EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AR0110

Становище на Комитета на регионите относно Ограничаване на глобалното изменение на климата до 2 градуса целзий и Включването на авиацията в системата за търговия с емисии

OJ C 305, 15.12.2007, p. 15–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 305/15


Становище на Комитета на регионите относно „Ограничаване на глобалното изменение на климата до 2 градуса целзий“ и „Включването на авиацията в системата за търговия с емисии“

(2007/C 305/04)

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

настоятелно приканва Комисията да увеличи усилията си на най-високо политическо ниво за укрепване на международната коалиция срещу изменението на климата, тъй като решение на проблема с изменението на климата може да бъде намерено единствено с участието на всички (големи) страни;

е на мнение, че държавите-членки, които имат ограничени възможности за производство на енергия от възобновяеми източници, следва да разполагат с възможност да постигнат целта си за възобновяема енергия чрез търговия или в рамките на система за зелени сертификати в целия ЕС, или чрез двустранни контакти с други страни, които имат по-голямо предлагане на възобновяема енергия. Целта е да се намалят цялостните разходи за постигане на целите за възобновяема енергия;

препоръчва да се предоставят допълнителни ресурси и предприемат по-нататъшни мерки, заедно с използването на европейските структурни фондове, като полезно средство за подпомагане на политиката на адаптиране към изменението на климата и на мерките, насочени към смекчаването му, като икономии на енергия и възобновяеми енергийни източници, за да се намалят емисиите на парникови газове;

подчертава важността на регионалната гъвкавост за постигане на целите за ефективност и възобновяема енергия, като се има предвид, че регионалната гъвкавост намалява общата стойност на политиката в областта на климата. Тези цели, обаче, следва да са задължителни на ниво ЕС;

изразява съгласие с Комисията, че авиацията трябва да бъде включена в ЕСТЕ, тъй като промишлеността е бързо нарастващ източник на парникови газове и настоятелно приканва Комисията да вземе под внимание цялото въздействие, което оказва тази промишленост върху изменението на климата;

ще насърчава развитието на постоянна мрежа от амбициозни местни и регионални власти, които имат желание да задълбочат информационния обмен и да създадат платформа за развитието на нови идеи за смекчаване на последиците от емисиите на парникови газове по икономически ефективен начин.

Отправни документи

Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно Ограничаване на глобалното изменение на климата до 2 градуса Целзий — Пътят до 2020 година и след това

COM(2007) 2 окончателен

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационни дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парников газ в рамките на Общността

COM(2006) 818 окончателен — 2006/0304 (COD)

Докладчик

:

Г-жа Lenie DWARSHUIS — VAN DE BEEK, член на Изпълнителния съвет на провинция Южна Холандия (NL/АЛДЕ)

Политически препоръки

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

1.

смята, че добрата околна среда е фундаментално условие за дейността на човека и поради това е убеден, че нейното опазване е от ключово значение за благосъстоянието на човека;

2.

е убеден, че за икономическото развитие една добре разработена политика по околната среда и в областта на климата е във всеки случай полезна.

По отношение на оценката на заплахата от изменението на климата

3.

е на мнение, че заплахата от настъпателно изменение на климата, причинено от емисиите на парникови газове, е належащ проблем, с чието решаване следва да се заеме на първо място сегашното поколение с непоколебима решителност;

4.

изразява съгласие с оценката, че изменението на климата ще има значително въздействие върху благосъстоянието на човека, като причинява например жертви на високотемпературен стрес, здравословни проблеми, вреди на биологичното разнообразие, намалена селскостопанска производителност в редица региони, намалени възможности в туризма и щети, причинени от покачването на морското равнище и екстремни метеорологични условия, които могат да предизвикат масивна миграция, по причини свързани с околната среда, към най-близките развити региони;

5.

е убеден, че политиката в областта на климата ще има многобройни положителни странични ефекти, тъй като ще подобри и качеството на въздуха (поради по-ниски емисии на SO2, PM и NOx), сигурността на енергийните доставки (поради намалена зависимост от внос на изкопаеми горива) и почвеното плодородие (поради намалена загуба на органични вещества);

6.

изразява пълно съгласие с Комисията, че разходите за мерки по политиките, които имат за цел намаляване на изменението на климата, ще бъдат значително по-ниски от прогнозните разходи от изменението на климата и следователно политиката в областта на климата е високоефективна;

7.

