EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007G0630(01)

Резолюция на Съвета от 25 юни 2007 година относно нова стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода (2007-2012 г.)

OJ C 145, 30.6.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 145/1


РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА

от 25 юни 2007 година

относно нова стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода (2007-2012 г.)

(2007/C 145/01)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид съобщението на Комисията от 21 февруари 2007 г. относно подобряването на качеството и производителността на труда: нова стратегия на Общността относно здравословните и безопасни условия на труд (2007-2012 г.), която е една от точките, включени в Европейския социален дневен ред,

като има предвид, че:

(1)

Член 137 от Договора за създаване на Европейската общност доведе до приемането на значителна част от законодателството на Общността, отнасящо се до здравословните и безопасни условия на труд.

(2)

Качеството на работа има съществено човешко, а също и икономическо измерение, и че държавите-членки признаха със стратегията от Лисабон важния принос на политиката на здравеопазване и безопасност за икономическия растеж и заетостта.

(3)

Европейският социален модел се основава на безпроблемно функционираща икономика, на високо ниво на социална закрила и образование, както и на социален диалог, като по този начин включва подобряване на качеството на заетостта, особено на здравословните и безопасни условия на труд.

(4)

Европейският съюз следва да засили конкурентоспособността на предприятията в съответствие с текущите демографски промени, като вземат предвид заключенията на Европейския съвет в Стокхолм от 23 и 24 март 2001 г., Европейския съвет в Барселона от 15 и 16 март 2002 г. и Европейския съвет в Брюксел от 8 и 9 март 2007 г.

(5)

Новата стратегия на Общността относно здравословните и безопасни условия на труд (2007-2012 г.) (наричана по-нататък „Стратегията на Общността“) следва да насърчава по-нататъшния напредък като се основава на динамиката, създадена от предишната стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд (2002-2006 г.), която се основава на цялостен подход към доброто състояние на работното място и доведе до подновяване на политиките за превенция и до значителни подобрения.

(6)

Прилагането на съществуващото законодателство остава едно от най-важните задължения за всички държави-членки, за да стимулират създаването на здравословна и безопасна работна среда.

(7)

Абсолютните стойности на злополуки на работното място и на случаи на професионални заболявания, които са различни за различните държави-членки, в определени сектори и за някои категории работници все още са твърде високи и поради това е важно новата стратегия да подобри това положение,

ПРИЕМА НАСТОЯЩАТА РЕЗОЛЮЦИЯ:

I.

1.

Съветът отбелязва становището на Комисията, че за да се постигне продължително, устойчиво и последователно намаляване на злополуките на работното място и на професионалните заболявания, заинтересованите страни трябва да се стремят да постигнат редица цели, включително:

а)

обръщане на по-голямо внимание на прилагането на законодателството на Общността;

б)

подпомагане спазването на законодателството на Общността, по-специално в секторите и предприятията, смятани за рискови, и за категориите работници, които са най-уязвими;

в)

приспособяване на правната рамка към промените на работното място и опростяването й;

г)

стимулиране на развитието и прилагането на националнитe стратегии;

д)

изграждане на обща култура, която цени здравето и предотвратяването на риска като насърчава промяна в поведението на работниците, и същевременно насърчава работодателите да усвояват подходи, насочени към опазване на здравето;

е)

окончателно изготвяне на методите за идентифициране и оценяване на нови потенциални рискове;

ж)

оценяване на изпълнението на тази стратегия;

з)

стимулиране на безопасните и здравословни условия на международно ниво.

2.

Съветът отбелязва становището на Комисията, че за постигането на тези цели трябва да се доразвие цялостен подход, като се вземат предвид следните области на действие:

а)

Националните стратегии следва да имат за приоритет прилагането на пакет от инструменти, гарантиращи висока степен на спазване на законодателството, по-специално в малките и средни предприятия (МСП) и в секторите с висок риск:

разпространяване на добри практики на местно равнище,

обучение и образование,

разработване на опростени инструменти и насоки,

по-добър достъп до висококачествени превантивни услуги,

достатъчни финансови и човешки ресурси за инспекторатите по труда,

използване на икономически стимули на национално ниво и на ниво Общност.

При необходимост и в съответствие с националните приоритети и обстоятелства, тези стратегии следва да отделят специално внимание на демографските промени, превантивната ефективност на медицинското наблюдение, възстановяването и реинтегрирането на работниците, по-доброто и ефективно изпълнение и на засилването на съгласуваността на политиките.

б)

Националните стратегии следва да се стремят към установяване на измерими цели за намаляване на честотата на трудовите злополуки и професионалните заболявания за съответните категории работници, видове компании и/или сектори.

