EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2010/038/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5700 — Lloyds TSB Development Capital/PCH) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП

OJ C 38, 16.2.2010, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/6


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5700 — Lloyds TSB Development Capital/PCH)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 38/06

1.

На 5 февруари 2010 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Lloyds TSB Development Capital Ltd („LDC“, Обединено кралство), принадлежащо на Lloyds Banking Group plc, придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на ЕО за сливанията контрол над цялото предприятие Petrochem Carless Holdings Ltd („PCH“, Обединено кралство) посредством покупка на акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие LDC: частни капиталови инвестиции, с портфолио от дружества сред широк набор от пазарни сектори в Обединеното кралство,

за предприятие PCH: рафиниране и доставка на висококачествени специални хидрокарбонати, усъвършенствани течности за автомобили и специални химикали.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.5700 — Lloyds TSB Development Capital/PCH, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).


Top