EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AG0005

Позиция (ЕС) № 5/2010 на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 Приета от Съвета на 11 март 2010 г. (текст от значение за ЕИП)

OJ C 122E , 11.5.2010, p. 19–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 122/19


ПОЗИЦИЯ (ЕС) № 5/2010 НА СЪВЕТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004

Приета от Съвета на 11 март 2010 г.

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 122 E/02

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, параграф 1 и член 100, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Действията на Съюза в областта на морския и вътрешния воден транспорт следва да целят, наред с останалото, осигуряването на висока степен на защита на пътниците, сравнима с тази при други видове транспорт. Освен това, по принцип следва да се отчитат изцяло изискванията за защита на потребителите.

(2)

Тъй като пътникът, използващ морски и вътрешен воден транспорт, е по-слабата страна по договора за превоз, всички пътници следва да получат минимално ниво на защита. Нищо не следва да възпрепятства превозвачите да предлагат договорни условия, които са по-благоприятни за пътниците от условията, предвидени в настоящия регламент.

(3)

Защитата на пътниците следва да включва не само пътнически услуги между пристанища, намиращи се на територията на държавите-членки, но също и пътнически услуги между такива пристанища и пристанища, намиращи се извън територията на държавите-членки, като се отчита рискът от нарушаване на конкуренцията на пазара за превоз на пътници. Ето защо терминът „превозвач на Съюза“ за целите на настоящия регламент следва да се тълкува възможно най-широко, без обаче да засяга друго законодателство на Съюза, като Регламент (ЕИО) № 4056/86 на Съвета от 22 декември 1986 г. за определяне на подробни правила за прилагането на членове 85 и 86 от Договора по отношение на морския транспорт (3) и Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета от 7 декември 1992 г. относно прилагането на принципа за свободно предоставяне на услуги в областта на морския превоз в рамките на държавите-членки (морски каботаж) (4).

(4)

От единния пазар за услуги за превоз на пътници по море или по вътрешни водни пътища следва да се възползват гражданите като цяло. Вследствие на това лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, независимо дали по причина на увреждане, възраст или друг фактор, следва да разполагат с възможности за ползване на пътнически услуги и круизи, сравними с тези на останалите граждани. Лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност имат същите права като всички останали граждани по отношение на свободно придвижване, свобода на избора и недискриминация.

(5)

В светлината на член 9 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания и с цел предоставяне на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност на възможности за пътуване по море или по вътрешни водни пътища, сравними с тези на другите граждани, следва да се установят правила за недискриминация и оказване на помощ по време на пътуването им. Следователно такива лица следва да се приемат за превоз и да не им се отказва превоз на основание тяхното увреждане или липса на подвижност, с изключение на причини, свързани с основания за здраве и безопасност и установени от компетентните органи. Те следва да имат право на помощ в пристанищата и на борда на пътнически кораби. С цел социално приобщаване засегнатите лица следва да получават такава помощ безплатно. Превозвачите следва да установят правила за достъп, като за предпочитане използват европейската система за стандартизация.

(6)

Когато се решават въпроси относно проектирането на нови пристанища и терминали и когато се правят по-големи преустройства, отговарящите за тях органи при необходимост следва да вземат предвид потребностите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност. По същия начин превозвачите, при необходимост, следва да вземат предвид тези потребности, когато се решават въпроси относно проектирането на нови и преоборудвани пътнически кораби в съответствие с Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (5) и Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (6).

(7)

Посредством оказваната помощ на пристанищата, разположени на територията на държава-членка, освен всичко друго, лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност следва да могат да се придвижват от определена точка на пристигане на дадено пристанище до пътнически кораб, както и от пътническия кораб до определена точка на тръгване от пристанището, включително качване на борда и слизане.

(8)

При организирането на помощ за лица с увреждания и лица с намалена подвижност и при обучението на своя персонал превозвачите следва да си сътрудничат с организации, представляващи лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност. В работата си те също следва да вземат предвид съответните разпоредби на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, както и Препоръката на Международната морска организация за проектирането и експлоатацията на пътнически кораби по отношение на специфичните нужди на възрастните хора и лицата с увреждания.

(9)

Пътниците следва да бъдат надлежно информирани в случай на отмяна или закъснение на дадена пътническа услуга или круиз. Тази информация следва да помогне на пътниците да вземат необходимите мерки и при необходимост да се осведомят за алтернативни връзки.

(10)

Следва да се намали неудобството за пътниците вследствие на отмяна или по-дълго закъснение на пътуването им. За тази цел следва да се полагат съответните грижи за пътниците, те следва да могат да анулират пътуването си и да им бъдат възстановени разходите за билетите, или да бъдат пренасочени при задоволителни условия.

(11)

В случай на отмяна или закъснение на пътническа услуга превозвачите следва да предвиждат изплащане на обезщетение на пътниците, размерът на което представлява процент от цената на билета, освен когато отмяната или закъснението става в резултат на атмосферни условия, застрашаващи безопасната експлоатация на кораба, или на извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати дори след вземане на всякакви разумни мерки.

(12)

Атмосферни условия, застрашаващи безопасното функциониране на кораба, следва да включват, но да не се изчерпват със силен вятър, бурно море, силно течение, силно заледяване и трудни и крайно високи или ниски нива на водата.

(13)

Извънредни обстоятелства следва да включват, но да не се изчерпват с терористични атаки, трудови спорове, сваляне на сушата на болни, ранени или починали лица, издирвателни и спасителни операции по море или вътрешни водни пътища, мерки, необходими за защита на околната среда, решения, взети от органите за управление на трафика или пристанищната администрация, или решения на компетентните органи, свързани с обществения ред и сигурност, както и за посрещане на спешни транспортни нужди.

(14)

С участието на заинтересовани страни, професионални сдружения и асоциации на потребителите, пътниците, лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, превозвачите следва да си сътрудничат, за да договарят споразумения на национално или европейско равнище за подобряване на грижите и помощта, които се предоставят на пътниците при всяко прекъсване на пътуването им, особено в случай на големи закъснения или отменяне на пътуването.

(15)

Настоящият регламент не би следвало да засяга правата на пътниците, определени с Директива 90/314/ЕИО на Съвета от 13 юни 1990 г. относно пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки (7). Настоящият регламент не следва да се прилага в случаи на отменяне на пакетна екскурзия по причини, несвързани с отменена пътническа услуга или круиз.

(16)

Пътниците следва да са напълно информирани за своите права съгласно настоящия регламент, така че да могат ефективно да ги упражняват. Правата на пътниците следва да включват получаването на информация относно пътническата услуга или круиза както преди, така и по време на пътуването. Цялата основна информация, която се предоставя на пътниците, следва също да бъде предоставяна във формати, достъпни за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

(17)

Пътниците следва да могат да упражняват правата си чрез подходящи процедури за обжалване, въведени от превозвачите, или, в зависимост от случая, чрез подаване на жалби до органа или органите, определени за тази цел от съответната държава-членка. Превозвачите следва да отговарят на жалби на пътниците в рамките на определен период, като имат предвид, че липсата на отговор на жалба може да се използва срещу тях.