в)

Подобряването на административната и институционална регулаторна рамка остава ключов приоритет на национално и общностно равнище, при което оценката играе важна роля.

г)

Трябва да бъде засилена съгласуваността между съответните политики, като здравеопазване и заетост, и политиките за здравословни и безопасни условия на труд.

д)

Необходими са повече изследвания на нови и съществуващи опасности на работното място в области като:

психосоциални въпроси и смущения в двигателно-опорния апарат,

опасни вещества, репродуктивни рискове и рискове, причинени от нови технологии, например нанотехнологии,

рискове, произтичащи от нови форми на организация на труда, както и

управление на здравословни и безопасни условия на работното място,

целесъобразно отчитане на аспектите на пола.

е)

Работното място трябва да бъде проектирано по такъв начин, че да гарантира работоспособността на работниците по време на техния трудов живот. Същевременно, работното място следва да бъде приспособено към индивидуалните нужди на по-възрастните работници и работниците с увреждания.

ж)

Необходимо е промените в поведенческите шаблони по отношение на здравословните и безопасни условия на труд да бъдат насърчавани на всички образователни равнища и във всички области.

з)

Необходимо е да бъдат доразвити нови инструменти за измерване на постигнатия напредък и положените усилия на всички заинтересовани лица, както на национално, така и на общностно равнище, по-специално чрез използване на стойностни показатели.

и)

Нужно е да се ускори международното сътрудничество и да се продължи активното сътрудничество с Международната организация на труда, Световната здравна организация и други международни организации.

II.

Съветът:

1.

приветства съобщението на Комисията относно нова стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007-2012 г.;

2.

счита, че въпросното съобщение предоставя ценна рамка за по-нататъшното ефективно прилагане на член 137 от Договора за ЕС на общностно равнище;

3.

споделя становището на Комисията, че здравословните и безопасни условия на работното място не само предпазват работниците и засилват тяхната мотивация, но и същевременно играят жизненоважна роля за повишаването на конкурентоспособността и производителността на предприятията, както и допринася за устойчивостта на системите за социална закрила чрез намаляване на социалните и икономически разходи, свързани с трудовите злополуки, инциденти и заболявания;

4.

подчертава, че колективните предпазни мерки и борбата срещу опасностите при източника им са основополагащи принципи на превенцията;

5.

счита, че общностната политика за здравословни и безопасни условия на труд, основана на общ подход към доброто състояние на работното място, следва да цели текущо, устойчиво и последователно намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания;

6.

подкрепя Комисията в стремежа й да се намали честотата на трудови злополуки с 25 % на общностно равнище, отчитайки опита на държавите-членки, обстоятелствата и възможностите;

7.

подчертава необходимостта:

a)

да се признае важността на „Добрата работа“ и нейните основополагащи принципи, тоест правата и участието на работниците, равните възможности, безопасността и здравеопазването, както и съобразена със семейството организация на труда;

б)

да се вземат предвид новите предизвикателства като демографските промени и застаряването на работната сила, новите тенденции в заетостта, както и новият и увеличаващ се мигрантски поток към и в рамките на Европа;

в)

да се осигури модерна и ефективна законодателна рамка за здравословни и безопасни условия на труд,

да се гарантира подходящо прилагане на общностното законодателство,

да се опрости общностното законодателство без да се намалява вече установеното ниво на закрила, и

да се приспособи общностното законодателство към промените на работното място;

г)

да се повиши осведомеността сред засегнатите страни за необходимостта от възстановяване и реинтеграция на работници, изключени от работното място за продължителен период поради трудова злополука, професионално заболяване или увреждане;

д)

да се положат допълнителни усилия, включително икономически стимули, за ускоряване на промените в нагласите с оглед по-голямо участие и интегрирано управление на здравословните и безопасни условия в предприятията;

е)

да се прикани Европейската агенция за безопасност и здраве при работа да подпомогне обмена на информация и добри практики, както и да изготви висококачествени сведения относно специфичните предизвикателства чрез своя център за наблюдение на риска. Повече внимание следва да бъде обърнато на по-широките социално-икономически тенденции и влияния;

8.

