите-членки използват 30 % от годишния национален таван, посочен в приложение II, за финансиране на плащането по настоящата глава.

2.   

Изложение на мотивите

С предвиждането на различни равнища на финансиране за екологосъобразни практики се въвежда по-голяма гъвкавост и субсидиарност при прилагането.

Изменение 21

Изменение на член 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общи правила

1.   Държавите-членки могат да отпускат плащане на селскостопански производители, които имат право на плащане по схемата за основно плащане по глава 1 и чиито стопанства се намират изцяло или отчасти в райони с природни ограничения, определени от държавите-членки в съответствие с член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № […] [RDR].

2.   Държавите-членки могат да решат да отпуснат плащане по параграф 1 на всички райони, които попадат в обхвата на споменатия параграф, или като втора възможност и на база на обективни и недискриминационни критерии — да ограничат плащането до някои от районите по член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № […] [RDR].

3.   Без да се нарушава параграф 2 и прилагането на финансовата дисциплина, постепенното намаляване и определянето на горна граница, линейното намаление по член 7 и всички други намаления и изключвания, наложени според член 65 от Регламент (ЕС) № […] [HZR], плащане по параграф 1 се отпуска на годишна база на хектар, отговарящ на условията за подпомагане, който се намира в районите, на които държавите-членки са решили да отпуснат допълнително плащане в съответствие с параграф 2 от настоящия член, и се плаща при активиране на правата на плащане за въпросните хектари, които съответният селскостопански производител притежава.

4.   Плащането на хектар, посочено в параграф 1, се изчислява чрез разделяне на сумата, получена от прилагането на член 35, на броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, декларирани в съответствие с член 26, параграф 1 и намиращи се в райони, за които държавите-членки са решили да отпускат плащане в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

5.   Държавите-членки могат да прилагат плащането по настоящата глава на регионално равнище при условията, определени в настоящия параграф.

В такъв случай държавите-членки определят регионите в съответствие с обективни и недискриминационни критерии, като особеностите на тяхното природно ограничение и агрономските условия.

Държавите-членки разделят националните тавани, посочени в член 35, параграф 1, между регионите в съответствие с обективни и недискриминационни критерии.

Плащането на регионално равнище се изчислява, като се раздели регионалният таван, изчислен в съответствие с трета алинея, на броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, декларирани в съответствие с член 26, параграф 1 и намиращи се в районите, за които държавите-членки са решили да отпуснат плащане в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

Общи правила

1.   Държавите-членки могат да отпускат плащане на селскостопански производители, които имат право на плащане по схемата за основно плащане по глава 1 и чиито стопанства се намират изцяло или отчасти в райони с природни ограничения, определени от държавите-членки в съответствие с член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № […] [RDR].

2.   Държавите-членки могат да решат да отпуснат плащане по параграф 1 на всички райони, които попадат в обхвата на споменатия параграф, или като втора възможност и на база на обективни и недискриминационни критерии — да ограничат плащането до някои от районите по член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № […] [RDR].

3.   Без да се нарушава параграф 2 и прилагането на финансовата дисциплина, постепенното намаляване и определянето на горна граница, линейното намаление по член 7 и всички други намаления и изключвания, наложени според член 65 от Регламент (ЕС) № […] [HZR], плащане по параграф 1 се отпуска на годишна база на хектар, отговарящ на условията за подпомагане, който се намира в районите, на които държавите-членки са решили да отпуснат допълнително плащане в съответствие с параграф 2 от настоящия член, и се плаща при активиране на правата на плащане за въпросните хектари, които съответният селскостопански производител притежава.

4.   Плащането на хектар, посочено в параграф 1, се изчислява чрез разделяне на сумата, получена от прилагането на член 35, на броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, декларирани в съответствие с член 26, параграф 1 и намиращи се в райони, за които държавите-членки са решили да отпускат плащане в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

5.   ържавите-членки могат да прилагат плащането по настоящата глава на регионално равнище при условията, определени в настоящия параграф.

В такъв случай държавите-членки определят регионите в съответствие с обективни и недискриминационни критерии, като особеностите на тяхното природно ограничение и агрономските условия.

Държавите-членки разделят националните тавани, посочени в член 35, параграф 1, между регионите в съответствие с обективни и недискриминационни критерии.

