EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0032

Становище на Европейската централна банка от 25 април 2012 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски фондове за социално предприемачество (CON/2012/32)

OJ C 175, 19.6.2012, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 175/11


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 25 април 2012 година

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски фондове за социално предприемачество

(CON/2012/32)

2012/C 175/05

Въведение и правно основание

На 20 януари 2012 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал (1) (наричан по-долу „предложеният регламент за европейски фондове за рисков капитал“) и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски фондове за социално предприемачество (2) (наричан по-долу „предложеният регламент за ЕФСП“) (наричани по-долу заедно „предложените регламенти“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище относно предложените регламенти на основание членове 127, параграф 4 и 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложените регламенти съдържат разпоредби, отнасящи се до интеграцията на европейските финансови пазари и оказващи влияние върху приноса на Европейската система на централните банки за гладкото провеждане на политики от компетентните органи по отношение на пруденциалния надзор върху кредитните институции и стабилността на финансовата система, съгласно член 127, параграф 5 от Договора. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

1.

Предложеният регламент за европейски фондове за рисков капитал цели преодоляване на недостига във финансирането, който европейските малки и средни предприятия (МСП) срещат в стартовите си фази. Тъй като голяма част от финансирането на тези предприятия произхожда от малки фондове, със среден размер от 60 милиона евро в управлявани активи, регламентът цели да подобри способността за набиране на капитал в целия ЕС. Той създава специални европейски фондове за рисков капитал с общи характеристики под единна регулаторна рамка. Това би довело до сигурност и прозрачност спрямо всички заинтересовани страни, включително инвеститори, регулатори и предприятия, отговарящи на изискванията за инвестиции. Въвеждането на паспорт за единния пазар, чрез който фонд, регистриран в една държава-членка, може да търгува дялове и акции в други държави-членки, би намалило административната тежест и ограничило регулаторните бариери.

2.

Тази рамка е допълнена от предложения регламент за ЕФСП, който цели да стимулира финансирането на социално предприемачество чрез създаването на нова категория европейски фондове за социално предприемачество (наричани по-долу „ЕФСП“). Това би помогнало на инвеститорите да идентифицират и сравняват фондове, инвестиращи в социално предприемачество, и разширява възможностите за търгуване на тези фондове с международни инвеститори.

3.

Стратегията „Европа 2020“ (3) повторно заяви необходимостта от участие в насочени регулаторни действия за подобряване на достъпа до финансиране на МСП, по-специално чрез разглеждане на бариерите, които пречат на потока от финансиране чрез рисков капитал посредством средства на специализирани инвестиционни фондове. Европейският съвет одобри този подход, като призова за отстраняването на оставащите регулаторни пречки пред трансграничните потоци на рисков капитал (4). В резултат на това, Комисията обяви през април 2011 г. инициатива, която да осигури, че фондове за рисков капитал, установени в която и да е държава-членка, могат да набират капитал в целия ЕС (5).

4.

ЕЦБ вече е отбелязвала трудностите, наскоро срещнати от много МСП, за достъп до финансиране, по-големи отколкото за големи предприятия, особено във времена на пазарно напрежение (6). При улесняване на достъпа до финансиране за бързо разширяващи се МСП и рационализиране на приложимите регулаторни изисквания, ЕЦБ вярва, че предложените нови режими биха допринесли значително за развитието на иновативна и устойчива икономика. Преодоляване на фрагментацията във финансирането за иновативни и социално-фокусирани МСП и насърчаване на възникването на интегриран и гладък финансов пазар в целия ЕС, което би окуражило и улеснило трансграничните инвестиции в тези сектори, са решаващи за успешното и навременно осъществяване на стратегията „Европа 2020“.

5.

Поради това, ЕЦБ приветства предложените регламенти, които ще въведат еднакви изисквания за фондове, опериращи по единно, европейско обозначаване, и идентична по същество регулаторна рамка, при осигуряване на адекватен надзор. В това отношение ЕЦБ отбелязва няколко характеристики, които биха допринесли за постигане на подходяща и балансирана регулаторна рамка: доброволното естество на режима (7), трансграничният процес на уведомяване между компетентните органи (8), правилата, уреждащи поведението на допустим управител и изискванията за оповестяване (9), както и разпоредбите, създадени да осигурят ефективен надзор на използването на паспорта (10).

Специфични забележки

6.

ЕЦБ подкрепя целта на Комисията да осигури съгласуваност на предложените регламенти със съществуващия режим за лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, съгласно Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (11). В това отношение ЕЦБ приветства препратката в предложените регламенти към прага в Директива 2011/61/ЕС (12), която въвежда граница от 500 милиона евро за капиталови фондове, които биха отграничили режимите на европейските фондове за рисков капитал и ЕФСП от рамката, създадена с Директива 2011/61/ЕС.

7.

ЕЦБ отбелязва, че горният праг цели да разграничи управителите на алтернативни инвестиционни фондове с дейности, които биха могли да имат „значителни последици за финансовата стабилност“ от тези, които е малко вероятно да направят това, както и че предложените режими ще се прилагат за системно маловажни фондове (13).