(18)

Като се вземат предвид установените от държава-членка процедури за подаване на жалби, препоръчително е жалбите, свързани с оказването на помощ в пристанище или на борда на кораб, да бъдат подавани до органа или органите по прилагане на настоящия регламент, определени в държавата-членка, където се намира пристанището на качване на борда, а за пътническите услуги от трета държава — където се намира пристанището на слизане от борда.

(19)

Държавите-членки следва да осигуряват спазването на настоящия регламент, както и да определят компетентен орган или органи, които да осъществяват задачи по надзора и прилагането. Това не засяга правата на пътниците да търсят законно обезщетение в съда съгласно националното законодателство.

(20)

Държавите-членки следва да предвидят санкции, приложими за нарушения на настоящия регламент, и да обезпечат прилагането на тези санкции. Санкциите следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

(21)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно осигуряване на висока степен на защита и помощ на пътниците на територията на всички държави-членки и гарантиране, че стопанските субекти работят при хармонизирани условия на единен пазар, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно поради мащаба или последиците от действието могат да бъдат по-добре постигнати на равнище на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(22)

Прилагането на настоящия регламент следва да се основава върху Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите) (8). Ето защо горепосоченият регламент следва да бъде съответно изменен.

(23)

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (9) следва стриктно да се спазва и прилага, за да се гарантира зачитането на личния живот на физическите и юридическите лица, както и че поисканата информация и доклади служат само за изпълнение на установените в настоящия регламент задължения и не се използват в ущърб на тези лица.

(24)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, както е посочено в член 6 от Договора за Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се уреждат правилата относно:

а)

недискриминацията между пътниците по отношение на транспортните условия, предлагани от превозвачите;

б)

недискриминацията и помощта за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност;

в)

правата на пътниците в случай на отмяна на пътуването или закъснение;

г)

минималната информация, която трябва да се предоставя на пътниците;

д)

разглеждането на жалби;

е)

общите правила за прилагането.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага по отношение на пътници, ползващи:

а)

пътнически услуги, при които пристанището за качване се намира на територията на държава-членка;

б)

пътнически услуги, при които пристанището за качване се намира извън територията на държава-членка, а пристанището за слизане се намира на територията на държава-членка, при условие че услугите се осъществяват от превозвач от Съюза;

в)

при круиз, когато пристанището за качване се намира на територията на държава-членка. За последната категория пътници обаче не се прилагат член 16, параграф 2, членове 18 и 19 и член 20, параграфи 1 и 4.

2.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на пътници, ползващи:

а)

кораби с разрешение за превоз на не повече от 36 пътници;

б)

кораби с екипаж, който носи отговорност за експлоатацията на кораба, не по-голям от трима души и когато цялата пътническа услуга обхваща разстояние по-малко от 500 метра в едната посока; или

в)

пътувания с екскурзионна и туристическа цел, различни от круизи.

3.   Държавите-членки могат, за период от две години считано от … (10), да освобождават от прилагането на настоящия регламент корабите, плаващи по море, с брутно тегло, по-малко от 300 тона, които се използват за вътрешен транспорт, при условие че правата на пътниците съгласно настоящия регламент са гарантирани по подходящ начин в националното законодателство.

4.   Държавите-членки могат да освободят от прилагането на настоящия регламент пътнически услуги, които са предмет на задължения за обществени услуги, договори за обществени услуги или интегрирани услуги, при условие че правата на пътниците съгласно настоящия регламент са гарантирани адекватно в националното законодателство.

5.   Никоя разпоредба на настоящия регламент не съставлява техническо изискване, налагащо задължения на превозвачите, операторите на терминали или други образувания, да внасят промени или да заменят кораби, инфраструктура, пристанищно оборудване и пристанищни терминали.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„лице с увреждане“ или „лице с намалена подвижност“ означава лице, чиято способност за придвижване при ползване на транспорт е намалена поради физическо увреждане (сетивно или двигателно, трайно или временно), умствено увреждане или умствени поражения, както и поради друга причина за инвалидност, или поради възраст, и чието състояние се нуждае от съответното внимание и от приспособяване към неговите специални нужди на услугите, предоставяни на другите пътници;

б)

„територия на държава-членка“ означава територия, на която се прилага Договорът, както е посочено в член 355 от него, при изложените в него условия;

в)

„условия на достъп“ означава подходящи стандарти, указания и информация относно достъпността на пристанищните терминали и кораби, включително улесненията за лица с увреждания или лица с намалена подвижност;

г)

„превозвач“ означава физическо или юридическо лице, което предлага превоз чрез пътнически услуги или круизи на обществеността;

д)

„превозвач от Съюза“ означава превозвач, установен на територията на държава-членка или предлагащ превоз чрез пътнически услуги до и от територията на държава-членка;

е)

„пътническа услуга“ означава търговска услуга за превоз на пътници по море или по вътрешни водни пътища, която следва оповестено разписание;

ж)

„интегрирани услуги“ означава взаимосвързани транспортни услуги в рамките на определен географски район с единно информационно обслужване, система за билети и разписание;

з)

„фактически превозвач“ означава лице, различно от превозвача, което фактически осъществява целия превоз или част от него;

и)

„вътрешни водни пътища“ означава естествена или изкуствена плавателна вътрешна водна мрежа или система от взаимосвързани водни мрежи, използвани за превоз, като езера, реки или канали или съчетание от тях;

й)

„пристанище“ означава място или географска зона, устроена и оборудвана по начин, позволяващ приемането на кораби, от което редовно се качват и слизат пътници;

к)

„пристанищен терминал“ означава терминал, обслужван от превозвач или оператор на терминал, на пристанище със съоръжения, като регистрация, билетни каси или салони и персонал за качване или слизане на пътници, ползващи пътнически услуги или круиз;

л)

„кораб“ означава съд, използван за плаване по море или по вътрешни водни пътища;

м)

„договор за превоз“ означава договор за превозване, сключен между превозвач и пътник за предоставянето на една или повече пътнически услуги или круизи;

н)

„билет“ означава валиден документ или друго доказателство за договор за превоз;

о)

„продавач на билети“ означава продавач на дребно, сключващ договори за превоз от името на превозвач;

п)

„туристически агент“ означава продавач на дребно, сключващ договори за превоз от името на пътник;

р)

„туроператор“ означава организатор по смисъла на член 2, параграфи 2 и 3 от Директива 90/314/ЕИО, който не е превозвач;

с)

„резервация“ означава резервиране на конкретно заминаване в рамките на пътническа услуга или круиз;

т)

„оператор на терминал“ означава частен или публичен орган на територията на държава-членка, който отговаря за администрацията и управлението на пристанищен терминал;

у)

„круиз“ означава транспортна услуга по море или вътрешни водни пътища, извършвана изключително с цел развлечение или отдих, допълнена с настаняване и други услуги, при повече от две нощувки на борда.

ф)

„морски инцидент“ означава корабокрушение, преобръщане, сблъскване или засядане на кораба, експлозия или пожар, или неизправност на кораба.

Член 4

Билети и недискриминиращи договорни условия

1.   Превозвачите издават билет на пътника, освен ако съгласно националното законодателство други документи не дават право на превоз. Билетът може да се издава в електронен вид.