подкрепя заявеното в Протокола от Киото относно значението на селскостопанските земи като резервоар за въглероден двуокис. Увеличаването на съдържанието на органичен въглерод и натрупването на органични вещества в почвите допринасят значително за подобряване на въглеродния баланс на съответните страни. Чрез ориентираното към опазване на почвите управление на земята може да се намалят и емисиите на други вредни за климата газове като райски газ, метан и други. Тук не става дума само за запазване на капацитета за натрупване, но най-вече за неговото използване. Почвата трябва да изпълнява своята функция на резервоар за въглерод, за да окаже положително влияние върху въглеродния баланс, наред с други преимущества като увеличението на плодородието на почвите и подобряването на капацитета за задържане на вода. Използването на компост като част от управлението на земята и регионалното възстановяване на органичните вещества чрез компостиране и остатъците от селскостопански реколти са важни цели при подобряването на въглеродния баланс.

По отношение на международното измерение на политиката в областта на климата

8.

настоятелно приканва Комисията да увеличи усилията си на най-високо политическо ниво за укрепване на международната коалиция срещу изменението на климата, тъй като решение на проблема с изменението на климата може да бъде намерено единствено с участието на всички (големи) страни;

9.

призовава Комисията да изработи пътна карта, включваща значими инициативи за преодоляване на изменението на климата, както и ясна стратегия за включване на местните и регионални власти, които да бъдат готови за представяне преди откриването на срещата на високо равнище на ООН по изменението на климата в гр. Копенхаген през 2009 г.

По отношение на регионалното измерение на изменението на климата, както и политиката в областта на климата

10.

признава, че отделните европейски региони са уязвими спрямо изменението на климата в различна степен, предимно поради различия в природните условия и гъстотата на населението;

11.

отчита също така, че в регионите се наблюдават големи различия по отношение на наличието на икономически ефективни варианти за намаляване на емисиите на парникови газове, преди всичко поради разлики в природните условия и икономическата структура;

12.

ето защо изразява съжаление, че Комисията не обръща по-голямо внимание на регионалното разпределение, както на разходите в резултат на бездействие, така и на ползите от предприемането на действия и настоятелно приканва Комисията да направи задълбочен анализ на регионалното измерение на разходите и ползите от изменението на климата и политиката в областта на климата;

13.

препоръчва да се предоставят допълнителни ресурси и предприемат по-нататъшни мерки, заедно с използването на европейските структурни фондове, като полезно средство за подпомагане на политиката на адаптиране към изменението на климата и на мерките, насочени към смекчаването му, като икономии на енергия и възобновяеми енергийни източници, за да се намалят емисиите на парникови газове. Това би увеличило подкрепата за европейската политика в областта на климата;

14.

отправя молба към Комисията да предвиди повече финансови средства за мерки за смекчаване на последиците при Средносрочния преглед на бюджета за 2008 г., тъй като амбициозните цели за климата могат да бъдат постигнати, единствено ако бъдат отпуснати повече публични средства.

По отношение на целите на политиката в областта на климата

15.

изразява съгласие с Европейската комисия, Европейския съвет и Европейския парламент, че Европейският съюз следва да си поставя високи едностранни цели, тъй като е необходимо лидерство за създаването на световна коалиция срещу изменението на климата. Ето защо Комитетът приветства целта емисиите на парникови газове в Европейския съюз да се намалят с най-малко 20 % до 2020 г. спрямо нивата от 1990 г., независимо от политиките в други региони;

16.

настоятелно приканва Комисията да определи и междинни цели за емисиите на CO2, например за 2013 г. или 2015 г., за да напредне изпълнението на мерките за смекчаване на въздействието и за да се улесни анализът и наблюдението;

17.

подкрепя целите за повишаване на енергийната ефективност с поне 20 % до 2020 г. и за увеличаване на дела на възобновяема енергия най-малко до 20 % до 2020 г. Тези цели могат да се окажат ефективни средства в усилията за постигане на общата цел за намаляване на емисиите; тези цели не могат да бъдат постигнати само чрез нови технологични разработки, но е нужно и продължаваща промяна на съзнанието, както от страна на производителите (напр. чрез ефикасно от енергийна гледна точка проектиране, което едновременно с това е привлекателно за потребителите), така и от страна на потребителите;

18.

подчертава важността на регионалната гъвкавост за постигане на целите за ефективност и възобновяема енергия, като се има предвид, че регионалната гъвкавост намалява общите разходи по политиката в областта на климата. Тези цели, обаче, следва да са задължителни на равнището на ЕС.

По отношение на търговията с емисии като инструмент на политиката в областта на климата

19.

изразява съгласие с Комисията, че Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ), следва да играе централна роля, тъй като е потенциален икономически оправдан инструмент за смекчаване на последиците от емисиите на парникови газове;

20.

