EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011IR0239

Становище на Комитета на регионите относно „Законодателни предложения относно реформата на общата политика в областта на рибарството“

OJ C 225, 27.7.2012, p. 20–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 225/20


Становище на Комитета на регионите относно „Законодателни предложения относно реформата на общата политика в областта на рибарството“

2012/C 225/04

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

подкрепя мерките на Европейската комисия, с които се цели ограничаване на настоящия спад на популацията на много видове и осигуряване на експлоатация на морските биологични ресурси на равнища, които позволяват постигането на максимален устойчив добив до 2015 г., доколкото това е възможно;

счита, че при възможност евентуалната забрана за изхвърляне на улов следва да бъде въведена постепенно, основно по отношение на промишлените видове, като все пак се разрешава изхвърляне зад борда на морски организми, които могат да оцелеят след връщането им в морето;

насочва вниманието към потенциалните рискове и отрицателните последици от задължителното въвеждане на система за прехвърляеми риболовни концесии и препоръчва въвеждането на подобни системи да бъде доброволно и в рамките на правомощията на всяка държава членка;

признава, че икономическото и стратегическото значение на аквакултурите обуславят тяхното насърчаване чрез отделен регламент;

призовава за по-голяма регионализация на общата политика в областта на рибарството; подкрепя напълно въвеждането на процес, който да отчита специфичните особености и нужди на регионите, включително сътрудничество с регионалните консултативни съвети (РКС), с цел да се приемат мерки за опазване на запасите и технически мерки за прилагането на общата политика в областта на рибарството, така че политиката да бъде по-добре насочена към реалностите и специфичните особености на отделните риболовни зони, включително трансграничните проблеми;

приветства факта, че Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) ще е част от новата Обща стратегическа рамка и ще е съобразен с другите регионални фондове и фондове, предназначени за селските райони. При все това настоява за гаранции за финансирането, които да могат да се ползват от сектора за рибарство и аквакултура, както и за участие на регионите в стратегическото им прилагане.

Докладчик

г-н Mieczysław STRUK (PL/ЕНП), маршал на Померанското воеводство

Отправни документи

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури“

COM(2011) 416 final

„Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Реформа на общата политика в областта на рибарството“

COM(2011) 417 final

„Доклад от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно задълженията за уведомяване съгласно Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството“

COM(2011) 418 final

„Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството“

COM(2011) 424 final

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата политика в областта на рибарството“

COM(2011) 425 final

I.   ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

Дългосрочно управление

1.

изразява убеждението, че общата политика в областта на рибарството следва да допринася за дългосрочните устойчиви екологични, икономически и социални условия. Тя следва да допринася също за по-висок стандарт на живот в сектор рибарство, за стабилен пазар и да гарантира наличието на ресурси и разумни цени на доставките, достигащи до потребителите;

2.

подкрепя мерките на Европейската комисия, произтичащи от декларацията на Световната среща на върха за устойчивото развитие, проведена в Йоханесбург през 2002 г., с които се цели ограничаване на настоящия спад на популацията на много видове и осигуряване на експлоатация на морските биологични ресурси на равнища, които позволяват постигането на максимален устойчив добив до 2015 г., доколкото това е възможно;

3.

насочва вниманието към факта, че са спешно необходими усилия за постигане на целта, свързана с определени рибни запаси, но че тази неотложност би могла да има отрицателни социални и икономически последици. Наложително е ограничителните и задържащите мерки да бъдат придружени от активни усилия за преструктуриране в сфери като развитието на бизнеса, обучението и сигурните условия за пенсиониране. Финансиране за тези мерки следва да се търси както на национално и регионално равнище, в рамките на съответните възможности и правомощия, така и на равнище ЕС;

4.

изразява съгласие, че устойчивата експлоатация на биологичните ресурси трябва да се основава на предпазлив и екосистемен подход с оглед на ограничаването на въздействието на рибарството върху околната среда и намаляването и постепенното премахване на нежелания улов;

5.

призовава настоятелно целта за устойчивата експлоатация на биологичните ресурси да бъде постигната чрез многогодишен подход към управлението на рибните запаси, приоритетно създаване на многогодишни планове, отразяващи спецификата на различните риболовни зони и съдържащи механизми за гарантиране на възможността за вземане на необходимите решения при непредвидени случаи;

6.

изразява убеждението, в рамките на екосистемния подход, че многогодишните планове следва при възможност да обхващат множество рибни запаси, когато тези запаси се експлоатират съвместно. При запасите, за които не е изготвен многогодишен план, следва да бъдат създадени показатели за експлоатация, определящи максималния устойчив добив чрез поставяне на ограничения за улова и/или риболовното усилие;

а)

В многогодишните планове се установяват ясни цели, срокове за постигането им и периодични проверки. Сроковете и периодичността трябва да отговарят на динамиката на съответния вид.

б)

При прилагането и изготвянето на многогодишните планове се предлагат мерки, които се основават на икономическата предпазливост, като се отчита необходимостта от постепенното въвеждане на подходящи промени и без да се налагат прекомерно кратки срокове, ако няма спешна необходимост. Тези мерки трябва да се основават на обективни аргументи и да бъдат осъществими от социално-икономическа гледна точка. Успоредно с това се изготвя проучване за социално-икономическото въздействие с мненията на заинтересованите страни или техни юридически признати представители.

7.

признава, че управлението на рибните запаси въз основа на най-добрите налични научни резултати, като се отчитат традиционните познания за околната среда, натрупани от поколения рибари, изисква хармонизирани, надеждни и точни данни, и насочва вниманието към необходимостта от сътрудничество със сектор рибарство във връзка със събирането на данни; призовава Европейската комисия и държавите членки да предоставят средства за научни изследвания и експертни оценки; подчертава ролята на Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) като научен орган, който е в състояние да подкрепи действията на Европейската комисия за насърчаване на устойчивото управление на рибарството;

8.

имайки предвид, че събирането на данни е необходимо за икономическата и социално-икономическата оценка на заинтересованите страни в сектор рибарство, в аквакултурите и в преработката на рибни продукти и продукти от аквакултури, както и за тенденциите в заетостта в тези отрасли, ЕС следва да предостави на националните и регионалните органи подходящи ресурси за събирането на такива данни;

Достъп до крайбрежни води

9.

приветства становището на Европейската комисия, че съществуващите правила за ограничаване на достъпа до ресурси в рамките на зоните от 12 морски мили в държавите членки действат задоволително и са способствали за запазването на рибните запаси посредством ограничения върху риболовното усилие в най-чувствителната част от водите на ЕС. Комитетът на регионите следователно изразява убеждението, че тези правила следва да останат в сила;

10.

призовава морските биологични ресурси в най-отдалечените региони да продължат да бъдат обект на особена защита, тъй като допринасят за запазването на тяхната икономика, като се има предвид структурното, социалното и икономическото положение на тези острови;

11.

насочва вниманието към принципа за държавата на произход, изложен в Конвенцията на ООН по морско право, и призовава държавите членки да спазват условията му в своите собствени изключителни икономически зони, за да опазват жизнеспособността на застрашените, речно размножаващи се (анадромни) свободно обитаващи рибни запаси;

12.

изразява също убеждението, че в техните 12-милни зони държавите членки следва да имат правото, отчитайки екологичните и социално-икономическите специфики на равнище ГПЗ или в по-малък мащаб, да приемат мерки за опазване и управление на рибните запаси, приложими за всички риболовни съдове на ЕС, при условие че когато тези мерки се прилагат за риболовни съдове от други държави членки, приетите мерки не са дискриминиращи, проведени са съответни предварителни консултации и информационни мероприятия с други заинтересовани държави членки и ЕС не е приел мерки, насочени конкретно към опазването и управлението на рибните запаси в 12-милната зона;

Намаляване на изхвърления улов

13.

изразява съгласие с необходимостта от ресурси за намаляването и, ако е възможно, премахването на настоящите високи равнища на нежелания и изхвърления улов, който представлява значително разхищение и засяга отрицателно устойчивата експлоатация на морските биологични ресурси и морските екосистеми, както и финансовата жизнеспособност на рибарството. С оглед на горепосоченото изразява убеждението, че по-голямата селективност на уредите за риболов и подобрените риболовни техники следва да се насърчават, за да се намали във възможно най-голяма степен изхвърлянето на улов. При възможност евентуалната забрана за изхвърляне на улов следва да бъде въведена постепенно, основно по отношение на промишлените видове, като все пак се разрешава изхвърляне зад борда на морски организми, които могат да оцелеят след връщането им в морето;

14.

счита, че разтоварването на нежелан улов не бива да води до пълни икономически предимства за оператора и че преработването в рибно брашно не е вярното решение предвид целите на Комисията, свързани с околната среда;

15.

освен това отбелязва, че основният регламент не би бил подходящо място за подробен списък на видовете, чието разтоварване е задължително; това задължение би могло да се разгледа по-добре в отделните планове за управление по видове (отнасящи се за един или повече видове);

Достъп до ресурси

16.

смята, че сегашната уредба вече позволява на държавите членки, които проявяват желание, да създадат за своята флота системи за прехвърляеми индивидуални квоти с познатите от това последствия по отношение на спекулациите и концентрацията. С оглед на това не е целесъобразно да се налага на всяка държава членка да определя прехвърляеми или отдавани под наем права за риболов;

17.

счита също така, че срокът на действие на системата за прехвърляеми риболовни концесии трябва да се определя от държавите членки;

18.

насочва вниманието към потенциалните рискове и отрицателните последици от задължителното въвеждане на система за прехвърляеми риболовни концесии и препоръчва въвеждането на подобни системи да бъде доброволно и в рамките на правомощията на всяка държава членка;

19.

призовава настоятелно държавите членки, преди въвеждането на доброволна система за прехвърляеми риболовни концесии, да коригират правилата си, за да осигурят подходяща защита на интересите на крайбрежния риболов и защита от отрицателните последици от въвеждането на системата, като прекомерна концентрация или спекулации;

20.

припомня във връзка с премахването на свръхкапацитета положителния опит в областта на помощта за нарязване на скрап;

21.

имайки предвид специфичните характеристики и социално-икономическата уязвимост на сектора в голям брой държави членки, както и различните приоритети на тяхната социално-икономическа политика по отношение на рибарството, счита, че задължителната система за прехвърляеми риболовни концесии е неподходяща и че методът за разпределяне на възможностите за риболов, както и правилата за тяхното прехвърляне, следва да продължат да бъдат определяни на равнище държави членки;

22.

настоява също така специфичните условия на най-отдалечените региони да бъдат взети под внимание при определянето на пределните граници на риболовния капацитет за дребномащабните флоти, чрез запазване на настоящите референтни равнища;

Външното измерение

23.