2.   Без да се засягат социалните тарифи, договорните условия и прилаганите от превозвачи или продавачи на билети тарифи се предоставят на широката общественост без каквато и да е пряка или непряка дискриминация, основана на националността на крайния потребител или на мястото на установяване на превозвачите или продавачите на билети в рамките на Съюза.

Член 5

Други изпълнители

1.   Ако изпълнението на задълженията съгласно настоящия регламент е поверено на фактически превозвач, продавач на билети или друго лице, превозвачът, туристическият агент, туроператорът или операторът на терминал, поверил тези задължения, независимо от това носи отговорност за действията или бездействията на този изпълнител, който действа в рамките на служебните задължения на изпълнителя.

2.   В допълнение към параграф 1, страната, на която превозвачът, туристическият агент, туроператорът или операторът на терминал е поверил изпълнението на дадено задължение, попада в обхвата на разпоредбите на настоящия регламент, в т.ч. разпоредбите относно отговорността и освобождаването от отговорност, по отношение на повереното задължение.

Член 6

Недопускане на отказ от задължения

Задълженията съгласно настоящия регламент не могат да бъдат ограничавани или отменяни, по-специално чрез дерогация или рестриктивна клауза в договора за превоз.

ГЛАВА II

ПРАВА НА ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ЛИЦАТА С НАМАЛЕНА ПОДВИЖНОСТ

Член 7

Право на превоз

1.   Превозвачите, туристическите агенти и туроператорите не могат да откажат да приемат резервация, да издадат билет или предоставят по друг начин билет, или да качат лице на основание увреждане или намалена подвижност.

2.   Резервациите и билетите се предлагат на лица с увреждания и лица с намалена подвижност без надценка.

Член 8

Изключения и специални условия

1.   Независимо от член 7, параграф 1 превозвачите, туристическите агенти и туроператорите могат да откажат да приемат резервация, да издадат или предоставят по друг начин билет на дадено лице, или да го качат на основание увреждане или намалена подвижност:

а)

с цел спазване на приложимите изисквания за здраве и безопасност, установени от международното, на Съюза или националното законодателство, или с цел спазване на изискванията за здраве и безопасност, установени от компетентните органи;

б)

ако поради конструкцията на пътническия кораб или пристанищната инфраструктура и оборудването, включително пристанищните терминали, качването, слизането или превозът на лицето с увреждане или лицето с намалена подвижност се оказва невъзможно от гледна точка на безопасността или осъществимостта.

2.   В случай на отказ за приемане на резервация или издаване или предоставяне по друг начин на билет на основание причините, посочени в параграф 1, превозвачите, туристическите агенти и туроператорите полагат разумни усилия да предложат на засегнатото лице приемлива алтернатива за превоз с пътническа услуга или круиз, обслужвани от превозвача.

3.   Ако лице с увреждане или лице с намалена подвижност, което притежава резервация или билет и което е спазило изискванията, посочени в член 11, параграф 2, и въпреки това е получило отказ за качване на основание увреждане или намалена подвижност, на това лице, както и на всяко придружаващо лице в съответствие с параграф 4 от настоящия член, се предлага избор между правото на възстановяване на средства и пренасочване, съгласно предвиденото в приложение I. Правото на избор на вариант за двупосочно пътуване или пренасочване е в зависимост от спазването на всички изисквания за здраве и безопасност.

4.   При условията, предвидени в параграф 1, превозвачите, туристическите агенти и туроператорите могат да поискат лицето с увреждане или лицето с намалена подвижност да се придружава от друго лице, което е в състояние да обезпечи помощта, изисквана от лицето с увреждане или лицето с намалена подвижност. По отношение на пътническите услуги такова придружаващо лице се превозва безплатно.

5.   В случаите, когато превозвачите, туристическите агенти и туроператори се позовават на параграфи 1 или 4, те незабавно уведомяват лицето с увреждане или лицето с намалена подвижност за съответните конкретни причини. Тези причини се съобщават на лицето с увреждане или лицето с намалена подвижност не по-късно от пет работни дни, след като лицето е било уведомено. В случай на отказ съгласно параграф 1, буква а), се прави позоваване на приложимите изисквания за здраве и безопасност.

Член 9

Достъпност и информация

1.   В сътрудничество с организациите, представляващи лицата с увреждания или лицата с намалена подвижност, превозвачите и операторите на терминали установяват или поддържат, когато е целесъобразно чрез своите организации, недискриминационни правила за достъп до транспорт на лица с увреждания и лица с намалена подвижност.

2.   Предвидените в параграф 1 условия за достъп се оповестяват от превозвачите или операторите на терминал физически или в интернет на същите езици, на които принципно се предоставя информация на всички пътници.

3.   Туроператорите оповестяват предвидените в параграф 1 условия за достъп, които се прилагат за пътувания, включени в пакетно пътуване, пакетни почивки и пакетни екскурзии, организирани, продавани или предлагани за продажба от тях.

4.   Превозвачите, туристическите агенти и туроператорите гарантират, че цялата необходима информация, включително резервации онлайн и информация в интернет, относно условията на превоза, информацията за пътуването и условията за достъп е на разположение в подходяща и достъпна форма за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

Член 10

Право на помощ в пристанищата и на борда на корабите

При спазване на условията за достъп, предвидени в член 9, параграф 1, превозвачите и операторите на терминали, в рамките на съответната им компетентност, предоставят на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност безплатна помощ в пристанищата, включително при качване и слизане, и на борда на корабите, както е посочено в приложения II и III.

Член 11

Условия за предоставяне на помощ

1.   Превозвачите и операторите на терминали предоставят, в рамките на съответната им компетентност, помощ на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, както е посочено в член 10, при следните условия:

а)

превозвачът или операторът на терминал е уведомен за нуждите на лицето от такава помощ поне два работни дни предварително, както и;

б)

самото лице с увреждания или с намалена подвижност се яви на пристанището или на определеното място, както е посочено в член 12, параграф 3:

i)

в рамките на времето, указано писмено от превозвача, но не повече от 60 минути преди обявеното време за качване, или

ii)

ако не е посочен час на качване, не по-късно от 60 минути преди обявеното време за заминаване.

2.   В допълнение на параграф 1 лицата с увреждания или лицата с намалена подвижност уведомяват превозвача, по време на резервацията или предварителното купуване на билета, за специфичните си нужди от настаняване или място за сядане, или за нуждата си от съпътстващо медицинско оборудване, при условие че тази нужда е известна по това време.

3.   Уведомление, направено в съответствие с параграф 1, буква а) и параграф 2, може винаги да бъде изпратено до туристическия агент или туроператора, от когото е закупен билетът. В случай че билетът позволява многократни пътувания, е достатъчно едно уведомление, при условие че се предостави съответната информация относно времето на следващите пътувания.

4.   Ако не бъде направено уведомление в съответствие с параграф 1, буква а) и параграф 2, превозвачите и операторите на терминали полагат разумни усилия, за да гарантират, че помощта се предоставя по начин, който да позволи на лицето с увреждане или лицето с намалена подвижност да се качи, да слезе и да пътува на кораба.

