EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0086

Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри ***II Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2009 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (14639/6/2009 – C7-0287/2009 – 2008/0221(COD))
ПРИЛОЖЕНИЕ

OJ C 285E , 21.10.2010, p. 150–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 285/150


Сряда, 25 ноември 2009 г.
Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри ***II

P7_TA(2009)0086

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2009 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (14639/6/2009 – C7-0287/2009 – 2008/0221(COD))

2010/C 285 E/33

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

като взе предвид общата позиция на Съвета (14639/6/2009 – C7-0287/2009),

като взе предвид своята позиция на първо четене (1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0779),

като взе предвид измененото предложение на Комисията (COM(2009)0348,

като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

като взе предвид член 72 от своя правилник,

като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0076/2009),

1.

Одобрява общата позиция;

2.

Отбелязва изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.

Констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

4.

Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

5.

Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


(1)  Приети текстове от 22.4.2009 г., P6_TA(2009)0248.


Сряда, 25 ноември 2009 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

Комисията подкрепя използването на общностни инструменти като програмата „Интелигентна енергия — Европа“ като принос към инициативи за повишаване на осведомеността на крайните потребители относно ползите от етикетирането на гумите.

До юни 2012 г Комисията ще предостави на уебсайта си „ec.europa“ достъп, по-специално на организациите за защита на потребителите и на производителите на гуми, до пояснителна информация относно всеки от компонентите на етикета на гумите, както и хармонизиран калкулатор за икономиите на гориво.


Top