призовава Европейския съюз да насърчава в международен план целите на общата политика в областта на рибарството. За тази цел ЕС следва да се стреми да подобрява резултатите на регионалните и международните организации по отношение на опазването и управлението на международните рибни запаси, като насърчава вземането на решения въз основа на научни данни и подобрено съответствие, повишена прозрачност и участие на заинтересованите страни, особено на рибарите, както и чрез борба с незаконния, недекларирания и нерегулирания (ННН) риболов;

24.

изразява съгласие, че споразуменията с трети страни относно устойчивото управление на рибните запаси следва да предоставят достъп до права в замяна на финансов принос от страна на ЕС и следва да допринасят за създаването на рамка за висококачествено управление в тези страни, с цел да се осигурят мерки за ефективно наблюдение, контрол и надзор на устойчивата експлоатация на рибните ресурси. Счита също така, че споразуменията с трети страни следва да предоставят на риболовния флот на ЕС, който зависи от тези споразумения, стабилност, жизненост и рентабилност, гарантиращи неговото бъдеще;

25.

призовава споразуменията за партньорство в областта на рибарството с трети страни да определят правна, икономическа и екологична рамка за риболовните дейности, осъществявани от кораби на ЕС или за инвестиции на оператори от ЕС в областта на риболова съгласно съответните мерки, приети от международните организации, включително регионалните организации за управление на рибарството. Целта на споразуменията в областта на рибарството е да гарантират, че риболовните дейности в трети страни се развиват при устойчиви и взаимно приемливи условия;

Аквакултури

26.

признава, че икономическото и стратегическото значение на аквакултурите обуславят тяхното насърчаване чрез отделен регламент, предоставящ насоки на ЕС за националните стратегически планове за подобряване на конкурентоспособността на отрасъл аквакултури, подкрепяйки устойчивото екологично, икономическо и социално развитие и иновации в цялата производствена и търговска верига, насърчавайки местното преработване и диверсификацията, а оттам и подобрявайки качеството на живота в крайбрежните и селските райони, както и от механизми за обмен между държавите членки на информация и най-добри практики чрез отворен метод на координация на национални мерки, касаещи сигурността на бизнеса, достъпа до водите и териториите на ЕС, със специален акцент върху съчетаването на опазването на околната среда и развиването на дейности в зони, включени в мрежата „Натура 2000“, и опростяването на административните процедури за издаване на лицензи и разрешения;

27.

признава необходимостта от създаване на консултативен комитет по аквакултурите, който да може наистина да изразява гласа на сектора и следователно да включва нужното представителство от страна на производителите (професионални сдружения, организации на производители или търговски камари);

Пазар на рибни продукти

28.

изразява съгласие, че непредвидимостта на риболовните дейности прави целесъобразно създаването на механизъм за съхранение на продукти от риболов, предназначени за консумация от човека, с цел насърчаване на по-голяма стабилност на пазара и увеличаване на рентабилността на продуктите, по-специално чрез създаване на добавена стойност. Този механизъм би следвало да обхване и продуктите от аквакултури;

29.

признава, че прилагането на общи търговски стандарти следва да даде възможност за снабдяване на пазара с устойчиви продукти, за реализиране на пълния потенциал на вътрешния пазар на продукти от риболов и аквакултури и за улесняване на търговията в условията на лоялна конкуренция, като по този начин се спомогне за подобряване на рентабилността на продуктите;

30.

изразява убеждението, че нарастващото разнообразие на продукти от риболов и аквакултури прави изключително важно предоставянето на потребителите на минимално количество задължителна информация за основните характеристики на продуктите по ясен, достъпен и разбираем начин;

31.

призовава разпоредбите на общата организация на пазара да се изпълняват в съответствие с международните ангажименти на Съюза, по-специално по отношение на разпоредбите на Световната търговска организация, без да се засяга въвеждането на стандартизиране и сертифициране на хигиенно-санитарните мерки за продукти от трети страни и развиването на търговска практика на морски риболов, която да допринесе за изкореняването на незаконния, нерегулиран и недеклариран (ННН) риболов;

32.

отправя искане за въвеждане, когато е възможно, на публична система за сертифициране на рибните продукти в ЕС, за да се гарантира, че те са произведени от подходящо управлявани риболовни стопанства;

Регионализация

33.

призовава за по-голяма регионализация на общата политика в областта на рибарството, така че знанията и опитът на всички заинтересовани страни, по-специално местните и регионалните власти, да могат да се използват в общата политика в областта на рибарството, и подчертава значението на макроикономическите стратегии;

34.

подчертава също така нарастващите взаимодействия между спортния риболов, професионалните рибари и рибарските общности;

35.

подкрепя напълно въвеждането на процес, който да отчита специфичните особености и нужди на регионите, включително сътрудничество с регионалните консултативни съвети (РКС), с цел да се приемат мерки за опазване на запасите и технически мерки за прилагането на общата политика в областта на рибарството, така че политиката да бъде по-добре насочена към реалностите и специфичните особености на отделните риболовни зони, включително трансграничните проблеми;

36.

освен това счита, че РКС или други подобни структури за партньорство следва да се укрепят, за да се гарантира, че не само се провеждат консултации с местните общности, но и че те действително участват в управлението на своите местни риболовни ресурси;

37.

призовава при прилагането на общата политика в областта на рибарството да се отчитат взаимодействията с други въпроси на морското дело, като се признава, че всички въпроси, касаещи океаните и моретата на Европа – включително акваториалното устройство – са взаимосвързани, укрепвайки интегрираната морска политика;

38.

подчертава, че прилагането на общата политика в областта на рибарството не може да се извърши без защитата на водните екосистеми, с тяхната сложност и взаимодействие, като се има предвид уязвимостта на преходните води и на екологичните речни и езерни коридори, както и съответните свободно обитаващи рибни популации, и се обърне особено внимание на запазването и увеличването на запасите от ценните видове, застрашени от изчезване, и по-специално на анадромните и катадромните видове;

Европейски фонд за морски дейности и рибарство

39.

осъзнава, че без подходяща финансова подкрепа държавите членки не могат да постигнат в достатъчна степен целите на общата политика в областта на рибарството, предвид проблемите, свързани с развитието на рибарството и неговото управление и ограничените финансови ресурси на държавите членки;

40.

призовава – поради гореизложените причини – за създаване на подходяща многогодишна финансова подкрепа от ЕС, насочена към приоритетите на общата политика в областта на рибарството, с оглед да се допринесе за постигането на тези цели, в частност чрез подобряване на икономическата ефективност на сектора и по-специално на риболовния флот, създаване на нови работни места, модернизация и иновации, включително разработване на безопасни и устойчиви съдове;

41.

призовава финансовата подкрепа за обновяването и модернизирането на риболовния флот на най-отдалечените региони да бъде въведена отново за периода 2014-2020 г.;

42.

изразява убеждението, че финансовата помощ от ЕС следва да бъде обвързана с изпълнението на общата политика в областта на рибарството от държавите членки и от операторите. Така финансовата помощ може да бъде прекъсната, прекратена или коригирана в случай на неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството от държавите членки и в случай на сериозни повторни нарушения на тези правила от страна на операторите;

43.

приветства факта, че Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) ще е част от новата Обща стратегическа рамка и ще е съобразен с другите регионални фондове и фондове, предназначени за селските райони, за да даде възможност за създаване на интегрирани рамки за местно развитие и да опрости още повече достъпа до средства на местно и регионално равнище. При все това настоява за гаранции за финансирането, които да могат да се ползват от сектора за рибарство и аквакултура, както и за участие на регионите в стратегическото им прилагане;

44.

признава биологичната, производствената и историческата стойност на рибните запаси и на местообитанията в езерата и реките; поради това счита за необходимо Европейският съюз да окаже финансова помощ на този сектор, включително с оглед на намаляване на морския улов, намаляване на вноса и засилване на териториалната конкурентоспособност;

Правомощия на Европейската комисия

45.

признава, че за да бъдат постигнати целите на общата политика в областта на рибарството, правомощията за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора следва да бъдат делегирани на Комисията с цел допълване или изменяне на несъществени елементи от основния регламент; все пак препоръчва едно толкова често прибягване до делегирани актове от страна на Комисията да бъде внимателно оценено и задълбочено разгледано от правна и политическа гледна точка, след като бъде гарантирано, че тези правомощия са ясно дефинирани що се отнася до целта, съдържанието, обхвата и продължителността на оправомощаването;

46.

призовава Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготовката на приемането на делегирани актове, включително на експертно равнище и на равнище регионални власти;

47.

счита, че по време на разработването и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да гарантира едновременно предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета в срок и по подходящ начин;

48.

силно подкрепя и насърчава използването на „воденото от общностите местно развитие“, както се посочва в Общия регламент на Комисията относно Общата стратегическа рамка, като именно чрез този метод местните и регионалните власти следва да могат наред със средства от структурните фондове за развитие на селските райони да ползват ресурси от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Координацията на фондовете трябва да се извършва в гъвкави рамки и да позволява увеличаване на възможностите за тяхното използване. Общините следва да участват в разработването на стратегическата рамка на оперативните програми;

49.

подчертава, че успехът на общата политика в областта на рибарството изисква ефективна система за контрол, инспекция и прилагане, включително борба срещу ННН риболов. Използването на съвременни технологии следва да се насърчава в рамката на системата на ЕС за контрол, инспекции и прилагане. Държавите членки и Комисията следва да имат възможността да осъществяват пилотни проекти за нови технологии за контрол и системи за управление на данни.

50.

смята, че на всеки пет години следва да се прави преглед на спазването на регламента на ЕС.

II.   ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

COM(2011) 425 final

Изменение 1

Съображение (5)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

(5)

На Световната среща на върха за устойчиво развитие в Йоханесбург през 2002 г. ЕС и неговите държави членки се ангажираха да предприемат действия срещу продължаващото намаляване на много рибни запаси. Ето защо е необходимо Съюзът да подобри своята обща политика в областта на рибарството, за да гарантира, че до 2015 г. ще бъде изпълнена приоритетната цел равнищата на експлоатация на морските биологични ресурси да се възстановят и поддържат на нива, позволяващи максимален устойчив улов от популациите на събирания улов. В случаите, когато е налице по-малко научна информация, може да се наложи прилагането на приблизителни данни за максималния устойчив улов.