5.   Ако лице с увреждане или лице с намалена подвижност се придружава от обучено куче придружител, това куче се настанява заедно с лицето, при условие че превозвачът, туристическият агент или туроператорът е уведомен за това съгласно приложимите национални разпоредби относно превоза на обучени кучета придружители на борда на пътнически кораби, ако съществуват такива.

Член 12

Получаване на уведомления и определяне на място на среща

1.   Превозвачите, операторите на терминали, туристическите агенти и туроператорите вземат всички необходими мерки уведомленията, направени в съответствие с член 11, параграф 1, буква а) и член 11, параграф 2, да бъдат получени. Това задължение важи за всички техни пунктове за продажба, включително при продажба по телефона и по интернет.

2.   Ако туристическите агенти или туроператорите получат уведомлението, посочено в параграф 1, те изпращат, в рамките на обичайното си работно време, информацията до превозвача или оператора на терминал без забавяне.

3.   Превозвачите и операторите на терминали определят място във или извън пристанищните терминали, където лицата с увреждания или лицата с намалена подвижност могат да съобщят за пристигането си и да поискат помощ. Тези места са ясно обозначени и предлагат в достъпна форма основна информация за пристанищния терминал и оказваната помощ.

Член 13

Стандарти за качество на помощта

1.   Операторите на терминали и превозвачите, експлоатиращи пристанищни терминали или извършващи пътнически услуги с общо над 100 000 търговски превоза на пътници през предходната календарна година, установяват, в рамките на съответните им области на компетентност, стандарти за качество на помощта, посочена в приложения II и III, и, когато е уместно чрез организациите си, определят необходимите ресурси за спазването на тези стандарти, в сътрудничество с организациите, представляващи лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

2.   Предвидените в параграф 1 стандарти за качество се оповестяват публично, физически или по интернет, от операторите на терминали и от превозвачите, в достъпна форма и на същите езици, на които информацията се предоставя по принцип на всички пътници.

Член 14

Обучение и инструктаж

Без да се засягат Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците и регламентите, приети в рамките на ревизираната Конвенция за корабоплаването по река Рейн и Конвенцията за режима на корабоплаване по река Дунав, превозвачите и, когато е уместно, операторите на терминали установяват процедури за обучение, включително инструктаж, по отношение на уврежданията и гарантират, че

а)

техният персонал, включително служителите, наети от всеки подизпълнител, който предоставя пряка помощ на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, са обучени или инструктирани, както е посочено в приложение IV, части A и Б; и

б)

техният персонал, който по принцип отговаря за резервацията и продажбата на билети или за качването и слизането на пътниците, включително служителите, наети от всяка друга страна изпълнител, са обучени или инструктирани, както е посочено в приложение IV, част А.

Член 15

Обезщетение във връзка с оборудване за придвижване или друго специфично оборудване

1.   Превозвачите и операторите на терминали са отговорни за претърпените вреди вследствие на загуба или повреда на оборудване за придвижване или друго специфично оборудване, използвано от лице с увреждания или лице с намалена подвижност, ако инцидентът, причинил вредите, е настъпил по вина, включително небрежност, на превозвача или на оператора на терминала. Вината, включително небрежността, на превозвача се приема за вреда, причинена от морски инцидент.

2.   Обезщетението, посочено в параграф 1, съответства на паричната равностойност на съответното оборудване или, когато е приложимо, на разходите за ремонта му.

3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат, когато се прилага член 4 от Регламент (ЕО) № 392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия (11).

4.   При това, полагат се всички усилия за бързо предоставяне на временно заместващо оборудване.

ГЛАВА III

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ И ОПЕРАТОРИТЕ НА ТЕРМИНАЛИ В СЛУЧАЙ НА ПРЕКЪСВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО

Член 16

Информация в случай на отмяна на пътуването или закъснение при заминаването

1.   В случай на отмяна на пътуването или закъснение при заминаването в рамките на пътническа услуга или круиз, превозвачът или, когато е уместно, операторът на терминала, уведомяват пътниците, заминаващи от пристанищните терминали, относно създалата се ситуация възможно най-скоро и във всеки случай не по-късно от 30 минути след определения по разписание час на заминаване, като освен това им съобщават очакваното време на заминаване и на пристигане веднага щом получат тази информация.

2.   Ако пътниците изпуснат връзка в рамките на транспортна услуга поради отмяна на пътуването или закъснение, превозвачът и, когато е уместно, операторът на терминала, полагат разумни усилия да уведомят засегнатите пътници относно алтернативни връзки.

3.   Превозвачът или, когато е уместно, операторът на терминала, гарантират, че лицата с увреждания или лицата с намалена подвижност получават в достъпен вид информацията, изисквана съгласно параграфи 1 и 2.

Член 17

Помощ в случай на отменено или закъсняло заминаване

1.   В случаите, когато превозвачът основателно очаква отмяна или закъснение на пътническа услуга или круиз с повече от 120 минути след времето на заминаване по разписание, на пътниците, заминаващи от пристанищните терминали, се предлагат безплатно закуски, храна или напитки в зависимост от времето на чакане, при условие че има такива или е възможно да бъдат доставени.

2.   В случай на отмяна на пътуването или закъснение при заминаването, при което се налага престой от една или повече нощи или се налага допълнителен престой в сравнение с предвидения от пътника, освен предвидените в параграф 1 закуски, храна или напитки, превозвачът — където и когато това е физически възможно — предлага на пътниците, заминаващи от пристанищните терминали, безплатно подходящо настаняване на борда или на брега, както и превоз до и от пристанищния терминал и мястото на настаняване. Превозвачът може да ограничи общите разходи за настаняване на брега, без да се включва превозът до и от пристанищния терминал и мястото на настаняване, до 120 евро на пътник.

3.   При прилагането на параграфи 1 и 2 превозвачът обръща специално внимание на нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност и на техните придружители.

Член 18

Пренасочване и възстановяване на средства в случай на отмяна на пътуването или закъснение при заминаването

1.   В случаите, когато превозвачът основателно очаква отмяна на пътуването или закъснение с повече от 120 минути при заминаването от пристанищен терминал в рамките на пътническа услуга, на пътниците незабавно се предлага следният избор:

а)

пренасочване до крайното местоназначение, при съпоставими условия, така както е отбелязано в договора за превоз, при първа възможност;

б)

възстановяване на стойността на билета и, когато това е приложимо, безплатна услуга за връщане до първоначалната точка на тръгване при първа възможност, така както е отбелязано в договора за превоз.

2.   В случаите на отмяна на пътуването или закъснение с повече от 120 минути при заминаването от пристанище в рамките на пътническа услуга, пътниците имат право на такова пренасочване или възстановяване на стойността на билета от превозвача.

3.   Възстановяването по параграф 1, буква б) и параграф 2 се извършва в срок от седем дни, в брой, чрез електронен банков превод, банкови ордери или банкови чекове и съответства на пълната стойност на билета на цената, на която е бил купен, за неосъществената част или части от пътуването, както и за вече извършената част или части от пътуването, ако пътуването е вече безсмислено от гледна точка на първоначалния план на пътуване на пътника.