настоятелно приканва Комисията ефективно да управлява броя на разпределени разрешителни, тъй като ЕСТЕ ще функционира ефективно, единствено ако таванът (т.е. общото ниво на разрешителните за емисии) е значително по-нисък от нивото на емисиите на парникови газове;

21.

подчертава, че общият брой разрешителни, разпределяни в рамките на ЕСТЕ, следва да бъде намален в съответствие с определените от Комисията цели за емисии за 2020 г., за да се избегне ситуацията, при която твърде голяма част от тежестта на намаляването на емисиите да се поема от сектори, които не участват в ЕСТЕ, като домакинствата и други малки потребители на енергия;

22.

подкрепя частичната продажба на търг на разрешителните, особено в защитени индустрии, тъй като това ще представлява по-добър стимул за намаляване на емисиите и следователно ще увеличи ефективността на ЕСТЕ. Този подход също така съответства в по-голяма степен на принципа „замърсителят плаща“. Това ще създаде и по-малка икономическа тежест за предприятията-участници, отколкото ако всички разрешителни се продават на търг;

23.

е на мнение, че търгът и безплатното разпределение (въз основа на сравнителна оценка) на останалата (основна) част от емисионните разрешителни могат да бъдат поверени на държавите-членки, при условие че процедурите за разпределение в рамките на ЕС са хармонизирани, за да се избегне нарушаване на конкуренцията между държавите-членки и да се подобри ефективността на системата; в една бъдеща система за търговия с емисии би могло да се обмисли по отношение на специални икономически сектори със сравнима оценка на европейско ниво разпределение и съответно определяне на цели на ниво ЕС независимо от националната цел за намаляване на емисиите на CO2, заедно с еднакво разпределение на емисионни права за всяка производствена единица за всички участници на пазара;

24.

изисква от Комисията да прецени, дали трябва да се използва подходящо финансиране, например от структурните фондове, за компенсиране на най-отдалечени региони, ако те бъдат относително силно засегнати от включването на авиацията в ЕСТЕ;

25.

приветства всички усилия за съгласуване на Европейската система за търговия с емисии с подобни подходи в трети страни. Нарушенията на конкуренцията в полза на производители от държави, които не разполагат с подобна система за търговия с емисии, следва да бъдат предотвратени чрез подходящи мерки като например компенсаторни данъчни механизми;

26.

приветства предложението за разширяване на обхвата на ЕСТЕ до други газове и сектори, тъй като това ще повиши ефикасността и ефективността на системата;

27.

настоятелно приканва Комисията внимателно да разгледа възможността за отваряне на ЕСТЕ за производители с ниски емисии, но с високо потребление на енергия, тъй като това вероятно ще снижи техните разходи за намаляване;

28.

изразява съгласие с Комисията, че авиацията трябва да бъде включена в ЕСТЕ, тъй като промишлеността е бързо нарастващ източник на парникови газове и настоятелно приканва Комисията да вземе под внимание цялото въздействие, което оказва тази промишленост върху изменението на климата;

29.

отправя молба към Комисията да вземе предвид специфичните характеристики на авиационната индустрия в рамките на разпределението на разрешителни, най-вече с оглед на факта, че емисиите от авиацията (както на въглероден двуокис, така и на водород) имат по-значително отражение върху изменението на климата отколкото дейностите на земята;

30.

категорично се противопоставя на предложеното изключение за правителствени полети, тъй като правителствата следва да дават пример, за да повишат обществената подкрепа за политиката;

31.

подкрепя включването на улавянето и съхранението на въглерода (CCS) в Европейската схема за търговия с емисии само при строг мониторинг и изисквания за безопасност. Преди това чрез демонстрационни инсталации трябва да се докаже до каква степен и на каква цена тези технологии биха могли да допринесат за избягване на емисии на парникови газове;

По отношение на други инструменти на политиката в областта на климата

32.

настоятелно приканва Комисията да разработи системи, чрез които държавите-членки и регионите да могат да изпълняват целите за възобновяема енергия и енергийна ефективност по икономически изгоден начин;

33.

е на мнение, че държавите-членки, които имат ограничени възможности за производство на енергия от възобновяеми източници, следва да разполагат с възможност да постигнат целта си за възобновяема енергия чрез търговия или в рамките на системата на ЕС за зелени сертификати, или чрез двустранни договори с други страни, които имат по-голямо предлагане на възобновяема енергия. В случая стремежът е да се намалят общите разходи за постигане на целите за възобновяема енергия;

34.

отправя молба към Комисията да определи цел за енергийна ефективност в консолидиран вид (т.е. енергийна интензивност за цялата икономика), като бъдат взети предвид регионалните различия в секторната структура. Това би дало на държавите-членки и регионите гъвкавост да постигнат целта, като използват широк кръг мерки, включително мерки, насочени към енергийното потребление на уреди и индустриалната структура на (регионалната) икономика;

35.