(5)

На Световната среща на върха за устойчиво развитие в Йоханесбург през 2002 г. ЕС и неговите държави членки се ангажираха да предприемат действия срещу продължаващото намаляване на много рибни запаси. Ето защо е необходимо Съюзът да подобри своята обща политика в областта на рибарството, за да гарантира, че до 2015 г. ще бъде изпълнена приоритетната цел равнищата на експлоатация на морските биологични ресурси да се възстановят и поддържат на нива, позволяващи максимален устойчив улов от популациите на събирания улов. В случаите, когато е налице по-малко научна информация, може да се наложи прилагането на приблизителни данни за максималния устойчив улов.

Изложение на мотивите

В Споразумението от Йоханесбург от 2002 г. се признава, че за някои видове и запаси може да се окаже невъзможно да се постигне максимален устойчив улов до 2015 г. и с оглед на тази възможност бяха включени думите „където това е възможно“. ЕС не бива да се опитва да надхвърли международните си задължения.

Изменение 2

Съображение (6)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

(1)

Целите, свързани с рибарството, бяха определени в решението на конференцията на страните по Конвенцията за опазване на биологичното разнообразие относно стратегическия план за биологично разнообразие за периода 2011—2020 г.[1], като общата политика в областта на рибарството следва да осигури съгласуваност с целите за биологичното разнообразие, приети от Европейския съвет[2], и с целите, посочени в съобщението на Комисията „Нашата застраховка живот, нашият природен капитал“: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.“[3], по-специално във връзка с постигането на максимален устойчив улов до 2015 г.

Целите, свързани с рибарството, бяха определени в решението на конференцията на страните по Конвенцията за опазване на биологичното разнообразие относно стратегическия план за биологично разнообразие за периода 2011-2020 г.[1], като общата политика в областта на рибарството следва да осигури съгласуваност с целите за биологичното разнообразие, приети от Европейския съвет[2], и с целите, посочени в съобщението на Комисията „Нашата застраховка живот, нашият природен капитал“: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.“[3], по-специално във връзка с постигането на максимален устойчив улов до 2015 г.

Изложение на мотивите

В Споразумението от Йоханесбург от 2002 г. се признава, че за някои видове и запаси може да се окаже невъзможно да се постигне максимален устойчив улов до 2015 г. и с оглед на тази възможност бяха включени думите „където това е възможно“. ЕС не бива да се опитва да надхвърли международните си задължения.

Изменение 3

Съображение (15)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Морските биологични ресурси около Азорските острови, Мадейра и Канарските острови следва да продължат да се ползват със специална защита и при отчитане на структурното, социалното и икономическото положение на островите, тъй като тези ресурси допринасят за запазването на местната икономика. Следователно трябва да останат в сила ограниченията за някои риболовни дейности в тези води, отнасящи се до риболовни кораби, които са регистрирани в пристанищата на Азорските острови, Мадейра и Канарските острови.

Морските биологични ресурси в следва да продължат да се ползват със специална защита и при отчитане на структурното, социалното и икономическото положение на островите, тъй като тези ресурси допринасят за запазването на местната икономика. Следователно трябва да останат в сила ограниченията за някои риболовни дейности в тези води, отнасящи се до риболовни кораби, които са регистрирани в пристанищата на .

Изложение на мотивите

Крайно отдалечените райони са в трудно положение. Всички те трябва да бъдат взети под внимание, за да може по-добре да се подпомага развитието им, което е много тясно свързано с доброто състояние на морските ресурси и на морската среда като цяло. Това изменение разглежда всички крайно отдалечени райони на Европейския съюз.

Изменение 4

Съображение (18)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

(18)

Необходими са мерки за намаляване и премахване на сегашните високи нива на нежелан и изхвърлян улов. Нежеланият и изхвърляният улов представляват съществена загуба и застрашават устойчивата експлоатация на морските биологични ресурси и морските екосистеми, както и финансовата жизнеспособност на риболовния сектор. Следва да се установи и постепенно да се приложи задължение за разтоварване на сушата на целия улов от управлявани запаси, уловен при риболовни дейности във водите на Съюза или от негови риболовни кораби.

(18)

Необходими са мерки за намаляване и премахване на сегашните високи нива на нежелан и изхвърлян улов. Нежеланият и изхвърляният улов представляват съществена загуба и застрашат устойчивата експлоатация на морските биологични ресурси и морските екосистеми, както и финансовата жизнеспособност на риболовния сектор. ледва да се установи и постепенно да се приложи задължение за разтоварване на сушата на целия улов от управлявани , уловен във водите на Съюза или от негови риболовни кораби.

Изменение 5

Съображение (29)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Не по-късно от 31 декември 2013 г. следва да бъде въведена система за прехвърляеми риболовни концесии за по-голямата част от управляваните запаси в рамките на общата политика в областта на рибарството по отношение на всички кораби с дължина 12 метра или повече и всички други кораби с теглени уреди. Държавите-членки могат да изключат корабите с дължина под 12 метра, различни от кораби с теглени уреди, от системата на прехвърляеми риболовни концесии. Тази система следва да подпомогне съкращаването на флота, съобразено с потребностите на сектора, и постигането на по-добри икономически резултати, като в същото време се установи сигурна в правно отношение и специална прехвърляема риболовна концесия на годишните възможности за риболов на съответната държава-членка. Тъй като морските биологични ресурси представляват общо благо, прехвърляемите риболовни концесии следва само да установят потребителски права върху част от годишните възможности за риболов на дадена държава-членка, които могат да бъдат прекратени в съответствие с установените правила

да бъде въведена система за прехвърляеми риболовни концесии за по-голямата част от управляваните запаси в рамките на общата политика в областта на рибарството по отношение на всички кораби с дължина 12 метра или повече и всички други кораби, Тази система следва да подпомогне съкращаването на флота, съобразено с потребностите на сектора, и постигането на по-добри икономически резултати, като в същото време се установи сигурна в правно отношение и специална прехвърляема риболовна концесия на годишните възможности за риболов на съответната държава-членка. Тъй като морските биологични ресурси представляват общо благо, прехвърляемите риболовни концесии следва само да установят потребителски права върху част от годишните възможности за риболов на дадена държава-членка, които могат да бъдат прекратени в съответствие с установените правила.

Изложение на мотивите

Въвеждането на прехвърляеми риболовни концесии (ПРК) следва да бъде в правомощията на държавите членки и не бива да е задължително.

Изменение 6

Съображение (31)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Специфични характеристики и социално-икономическата уязвимост на някои дребномащабни флотове обосновава ограничаването на задължителната система за прехвърляеми риболовни концесии по отношение на големи кораби. Системата на прехвърляеми риболовни концесии следва да се прилага за запасите, за които са разпределени възможности за риболов.

Специфични характеристики и социално-икономическата уязвимост на някои дребномащабни флотове обосновава на система за прехвърляеми риболовни концесии по отношение на големи кораби. Системата на прехвърляеми риболовни концесии следва да се прилага за запасите, за които са разпределени възможности за риболов.

Изложение на мотивите

Това съображение се изменя, за да съответства на член 27, параграф 1 и да утвърди доброволния характер на прехвърляемите риболовни концесии.

Изменение 7

Член 2, параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Общи цели

1.   Общата политика в областта на рибарството гарантира, че дейностите, свързани с рибарството и аквакултурата, осигуряват дългосрочни и устойчиви екологични, икономически и социални условия и допринасят за наличността на хранителни доставки.

2.   Общата политика в областта на рибарството прилага подхода на предпазливост към управлението на рибарството и има за цел до 2015 г. да гарантира, че експлоатацията на живите морски биологични ресурси осигурява възстановяването и поддържането на популациите на улавяните видове над нивата, позволяващи максимален устойчив улов.

3.   Общата политика в областта на рибарството прилага екосистемен подход към управлението на рибарството, за да гарантира ограниченото въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема.

4.   Общата политика в областта на рибарството включва изискванията на законодателството на Съюза в областта на околната среда.

Общи цели

1.   Общата политика в областта на рибарството гарантира, че дейностите, свързани с рибарството и аквакултурата, осигуряват дългосрочни и устойчиви екологични, икономически и социални условия и допринасят за наличността на хранителни доставки.

2.   Общата политика в областта на рибарството прилага подхода на предпазливост към управлението на рибарството и има за цел до 2015 г. да гарантира, че експлоатацията на живите морски биологични ресурси осигурява възстановяването и поддържането на популациите на улавяните видове над нивата, позволяващи максимален устойчив улов.

3.   Общата политика в областта на рибарството прилага екосистемен подход към управлението на рибарството, за да гарантира ограниченото въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема.

4.   Общата политика в областта на рибарството включва изискванията на законодателството на Съюза в областта на околната среда.

Изложение на мотивите

В Споразумението от Йоханесбург от 2002 г. се признава, че за някои видове и запаси може да се окаже невъзможно да се постигне максимален устойчив улов до 2015 г. и с оглед на тази възможност бяха включени думите „където това е възможно“. ЕС не бива да се опитва да надхвърли международните си задължения.

Изменение 8

Член 2, параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Общата политика в областта на рибарството прилага екосистемен подход към управлението на рибарството, за да гарантира ограниченото въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема.

Общата политика в областта на рибарството прилага екосистемен подход към управлението на рибарството, за да гарантира ограниченото въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема.

Изложение на мотивите

В Споразумението от Йоханесбург (2002 г.) се отчита, че при някои видове може да се окаже невъзможно да се постигне максимален устойчив добив до 2015 г. За да бъдат отчетени тези случаи, в споразумението е включен изразът „когато това е възможно“.

Изменение 9

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Конкретни цели

За постигането на общите цели, определени в член 2, общата политика в областта на рибарството предвижда следните действия:

а)

премахване на нежелания улов на запасите от търговски видове и постепенно въвеждане на гаранции, че всеки улов на такива запаси се разтоварва на сушата;

б)

осигуряване на условия за ефективни риболовни дейности в рамките на икономически жизнеспособен и конкурентен риболовен сектор;

в)

насърчаване на развитието на дейностите, свързани с аквакултурата в Съюза, с цел да се допринесе за продоволствената сигурност и заетостта в селските и крайбрежните райони;

г)

принос към установяването на справедлив жизнен стандарт на лицата, които зависят от риболовните дейности;

д)

отчитане на потребителските интереси;

е)

осигуряване на системно и хармонизирано събиране и управление на данни

Конкретни цели

За постигането на общите цели, определени в член 2, общата политика в областта на рибарството предвижда следните действия:

а)

премахване на нежелания улов на и въвеждане на гаранции, че всеки улов на такива се разтоварва на сушата;

б)

осигуряване на условия за ефективни риболовни дейности в рамките на икономически жизнеспособен и конкурентен риболовен сектор;

в)

насърчаване на развитие на дейностите, свързани с аквакултурата в Съюза, с цел да се допринесе за продоволствената сигурност и заетостта в селските и крайбрежните райони;

д)

е)

принос към установяването на справедлив жизнен стандарт на лицата, които зависят от риболовните дейности;

ж)

отчитане на потребителските интереси;

з)

осигуряване на системно и хармонизирано събиране и управление на данни;

Изменение 10

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Принципи на добро управление

Общата политика в областта на рибарството се основава на следните принципи на добро управление:

а)

ясно определяне на отговорностите на равнище ЕС, както и на регионално и национално равнище;

б)

определяне на мерки в съответствие с най-добрите налични научни препоръки;

в)

дългосрочна перспектива;

г)

широко участие на заинтересованите страни във всички етапи от планирането до прилагането на мерките;

д)

държавата на флага носи основната отговорност;

е)

съвместимост с интегрираната морска политика и с другите политики на Съюза.

