EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/032/03

Предварително уведомление за концентрация (Дело № COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП

OJ C 32, 14.2.2007, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 32/6


Предварително уведомление за концентрация

(Дело № COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 32/03)

1.

На 6 февруари 2007 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), с която предприятие Energie AG („MVV“, Германия), под контрола на град Манхайм, Германия, и GSW Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin mbH („GSW“, Германия), под съвместния контрол на The Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs“, САЩ) и Cerberus Group („Cerberus“, САЩ) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета съвместен контрол над предприятие WGB Wärme GmbH & Co. KG („WGB“, Германия), дружество, по-рано под контрола единствено на GSW, посредством покупка на ценни книжа.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

GSW: наем и управление на недвижими имоти;

Goldman Sachs: инвестиционно банкиране;

Cerberus: инвестиции в недвижими и финансови активи в различни отрасли в световен мащаб;

MVV: производство и разпределение на електроенергия, топлоенергия, газ и вода;

Град Манхайм: общински дейности, наем и управление на недвижими имоти;

WGB: договаряне на енергийни доставки и услуги по управление на собствеността.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че трансакцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят пред нея евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс (факс: (32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата с позоваване на COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OB L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2)  OB C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.


Top