Плащането на регионално равнище се изчислява, като се раздели регионалният таван, изчислен в съответствие с трета алинея, на броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, декларирани в съответствие с член 26, параграф 1 и намиращи се в районите, за които държавите-членки са решили да отпуснат плащане в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

Изложение на мотивите

Изменението дава възможност за регионално прилагане по смисъла на член 20.

Изменение 22

Изменение на член 35, параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С цел финансиране на плащането, посочено в член 34, държавите-членки могат да решат до 1 август 2013 г. да използват до 5 % от своя годишен национален таван, посочен в приложение II

С цел финансиране на плащането, посочено в член 34, държавите-членки могат да решат до 1 август 2013 г. да използват до  % от своя годишен национален таван, посочен в приложение II.

Изложение на мотивите

За периода 2007–2013 г. помощта за по-слабо облагодетелстваните райони възлиза на 12,6 милиарда евро. Удвояването на предложеното финансиране до 10 % от националните финансови пакети, тоест до 31,7 милиарда евро, би означавало действително възстановяване на баланса в полза на по-слабо облагодетелстваните райони с природни ограничения.

Изменение 23

Изменение на член 36, параграфи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   Държавите-членки предоставят годишно плащане на млади селскостопански производители, които имат право на плащане по схемата за основно плащане, посочена в глава 1.

2.   За целите на настоящата глава „млади селскостопански производители“ означава:

а)

физически лица, които за пръв път създават земеделско стопанство като ръководители на стопанството или които вече са установили такова стопанство в рамките на пет години преди подаването за пръв път на заявление по схемата за основно плащане съгласно член 73, параграф 1 от Регламент (ЕС) № […] [HZR]; и

б)

които са на по-малко от 40 години към момента на подаване на заявлението, посочено в буква а).

1.   Държавите членки предоставят годишно плащане на производители, които имат право на плащане по схемата за основно плащане, посочена в глава 1.

2.   За целите на настоящата глава „ производители“ означава:

физически лица, които за пръв път създават земеделско стопанство като ръководители на стопанството или които вече са установили такова стопанство в рамките на пет години преди подаването за пръв път на заявление по схемата за основно плащане съгласно член 73, параграф 1 от Регламент (ЕС) № […] [HZR]; и

Изменение 24

Изменение на член 38, параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Държавите-членки могат да предоставят обвързано с производството подпомагане на селскостопанските производители в съответствие с условията, определени в настоящата глава:

Обвързаното с производството подпомагане може да се отпуска на следните сектори и производства: зърнените култури, маслодайни семена, протеинови култури, бобови растения, лен, коноп, ориз, черупкови плодове, картофи за нишесте, мляко и млечни продукти, семена, овче и козе месо, говеждо и телешко месо, зехтин, копринени буби, сух фураж, хмел, захарно цвекло, захарна тръстика и цикория, плодове и зеленчуци и дървесни култури с кратък цикъл на ротация.

(…)

Държавите членки могат да предоставят :

подпомагане следните сектори и производства: зърнени култури, маслодайни семена, протеинови култури, бобови растения, лен, коноп, ориз, черупкови плодове, картофи за нишесте, мляко и млечни продукти, семена, овче и козе месо, говеждо и телешко месо, зехтин, копринени буби, сух фураж, хмел, захарно цвекло, захарна тръстика и цикория, плодове и зеленчуци и дървесни култури с кратък цикъл на ротация

Изложение на мотивите

Подпомагането, обвързано с производството, е необходимо от икономическа и териториална гледна точка с цел да се гарантира равнището на производство на съответните производствени вериги.

Изменение 25

Изменение на член 38, параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

4.   Обвързаното с производството плащане може да се отпуска само в необходимата степен, за да се създаде стимул за поддържане на настоящите равнища на производство във въпросните региони.

4.   Обвързаното с производството плащане може да се отпуска само в необходимата степен, за да се създаде стимул за поддържане на настоящите равнища на производство във въпросните региони.

Изложение на мотивите

Подпомагането, обвързано с производството, е необходимо от икономическа и териториална гледна точка с цел да се гарантира равнището на производство в съответните райони.