призовава държавите-членки:

a)

да развиват и прилагат, в сътрудничество със социалните партньори, съгласувани национални стратегии за безопасност и здраве при работа, приспособени към националните условия и където е целесъобразно съдържащи измерими цели, поставени в този контекст, с оглед допълнителното намаляване на трудовите злополуки и честотата на професионалните заболявания, особено в сектори, в които тези нива са над средните;

б)

да предоставят на националните системи за социална закрила и здравни грижи по-активна роля в подобряването на превенцията, както и във възстановяването и реинтеграцията на работниците;

в)

да обсъдят възможностите, предложени от програмата на Общността за заетост и социална солидарност („Прогрес“), Европейския социален фонд и други фондове на Общността за насърчаване на стратегията на Общността;

г)

да насърчават националните изследователски центрове да обменят информация и да си сътрудничат на национално и европейско равнище, като се съсредоточат върху решаването на проблеми и навременното предоставяне на резултатите на предприятията, особено на МСП;

д)

да повишават осведомеността на работниците чрез подобряване на информирането, обучението и участието им, чрез предоставяне на опростени ръководства, особено за малките предприятия, както и чрез анализиране и разпространение на примери на добри практики, по-специално чрез създаване на мрежи между засегнатите страни на местно ниво;

е)

да насърчават систематичен подход към доброто състояние на работното място посредством инициативи за качеството на труда чрез интегриране по-специално на здравеопазването и безопасността, ученето през целия живот и равенство на половете в бизнес управлението и всички образователни равнища;

ж)

да осигурят по-добро и по-ефективно изпълнение във всички държави-членки и да предприемат подходящите стъпки за предоставяне на съответните ресурси за инспекторатите по труда;

з)

да продължават да изпълняват чрез всички целесъобразни средства Глобалната стратегия в областта на здравословните и безопасни условия на труд, приета от Международната организация на труда през 2003 г.;

и)

да обърнат особено внимание на новите тенденции в заетостта, като увеличаването на самостоятелна заетост, наемане на външни изпълнители, сключване на договори за подизпълнение, мигриращи работници и командировани работници;

9.

призовава Комисията:

а)

да насърчава безопасните и здравословни условия на труд като взема целесъобразни мерки по отношение на промените в областта на труда;

б)

да гарантира по-добро сътрудничество със и между различните организации и комитети, като Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място, Комитета на старшите инспектори по труда, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, както и да взема предвид информацията, предоставена от тези организации, и мненията на комитетите при разработването на нови политики и законодателство в тази област;

в)

да продължи да наблюдава и подкрепя прилагането на законодателството във всички държави-членки;

г)

да изготвя, заедно с Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място и социалните партньори, насоки за прилагането на директиви, особено за МСП;

д)

да подобри координацията с другите общностни политики, по-специално относно производството на и търговията с работно оборудване и химикали, както и относно общественото здравеопазване, образованието и антидискриминационните политики;

е)

да насърчава обмена на мнения и опит в рамките на Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място по отношение на националните стратегии;

ж)

чрез подкрепата на Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място да подобрява прилагането на член 7 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (1), по отношение на качеството, покритието и достъпа до превенция;

з)

да създаде обща методология за оценяване на директивите относно здравословни и безопасни условия на труд в тясно сътрудничество с Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място, както и да засили усилията за допълнително усъвършенстване и опростяване на административната и регулаторна рамка, като вземе предвид целта, изразена от Европейския съвет в Брюксел от 8 и 9 март 2007 г., и дейностите на Комисията по намаляване на административната тежест, без да се намали вече установеното ниво на закрила и като се отделя необходимото внимание на нуждите на микрокомпаниите във връзка с прилагането на това законодателство;

и)

да гарантира, че новото законодателство, изработено по силата на стратегията на Общността, отговаря на принципите на по-добро регулиране, подчертани от Европейския съвет в Брюксел на 8 и 9 март 2007 г., и където е целесъобразно е придружено от ефективна оценка на въздействието;

й)

да работи заедно с Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място, за да разгледа начините, по които работодателите могат да работят заедно, в случаите когато на едно и също работно място се помещават няколко нива на подизпълнение;

к)

да си сътрудничи със законодателните органи при създаването на целесъобразна европейска статистическа система в областта на безопасните и здравословни условия на труд, която да отчита различните национални системи и която да избягва да налага допълнителна административна тежест;

10.

призовава социалните партньори:

a)

да изготвят инициативи в контекста на секторния социален диалог и да гарантира, че представителите на работниците получават повече възможности да участват в систематичното управление на професионалните рискове;

б)

да играят активна роля в разпространението на основните принципи на стратегията на Общността на европейско, национално и индивидуално бизнес равнище;

в)

да си сътрудничат активно с властите в техните страни относно разработването и прилагането на националните стратегии за здравословни и безопасни условия на труд;

г)

да насърчават и разгласяват на работните места правилното прилагане на принципите за превенция на професионалните рискове;

д)

да продължат преговорите по превенция на насилието и тормоза на работното място, както и да вземат предвид оценката на изпълнението на Европейското рамково споразумение относно стреса,свързан с работното място;

е)

да засилят, както на национално равнище, така и на общностно равнище, техническата помощ и обучението на представителите на работниците, които имат отговорности, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, както и на служители, особено в МСП.


(1)  OВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1. Директива, изменена с Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


Top