EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/175/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6616 — Lion Capital/Alain Afflelou Group) — Дело кандидат за опростена процедура текст от значение за ЕИП

OJ C 175, 19.6.2012, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 175/33


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6616 — Lion Capital/Alain Afflelou Group)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 175/12

1.

На 11 юни 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Lion/Seneca France 2 („LF2“, Франция), под крайния контрол на Lion Capital LLP („Lion Capital“, Обединеното кралство), придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията самостоятелен контрол над цялото 3 AB Optique Developpement („3ABOD“, France), посредством покупка на ценни книжа.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Lion Capital: управлява частни капиталови инвестиции, съсредоточени в дружества, занимаващи се с производство и/или продажби на маркови потребителски стоки,

за предприятие 3ABOD: крайно предприятие-майка на Alain Afflelou Group, която развива дейност в разпространението на оптични продукти чрез национална и международна мрежа, съставена както от собствени, така и от франчайзингови търговски обекти за търговия на дребно.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6616 — Lion Capital/Alain Afflelou Group, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


Top