Принципи на добро управление

Общата политика в областта на рибарството се основава на следните принципи на добро управление:

а)

ясно определяне на отговорностите на равнище ЕС, както и на регионално и национално равнище;

б)

определяне на мерки в съответствие с най-добрите налични научни препоръки;

в)

)

дългосрочна перспектива;

)

широко участие на заинтересованите страни във всички етапи от планирането до прилагането на мерките;

)

държавата на флага носи основната отговорност;

)

съвместимост с интегрираната морска политика и с другите политики на Съюза.

Изложение на мотивите

Считаме, че политическите правомощия на Съвета и Парламента по отношение на прилагането на принципите и постигането на целите следва да се зачитат при вземането на решения в тази област, за да се осигури добро управление.

Създава се нова буква в) към принципите на добро управление на общата политика в областта на рибарството. Жизнено важно е общата политика в областта на рибарството да вземе под внимание критериите за преходност и постепенност.

Целта е да се припомни значението на регионализацията в областта на ОПОР, като се подчертае ролята на регионалните консултативни съвети.

Буква ж) ни озадачава, тъй като поставя ИМП на едно равнище с ОПОР и останалите политики на Съюза. Считаме, че ОПОР е неразделна част от интегрираната морска политика и най-важното е вътрешната съгласуваност по същата политика със същите ръководни лица.

Изменение 11

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

„води на Съюза“ са водите под суверенитета или юрисдикцията на държавите членки с изключение на водите, граничещи с териториите, посочени в приложение II към Договора,

„морски биологични ресурси“ са наличните и достъпни живи морски видове, включително анадромните и катадромните видове през всички стадии на жизнения им цикъл,

„сладководни биологични ресурси“ са наличните и достъпни живи сладководни видове,

„риболовен кораб“ е всеки кораб, оборудван за търговски риболов на морски биологични ресурси,

„риболовен кораб на Съюза“ е риболовен кораб, плаващ под флага на държава членка и регистриран в Съюза,

„максимален устойчив улов“ е максималният улов, който може да бъде добиван от рибен запас за неограничен период от време,

„подход на предпазливост при управлението на рибарството“ е подход, съгласно който липсата на подходяща научна информация не оправдава отлагането или невземането на мерки за управление, целящи опазването на видовете, които са обект на риболов, на свързаните или зависещи от тях видове, на останалите видове и на тяхната околна среда,

„екосистемен подход при управление на рибарството“ е подход, който гарантира значителни ползи от живите водни ресурси, съпроводени със слабо пряко и непряко въздействие на риболовните дейности върху морските екосистеми, което не нарушава бъдещото функциониране, разнообразие и цялост на тези екосистеми,

„процент на смъртност от риболов“ е уловът от даден запас по време на определен период като съотношение от средния наличен за риболов запас през въпросния период,

„запас“ е морски биологичен ресурс с отличителни характеристики, който се среща в определена зона на управление,

„ограничение на улова“ е количественото ограничение върху разтоварвания на сушата улов от рибен запас или група рибни запаси за определен период,

„референтни равнища на опазване“ са стойности на параметрите, отнасящи се за популацията на рибни запаси (като биомасата или процент на смъртност от риболов), които се използват за управление на рибарството, например във връзка с допустимото равнище на биологичен риск или на желаното равнище на улов,

„защитна мярка“ е предохранителна мярка, предназначена да предпазва от настъпването на нежелани събития или да ги предотвратява,

„технически мерки“ са мерки, които регулират състава на видовете, разпределението по размер в улова и въздействието върху компонентите на екосистемите, произтичащо от риболовните дейности чрез въвеждането на условия за използването и структурата на риболовните уреди и ограничаването на достъпа до риболовни зони,

„възможност за риболов“ е количественото право за извършване на риболов, изразено в улов и/или в риболовно усилие, и функционално свързаните с тях условия, необходими за количественото им определяне на дадено равнище,

„риболовно усилие“ е резултатът от капацитета и дейността на даден риболовен кораб; за група риболовни кораби това е сумата от риболовното усилие на всички кораби в групата,

„прехвърляеми риболовни концесии“ са отменимите права на даден потребител върху конкретна част от възможностите за риболов, отпуснати на държава членка или установени в плановете за управление, приети от държава членка в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 (1), които титулярят може да прехвърля на други допустими титуляри на такива прехвърляеми риболовни концесии,

„индивидуални възможности за риболов“ са годишните възможности за риболов, отпуснати на титуляри на прехвърляеми риболовни концесии в дадена държава членка въз основа на дела на възможностите за риболов, принадлежащи на същата държава членка;

„риболовен капацитет“ е тонажът на един кораб, изразен в БТ (брутен тонаж), и мощността му, изразена в kW (киловати) съгласно определението в членове 4 и 5 от Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета (2),

„аквакултура“ е развъждането или отглеждането на водни организми с помощта на технологии за повишаване на производството на въпросните организми над естествения капацитет на околната среда, при което организмите остават собственост на физическо или юридическо лице през целия етап на развъждането и отглеждането, включително до прибирането на добива,

„лицензия за риболов“ е лицензия в съответствие с член 4, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1224/2009,

„разрешение за риболов“ е разрешение в съответствие с член 4, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 1224/2009,

„риболов“ е събиране или улов на водни организми, живеещи в своята естествена среда, или на целенасоченото използване на всякакви средства, позволяващи такова събиране или улов,

„продукти от риболов“ са водните организми, добити в резултат на всяка риболовна дейност,

„оператор“ е физическо или юридическо лице, което управлява или притежава предприятие, извършващо която и да е от дейностите, свързани с който и да е етап от веригите за производство, преработка, предлагане на пазара, разпространение и търговия на дребно на продуктите от риболов и аквакултури,

„тежко нарушение“ е нарушение съгласно определението в член 42, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 или в член 90, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009,

„краен потребител на научните данни“ е орган, който има научноизследователски или управленски интерес по отношение на научния анализ на данни в сектора на рибарството,

„излишък от допустим улов“ е частта от допустимия улов, за която дадена крайбрежна държава не разполага с капацитет за събиране,

„продукти от аквакултури“ са водните организми на всеки етап от техния жизнен цикъл, добити в резултат на всяка дейност, свързана с аквакултурата;

„биомаса на репродуктивния запас“ е прогнозна оценка за масата на рибата от конкретен ресурс, която се възпроизвежда в определен момент, в това число мъжки и женски екземпляри, както и риби, размножаващи се чрез живородство,

„смесен риболов“ е риболов, при който в дадена риболовна зона присъства повече от един вид, който може да бъде уловен в риболовните уреди.

„споразумения за устойчиво рибарството“ означават международни споразумения, сключени с друга държава за целите на получаване на достъп до ресурси или във води в замяна на финансово участие от Съюза.

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

„води на Съюза“ са водите под суверенитета или юрисдикцията на държавите членки с изключение на водите, граничещи с териториите, посочени в приложение II към Договора,

„морски биологични ресурси“ са наличните и достъпни живи морски видове, включително анадромните и катадромните видове през всички стадии на жизнения им цикъл,

„сладководни биологични ресурси“ са наличните и достъпни живи сладководни видове,

„риболовен кораб“ е всеки кораб, оборудван за търговски риболов на морски биологични ресурси,

„риболовен кораб на Съюза“ е риболовен кораб, плаващ под флага на държава членка и регистриран в Съюза,

„максимален устойчив улов“ е максималният улов, който може да бъде добиван от рибен запас за ,

„подход на предпазливост при управлението на рибарството“ е подход, съгласно който липсата на подходяща научна информация не оправдава отлагането или невземането на мерки за управление, целящи опазването на видовете, които са обект на риболов, на свързаните или зависещи от тях видове, на останалите видове и на тяхната околна среда,

„екосистемен подход при управление на рибарството“ е подход, който гарантира значителни ползи от живите водни ресурси, съпроводени със слабо пряко и непряко въздействие на риболовните дейности върху морските екосистеми, което не нарушава бъдещото функциониране, разнообразие и цялост на тези екосистеми,

„процент на смъртност от риболов“ е ,

„запас“ е ,

„ограничение на улова“ е количественото ограничение върху разтоварвания на сушата улов от рибен запас или група рибни запаси за определен период,

„референтни равнища на опазване“ са стойности на параметрите, отнасящи се за популацията на рибни запаси (като биомасата или процент на смъртност от риболов), които се използват за управление на рибарството, например във връзка с допустимото равнище на биологичен риск или на желаното равнище на улов,

„защитна мярка“ е предохранителна мярка, предназначена да предпазва от настъпването на нежелани събития или да ги предотвратява,

„технически мерки“ са мерки, които регулират състава на видовете, разпределението по размер в улова и въздействието върху компонентите на екосистемите, произтичащо от риболовните дейности чрез въвеждането на условия за използването и структурата на риболовните уреди и ограничаването на достъпа до риболовни зони,

„възможност за риболов“ е количественото право за извършване на риболов, изразено в улов и/или в риболовно усилие, и функционално свързаните с тях условия, необходими за количественото им определяне на дадено равнище,

„риболовно усилие“ е резултатът от капацитета и дейността на даден риболовен кораб; за група риболовни кораби това е сумата от риболовното усилие на всички кораби в групата,

„прехвърляеми риболовни концесии“ са отменимите права на даден потребител върху конкретна част от възможностите за риболов, отпуснати на държав членк или установени в плановете за управление, приети от държав членк в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 (1), които титулярят може да прехвърля на други допустими титуляри на такива прехвърляеми риболовни концесии,

„индивидуални възможности за риболов“ са годишните възможности за риболов, отпуснати на титуляри на прехвърляеми риболовни концесии в държав членк въз основа на дела на възможностите за риболов, принадлежащи на държав членк ;

„риболовен капацитет“ е тонажът на един кораб, изразен в БТ (брутен тонаж), и мощността му, изразена в kW (киловати) съгласно определението в членове 4 и 5 от Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета (2),

