EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009BP0087

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Белгия - текстилен сектор; Ирландия - Dell Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2009 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))
ПРИЛОЖЕНИЕ

OJ C 285E , 21.10.2010, p. 151–155 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 285/151


Сряда, 25 ноември 2009 г.
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Белгия - текстилен сектор; Ирландия - Dell

P7_TA(2009)0087

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2009 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))

2010/C 285 E/34

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2009)0515– C7-0208/2009),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2) (регламент за ЕФПГ),

като взе предвид доклада на Комисията по бюджети и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A7-0044/2009),

A.

като има предвид, че Европейският съюз е създал съответните законодателни и бюджетни инструменти за осигуряване на допълнителна подкрепа за работници, които страдат от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия и за подпомагане на повторното им интегриране на трудовия пазар,

Б.

като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г. и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от фонда,

В.

като има предвид, че Белгия и Ирландия са поискали помощ по отношение на случаи, свързани със съкращения в текстилния сектор в белгийските региони Източна и Западна Фландрия (3) и Лимбург (4), както и в сектора за производство на компютри в ирландските графства Limerick, Clare и North Tipperary, както и град Limerick (5),

Г.

като има предвид, че и двете заявления отговарят на критериите за допустимост, установени с регламента за ЕФПГ,

Д.

като има предвид, че по отношение на ирландското заявление Комисията по заетост и социални въпроси поиска допълнителна информация от Комисията,

1.

Отправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ;

2.

Припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемане на решенията за мобилизиране на средства от фонда, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са засегнати от съкращения в резултат от глобализацията;

3.

Подчертава, че Европейският съюз следва да използва всички средства, с които разполага, за да се справи с последиците от световната икономическа и финансова криза; във връзка с това подчертава, че ЕФПГ може да изпълнява ключова роля за повторното интегриране на съкратените работници на пазара на труда;

4.

Подчертава, че съгласно член 6 от Регламента за ЕФПГ следва да се гарантира, че ЕФПГ подкрепя повторното интегриране на отделните съкратени работници в сферата на заетостта; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или отрасли;

5.

Напомня на Комисията, в контекста на мобилизирането на средства от ЕФПГ, да не прехвърля систематично бюджетни кредити за плащания от Европейския социален фонд, тъй като ЕФПГ бе създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове;

6.

Припомня, че функционирането и добавената стойност на ЕФПГ следва да се оценяват в контекста на общата оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от МИС от 17 май 2006 г., в рамките на процеса на бюджетния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г.;

7.

Отбелязва, че Комисията по заетост и социални въпроси е дала преценка на предложението на Комисията и не повдига възражения в случая с белгийското заявление, но е поискала разяснения от Комисията по отношение на ирландското заявление във връзка със случая Dell; въпреки това насочва вниманието върху параграфи 1-6 от становище на тази комисия;

8.

Ще оцени последствията от отговорите на Комисията преди да вземе окончателното си решение относно правния и бюджетния инструмент;

9.

Очаква Комисията да разгледа настоящите затруднения и да представя отсега нататък предложенията си за решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ в отделни документи: по едно предложение за решение на заявление от държава-членка;

10.

Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

11.

Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

12.

Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.


(1)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

(3)  EGF/2009/004 BE/Oost en West Vlaanderen textiles.

(4)  EGF/2009/005 BE/Limburg textiles.

(5)  EGF/2009/008 IE/Dell.


Сряда, 25 ноември 2009 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 ноември 2009 г.

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ИСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (1), и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като имат предвид, че:

(1)

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше създаден с цел да предоставя допълнителна подкрепа на съкратените работници, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия, и да ги подпомага при повторното им приобщаване към пазара на труда.

(2)

Обхватът на ЕФПГ бе разширен, за да включи заявленията, подадени след 1 май 2009 г., така че да се окаже подкрепа на работниците, съкратени в резултат на световната икономическа и финансова криза.

(3)

Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. позволява мобилизиране на средства от ЕФПГ в рамките на годишния таван от 500милиона EUR.

(4)

На 5 май 2009 г. Белгия подаде две заявления за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в текстилния сектор. Тези заявления са в съответствие с изискванията за определяне на финансовото участие, предвидени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, и следователно Комисията предлага да се мобилизират 9 198 874 EUR.

(5)

На 29 юни 2009 г. Ирландия подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в сектора за производство на компютри. Заявлението е в съответствие с изискванията за определяне на финансовото участие, предвидени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, и следователно Комисията предлага да се мобилизират 14 831 050 EUR.

(6)

Поради това ЕФПГ следва да бъде мобилизиран, за да бъде предоставена финансова подкрепа в отговор на заявленията, подадени от Белгия и Ирландия.

РЕШИХА:

Член 1

За общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година Европейският фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизира за отпускане на сумата от 24 029 924 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на,

За Европейския парламент

Председател

За Съвета

Председател


(1)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.


Top