EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/136/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6569 — Lecta/Polyedra) — Дело кандидат за опростена процедура текст от значение за ЕИП

OJ C 136, 11.5.2012, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 136/12


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6569 — Lecta/Polyedra)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 136/09

1.

На 30 април 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Lecta SA („Lecta“) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията самостоятелен контрол над предприятия Polyedra SpA и Polyedra AG (заедно „Polyedra“) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

предприятие Lecta: с дейност предимно в производството на фина хартия с покритие и в по-малка степен — в производството на специална хартия и в търговията с хартия,

предприятие Polyedra: с дейност в областта на търговията с хартия.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6569 — Lecta/Polyedra, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


Top