„аквакултура“ е развъждането или отглеждането на водни организми с помощта на технологии за повишаване на производството на въпросните организми над естествения капацитет на околната среда, при което организмите остават собственост на физическо или юридическо лице през целия етап на развъждането и отглеждането, включително до прибирането на добива,

„лицензия за риболов“ е лицензия в съответствие с член 4, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1224/2009,

„разрешение за риболов“ е разрешение в съответствие с член 4, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 1224/2009,

„риболов“ е събиране или улов на водни организми, живеещи в своята естествена среда, или на целенасоченото използване на всякакви средства, позволяващи такова събиране или улов,

„продукти от риболов“ са водните организми, добити в резултат на всяка риболовна дейност,

„оператор“ е физическо или юридическо лице, което управлява или притежава предприятие , извършваща която и да е от дейностите, свързани с който и да е етап от веригите за производство, преработка, предлагане на пазара, разпространение и търговия на дребно на продуктите от риболов и аквакултури,

„тежко нарушение“ е нарушение съгласно определението в член 42, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 или в член 90, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009,

„краен потребител на научните данни“ е орган, който има научноизследователски или управленски интерес по отношение на научния анализ на данни в сектора на рибарството,

„излишък от допустим улов“ е частта от допустимия улов, за която дадена крайбрежна държава не разполага с капацитет за събиране,

„продукти от аквакултури“ са водните организми на всеки етап от техния жизнен цикъл, добити в резултат на всяка дейност, свързана с аквакултурата;

„биомаса на репродуктивния запас“ е прогнозна оценка за масата на рибата от конкретен ресурс, която се възпроизвежда в определен момент, в това число мъжки и женски екземпляри, както и риби, размножаващи се чрез живородство,

„смесен риболов“ е риболов, при който в дадена риболовна зона присъства повече от един вид, който може да бъде уловен в риболовните уреди,

„споразумения за устойчиво рибарството“ означават международни споразумения, сключени с друга държава за целите на получаване на достъп до ресурси или във води в замяна на финансово участие от Съюза,

Изложение на мотивите

Риболовният сектор се разраства с включването на нови видове дейности. Вече не е уместно понятието „оператори“ да се свежда само до физически или юридически лица, управляващи или притежаващи предприятие. Съществуват също така асоциации и други структури. В някои части на Европа, например, спортният риболов е изключително важен за възстановяването на рибните запаси. В резултат на урбанизацията спортният риболов предлага навсякъде отлични възможности за подобряване на разбирането на хората за природата. Спортният риболов привлича хората към природата и ги насърчава да се грижат по-добре за физическото и психическото си възстановяване и здраве. Като цяло обемът и икономическото значение на риболова с инструктор и риболовния туризъм нарастват. Риболовът играе важна роля и за развитието на туристическите отрасли, с което спомага за поддържането на жизнеспособността на крайморските или крайречните общности. С оглед на това обхватът на понятието „оператор“ следва да бъде разширен. В подкрепа на това е и фактът, че спортният риболов, например, вече е част от Общата политика в областта на рибарството благодарение на Регламента за контрол и на новите планове за използване и опазване на рибните видове.

За да се вземат предвид многообразието и особеностите на рибарството в различните региони на Европа, е важно да се внесе гъвкавост в евентуалното европейско определение на „дребномащабен крайбрежен риболов“.

Ихтиогенните дейности започват да играят основна роля за запазването на висококачествени рибни запаси чрез възстановяване на популацията, като по този начин се ограничава разпространението на чуждите видове, заемащи важни нишови обитания.

Изменение 12

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Общи правила за достъп до води

1.   Риболовните кораби на Съюза имат равен достъп до водите и ресурсите във всички води на Съюза, освен тези, посочени в параграфи 2 и 3, при спазването на мерките, приети в съответствие с част III.

2.   Във водите, разположени на по-малко от 12 морски мили от изходните линии, и които са под суверенитета или юрисдикцията на държавите-членки, от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2022 г. държавите-членки имат право да ограничат риболова до риболовните кораби, опериращи обичайно в тези води с достъп от близките пристанища, без да се засягат режимите, приложими за риболовните кораби на Съюза, плаващи под флаговете на други държави-членки в рамките на съседски отношения, съществуващи между тези държави-членки, и съобразно реда и условията, предвидени в приложение I, което определя за всяка държава-членка географските зони на крайбрежните води на други държави-членки, в които се извършват тези риболовни дейности, както и видовете риби, за които те се отнасят. Държавите-членки уведомяват Комисията за ограниченията, въведени съгласно настоящия параграф.

3.   Във водите до 100 морски мили от изходните линии на Азорските острови, Мадейра и Канарските острови съответните държави-членки могат от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2022 г. да ограничат риболова до кораби, които са регистрирани в пристанищата на посочените острови. Ограниченията не се прилагат за кораби на Съюза, които традиционно извършват риболов в посочените води, доколкото тези кораби не надвишават традиционно упражняваното риболовно усилие. Държавите-членки уведомяват Комисията за ограниченията, въведени съгласно настоящия параграф.

4.   Разпоредбите, които ще заменят договореностите, посочени в параграфи 2 и 3, се приемат преди 31 декември 2022 г.

Общи правила за достъп до води

1.   Риболовните кораби на Съюза имат равен достъп до водите и ресурсите във всички води на Съюза, освен тези, посочени в параграфи 2 и 3, при спазването на мерките, приети в съответствие с част III.

2.   Във водите, разположени на по-малко от 12 морски мили от изходните линии, и които са под суверенитета или юрисдикцията на държавите-членки, от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2022 г. държавите-членки имат право да ограничат риболова до риболовните кораби, опериращи обичайно в тези води с достъп от близките пристанища, без да се засягат режимите, приложими за риболовните кораби на Съюза, плаващи под флаговете на други държави-членки в рамките на съседски отношения, съществуващи между тези държави-членки, и съобразно реда и условията, предвидени в приложение I, което определя за всяка държава-членка географските зони на крайбрежните води на други държави-членки, в които се извършват тези риболовни дейности, както и видовете риби, за които те се отнасят. Държавите-членки уведомяват Комисията за ограниченията, въведени съгласно настоящия параграф.

3.   Във водите до 100 морски мили от изходните линии на съответните държави-членки могат от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2022 г. да ограничат риболова до кораби, които са регистрирани в пристанищата на посочените острови. Ограниченията не се прилагат за кораби на Съюза, които традиционно извършват риболов в посочените води, доколкото тези кораби не надвишават традиционно упражняваното риболовно усилие. Държавите-членки уведомяват Комисията за ограниченията, въведени съгласно настоящия параграф.

4.   Разпоредбите, които ще заменят договореностите, посочени в параграфи 2 и 3, се приемат преди 31 декември 2022 г.

Изложение на мотивите

Най-отдалечените региони (НОР) са в трудно положение, затова всички те трябва да бъдат взети под внимание, за да им бъде оказвана по-ефективна подкрепа в развитието, което е много тясно свързано с доброто състояние на морските ресурси и на морската среда като цяло. Това изменение разглежда всички НОР на Европейския съюз.

Изменение 13

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Видове технически мерки

i)

изменения или допълнителни устройства за подобряване на селективността или за намаляване на въздействието върху дънната зона;

Видове технически мерки

i)

изменения или допълнителни устройства за подобряване на селективността или за намаляване на въздействието;

Изложение на мотивите

Изложение на мотивите

Първата част от изменението не се отнася до текста на български език. То има за цел да се замени оригиналният полски термин, който означава „повишаване“ с термина, използван в българския текст – „подобряване“. Член 8 не се ограничава само до дънната зона, но включва и пелагичната зона и риболовните уреди, които се използват в нея.

Изменение 14

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Многогодишни планове

1.   Като приоритет се определят многогодишните планове, които предвиждат мерки за опазване с цел поддържане или възстановяване на рибни запаси над нивата, позволяващи максимален устойчив улов.

2.   Многогодишните планове предвиждат:

а)

базата за определяне на възможностите за риболов за съответните рибни запаси въз основа на предварително зададени референтни равнища на опазване; и

б)

мерки, които ефективно предотвратяват превишаването на референтните равнища на опазване.

3.   Когато е възможно, многогодишните планове обхващат риболовни дейности, експлоатиращи единични рибни запаси, или риболовни дейности, експлоатиращи комбинация от запаси, като надлежно се отчита взаимодействието между запасите и дейностите.

4.   Многогодишните планове се основават на подхода на предпазливост по отношение управлението на рибарството и отчитат по научно обоснован начин ограничеността на наличните данни и методи за оценка, както и всички количествено определени източници на несигурност.

Многогодишни планове

1.   Като приоритет се определят многогодишните планове, които предвиждат мерки за опазване с цел поддържане или възстановяване на рибни запаси над нивата, позволяващи максимален устойчив улов.

2.   Многогодишните планове предвиждат:

а)

базата за определяне на възможностите за риболов за съответните рибни запаси въз основа на предварително зададени референтни равнища на опазване;

б)

мерки, ефективно предотвратяват превишаването на референтните равнища на опазване;

.

3.   Когато е възможно, многогодишните планове обхващат риболовни дейности, експлоатиращи единични рибни запаси, или риболовни дейности, експлоатиращи комбинация от запаси, като надлежно се отчита взаимодействието между запасите и дейностите

4.   Многогодишните планове се основават на подхода на предпазливост по отношение управлението на рибарството и отчитат по научно обоснован начин ограничеността на наличните данни и методи за оценка, както и всички количествено определени източници на несигурност.

Изложение на мотивите

Регионалните консултативни съвети бяха създадени от Европейския съюз през 2004 г., за да внесат прозрачност в регионализирания подход на общата политика в областта на рибарството. Трябва да бъдат по-активно приобщени към процеса на вземане на решения, като бъдат поканени да изготвят становище относно многогодишните планове. По този начин многогодишните планове ще се приемат по-добре от работещите в тази област и ще се прилагат по-лесно.

В Споразумението от Йоханесбург от 2002 г. се признава, че за някои видове и запаси може да се окаже невъзможно да се постигне максимален устойчив улов до 2015 г. и с оглед на тази възможност бяха включени думите „където това е възможно“. ЕС не бива да се опитва да надхвърли международните си задължения. В многогодишните планове се установяват цели за прогресивно намаляване на изхвърления улов, които да се постигат посредством мерки, приети на регионално равнище. Тези мерки за намаляване следва да се основават на множество инструменти, които могат да бъдат предлагани от заинтересованите страни: селективност, управление на риболовните дейности в определени райони и периоди, въвеждане на квоти за улов на някои уязвими видове в определени райони. Заинтересованите страни следва да играят важна роля в това отношение чрез подсилени регионалните консултативни съвети (РКС). Многогодишните планове следва официално да отчитат предизвикателствата на защитените морски зони, тъй като в някои от тях се извършват значителни риболовни дейности. Освен това тези планове трябва да имат и екосистемно измерение, за да се гарантира опазване на рибните запаси.