Член 19

Обезщетяване на стойността на билета в случай на закъснение при пристигането

1.   Без да губят правото си на превоз, пътниците могат да искат обезщетение от превозвача, ако се окаже, че ще пристигнат със закъснение до крайното местоназначение, както е отбелязано в договора за превоз. Минималното равнище на обезщетение е 25 % от цената на билета за закъснение най-малко от:

а)

един час в случай на пътуване с максимална продължителност по разписание до четири часа;

б)

два часа в случай на пътуване, продължаващо по разписание повече от четири часа, но което не надвишава осем часа;

в)

три часа в случай на пътуване, продължаващо по разписание повече от осем часа, но което не надвишава 24 часа; или

г)

шест часа в случай на пътуване, продължаващо по разписание повече от 24 часа.

Ако закъснението превишава двойно времето, определено в букви a)—г), обезщетението се равнява на 50% от стойността на билета.

2.   Пътниците, които имат абонаментна карта или сезонен билет, в чийто период на валидност са налице чести закъснения при пристигането, могат да поискат подходящо обезщетение в съответствие с разпоредбите относно обезщетенията на превозвачите. Тези разпоредби установяват критериите за определяне на закъснение при пристигането и за изчисляване на обезщетението.

3.   Обезщетението се изчислява спрямо цената, която пътникът е платил в действителност за забавената пътническа услуга.

4.   Когато превозът включва и връщане, обезщетението за закъснение при пристигането на отиване или на връщане се изчислява спрямо половината сума, платена за превоза в рамките на съответната пътническа услуга.

5.   Обезщетението се изплаща в рамките на един месец след подаването на искането за обезщетение. Обезщетението може да бъде изплатено във ваучери и/или други услуги, ако договорните условия позволяват гъвкавост, по-специално що се отнася до срока на валидност и местоназначението. По искане на пътника обезщетението се изплаща в пари.

6.   От обезщетението за стойността на билета не се приспадат финансови разходи като такси, разходи за телефон или пощенски марки. Превозвачите могат да въведат минимален праг, под който не се изплащат обезщетения. Този праг не надвишава 10 EUR.

Член 20

Освобождаванe

1.   Членове 17, 18 и 19 не се прилагат за пътници с отворени билети, доколкото времето на заминаване не е уточнено, с изключение на пътниците, които имат абонаментна карта или сезонен билет.

2.   Членове 17 и 19 не се прилагат, ако пътникът е уведомен за отмяната на пътуването или закъснението преди покупката на билета или ако отмяната или закъснението е по вина на пътника.

3.   Член 17, параграф 2 не се прилага, когато отмяната на пътуването или закъснението се дължи на атмосферни условия, застрашаващи безопасната експлоатация на кораба.

4.   Член 19 не се прилага, когато отмяната или закъснението се дължи на атмосферни условия, застрашаващи безопасната експлоатация на кораба, или на извънредни обстоятелства, възпрепятстващи извършването на пътническата услуга, които не са могли да бъдат избегнати дори при вземане на всякакви разумни мерки.

Член 21

По-нататъшни искове

Нито една разпоредба от настоящия регламент не възпрепятства пътниците да търсят пред националните съдилища, в съответствие с националното право, обезщетение за понесени щети вследствие на отмяна или закъснение на транспортна услуга, включително по силата на Директива 90/314/ЕИО.

ГЛАВА IV

ОБЩИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯТА И ЖАЛБИТЕ

Член 22

Право на информация относно пътуването

Превозвачите и операторите на терминали, в рамките на съответните им области на компетентност, предоставят на пътниците подходяща информация по време на цялото пътуване в достъпна форма и на същите езици, на които информацията се предоставя по принцип на всички пътници. Специално внимание се отделя на нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

Член 23

Информация относно правата на пътниците

1.   Превозвачите и операторите на терминали, в рамките на съответните им области на компетентност, гарантират, че информацията относно правата на пътниците съгласно настоящия регламент е публично достъпна както на борда на корабите, така и в пристанищните терминали. Информацията се предоставя в достъпна форма и на същите езици, на които информацията се предоставя по принцип на всички пътници. При предоставянето на тази информация се отделя специално внимание на нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

2.   С оглед спазването на изискването за предоставяне на информация, посочено в параграф 1, превозвачите и операторите на терминали могат да използват резюме на разпоредбите на настоящия регламент, което е подготвено от Комисията на всички официални езици на институциите на Европейския съюз и им е предоставено.

3.   Превозвачите и операторите на терминали информират пътниците по подходящ начин на борда на корабите и в пристанищните терминали за данните за връзка с органа по прилагане, определен от държавата-членка в съответствие с член 25, параграф 1.

Член 24

Жалби

1.   Превозвачите създават или разполагат с механизъм за разглеждане на жалби относно правата и задълженията, обхванати от настоящия регламент.

2.   Ако пътник, обхванат от настоящия регламент, иска да подаде жалба до превозвача, той я подава до два месеца от датата на извършване на услугата или от датата, на която услугата е трябвало да бъде извършена. В рамките на един месец от получаване на жалбата, превозвачът уведомява пътника, че неговата жалба е удовлетворена, отхвърлена или все още е в процес на разглеждане. Срокът за предоставяне на окончателния отговор не надвишава три месеца от получаването на жалбата.

ГЛАВА V

ПРИЛАГАНЕ И НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ ПО ПРИЛАГАНЕТО

Член 25

Национални органи по прилагането

1.   Всяка държава-членка определя нов или съществуващ орган, отговарящ за изпълнението на настоящия регламент по отношение на пътнически услуги и круизи, заминаващи от пристанища, намиращи се на нейна територия, и по отношение на пътнически услуги от трета държава до тези пристанища. Всеки орган взема необходимите мерки, за да осигури спазване на настоящия регламент.

По отношение на своята организация, решения за финансиране, правна структура и вземане на решения, всеки орган е независим от превозвачите, туроператорите и операторите на терминали.

2.   Държавите-членки информират Комисията относно органа или органите, определени в съответствие с настоящия член.

3.   Всеки пътник може да подаде жалба, в съответствие с националното право, до компетентния орган, посочен в параграф 1, или до всеки друг компетентен орган, определен от държавата-членка, относно предполагаеми нарушения на настоящия регламент.

Държава-членка може да реши:

а)

че първоначално пътникът подава жалбата, обхваната от настоящия регламент, до превозвача; и/или

б)

че националният орган по прилагане или другият компетентен орган, посочен от държавата-членка, действа като апелативен орган за разглеждане на жалби, които не са разрешени съгласно член 24.

4.   Държавите-членки, избрали да освободят определени услуги съгласно член 2, параграф 4, осигуряват наличието на съпоставим механизъм за прилагане на правата на пътниците.

Член 26

Доклад за прилагането

На 1 юни (12) … и на всеки две години оттогава, органите по прилагането, определени в съответствие с член 25, публикуват доклад за дейността си през изминалите две календарни години, който съдържа, по-специално, описание на дейностите, предприети за прилагане на разпоредбите на настоящия регламент, подробности за наложените санкции, както и статистика за жалбите и наложените санкции.