Изменение 26

Изменение на член 38, параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Общи правила

1.   Държавите-членки могат да предоставят обвързано с производството подпомагане на селскостопанските производители в съответствие с условията, определени в настоящата глава:

Обвързаното с производството подпомагане може да се отпуска на следните сектори и производства: зърнените култури, маслодайни семена, протеинови култури, бобови растения, лен, коноп, ориз, черупкови плодове, картофи за нишесте, мляко и млечни продукти, семена, овче и козе месо, говеждо и телешко месо, маслиново масло, копринени буби, сух фураж, хмел, захарно цвекло, захарна тръстика и цикория, плодове и зеленчуци и дървесни култури с кратък цикъл на ротация.

2.   Обвързано с производството подпомагане може да се отпуска само на сектори или на региони от държава-членка, в които специфични видове селскостопански практики или специфични селскостопански сектори претърпяват определени трудности и са особено важни по икономически и/или социални и/или екологични причини.

3.   Чрез дерогация от параграф 2 обвързано с производството подпомагане може да се отпуска също така на селскостопански производители, които към 31 декември 2013 г. притежават права на плащане, предоставени в съответствие с дял III, глава 3, раздел 2, член 71м от Регламент (ЕО) № 1782/2003, и с член 60 и член 65, четвърта алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, и които нямат хектари, отговарящи на условията за подпомагане, за да активират правата на плащане по схемата за основно плащане, посочена в дял III, глава 1 от настоящия регламент.

4.   Обвързаното с производството плащане може да се отпуска само в необходимата степен, за да се създаде стимул за поддържане на настоящите равнища на производство във въпросните региони.

5.   Обвързаното с производството плащане е под формата на годишно плащане и се отпуска в рамките на определени количествени граници и въз основа на определени площи и добиви или определен брой животни.

6.   Всяко обвързано с производството подпомагане, предоставено съгласно настоящия член, съответства на другите мерки и политики на Съюза.

7.   Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55 относно:

а)

условията за отпускане на подпомагането по настоящата глава;

б)

правилата за съответствие с други мерки на Съюза и за натрупването на различни видове подпомагане.

Общи правила

1.   Държавите-членки могат да предоставят обвързано с производството подпомагане на селскостопанските производители в съответствие с условията, определени в настоящата глава:

Обвързаното с производството подпомагане може да се отпуска на следните сектори и производства: зърнените култури, маслодайни семена, протеинови култури, бобови растения, лен, коноп, ориз, черупкови плодове, картофи за нишесте, мляко и млечни продукти, семена, овче и козе месо, говеждо и телешко месо, маслиново масло, копринени буби, сух фураж, хмел, захарно цвекло, захарна тръстика и цикория, плодове и зеленчуци и дървесни култури с кратък цикъл на ротация.

2.   Обвързано с производството подпомагане може да се отпуска само на сектори или на региони от държава-членка, в които специфични видове селскостопански практики или специфични селскостопански сектори претърпяват определени трудности и са особено важни по икономически и/или социални и/или екологични причини.

3.   Чрез дерогация от параграф 2 обвързано с производството подпомагане може да се отпуска също така на селскостопански производители, които към 31 декември 2013 г. притежават права на плащане, предоставени в съответствие с дял III, глава 3, раздел 2, член 71м от Регламент (ЕО) № 1782/2003, и с член 60 и член 65, четвърта алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, и които нямат хектари, отговарящи на условията за подпомагане, за да активират правата на плащане по схемата за основно плащане, посочена в дял III, глава 1 от настоящия регламент.

4.   Обвързаното с производството плащане може да се отпуска само в необходимата степен, за да се създаде стимул за поддържане на настоящите равнища на производство във въпросните региони.

5.   

   Обвързаното с производството плащане е под формата на годишно плащане и се отпуска в рамките на определени количествени граници и въз основа на определени площи и добиви или определен брой животни.

   Всяко обвързано с производството подпомагане, предоставено съгласно настоящия член, съответства на другите мерки и политики на Съюза.

.   Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55 относно:

а)

условията за отпускане на подпомагането по настоящата глава;

б)

правилата за съответствие с други мерки на Съюза и за натрупването на различни видове подпомагане.

Изложение на мотивите

Изменението дава възможност за регионално прилагане по смисъла на член 20.

