EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/175/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6631 — Permira Europe III/Telepizza) — Дело кандидат за опростена процедура текст от значение за ЕИП

OJ C 175, 19.6.2012, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 175/31


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6631 — Permira Europe III/Telepizza)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 175/10

1.

На 11 юни 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Permira Europe III Fund („PE III“) (Обединеното кралство) под контрола на предприятие Permira Holdings Limited придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие Telepizza, SA („Telepizza“, Испания) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие PE III: фонд за частни капиталови инвестиции,

за предприятие Telepizza: дейност в областта на ресторантьорството в Испания, Португалия и Полша; понастоящем под съвместния контрол на PE III и Carbal, SA.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6631 — Permira Europe III/Telepizza, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


Top