Член 27

Сътрудничество между органите по прилагане

Националните органи по прилагането, посочени в член 25, параграф 1, когато е целесъобразно, обменят информация относно своята работа и принципите и практиката на вземане на решения. Комисията ги подкрепя в тази им дейност.

Член 28

Санкции

Държавите-членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки нотифицират Комисията относно тези правила и мерки до … (13) и нотифицират Комисията незабавно относно всяко последващо изменение, което ги засяга.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 29

Доклад

До … (14) Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за функционирането и въздействието на настоящия регламент. При необходимост докладът се придружава от законодателни предложения за по-нататъшно детайлно прилагане на разпоредбите на настоящия регламент или за неговото изменение.

Член 30

Изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004

В приложението към Регламент (ЕО) № 2006/2004 се добавя следната точка:

„19.

Регламент (ЕС) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета от … година относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища (15)

Член 31

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага, считано от … (16)

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в […].

За Европейския парламент

Председател

За Съвета

Председател


(1)  Становище от 16 юли 2009 г. (ОВ C 317, 23.12.2009 г., стр. 89).

(2)  Позиция на Европейския парламент от 23 април 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от …

(3)  ОВ L 378, 31.12.1986 г., стр. 4.

(4)  ОВ L 364, 12.12.1992 г., стр. 7.

(5)  ОВ L 163, 25.6.2009 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 389, 30.12.2006 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 158, 23.6.1990 г., стр. 59.

(8)  ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(10)  Датата на прилагане на настоящия регламент.

(11)  ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 24.

(12)  Две години след датата на прилагане на настоящия регламент.

(13)  Датата на прилагане на настоящия регламент.

(14)  Три години след датата на прилагане на настоящия регламент.

(15)  ОВ …“

(16)  36 месеца след датата на прилагане на настоящия регламент.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Право на възстановяване на средства или пренасочване за лица с увреждания и лица с намалена подвижност, съгласно посоченото в член 8

1.

При позоваване на настоящото приложение, на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност се предлага избор между следните възможности:

a)

възстановяване на пълната стойност на билета на цената, на която е купен, за неосъществената част или части от пътуването и за вече осъществената част или части, ако пътуването е вече безсмислено от гледна точка на първоначалния план за пътуване на пътника, в срок от седем дни, изплатена в брой, чрез електронен банков превод, банкови ордери или банкови чекове, и, където е целесъобразно,

услуга за връщане, при първа възможност, до първоначалната точка на тръгване; или

б)

пренасочване, при съпоставими условия, до крайното местоназначение, така както е отбелязано в договора за превоз, при първа възможност; или

в)

пренасочване, при съпоставими условия, до крайното местоназначение, съгласно посоченото в договора за превоз, на по-късна, удобна за пътника дата, в зависимост от наличието на свободни места.

2.

Параграф 1, буква a) се прилага също за пътници, чиито пътувания са част от пакет, освен правото на възстановяване, когато такова право възниква съгласно Директива 90/314/ЕИО.

3.

Когато, в случай на обслужване на град, агломерация или регион от няколко пристанища, превозвачът предлага на пътник пътуване до пристанище като алтернатива на това, за което е направена резервацията, превозвачът поема разходите за прехвърлянето на пътника от алтернативното пристанище или до пристанището, за което е направена резервацията, или до друга близка крайна точка, съгласувана с пътника.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Помощ на пристанищата, включително при качване и слизане, съгласно посоченото в членове 10 и 13

1.

Помощ и договорености, необходими за това лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност да могат:

да съобщят за своето пристигане на пристанищния терминал и да заявят своето искане за помощ,

да се придвижат от определената точка на пристигане до гишето за регистриране, ако има такова, или до кораба,

да се представят за регистриране и да регистрират багажа си, ако е необходимо,

да се придвижат от гишето за регистриране, ако има такова, до кораба, през местата за емиграционни проверки и проверки за сигурност,

да се качат на кораба с помощта на подемни устройства, инвалидни колички или друга необходима помощ, в зависимост от случая,

да се придвижат от входа на кораба до своите места,

да съхраняват и да получат обратно багажа си на борда на кораба,

да се придвижат от своите места до изхода на кораба,

да слязат от кораба с помощта на подемни устройства, инвалидни колички или друга необходима помощ, в зависимост от случая,

да приберат багажа си, ако е необходимо, и да преминат през местата за имиграционни и митнически проверки,

да се придвижат от залата за багаж или мястото за слизане до определена точка на излизане,

при необходимост, да се придвижат до тоалетните, ако има такива.

2.

В случаите, когато на лице с увреждания или лице с намалена подвижност се оказва помощ от страна на придружаващо лице, това придружаващо лице, при поискване, трябва да получи разрешение за предоставяне на необходимата помощ на пристанището и при качване и слизане.

3.

Обслужване на цялото необходимо оборудване за придвижване, в това число електрически инвалидни колички.

4.

Временна замяна на повредено или загубено оборудване за придвижване, макар и не задължително със същото.

5.

Наземно обслужване на признати кучета придружители, по целесъобразност.

6.

Съобщаване в достъпна форма на информацията, необходима за качване и слизане.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Помощ на борда на корабите, съгласно посоченото в членове 10 и 13

1.

Превоз на признати кучета придружители на борда на кораба, при спазване на националните разпоредби.

2.

Превоз на медицинско оборудване и на оборудване за придвижване, необходимо за лицето с увреждания или лицето с намалена подвижност, включително електрически инвалидни колички.

3.

Съобщаване на необходима за маршрута информация в достъпна форма.

4.

При поискване, полагане на всички разумни усилия за уреждане на места за сядане с цел посрещане на нуждите на лицата с увреждания или лицата с намалена подвижност, при спазване на изискванията за безопасност и според наличието на такива места.

5.

При необходимост, помощ при придвижване до тоалетни, ако има такива.

6.

В случаите, когато лице с увреждане или лице с намалена подвижност получава помощ от придружител, превозвачът полага всички разумни усилия да даде на това лице място или каюта в съседство с лицето с увреждане или лицето с намалена подвижност.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Обучение по отношение на уврежданията, включително инструктаж, както е посочено в член 14

A.   Обучение по въпроси на осведомеността относно уврежданията, включително инструктаж

Обучението по въпроси на осведомеността относно уврежданията, включително инструктаж, включва:

осведоменост относно увреждания и съответно поведение спрямо пътници с физически, сетивни (слух и зрение), скрити и когнитивни увреждания, включително разграничаване между различните умения на лица, чиято подвижност, ориентация или комуникация евентуално е намалена;

бариери пред лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, включително в нагласата, средата/физически и организационни бариери;

признати кучета придружители, включително ролята и нуждите на куче придружител;

реагиране в неочаквани ситуации;

умения за междуличностна комуникация и методи за комуникация с хора с увреден слух, хора с увредено зрение, с увреден говор и с когнитивни увреждания;

обща осведоменост по Насоките на ИМО във връзка с Препоръката за проектирането и експлоатацията на пътнически кораби по отношение на специфичните нужди на възрастните хора и лицата с увреждания.