Изменение 27

Изменение на член 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Общи правила

1.   Селскостопанските производители, които притежават права на плащане, разпределени през 2014 г. съгласно член 21 и изпълняват минималните изисквания, предвидени в член 10, параграф 1, могат да изберат да участват в опростена схема съгласно условията, определени в настоящия дял, наричана по-долу „схема за дребни селскостопански производители“.

2.   Плащанията по схемата за дребни селскостопански производители заместват плащанията, отпускани по дялове III и IV.

3.   Селскостопанските производители, които участват в схемата за дребни селскостопански производители, са освободени от селскостопанските практики, предвидени в глава 2 на дял III.

4.   Държавите-членки следят да не се извършват плащания на селскостопански производители, за които е установено, че от датата на публикуването на предложението на Комисията за настоящия регламент, те са разделили стопанствата си с единствената цел да се възползват от схемата за дребни селскостопански производители. Това се отнася и за селскостопанските производители, чиито стопанства са се получили в резултат на такова разделяне.

Общи правила

1.   Селскостопанските производители, които притежават права на плащане, разпределени през 2014 г. съгласно член 21 и изпълняват минималните изисквания, предвидени в член 10, параграф 1, могат да изберат да участват в опростена схема съгласно условията, определени в настоящия дял, наричана по-долу „схема за дребни селскостопански производители“.

2.   Плащанията по схемата за дребни селскостопански производители заместват плащанията, отпускани по дялове III и IV.

3.   Селскостопанските производители, които участват в схемата за дребни селскостопански производители, са освободени от селскостопанските практики, предвидени в глава 2 на дял III.

4.   Държавите-членки следят да не се извършват плащания на селскостопански производители, за които е установено, че от датата на публикуването на предложението на Комисията за настоящия регламент, те са разделили стопанствата си с единствената цел да се възползват от схемата за дребни селскостопански производители. Това се отнася и за селскостопанските производители, чиито стопанства са се получили в резултат на такова разделяне.

   

Изложение на мотивите

Изменението дава възможност за регионално прилагане по смисъла на член 20.

Изменение 28

Изменение на член 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Селскостопанските производители, които желаят да участват в схемата за дребни селскостопански производители, представят заявление до 15 октомври 2014 г.

Селскостопанските производители, които не са подали заявление за участие в схемата за дребни селскостопански производители до 15 октомври 2014 г. или са решили да се оттеглят от нея след тази дата, или са избрани за подпомагане в съответствие с член 20, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № […] [RDR] повече нямат право да участват в схемата.

Селскостопанските производители, които желаят да участват в схемата за дребни селскостопански производители, представят заявление до 15 октомври 2014 г.

Селскостопанските производители, които не са подали заявление за участие в схемата за дребни селскостопански производители до 15 октомври 2014 г. или са решили да се оттеглят от нея след , или са избрани за подпомагане в съответствие с член 20, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № […] [RDR] повече нямат право да участват в схемата.

COM(2011) 627 final/2

Изменение 29

Изменение на член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

ЕЗФРСР следва да допринесе за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ чрез насърчаване на устойчивото развитие на селските райони на цялата територия на ЕС по начин, който допълва останалите инструменти на общата селскостопанска политика (наричана по-нататък „ОСП“), политиката на сближаване и общата политика в областта на рибарството. Фондът следва да допринесе за един по-балансиран в териториално и екологично отношение, по-съобразен с и устойчив на изменението на климата и по-иновативен селскостопански сектор на ЕС.

ЕЗФРСР следва да допринесе за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ чрез насърчаване на устойчивото развитие на селските райони на цялата територия на ЕС по начин, който допълва останалите инструменти на общата селскостопанска политика (наричана по-нататък „ОСП“), политиката на сближаване и общата политика в областта на рибарството. Фондът следва да допринесе за един по-балансиран в териториално и екологично отношение, по-съобразен с и устойчив на изменението на климата и по-иновативен селскостопански сектор на ЕС.

Изложение на мотивите

В Европейския съюз е необходима реална стратегия за развитие на селските райони. Тази стратегия липсва в предложенията на Комисията. Тя трябва да се прилага от всяка държава членка като част от споразуменията за партньорство и въз основа на изискването за балансирано териториално развитие.