приветства намерението на Европейската комисия да намали средните стойности на емисиите на нови автомобили, продавани в ЕС, до 120 г CO2 на км до 2012 г. и настоятелно приканва Комисията да положи всички възможни усилия, например чрез стимулиране на изследователската дейност в тази област, за да може до 2020 г. да бъде достигната целта от 95 г CO2/км;

36.

призовава Комисията да обърне специално внимание на принципа на субсидиарност при създаването на нови политически инструменти. Местните и региони власти са в добра позиция да вземат ефективни мерки в сферата на обществения транспорт, инфраструктурата на уличното движение, енергийната инфраструктура, политиката по териториално устройство, мерки за енергийна ефективност и мерки за осведомяване, насочени към обществеността.

По отношение на ролята на местните и регионални власти в европейската политика в областта на климата

37.

е убеден, че мерките на регионално и местно ниво са незаменими за ефективната европейска политика в областта на климата;

38.

смята, че местните и регионални власти също могат да играят важна роля за адаптиране към изменението на климата. КР своевременно ще изготви становище по тази тема;

39.

отбелязва, че местните и регионални власти вече дават своя принос за европейската политика в областта на климата по много начини, като например:

a.

информиране на обществеността, например в училищата, за необходимостта от действия за предотвратяване на по-нататъшно изменение на климата;

б.

превръщане на въпросите, свързани с климата и енергията, в основен фактор за териториалното устройство;

в.

насърчаване на инвестициите в инфраструктура за станции за зареждане на биомаса и биогориво;

г.

насърчаване на инвестициите в отоплителни инфраструктури, обвързващи предлагането на топлоенергия (остатъчна топлина, геотермална топлина, съхранение на студ и топлина в почвата) с търсенето;

д.

ускорено преминаване към използване на друг вид транспорт, например чрез политиката за териториално устройство;

е.

насърчаване на регионалния обществен транспорт, например теснолинейни железопътни връзки;

ж.

планиране и въвеждане на пешеходни пътеки и други транспортни пътища за немоторните превозни средства;

з.

насърчаване на чисти технологии в обществения транспорт чрез „зелени“ обществени поръчки;

и.

опростяване на разрешителните процедури за проекти, свързани с възобновяема енергия;

й.

насърчаване на регламентирането на енергийната ефективност от местните и регионални власти чрез създаването на експертни центрове;

к.

създаване на международни партньорства, за да се разшири международната коалиция срещу изменението на климата, и трансфер на енергоспестяващи технологии към по-слабо развитите страни;

л.

насърчаване на научните изследвания и развойната дейност в областта на технологиите чрез създаване на регионални „енергийни долини“;

м.

обвързване на целите за енергийна ефективност или възобновяема енергия с регионалните цели като заетост, иновации, социална политика;

н.

определяне на амбициозни цели, като планове за действие за намаляване на местните и регионални емисии и „области с неутрално въздействие върху климата“ или „обществен транспорт и сгради с неутрално въздействие върху климата“;

о.

използване на обществените поръчки като инструмент за намаляване на потреблението на енергия и за повишаване на енергийната ефективност на стоки и услуги;

п

насърчаване на обработката на органични вещества и суровини на регионално и местно ниво, тъй като намаляването на транспортния трафик допринася за подобряване на въглеродния баланс.

40.

ще поеме своята отговорност чрез активно насърчаване на изпълнението на този род мерки на регионално и местно ниво посредством три вида действия:

a.

подобряване на разпространението на знания за икономически ефективни мерки в областта на климата;

б.

насърчаване на сътрудничеството между регионите на ЕС;

в.

насърчаване на сътрудничеството между регионите на ЕС и регионите в други части на света, като Съединените щати, Китай и Индия, включително чрез задълбочаване на вече установените отношения между тези региони;

41.

призовава Комисията да организира конференция по регионална и местна политика в областта на климата, с цел да се разпространят най-добрите практики сред европейските региони и да се обсъди как Комисията може да подкрепи по ефективен начин регионалните и местни политики в областта на климата;

42.

ще насърчава развитието на постоянна мрежа от амбициозни местни и регионални власти, които имат желание да задълбочат информационния обмен и да създадат платформа за развитието на нови идеи за смекчаване на последиците от емисиите на парникови газове по икономически ефективен начин;

43.

предлага да участва активно в по-нататъшния процес на разработване на европейската политика в областта на климата.

Брюксел, 10 октомври 2007 г.

Председател

на Комитета на регионите

Michel DELEBARRE


Top