Б.   Обучение по подпомагане на лица с увреждания, включително инструктаж

Обучението по подпомагане на лица с увреждания, включително инструктаж, включва:

оказване на помощ на ползващите инвалидни колички при сядане в инвалидна количка и ставане от нея;

умения за предоставяне на помощ на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, които пътуват с признати кучета придружители, включително ролята и потребностите на тези кучета;

умения за придружаване на пътници с увредено зрение и за работа и превоз на признати кучета придружители;

познаване на видовете оборудване, които могат да подпомогнат лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, както и познания за внимателната работа с подобно оборудване;

ползване на оборудване за качване и слизане от превозното средство и познаване на съответните процедури за подпомагане на качването/слизането, които гарантират безопасността и запазването на достойнството на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност;

разбиране на необходимостта от надеждна и професионална помощ. Също така съзнаване на факта, че някои лица с увреждания и лица с намалена подвижност могат да се чувстват уязвими по време на пътуването поради зависимостта си от оказваната помощ;

познания за оказване на първа помощ.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ НА СЪВЕТА

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

На 4 декември 2008 г. Комисията представи предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (1).

На 23 април 2009 г. Европейският парламент прие становището си на първо четене (2).

На 9 октомври 2009 г. Съветът постигна политическо съгласие по проекта за регламент. След редакцията на юрист-лингвистите Съветът прие своята позиция на първо четене на 11 март 2010 г. в съответствие с обикновената законодателна процедура, посочена в член 294 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В хода на работата си Съветът взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет. Комитетът на регионите отказа да даде становище.

II.   АНАЛИЗ НА ПОЗИЦИЯТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

1.   Общи въпроси

Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, представлява част от общата цел на ЕС да укрепи правата на пътниците, по-специално правата на хората с увреждания и хората с намалена подвижност. Законодателство от подобно естество вече бе прието за пътници, пътуващи с въздушен (3) или железопътен транспорт (4). Предложението съдържа, от една страна, разпоредби относно недискриминационен достъп и помощ за хората с увреждания и хората с намалена подвижност, а от друга страна, разпоредби относно правото на помощ, информиране и обезщетяване в случай на закъснение или отмяна за всички категории пътници.

Въпреки че Съветът е съгласен с Комисията по отношение на целта на предложението, подходът на Съвета включва съществени изменения на първоначалното предложение. Редица от предложените разпоредби не бяха приемливи, тъй като налагат твърде голяма административна тежест и създават разходи за превозвачите и националните администрации, без да генерират добавена стойност за пътниците, която да компенсира недостатъците. Други бяха преработени с цел опростяване и изясняване на регламента.

Като резултат от този подход позицията на Съвета на първо четене изменя в значителна степен първоначалното предложение на Комисията, като преформулира текста и заличава някои разпоредби от него. Това означава, че всички изменения, въведени в становището на Европейския парламент на първо четене, които са свързани със заличените разпоредби, не бяха приети от Съвета.

2.   Ключови въпроси на политиката

i)   Приложно поле

Географски обхват

Комисията предложи регламентът да се прилага по отношение на пътнически услуги и круизи между пристанища в държавите-членки или на пристанища в държавите-членки.

Съветът счита, че се налага предложението на Комисията да бъде изяснено в това отношение, с цел да се избегне нарушаване на конкуренцията между пътнически услуги в рамките на ЕС и извън ЕС. Ето защо позицията на Съвета на първо четене прецизира посочените по-горе разпоредби. Тя прави разлика между пътнически услуги, при които пристанището за качване се намира на територията на държава-членка, от една страна, и пътнически услуги, при които пристанището за качване се намира извън територията на държава-членка, но пристанището за слизане се намира на територията на държава-членка, от друга страна. В последния случай регламентът ще се прилага единствено ако услугата се извършва от превозвач от Съюза. Все пак, определението за превозвач на Съюза следва да се тълкува възможно най-широко, за да могат да бъдат обхванати възможно най-много пътнически услуги между пристанища в ЕС и извън ЕС. Колкото до круизите, регламентът ще се прилага единствено за круизи, при които пристанището за качване се намира на територията на държава-членка.

Освен това Съветът въвежда определението „територия на държава-членка“.

Изключване от обхвата

Първоначалното предложение на Комисията по принцип обхваща всички пътнически услуги, независимо от броя превозвани пътници, разстоянието, което обхваща услугата, целта на пътуването, и т.н. Комисията бе предвидила единствено възможност държава-членка да изключи услуги, които са обхванати от договори за обществени услуги.

Съветът счита, че е важно тези разпоредби да се адаптират към това, което е възможно и необходимо на практика. Ето защо той въвежда някои изключения, за които разпоредбите на регламента няма да се прилагат. Съветът приема от обхвата да бъдат изключени пътниците, пътуващи с кораби с разрешение за превоз на не повече от 36 пътници, или с кораби с екипаж, не по-голям от трима души, или когато цялата пътническа услуга обхваща разстояние, по-малко от 500 метра в едната посока. Освен това са изключени и пътувания с екскурзионна и туристическа цел (различни от круизи).

В допълнение, държавите-членки могат, за период от две години от датата на прилагане на настоящия регламент, да освобождават корабите, плаващи по море, с брутно тегло, по-малко от 300 тона, които се използват за вътрешен транспорт. Ако обаче държава-членка реши да постъпи така, тя трябва да гарантира по адекватен начин правата на пътниците в съответствие с националното законодателство. Държавите-членки могат също да освобождават пътнически услуги, обхванати от задължения за обществени услуги, договори за обществени услуги или интегрирани услуги, при условие че правата на пътниците са гарантирани адекватно в националното законодателство.

Европейският парламент по принцип следва подхода на Комисията, но добави възможността държавите-членки да освобождават градските и извънградските услуги (изменение 10). Съветът не взема под внимание това изменение, но изключването от обхвата, което Съветът предлага, на практика означава, че много услуги от този вид ще бъдат освободени.

ii)   Права на хората с увреждания и хората с намалена подвижност

Съветът изцяло подкрепя целта на Комисията да гарантира на хората с увреждания и хората с намалена подвижност недискриминационен достъп до превоз по море или по вътрешни водни пътища. Ето защо Съветът се придържа до голяма степен към предложението на Комисията, освен по отношение на опростяването и поясняването на някои разпоредби.

Във връзка с изключенията по отношение на правото на превоз, Комисията предложи да се предвиди възможност за отказване на превоз на лице с увреждания, с позоваване на изискванията за безопасност или поради структурата на пътническия кораб. Към това Съветът добави изисквания за здраве, с цел да се отчетат случаите, при които медицинското състояние на лицето не позволява да се гарантира безопасен превоз.

Във връзка с това Европейският парламент предложи заличаване на всички позовавания на изискванията за безопасност (изменения 1, 26 и 29) и добавяне на позоваване на извършването на превоз по безопасен, достоен и оперативно осъществим начин (изменение 27). Колкото до последното изменение, Съветът го включи в своята позиция на първо четене, с изключение на думата „достоен“. Съветът счита че, с изключение на лицето с увреждания или лицето с намалена подвижност, никой не може да реши какво е достоен начин на извършване на превоза и че такова решение не може да бъде взето от превозвача.

