EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/136/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6511 — Solvay/Air Liquide/JV) — Дело кандидат за опростена процедура текст от значение за ЕИП

OJ C 136, 11.5.2012, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 136/10


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6511 — Solvay/Air Liquide/JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 136/07

1.

На 2 май 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Solvay SA („Solvay“, Белгия) и Air Liquide International („Air Liquide“, Франция) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие („JV“, Белгия) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

Solvay е дружество майка на група дружества с дейност в международен мащаб в областта на изследването, разработката, производството, маркетинга и продажбата на химикали и пластмаси,

Air Liquide се занимава с производство и доставка на промишлени газове и доставка на свързани с тях услуги за различни отрасли,

JV ще финансира, изгражда, експлоатира и обслужва производствени съоръжения за Флуор газ, разположени на или в близост до местонахождението на клиента, за доставка на F2 по тръбопроводи до клиенти в секторите на фотоволтаичните продукти и плоските екрани, намиращи се предимно в Азия.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6511 — Solvay/Air Liquide/JV, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


Top