Важно е да се уточни, че многогодишните планове трябва също така да предвиждат мерки за възстановяването на доброто екологично състояние. В отсъствие на такива мерки състоянието би могло да се влоши още, в ущърб на естествения продуктивен капацитет на морските екосистеми.

Доброто управление на защитените морски зони е една от целите на Конвенцията за опазване на биологичното разнообразие. Ето защо е съвсем нормално те да бъдат взети предвид в общата политика в областта на рибарството.

Изменение 15

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   Многогодишните планове предвиждат до 2015 г. да се извърши адаптиране на процента на смъртността от риболов по начин, позволяващ възстановяването и поддържането на запасите над нивата, позволяващи максимален устойчив улов.

2.   Когато не е възможно да се определи процентът на смъртността от риболов, който да възстановява и поддържа запасите над нивата, позволяващи максимален устойчив улов, многогодишните планове предвиждат предохранителни мерки с цел да се осигури сравнима степен на опазване на съответните запаси.

1.   Многогодишните планове предвиждат до 2015 г. да се извърши адаптиране на процента на смъртността от риболов по начин, позволяващ възстановяването и поддържането на запасите над нивата, позволяващи максимален устойчив улов.

2.   Когато не е възможно да се определи процентът на смъртността от риболов, който да възстановява и поддържа запасите над нивата, позволяващи максимален устойчив улов, многогодишните планове предвиждат предохранителни мерки с цел да се осигури сравнима степен на опазване на съответните запаси.

Изменение 16

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Съдържание на многогодишните планове

Многогодишните планове включват:

а)

обхвата, изразен в рибни запаси, риболовна зона и морска екосистема, за който се прилага многогодишният план;

б)

целите, които съответстват на посочените в членове 2 и 3;

в)

количествените цели, изразени по отношение на:

i)

процент на смъртност от риболов; и/или

ii)

биомаса на репродуктивния запас; и

iii)

стабилност на улова.

г)

конкретни срокове за постигане на количествените цели;

д)

технически мерки, включително мерки за премахване на нежелания улов;

е)

количествени показатели за периодично наблюдение и оценка на напредъка относно постигането на целите на многогодишния план;

ж)

конкретни мерки и цели за сладководния етап от жизнения цикъл на анадромните и катадромните видове;

з)

свеждане до минимум на въздействието на риболова върху екосистемите;

и)

предпазни клаузи и критерии за тяхното прилагане;

й)

всички други мерки, подходящи за постигане на целите на многогодишните планове.

Съдържание на многогодишните планове

Многогодишните планове включват:

а)

обхвата, изразен в рибни запаси, риболовна зона и морска екосистема, за който се прилага многогодишният план;

б)

целите, които съответстват на посочените в членове 2 и 3;

в)

количествените цели, изразени по отношение на:

i)

процент на смъртност от риболов; и/или

ii)

биомаса на репродуктивния запас; и

iii)

стабилност на улова.

г)

конкретни срокове за постигане на количествените цели;

д)

технически мерки, включително мерки за премахване на нежелания улов;

е)

количествени показатели за периодично наблюдение и оценка на напредъка относно постигането на целите на многогодишния план;

ж)

конкретни мерки и цели за сладководния етап от жизнения цикъл на анадромните и катадромните видове;

и)

свеждане до минимум на въздействието на риболова върху екосистемите;

й)

предпазни клаузи и критерии за тяхното прилагане;

к)

всички други мерки, подходящи за постигане на целите на многогодишните планове;

)

Изложение на мотивите

Необходими са мерки за мигриращите рибни запаси, за да се гарантират природното многообразие и устойчивото рибарство. В рамките на Общата политика на ЕС в областта на рибарството (ОПОР) следва да се разграничат анадромните рибни запаси, които мигрират срещу течението на реките, за да хвърлят хайвера си. ОПОР следва да направи разлика между принципите за опазването на анадромните рибни запаси и тези за останалите видове рибни запаси. Принципите, залегнали в основата на регулирането на риболова на мигриращи рибни запаси, следва да се прилагат в съответствие с член 66, раздел V от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, която урежда управлението на анадромните рибни запаси отделно от това на останалите рибни запаси.

Управлението на живи ресурси е динамичен процес и понякога е необходимо да се вземе бързо решение, което, предвид твърде бюрократичния и бавен характер на процедурата за съвместно вземане на решения, може да се окаже особено трудно, както личи от събития, наблюдавани в Балтийско и Северно море в миналото. Многогодишните планове включват клауза, в която се посочва, че планът подлежи на оценка след три до пет години. Липсва обаче официален механизъм за бързо реагиране при непредвидени ситуации, които изискват бърза намеса. Държавите членки следва да имат свободата да определят кога и какви действия следва да се предприемат в такива ситуации.

Изменение 17

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Задължение за разтоварване на сушата на целия улов

1.   Цялото количество от следните подлежащи на ограничение на улова рибни запаси, уловено в рамките на риболовни дейности във водите на Съюза или от риболовни кораби на Съюза извън неговите води, се качва и задържа на борда на риболовните кораби, записва се и се разтоварва на сушата, освен в случаите, когато се използва като жива стръв, в съответствие със следния график:

а)

най-късно от 1 януари 2014 г.:

скумрия, херинга, сафрид, северно путасу, капрова риба, хамсия, атлантическа аргентина, сардинела, мойва,

червен тон, риба меч, бял тон, дебел тон, други марлини;

б)

най-късно от 1 януари 2015 г.: треска, мерлуза, морски език;

в)

най-късно от 1 януари 2016 г.: пикша, меджид, мегрим, морски дявол, писия, морска щука, сайда, сребриста сайда, малоуста писия, калкан, средиземноморски калкан, синя молва, афанопус, гренадир, атлантически големоглав, гренландска камбала, менек, морски костур и запаси от дънни видове в Средиземно море.

2.   За рибните запаси, определени в параграф 1, се определят минимални референтни размери за опазване въз основа на най-добрите налични научни препоръки. Продажбата на улов от такива рибни запаси, който е под минималния референтен размер за опазване, се допуска само за смилане на рибни брашна или храна за домашни любимци.

3.   За риба, уловена при надхвърляне на определените възможности за риболов, се определят стандарти за предлагане на пазара в съответствие с член 27 от [Регламент относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури].

4.   Държавите членки гарантират, че риболовните кораби на Съюза под техен флаг разполагат с оборудване, позволяващо пълно документиране на всички риболовни и преработвателни дейности за целите на контрола на спазването на задължението целият улов да се разтоварва на сушата.

5.   Параграф 1 не засяга международните задължения.

6.   Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55, за да определи мерките, установени в параграф 1, за целите на спазването на международните задължения на Съюза.

1.    от следните подлежащи на ограничение на улова , уловени в рамките на риболовни дейности във водите на Съюза или от риболовни кораби на Съюза извън неговите води

а)

най-късно от 1 януари 2014 г.:

скумрия, херинга, сафрид, северно путасу, капрова риба, хамсия, атлантическа аргентина, сардинела, мойва,

червен тон, риба меч, бял тон, дебел тон, други марлини;

б)

най-късно от 1 януари 2015 г.: треска, мерлуза, морски език;

в)

най-късно от 1 януари 2016 г.: пикша, меджид, мегрим, морски дявол, писия, морска щука, сайда, сребриста сайда, малоуста писия, калкан, средиземноморски калкан, синя молва, афанопус, гренадир, атлантически големоглав, гренландска камбала, менек, морски костур и запаси от дънни видове в Средиземно море.

2.   За рибните запаси, определени в параграф 1, се определят минимални референтни размери за опазване въз основа на най-добрите налични научни препоръки. Продажбата на улов от такива рибни запаси, който е под минималния референтен размер за опазване, се допуска само за смилане на рибни брашна или храна за домашни любимци.

3.   За риба, уловена при надхвърляне на определените възможности за риболов, се определят стандарти за предлагане на пазара в съответствие с член 27 от [Регламент относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури].

4.   Държавите членки гарантират, че риболовните кораби на Съюза под техен флаг разполагат с оборудване, позволяващо пълно документиране на всички риболовни и преработвателни дейности за целите на контрола на спазването на .

5.   Параграф 1 не засяга международните задължения.

6.   Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55, за да определи мерките, установени в параграф 1, за целите на спазването на международните задължения на Съюза.

7.   

   

Изложение на мотивите

С изменението се предлага изготвяне на многогодишни планове за намаляване на изхвърления улов, но в разглеждания документ не се съдържа подобно предложение. Комисията предлага решение, което налага задължение за разтоварване на сушата на целия улов на търговски видове от определена дата. Действията за прилагане на решението на Комисията следва да бъдат определени от регионалните консултативни съвети или държавите членки в зависимост от ситуацията. Следователно може би не е подходящо да се говори за многогодишни планове, тъй като подобни планове би трябвало да бъдат доста по-дългосрочни.

Изхвърлянето на рибата обратно в морето е често срещана практика по множество различни причини. С разработването на риболовни практики и прилагането на технически решения, които да позволят по-голяма селективност на уредите, може да се намали количеството нежелан улов. Предметът на настоящото изменение е включен в политическите препоръки в началото на становището, където са изложени вижданията на КР; с оглед на това той също би следвало да се добави към измененията.

Изменение 18

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Възможности за риболов

1.   Възможностите за риболов, разпределени на държавите членки, осигуряват на всяка от тях относителна стабилност на риболовните дейности за всеки рибен запас или вид риболов. При разпределянето на нови възможности за риболов се вземат предвид интересите на всяка държава членка.

2.   Възможностите за риболов на прилов могат да бъдат запазени в рамките на общите възможности за риболов.

3.   Възможностите за риболов отговарят на количествено измеримите цели, сроковете и маржовете, определени в съответствие с член 9, параграф 2 и член 11, букви б), в) и з).

4.   След уведомяване на Комисията държавите членки могат да разменят изцяло или частично разпределените им възможности за риболов.

Възможности за риболов

1.   Възможностите за риболов, разпределени на държавите членки, осигуряват на всяка от тях относителна стабилност на риболовните дейности за всеки рибен запас или вид риболов. При разпределянето на нови възможности за риболов се вземат предвид интересите на всяка държава членка.

2.   Възможностите за риболов на прилов могат да бъдат запазени в рамките на общите възможности за риболов.