Изменение 30

Изменение на член 5, параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:

a)

стимулиране на иновациите и базата от знания в селските райони;

б)

укрепване на връзките между селското и горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите;

в)

поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство.

стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области, :

a)

стимулиране на иновации и базата от знания в селските райони;

б)

укрепване на връзките между селското и горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите;

в)

поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство.

Изложение на мотивите

Тези усилия в подкрепа на селскостопанските научни изследвания целят по-голяма конкурентоспособност на европейското селско стопанство в дългосрочен план, както от икономическа, така и от екологична гледна точка. Те отговарят на големите очаквания както на земеделските стопани, така и на европейските граждани, които искат здравословни и качествени хранителни продукти, както и съхранена околна среда. Заделянето на 10 % за иновации, с цел да се отчетат в по-голяма степен природните ресурси и изменението на климата, се равнява на 1,45 милиарда евро годишно на равнище ЕС. За сравнение, 30 %, отпуснати за повишаване на екологосъобразността в рамките на първи стълб, възлизат на 13,6 милиарда евро. За да се отговори на свързаните с околната среда предизвикателства, е необходимо да се положат повече усилия в областта на научните изследвания в подкрепа на селскостопанските иновации. Тези допълнителни усилия са особено необходими, за да се отговори на предизвикателството на изменението на климата, чиито последици в крайна сметка ще доведат до преместване на традиционни производствени райони

Изменение 31

Изменение на член 5, параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)   повишаване на конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност и укрепване на жизнеспособността на стопанствата с акцент върху следните области:

а)

улесняване на преструктурирането на стопанства със сериозни структурни проблеми, по-специално стопанства с ниска степен на пазарно участие, пазарно ориентирани стопанства в определени сектори и стопанства, нуждаещи се от разнообразяване на селскостопанските дейности;

б)

улесняване на приемствеността в селскостопанския сектор.

(1)   повишаване на конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност и укрепване на жизнеспособността на стопанствата с акцент върху следните области:

а)

улесняване на преструктурирането и стопанства, ;

б)

улесняване на приемствеността в селскостопанския сектор;

Изменение 32

Изменение на член 5, параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

(6)   насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:

а)

улесняване на диверсификацията, създаване на нови малки предприятия и разкриване на работни места;

б)

стимулиране на местното развитие в селските райони;

в)

подобряване на достъпа до, използването и качеството на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в селските райони.

(6)   насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:

а)

на диверсификация, създаване на предприятия и работни места;

б)

стимулиране на местното развитие в селските райони;

в)

подобряване на достъпа до информационните и комуникационните технологии

г)

.

Изменение 33

Изменение на член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Програми за развитие на селските райони

1.   ЕЗФРСР действа в държавите-членки чрез програмите за развитие на селските райони. Тези програми осъществяват стратегия за изпълнение на приоритетите на ЕС за развитие на селските райони чрез пакет от мерки, определени в дял III, за постигането на които ще се търси помощ от ЕЗФРСР.

2.   Дадена държава-членка може да представи или единична програма за цялата си територия, или пакет от регионални програми.

3.   Държавите-членки с регионални програми може също да представят за одобрение национална рамка, съдържаща общи елементи за тези програми без отделни бюджетни средства.

Програми за развитие на селските райони

1.   ЕЗФРСР действа в държавите-членки чрез програмите за развитие на селските райони. Тези програми осъществяват стратегия за изпълнение на приоритетите на ЕС за развитие на селските райони чрез пакет от мерки, определени в дял III, за постигането на които ще се търси помощ от ЕЗФРСР.

2.   Дадена държава-членка може да представи или единична програма за цялата си територия, или пакет от регионални програми.

3.   Държавите-членки с регионални програми може също да представят за одобрение национална рамка, съдържаща общи елементи за тези програми без отделни бюджетни средства.

Изложение на мотивите

Това изменение дава възможност се поддържа пряко регионално планиране за развитието на селските райони, като същевременно се прилагат определени мерки на национално равнище (например тези, посочени в пакета за управление на риска (член 37), така че да се гарантира тяхното по-ефективно изпълнение, като се има предвид необходимостта от подходящи ресурси и хомогенни процедури за прилагане, които не нарушават конкуренцията. Освен това взаимното изключване на мерките, прилагани чрез национални и регионални програми, позволява да се гарантира на Комисията, че мерките и финансиранията няма да се припокриват.