8.

Обхватът на предложените регламенти е също поставен под условието на изискването всички допустими фондове за рисков капитал и фондове за социално предприемачество да не използват ливъридж, за да се осигури, че допустимите фондове не допринасят за развитието на системни рискове и че се съсредоточават върху подкрепата на предприятия, допустими да бъдат част от портфейла им (14). Следователно, докато концепцията за ливъридж е основна за бизнес модела, прилаган от много управители на алтернативни инвестиционни фондове (15), ЕЦБ счита за подходящо изрично да се посочи изключването на всеки възможен ливъридж в случая на предложените режими за европейски фондове за рисков капитал и ЕФСП (16).

Когато ЕЦБ препоръчва изменения на предложения регламент, в приложението са представени конкретните предложения за изменения с обяснителен текст към тях.

Съставено във Франкфурт на Майн на 25 април 2012 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 860 окончателен.

(2)  COM(2011) 862 окончателен.

(3)  Съобщение на Комисията относно „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, COM(2010) 2020 окончателен.

(4)  Заключения на Европейския съвет, 4 февруари 2011 г., параграф 22.

(5)  Съобщение на Комисията относно „Акт за единния пазар — Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието — Заедно за нов тип икономически растеж“, COM(2011) 206 окончателен, по-специално точка 2.1.

(6)  Становище CON/2012/21 на ЕЦБ от 22 март 2012 г. относно: i) предложение за директива относно пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; ii) предложение за регламент относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на регламента [EMIR] за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции; iii) предложение за директива относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара и iv) предложение за регламент относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба), параграф 8. Все още непубликувано в Официален вестник. Версията на английски език е достъпна на уебсайта на ЕЦБ: http://www.ecb.europa.eu

(7)  Член 4 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал и член 4 от предложения регламент за ЕФСП.

(8)  Член 15 и член 20, параграф 3 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал и член 16 и член 21, параграф 3 от предложения регламент за ЕФСП.

(9)  Членове 7 до 12 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал и членове 7 до 13 от предложения регламент за ЕФСП.

(10)  Членове 13 до 22 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал и членове 14 до 23 от предложения регламент за ЕФСП.

(11)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1. Работен документ на службите на Комисията — Оценка на въздействието, съпровождаща предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал, SEC(2011) 1515, стр. 37.

(12)  Член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2011/61/ЕС.

(13)  Съображение 17 от Директива 2011/61/ЕС.

(14)  Съображение 13 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал и съображение 13 от предложения регламент за ЕФСП.

(15)  Параграф 11 от Становище CON/2009/81 на ЕЦБ от 16 октомври 2009 г. относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на Директива 2004/39/ЕО и Директива 2009/…/ЕО (ОВ С 272, 13.11.2009 г., стр. 1).

(16)  Член 5, параграф 2 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал и член 5, параграф 2 от предложения регламент за ЕФСП.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения  (1)

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (2)

Изменение 1

Член 5, параграф 2 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал

„2.   Управителят на фонд за рисков капитал не привлича заемни средства, не емитира дългови инструменти, не предоставя гаранции на равнище допустим фонд за рисков капитал, нито прибягва на посоченото равнище до метод, който би увеличил експозицията на фонда — независимо дали посредством заемането на парични средства или ценни книжа, поемането на позиции в деривативи или по друг начин.“

„2.   Управителят на фонд за рисков капитал не привлича заемни средства, не емитира дългови инструменти, не предоставя гаранции на равнище допустим фонд за рисков капитал, нито прибягва на посоченото равнище до метод, който би увеличил експозицията на фонда — независимо дали посредством заемането на парични средства или ценни книжа, поемането на договори за деривативи или по друг начин.“

Обяснение

Поемането на позиции в деривативи може също да служи за целите на хеджиране, в който случай то би ограничило рисковата експозиция, отколкото да я увеличи. Така, освен че ЕЦБ отбелязва, че предложеният текст е извлечен от съответното определение на член 4, параграф 1, буква х) от Директива 2011/61/ЕС, тя предлага замяната на термина „позиции в деривативи“ с „договори за деривативи“ в съответствие с текста в други приети или предложени финансови законодателни актове на ЕС, например Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение  (3), Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета  (4) и предложения за регламенти на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции  (5) и относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници  (6).