3.   Възможностите за риболов отговарят на количествено измеримите цели, сроковете и маржовете, определени в съответствие с член 9, параграф 2 и член 11, букви б), в) и з).

4.   След уведомяване на Комисията държавите членки могат да разменят изцяло или частично разпределените им възможности за риболов.

   

Изложение на мотивите

Добавянето на този нов параграф отразява действащия Регламент относно ОПОР. Решенията относно разпределението на възможностите за риболов би трябвало да останат в правомощията на държавите членки, тъй като разпределението на възможностите за риболов е най-важният инструмент за оказване на влияние върху структурата и резултатите в сектора на рибарството. Това са преференции, решения за които трябва да се вземат на равнище държава членка в съответствие с нейните социално-икономически приоритети.

Изменение 19

Член 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Мерки за опазване, приети в съответствие с многогодишни планове

1.   В рамките на многогодишен план, установен съгласно членове 9, 10 и 11, на държавите-членки може да бъде разрешено да приемат мерки в съответствие със същия многогодишен план, за да определят мерките за опазване, приложими към корабите под техен флаг, във връзка със запаси във водите на Съюза, за които са им били разпределени възможности за риболов.

2.   Държавите-членки гарантират, че мерките за опазване, приети съгласно параграф 1:

а)

са съвместими с целите, определени в членове 2 и 3;

б)

са съвместими с обхвата и целите на многогодишния план;

в)

водят до ефективно постигане на целите и количествено измеримите стойности, определени в многогодишния план; и

г)

не са по-малко строги от съществуващите изисквания в законодателството на Съюза

Мерки за опазване, приети в съответствие с многогодишни планове

1.   

   В рамките на многогодишен план, установен съгласно членове 9, 10 и 11, на държавите-членки може да бъде разрешено да приемат мерки в съответствие със същия многогодишен план, за да определят мерките за опазване, приложими към корабите под техен флаг, във връзка със запаси във водите на Съюза, за които са им били разпределени възможности за риболов.

   Държавите-членки гарантират, че мерките за опазване, приети съгласно параграф :

а)

са съвместими с целите, определени в членове 2 и 3;

б)

са съвместими с обхвата и целите на многогодишния план;

в)

водят до ефективно постигане на целите и количествено измеримите стойности, определени в многогодишния план; и

г)

не са по-малко строги от съществуващите изисквания в законодателството на Съюза.

Изложение на мотивите

Регионалните консултативни съвети бяха създадени от Европейския съюз през 2004 г., за да внесат прозрачност в регионализирания подход на общата политика в областта на рибарството. Трябва да бъдат по-активно приобщени към процеса на вземане на решения, като бъдат поканени да изготвят становище относно многогодишните планове. По този начин многогодишните планове ще се приемат по-добре от работещите в тази област и ще се прилагат по-лесно.

Изменение 20

Член 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Технически мерки

В рамка за технически мерки, установена в съответствие с член 14, на държавите-членки може да бъде разрешено да приемат мерки в съответствие с тази рамка, за да определят техническите мерки, приложими към кораби под техен флаг, във връзка със запаси в техните води, за които са им били разпределени възможности за риболов. Държавите-членки гарантират, че такива технически мерки:

а)

са съвместими с целите, определени в членове 2 и 3;

б)

са съвместими с целите, определени в мерките, приети в съответствие с член 14;

в)

водят до ефективно постигане на целите, заложени в мерките, приети в съответствие с член 14; и

г)

не са по-малко строги от съществуващите изисквания в законодателството на Съюза.

Технически мерки

В рамка за технически мерки, установена в съответствие с член 14 на държавите-членки може да бъде разрешено да приемат мерки в съответствие с тази рамка, за да определят техническите мерки, приложими към кораби под техен флаг, във връзка със запаси в техните води, за които са им били разпределени възможности за риболов. Държавите-членки гарантират, че такива технически мерки:

а)

са съвместими с целите, определени в членове 2 и 3;

б)

са съвместими с целите, определени в мерките, приети в съответствие с член 14;

в)

водят до ефективно постигане на целите, заложени в мерките, приети в съответствие с член 14; и

г)

не са по-малко строги от съществуващите изисквания в законодателството на Съюза.

Изложение на мотивите

Регионалните консултативни съвети бяха създадени от Европейския съюз през 2004 г., за да внесат прозрачност в регионализирания подход на общата политика в областта на рибарството. Трябва да бъдат по-активно приобщени към процеса на вземане на решения, като бъдат поканени да изготвят становище относно многогодишните планове. По този начин многогодишните планове ще се приемат по-добре от работещите в тази област и ще се прилагат по-лесно.

Изменение 21

Член 27, параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Не по-късно от 31 декември 2013 г. всяка държава членка създава система за прехвърляеми риболовни концесии за

а)

всички риболовни кораби с обща дължина 12 метра или повече; и

б)

всички риболовни кораби с обща дължина под 12 метра, извършващи риболов с теглени уреди.

сяка държава членка система за прехвърляеми риболовни концесии за

а)

всички риболовни кораби с обща дължина 12 метра или повече; и

б)

всички риболовни кораби с обща дължина под 12 метра, извършващи риболов .

Изложение на мотивите

Въвеждането на прехвърляеми риболовни концесии (ПРК) би трябвало да се насърчи, но това би трябвало да е правомощие на държавите членки, които да вземат решение, когато преценят, че е целесъобразно. Подобни ПРК се отнасят за регулирани запаси и се приема, че размерът на плавателния съд не е от значение за степента на експлоатация на такива запаси.

Изменение 22

Член 27, параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Държавите членки могат да включат в системата за прехвърляеми риболовни концесии риболовни кораби с обща дължина под 12 метра и използващи други видове уреди, различни от теглени, като уведомят Комисията за това.

Държавите членки могат да включат в системата за прехвърляеми риболовни концесии риболовни кораби с обща дължина под 12 метра и използващи други видове уреди, различни от теглени, като уведомят Комисията за това.

Изложение на мотивите

Не се отнася до текста на български език.

Изменение 23

Член 28, параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Разпределяне на прехвърляеми риболовни концесии

1.   Прехвърляемата риболовна концесия създава право да се използват индивидуалните възможности за риболов, разпределени в съответствие с член 29, параграф 1.

Разпределяне на прехвърляеми риболовни концесии

1.    риболовна концесия създава право да се използват индивидуалните възможности за риболов, разпределени в съответствие с член 29, параграф 1.

Изложение на мотивите

Приемането на система за прехвърляеми риболовни концесии не би трябвало да е задължително за държавите членки. Целесъобразно е текстът на следващите членове да се промени, за да отрази факта, че рамката за управление на ПРК се прилага само когато е била предпочетена тази възможност.

Изменение 24

Член 28, параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

държава-членка прехвърляеми риболовни концесии въз основа на прозрачни критерии за всеки запас или група от запаси, за които са определени възможности за риболов в съответствие с член 16, с изключение на възможностите за риболов, получени съгласно споразумения за устойчиво рибарство.

Изменение 25

Член 28, параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Разпределяне на прехвърляеми риболовни концесии

5.   Държавите членки могат да ограничат срока на валидност на прехвърляемите риболовни концесии за период от поне 15 години с цел преразпределяне на тези концесии. Когато държавите членки не са ограничили срока на валидност на прехвърляемите риболовни концесии, те могат да ги оттеглят с предизвестие от поне 15 години.

Разпределяне на прехвърляеми риболовни концесии

5.   Държавите членки могат да ограничат срока на валидност на прехвърляемите риболовни концесии.

Изложение на мотивите

Условията за прехвърлянето на риболовните концесии би трябвало да бъдат от правомощията на всяка държава членка. Латвия, както и редица други държави членки на Европейския съюз, вече разполагат със законодателство, което регулира риболовните концесии и тези разпоредби са ефикасни. Изграждането на нова система би имало като последица по-тежки бюрократични принуди, би изисквало допълнителни финансови средства и не би гарантирало непременно по-ефикасно действие отколкото съществуващият в момента механизъм.

Изменение 26

Член 28, параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

6.   Държавите членки могат да оттеглят прехвърляемите риболовни концесии с по-кратко предизвестие в случай на установено тежко нарушение, извършено от притежателя на концесиите. Такива оттегляния се извършват при пълно спазване на общата политика в областта на рибарството, принципа на пропорционалност и, когато е необходимо, с незабавен ефект.

6.   Държавите членки могат да оттеглят прехвърляемите риболовни концесии с по-кратко предизвестие в случай на установено тежко нарушение , извършено от притежателя на . Такива оттегляния се извършват при пълно спазване на общата политика в областта на рибарството, принципа на пропорционалност и, когато е необходимо, с незабавен ефект.

Изменение 27

Член 28, параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

7.   Независимо от разпоредбите на параграфи 5 и 6 държавите членки могат да оттеглят прехвърляемите риболовни концесии, които не са били използвани от риболовен кораб в продължение на три последователни години.

7.   Независимо от разпоредбите на параграфи 5 и 6 държавите членки могат да оттеглят прехвърляемите риболовни концесии, които не са били използвани от риболовен кораб в продължение на последователни години.

Изложение на мотивите

Предложеният период от три години е твърде дълъг и вече се превръща в предмет на спекулации. Трябва да има известна гъвкавост по отношение на продължителността, за да не се застраши стабилността на предприятията, които са в специфично положение.

Изменение 28

Член 28, параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

Създава се нов параграф:

   

Изменение 29

Член 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Разпределяне на индивидуални възможности за риболов

1.   Държавите-членки разпределят индивидуални възможности за риболов на притежатели на прехвърляеми риболовни концесии, както е посочено в член 28, въз основа на възможностите за риболов, предоставени на държавите-членки, или заложени в плановете за управление, приети от държавите-членки в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1967/2006.

2.   Държавите-членки определят възможностите за риболов, които въз основа на най-добрите налични научни препоръки могат да бъдат разпределени на риболовните кораби под техен флаг, за видовете, за които Съветът не е определил възможности за риболов.

3.   Риболовните кораби извършват риболовни дейности единствено когато притежават достатъчни индивидуални възможности за риболов за покриване на целия си потенциален улов.

4.   Държавите-членки могат да запазят до 5 % от възможностите за риболов. Те определят цели и прозрачни критерии за разпределянето на тези запазени възможности за риболов. Тези възможности за риболов могат да бъдат разпределяни единствено на отговарящи на условията титуляри на прехвърляеми риболовни концесии, както е посочено в член 28, параграф 4.