Изменение 34

Изменение на член 8, параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Държавите-членки могат да включат в обхвата на програмите за развитие на селските райони тематични подпрограми, които допринасят за приоритетите на ЕС за развитие на селските райони, насочени към задоволяването на установени специфични нужди по-специално по отношение на:

а)

млади селскостопански производители;

б)

малки земеделски стопанства, посочени в член 20, параграф 2, третата алинея;

в)

планински райони, посочени в член 33, параграф 2;

г)

къси вериги на доставки.

Примерен списък на мерките и видовете дейности от особено значение за всяка тематична подпрограма е представен в приложение III.

Държавите членки могат да включат в обхвата на програмите за развитие на селските райони тематични подпрограми, които допринасят за приоритетите на ЕС за развитие на селските райони, насочени към задоволяването на установени специфични нужди по-специално по отношение на:

а)

млади селскостопански производители;

б)

малки земеделски стопанства, посочени в член 20, параграф 2, третата алинея;

в)

планински райони, посочени в член 33, параграф 2;

г)

къси вериги на доставки

Примерен списък на мерките и видовете дейности от особено значение за всяка тематична подпрограма е представен в приложение III.

Изменение 35

Изменение на член 21, параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Инвестициите по параграф 1 са допустими за подпомагане, когато съответните дейности се изпълняват в съответствие с плановете за развитие на общините в селските райони и на техните основни услуги, когато са налице такива планове, а ако съществува стратегия за местно развитие, са съгласувани и с нея.

Инвестициите по параграф 1 са допустими за подпомагане, когато съответните дейности се изпълняват в съответствие с плановете за развитие на общините в селските райони и на техните основни услуги, стратегия за местно развитие,

Изложение на мотивите

Във всички случаи инвестициите трябва да съответстват на плановете за развитие на местните и регионалните власти в селските райони и на основните услуги, така че да се гарантира ефективното използване на инвестициите и тяхното интегриране в развитието на местните и регионалните власти.

Изменение 36

Изменение на член 29, параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Плащанията за агроекология и климат се отпускат на селскостопански производители, групи селскостопански производители или групи селскостопански производители и други управители на земи, които доброволно се задължават да извършват дейности, състоящи се от един или повече ангажименти за агроекология и климат по отношение на земеделска земя. Когато са надлежно обосновани за постигане на екологичните цели, плащания за агроекология и климат може да се отпускат и на други управители на земи или групи от други управители на земи.

Плащанията за агроекология и климат се отпускат на селскостопански производители, групи селскостопански производители или групи селскостопански производители и други управители на земи, които доброволно се задължават да извършват дейности, един или повече ангажименти за агроекология и климат. Когато са надлежно обосновани за постигане на екологичните цели, плащания за агроекология и климат може да се отпускат и на други управители на земи или групи от други управители на земи.

Изложение на мотивите

Ограничаването на мерките само до такива „по отношение на земеделска земя“ следва да се заличи, тъй като би застрашило значително важни цели в областта на околната среда и климата. Това се отнася например за използването за паша на площи, които не се разглеждат като земеделска земя, както и за прилагането на агроекологични мерки за водоеми, торфени блата и за ивиците по протежение на водните басейни.

Изменение 37

Изменение на член 46, параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Допустимите разходи се свеждат до:

а)

изграждането, придобиването, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б)

закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната цена на актива;

в)

общи разходи, свързани с разноските по букви а) и б), например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, проучвания за техническа осъществимост, придобиване на патенти или лицензии.

Допустимите разходи се свеждат до:

а)

изграждането, придобиването, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б)

закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната цена на актива;

общи разходи, свързани с разноските по букви а) и б), например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, проучвания за техническа осъществимост, придобиване на патенти или лицензии.

Изменение 38

Изменение на член 64, параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията прави годишна разбивка по държави-членки на сумите по параграф 1 чрез актове за изпълнение, след като приспадне сумата по параграф 2 и като взема предвид прехвърлянето на средства, посочено в член 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) № DP/2012. При изготвянето на годишната разбивка Комисията отчита:

а)

обективни критерии, свързани с целите, посочени в член 4; и

б)

резултати от минали периоди.