Изменение 2

Член 6 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал

„Контрагентите на търгуваните от управителите на фонд за рисков капитал дялове и акции на допустими фондове за рисков капитал са само инвеститорите, които се приемат за професионални клиенти в съответствие с раздел I от приложение II към Директива 2004/39/ЕО или които при поискване могат да бъдат третирани като такива в съответствие с раздел II от приложение II към Директива 2004/39/ЕО, или други инвеститори, когато:“

„Контрагентите на търгуваните от управителите на фонд за рисков капитал дялове и акции на допустими фондове за рисков капитал са само инвеститорите, които се приемат за професионални клиенти в съответствие с раздел I от приложение II към Директива 2004/39/ЕО, освен ако те са третирани, при поискване, като непрофесионални клиенти, или които при поискване могат да бъдат третирани като професионални клиенти в съответствие с раздел II от приложение II към Директива 2004/39/ЕО, или други инвеститори, когато всички изброени по-долу условия са изпълнени:“

Обяснение

Член 6 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал препраща към „професионални клиенти в съответствие с раздел I от приложение II към Директива 2004/39/ЕО“. Не е ясно кой режим би бил приложим за професионални клиенти, които са третирани, при поискване, като непрофесионални клиенти, съгласно същата разпоредба. За да се избегне объркване, предложеното изменение ще приведе в съответствие концепцията за „професионални клиенти“ в предложения регламент с определението в приложение II към Директива 2004/39/ЕО.

Нещо повече, регламентът позволява търгуването на европейски фондове за рисков капитал с други инвеститори, които трябва да „разполагат със знанията, опита и капацитета да поемат рисковете, свързани с тези фондове“  (7). Докато ЕЦБ счита, че тези критерии предлагат необходимата защита за инвеститори, тя предлага да се гарантира, че те всички ще станат задължителни.

Изменение 3

Член 10а от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал (нов)

Няма съществуващ текст

„Член 10а

Депозитар

1.   За всеки европейски фонд за рисков капитал, който управлява, управителят на фонда за рисков капитал осигурява, че е определен единствен депозитар, съгласно този член.

2.   Депозитарът е институция, както е определена в член 21 от Директива 2011/61/ЕС.

3.   За да се осигури съгласувано прилагане на параграф 1, ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, за да определи условията за изпълнение на функцията на депозитар на европейски фонд за рисков капитал. ЕОЦКП представя проектите на регулаторни технически стандарти на Комисията в рамките на шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент. В съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Комисията се делегират правомощия да приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея.

Обяснение

За да засили защитата на инвеститорите, ЕЦБ предлага специално да се предвиди определянето на депозитар, в съответствие с рамката, приета в Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)  (8) и Директива 2011/61/ЕС  (9). Опростената схема, предложена тук обаче, цели да гарантира, че всички произтичащи задължения са пропорционални на естеството и размера на фондовете.

Изменение 4

Член 21, параграф 1 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал

„1.   Компетентните органи и ЕОЦКП си сътрудничат винаги, когато това е необходимо с оглед изпълняване на съответните им задължения по силата на настоящия регламент.“

„1.   Компетентните органи и ЕОЦКП си сътрудничат винаги, когато това е необходимо с оглед изпълняване на съответните им задължения по силата на настоящия регламент и, както е подходящо, с Европейския съвет за системен риск.“

Обяснение

ЕЦБ предлага, за да бъде в съответствие с член 50 от Директива 2011/61/ЕС, сътрудничеството между ЕОЦКП и компетентните органи също да включва и ЕССР, както е подходящо.

Изменение 5

Член 22, параграф 2 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал

„2.   Компетентните органи на държавите-членки или ЕОЦКП не биват възпрепятствани да обменят информация в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент или на друго право на Съюза, приложимо към управителите на фондовете за рисков капитал и допустимите фондове за рисков капитал.“

„2.   Компетентните органи на държавите-членки или ЕОЦКП не биват възпрепятствани да обменят информация в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент или на друго право на Съюза, приложимо към управителите на фондовете за рисков капитал и допустимите фондове за рисков капитал, когато е необходимо за целта на изпълнение на техните задължения, съгласно настоящия регламент или за изпълнение на техните правомощия, съгласно настоящия регламент или съгласно националното законодателство. Компетентните органи съобщават информация на централните банки, включително Европейската централна банка, и на Европейския съвет за системен риск, когато тази информация е относима към изпълнението на техните задачи.

Обяснение

Това ще осигури че централните банки, включително ЕЦБ, както и ЕССР, получават по подходящ начин информация относима към изпълнението на техните задачи.


(1)  Измененията на предложения регламент за европейските фондове за рисков капитал се прилагат, с необходимите промени, за еквивалентните разпоредби на предложения регламент за ЕФСП.

(2)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(3)  Член 1, букви б) и в) и член 2, параграф 1, буква б), точка iii) (ОВ L 86, 24.3.2012 г., стр. 24).

(4)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1. Член 2, параграф 1, точка i) и член 4, параграф 1.

(5)  COM(2010) 484 окончателен. Член 1, параграф 1.

(6)  COM(2011) 452 окончателен. Членове 211, параграф 1, 240, параграф 3, 250, параграф 1, буква г), 256, параграф 1, 273, параграф 4, 321, параграфи 1 и 2 и 335, параграф 4.

(7)  Съображение 14 от предложения регламент за европейски фондове за рисков капитал.

(8)  ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32. Членове 22 до 26 и 32 до 36.

(9)  Член 21.


Top