5.   При разпределяне на прехвърляемите риболовни концесии в съответствие с член 28 и при разпределяне на възможности за риболов в съответствие с параграф 1 от настоящия член съответната държава-членка може да предостави стимули за риболовните кораби да използват селективен риболовен уред, който да елиминира нежелания прилов в рамките на възможностите за риболов, предназначени за тази държава-членка.

6.   Държавите-членки могат да определят такси за използването на индивидуалните възможности за риболов, които да допринесат за разходите, свързани с управлението на рибарството.

Разпределяне на индивидуални възможности за риболов

1.   

2.   

3.   

4.   

.   При разпределяне на прехвърляемите риболовни концесии в съответствие с член 28 и при разпределяне на възможности за риболов в съответствие с параграф 1 от настоящия член съответната държава-членка може да предостави стимули за риболовните кораби да използват селективен риболовен уред, който да елиминира нежелания прилов в рамките на възможностите за риболов, предназначени за тази държава-членка.

.   Държавите-членки могат да определят такси за използването на индивидуалните възможности за риболов, които да допринесат за разходите, свързани с управлението на рибарството.

Изложение на мотивите

Разпределянето на възможностите за риболов следва да остане в правомощията на държавите членки.

Изменение 30

Член 31, параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Прехвърляне на прехвърляеми риболовни концесии

1.   Прехвърляемите риболовни концесии могат да се прехвърлят изцяло или частично в рамките на държавата-членка между отговарящите на условията титуляри на такива концесии.

2.   Държавата-членка може да разреши прехвърлянето на прехвърляеми риболовни концесии към и от други държави-членки.

3.   Държавите-членки могат да регулират прехвърлянето на прехвърляеми риболовни концесии, като предвидят условия за тяхното прехвърляне въз основа на прозрачни и обективни критерии.

Прехвърляне на прехвърляеми риболовни концесии

1.    концесии могат да се прехвърлят изцяло или частично в рамките на държавата-членка между отговарящите на условията титуляри на такива концесии.

2.   .

.   Държавите-членки могат да регулират прехвърлянето на прехвърляеми риболовни концесии, като предвидят условия за тяхното прехвърляне въз основа на прозрачни и обективни критерии.

Изложение на мотивите

Системата за прехвърляеми риболовни концесии не бива да бъде задължителна за държавите членки. Рамката за управлението на ПРК се прилага само когато е избрано да се въведе такава система.

Прехвърляемите риболовни концесии могат да бъдат прехвърляни в рамките на държава членка, но по причини, свързани със запазване на относителната стабилност, потвърдена в член 16, параграф 1. Не изглежда допустимо да се разреши прехвърлянето на концесии, в противен случай се отказваме от общия неоспорим принцип на относителна стабилност.

Изменение 31

Член 32, параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Отдаване под наем на индивидуални възможности за риболов

1.   Индивидуалните възможности за риболов могат да бъдат изцяло или частично отдавани под наем в рамките на една държава-членка.

2.   Държава-членка може да разреши отдаването под наем на индивидуални възможности за риболов към и от други държави-членки.

Отдаване под наем на индивидуални възможности за риболов

1.   Индивидуалните възможности за риболов могат да бъдат изцяло или частично отдавани под наем в рамките на една държава-членка.

   

Изложение на мотивите

Прехвърляемите риболовни концесии могат да бъдат отдавани под наем в рамките на държава членка, но по причини, свързани със запазване на относителната стабилност, потвърдена в член 16, параграф 1. Не изглежда допустимо да се разреши отдаването под наем на концесии, в противен случай се отказваме от общия неоспорим принцип на относителна стабилност.

Изменение 32

Член 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   Всеки флот на държава членка спазва пределните граници на риболовния капацитет, посочени в приложение II.

2.   Държавите членки могат да поискат от Комисията да изключи риболовните кораби, които са включени в система за прехвърляеми риболовни концесии, създадена съгласно член 27, от установените в съответствие с параграф 1 пределни граници на риболовния капацитет. В този случай пределните граници на риболовния капацитет се преизчисляват, за да се вземат предвид риболовните кораби, които не са включени в система за прехвърляеми риболовни концесии.

3.   Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55 относно преизчисляването на пределните граници на риболовния капацитет по параграфи 1 и 2.

1.   Всеки флот на държава членка спазва пределните граници на риболовния капацитет, посочени в приложение II. .

2.   Държавите членки могат да поискат от Комисията да изключи риболовните кораби, които са включени в система за прехвърляеми риболовни концесии, създадена съгласно член 27, от установените в съответствие с параграф 1 пределни граници на риболовния капацитет. В този случай пределните граници на риболовния капацитет се преизчисляват, за да се вземат предвид риболовните кораби, които не са включени в система за прехвърляеми риболовни концесии.

3.   Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55 относно преизчисляването на пределните граници на риболовния капацитет по параграфи 1 и 2.

Изложение на мотивите

Флотите на най-отдалечените региони се отличават най-вече с дребномащабните плавателни съдове, използвани за крайбрежен риболов, с непромишления характер на риболовната дейност и с несигурността на доходите от нея. Новите референтни равнища, определени въз основа на състоянието на флота към 31 декември 2010 г., ще имат катастрофален ефект върху жизнеспособността на риболова в най-отдалечените региони.

Изменение 33

Член 53

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Задачи на консултативните съвети

1.   Консултативните съвети могат:

а)

да отправят до Комисията или до съответната държава-членка препоръки и предложения по въпроси, свързани с управлението на рибарството и аквакултурата;

б)

да уведомяват Комисията и държавите-членки за проблеми, свързани с управлението на рибарството и аквакултурата в тяхната зона на компетентност;

в)

да подпомагат, в тясно сътрудничество с научните среди, събирането, доставянето и анализа на данните, необходими за разработването на мерки за опазване.

2.   В рамките на разумен срок от време Комисията и, когато е приложимо, заинтересованата държава-членка дават отговор на всяка препоръка, предложение или информация, получени съгласно параграф 1.

Задачи на консултативните съвети

1.   Консултативните съвети :

отправят до Комисията или до съответната държава-членка препоръки и предложения по въпроси, свързани с управлението на рибарството и аквакултурата;

)

уведомяват Комисията и държавите-членки за проблеми, свързани с управлението на рибарството и аквакултурата в тяхната зона на компетентност;

)

подпомагат, в тясно сътрудничество с научните среди, събирането, доставянето и анализа на данните, необходими за разработването на мерки за опазване.

2.   В рамките на разумен срок от време Комисията и, когато е приложимо, заинтересованата държава-членка дават отговор на всяка препоръка, предложение или информация, получени съгласно параграф 1.

Изложение на мотивите

Трябва да се насърчи изграждането на децентрализирано управление, което би трябвало да се въведе при изготвянето на правилата на общата политика в областта на рибарството чрез засилване на регионалното равнище, едновременно на етапа на изготвяне на стандартите и основно на етапа на изпълнение. Регионалните консултативни съвети (РКС) би трябвало да имат главна роля в рамките на това децентрализирано управление (засилено правомощие за предложения, съобразяване по-голяма степен с техните становища), което предполага по-сериозно участие на държавите и на различните заинтересовани страни в техните дейности. РКС, които така ще станат по-легитимни, ще са подходяща рамка за обсъждане, прилагайки подход съгласно риболовната дейност, и ще могат да осъществяват научно наблюдение, съответстващо на регионалните предизвикателства. РКС ще трябва да бъдат подпомагани с финансовите средства, предвидени в регламента за ЕФМДР. Съставът на РКС ще бъде разширен и ще включва представители на държавите членки и съответните научни институти. В рамките на новата схема становище на РКС, разширен с представители на държавите членки и на всички заинтересовани страни, би било прието с консенсус. Накрая Комисията ще представи на законодателя едно ново предложение, съобразено с изразените мнения. При необходимост РКС ще могат да правят предложения за регулаторни актове на Комисията.

Изменение 34

Член 54

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Състав, функциониране и финансиране на консултативните съвети

1.   Консултативните съвети се състоят от организации, представляващи риболовните оператори и други групи по интереси, засегнати от общата политика в областта на рибарството.

2.   Всеки консултативен съвет се състои от общо събрание и изпълнителен комитет и приема мерките, необходими за неговата организация, както и за гарантиране на прозрачност и отчитане на всички изразени становища.

3.   Консултативните съвети могат да кандидатстват за финансова помощ от Съюза в качеството си на органи, преследващи цел от общ европейски интерес.

4.   Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55 относно състава и функционирането на консултативните съвети.

Състав, функциониране и финансиране на консултативните съвети

1.   Консултативните съвети се състоят , организации, представляващи риболовните оператори, и други групи по интереси, засегнати от общата политика в областта на рибарството.

2.   Всеки консултативен съвет се състои от общо събрание и изпълнителен комитет и приема мерките, необходими за неговата организация, както и за гарантиране на прозрачност и отчитане на всички изразени становища.

3.   Консултативните съвети могат да кандидатстват за финансова помощ от Съюза в качеството си на органи, преследващи цел от общ европейски интерес.

4.   Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 55 относно състава и функционирането на консултативните съвети.

Изложение на мотивите

За да бъдат по-ефикасни и легитимни, регионалните консултативни съвети трябва да включват представители на държавите членки и на подходящи научни институти, което ще даде възможност за по-ползотворни обсъждания, полезни за регионалните проблеми на риболовните дейности.

COM(2011) 416 final

Изменение 35

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

б)

използване по най-добър начин на нежелан улов от запаси за търговски цели чрез:

използване на разтоварени на сушата продукти, които не отговарят на минималните размери за предлагане на пазара, посочени в член 39, параграф 2, буква а), за цели, различни от консумация от човека;

предлагане на пазара на разтоварени на сушата продукти, които отговарят на минималните размери за предлагане на пазара, посочени в член 39, параграф 2, буква а);

безвъзмездна дистрибуция на разтоварени на сушата продукти за филантропични или благотворителни цели

б)

използване по най-добър начин на нежелан улов от запаси за търговски цели чрез:

използване на разтоварени на сушата продукти, които не отговарят на минималните размери за предлагане на пазара, посочени в член 39, параграф 2, буква а), за цели, различни от консумация от човека;

предлагане на пазара на разтоварени на сушата продукти, които отговарят на минималните размери за предлагане на пазара, посочени в член 39, параграф 2, буква а);

безвъзмездн на разтоварени на сушата продукти за филантропични или благотворителни цели.

Изложение на мотивите

Има огромна разлика между безплатната дистрибуция (при която разходите се поемат от организацията производител) и свободния достъп (при който разходите могат да се поемат от организацията производител или от получателя).

Брюксел, 4 май 2012 г.

Председател на Комитета на регионите

Mercedes BRESSO


(1)  ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 274, 25.9.1986 г., стр. 1.


Top