Комисията прави годишна разбивка по държави-членки на сумите по параграф 1 чрез актове за изпълнение, след като приспадне сумата по параграф 2 и като взема предвид прехвърлянето на средства, посочено в член 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) № DP/2012. При изготвянето на годишната разбивка Комисията отчита:

а)

обективни критерии, свързани с целите, посочени в член 4;

б)

резултати от минали периоди

Изменение 39

Изменение на член 64, параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

За целите на разпределяне на резервния фонд за изпълнение, посочен в член 20, параграф 2 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], наличните целеви приходи, събрани съгласно член 45 от Регламент (ЕС) № HR/2012 за ЕЗФРСР се прибавят към сумите, посочени в член 18 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012]. Той се разпределя между държавите-членки пропорционално на дела им в общата сума на подпомагането по ЕЗФРСР.

COM(2011) 628 final

Изменение 40

Изменение на член 34, параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

След като Комисията вземе решение за одобрението на програмата, тя изплаща начална сума за предварително финансиране за целия програмен период. Тази начална сума за предварително финансиране представлява 4 % от приноса на ЕЗФРСР за съответната програма. Тя може да бъде разделена най-много на три вноски в зависимост от бюджетните наличности. Първата вноска представлява 2 % от приноса на ЕЗФРСР за съответната програма.

След като Комисията вземе решение за одобрението на програмата, тя изплаща начална сума за предварително финансиране за целия програмен период. Тази начална сума за предварително финансиране представлява  % от приноса на ЕЗФРСР за съответната програма. Тя може да бъде разделена най-много на три вноски в зависимост от бюджетните наличности. Първата вноска представлява 2 % от приноса на ЕЗФРСР за съответната програма

Изложение на мотивите

Като се има предвид голямото значение и широкото въздействие на мерките за селските райони (ЕЗФРСР), предоставяната досега начална сума за предварително финансиране трябва да се запази в размер на 7 % от приноса на ЕЗФРСР към съответната програма за развитие на селските райони. Член 34, параграф 1 от предложението за регламент относно финансирането предвижда тя да бъде в размер на само 4 %. Такова съществено намаляване на ликвидността на програмно равнище би довело до нежелателни забавяния в прилагането на програмите за селските райони или до значително допълнително натоварване при предварителното финансиране.

Изменение 41

Изменение на член 43, параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Намаленията и временните преустановявания по настоящия член не накърняват разпоредбите на членове 17, 20 и 21 от Регламент (ЕС) № CR/xxx.

Временните преустановявания, посочени в членове 17 и 20 от Регламент (ЕС) № CR/xxx се прилагат съгласно процедурата, постановена в параграф 2 на настоящия член.

Намаленията и временните преустановявания по настоящия член не накърняват разпоредбите на член 17 от Регламент (ЕС) № CR/xxx.

Временните преустановявания, посочени в член 17 от Регламент (ЕС) № CR/xxx се прилагат съгласно процедурата, постановена в параграф 2 на настоящия член.

Изложение на мотивите

За мерките по ЕЗФРСР в Общата стратегическа рамка (ОСР) за структурните фондове, включително Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), се предвижда възможност за намаления в случаите, когато не са спазени предварителните условия (член 17). Освен това се запазва резерв за изпълнение в размер на 5 %, чието изплащане е в зависимост от постигането на поставените цели (членове 18, 20 и 21). Тези правила следва да бъдат отхвърлени, тъй като са свързани със силно нарастване на бюрокрацията, без да се постига напредък по същество. Отхвърлянето им е в съответствие и с позицията на КР, изразена в проектостановището му относно Общата стратегическа рамка (ОСР) за структурните фондове.

Брюксел, 4 май 2012 г.

Председател на Комитета на регионите

Mercedes BRESSO


(1)  „Бъдещето на ОСП след 2013 г.“, Комитет на регионите, René Souchon, 2010 г. CdR 127/2010 fin.

(2)  „Помощи за земеделски производители в райони с неблагоприятни природни условия“, г-н Luis Durnwalder, 2010 г. CdR 314/2009 fin.

(3)  ОВ L 84 от 31.3.2009 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 185 от 17.7.2009 г., стр. 1.


Top