В съответствие с първоначалното предложение, превозвачът би могъл да изиска лицето с увреждане или лицето с намалена подвижност да бъде придружено от друго лице, способно да окаже помощ. Съгласно позицията на Съвета на първо четене, ако превозвачът отправи такова искане във връзка с пътническата услуга, придружаващото лице се превозва безплатно.

Колкото до помощта за хора с увреждания и хора с намалена подвижност, такава помощ ще се предоставя, при условие че въпросното лице уведоми превозвача или оператора на терминала най-късно два работни дни предварително (Комисията предложи 48 часа) и се яви на пристанището или на определеното място най-малко 60 минути преди времето на качване или заминаване. Освен това, ако лицето има специфични нужди от настаняване или място за сядане или за съпътстващо медицинско оборудване, пътникът следва да уведоми превозвача за тези нужди по време на резервацията, при условие че тази нужда е известна по това време. Това допълнително изискване, въведено от Съвета, ще позволи на превозвача да задоволи тези специфични нужди и да предостави най-добрата възможна услуга на въпросното лице.

Някои от измененията на Европейския парламент засягат предоставянето на информация във форма, достъпна за хората с увреждания и хората с намалена подвижност. Те бяха възприети от Съвета. Същото се отнася и до измененията на Парламента във връзка с промяната от „животно-придружител“ на „куче-придружител“.

iii)   Задължения на превозвачите и на операторите на терминали в случай на прекъсване на пътуването

Предложението на Комисията предвижда правото на информация, помощ (в т.ч. храна, напитки и евентуално настаняване в хотел), пренасочване и възстановяване на средства, както и изплащане на всички пътници на обезщетение, което се равнява на стойността на билета, в случай на закъснение и, в определени случаи, на отмяна на пътническа услуга или круиз. Въпреки това обезщетението на стойността билета не се изплаща, ако закъснението или отмяната са причинени от извънредни обстоятелства, възпрепятстващи извършването на пътническата услуга.

Съветът е съгласен с принципа, че превозвачите и операторите на терминали следва да се грижат за своите пътници и разшири обхвата на този принцип с цел включването на всички случаи на отмяна. Независимо от това, в някои случаи не е възможно или разумно предоставянето например на информация за закъснение в пристанища без персонал. Ето защо позицията на Съвета на първо четене въвежда концепцията за пристанищни терминали, т.е. терминал с персонал на пристанище със съоръжения и персонал (като регистрация, билетни каси или салони). Някои задължения на превозвачите и операторите на терминали се отнасят единствено до пътници, които заминават от такива пристанищни терминали. Такъв е случаят с информирането и помощта, както и, до известна степен, с пренасочването и възстановяването на средства.

Друго съображение, което е в основата на позицията на Съвета на първо четене, е морската безопасност. За да се избегне възможността превозвачите, по икономически причини, да отплуват или да се движат с прекалено висока скорост при атмосферни условия, които застрашават безопасната експлоатация на кораба, бе въведено изключение по отношение на задължението за предоставяне на настаняване или обезщетение на стойността на билета в такива случаи. Освен това, понятията атмосферни условия и извънредни обстоятелства са обяснени накратко в две съображения. Въведени са допълнителни изключения по отношение на правото на помощ и обезщетение за случаите, при които пътникът е информиран за отмяната или закъснението преди закупуването на билета или при които пътникът предизвиква отмяната или закъснението. В крайна сметка, на превозвача се дава възможност да ограничи разходите за настаняване до 120 евро и да въведе минимален праг, под който няма да се изплащат обезщетения (билети с цена 10 евро или по-малко).

Европейският парламент предложи изключения в случай на „непреодолима сила“ (изменения 23 и 60) или на отмяна или закъснение, за които е съобщено предварително (изменение 59). Духът на тези изменения бе възприет от Съвета. Освен това, Парламентът предложи разходите за настаняване да не надхвърлят двойния размер на цената на билета (изменение 53). Съветът счита, че това в определени случаи е твърде неблагоприятно за пътниците и превозвачите и намира ограничението от 120 евро за по-разумно както за пътниците, така и за превозвачите.

iv)   Разглеждане на жалби и национални органи по прилагането

Предложението на Комисията съдържа подробни правила относно начина, по който превозвачите следва да разглеждат жалби, по-специално сериозните правни последици, които възникват, ако жалбите не получат отговор, както и относно определянето и отговорностите на националните органи по прилагането.

Съветът, въпреки че по принцип одобрява предложението, по-специално необходимостта превозвачите да отговорят на жалби на техни клиенти, въвежда по-голяма гъвкавост в системата, за да се избегнат непредвидени обстоятелства за правните системи или административните структури на държавите-членки.

Съгласно предложението на Европейския парламент всяка държава-членка следва да посочи само един национален орган по прилагането (изменения 5, 6, 66, 67 и 68) и държавите-членки, а не превозвачите, следва да установят независим механизъм за разглеждане на жалби (изменение 65). Поради съображенията за по-голяма гъвкавост, посочени по-горе, Съветът не счита за подходящо да ограничи свободата на действие на държавите-членки по такъв начин. В допълнение, Парламентът предложи националните органи по прилагането да са независими от всякакви търговски интереси (изменение 66). Позицията на Съвета на първо четене посочва, че тези органи следва да са независими от превозвачите, туроператорите и операторите на терминали.

v)   Дата на прилагане на регламента

Съгласно предложението на Комисията регламентът като цяло следва да започне да се прилага две години след публикуването му, докато някои разпоредби следва да започнат да се прилагат още една година след неговото публикуване.

Позицията на Съвета на първо четене предвижда целият регламент да започне да се прилага три години след неговото публикуване.

3.   Други въпроси на политиката

Съветът решава да опрости заглавието на регламента.

Съветът решава да изясни разпоредбите за подизпълнение на някои задължения, които произтичат от регламента, чрез добавянето на общ член относно други изпълнители.

Съветът решава да заличи изискването превозвачите да водят отделни отчети за разходите на предоставяне на помощ на хората с увреждания и хората с намалена подвижност, с цел да се избегне излишна административна тежест за малките превозвачи, по-специално. В същия дух, Съветът решава да ограничи задължението за установяване на стандарт за качество за такава помощ до по-големите оператори на терминали и превозвачи, както и да ограничи изискванията за обучение и инструктаж, свързани с работата с хора с увреждания до тези категории персонал, които действително се нуждаят от тях.

4.   Други изменения, приети от Европейския парламент

Допълнителните изменения, които не са включени в позицията на Съвета на първо четене, засягат следното:

отчитане на нуждите на хората с увреждания и хората с намалена подвижност винаги, когато се проектират или преустройват пристанища, терминали и пътнически кораби, без пояснението „при необходимост“ (изменение 2);

разпоредбите относно качването на хора с увреждания или хора с намалена подвижност не засягат общите разпоредби, приложими за качването на пътници (изменение 3);

поканата към Комисията да предложи ясни правила за правата на пътниците в местата за прехвърляне от сушата за превоз по море или вътрешни водни пътища (изменение 7);

хоризонтален законодателен подход, обхващащ всички транспортни средства, в случай на бъдеща законодателна инициатива, свързана с правата на пътниците (изменение 8);

включване на психосоциален недостатък в определението за лице с увреждания или лице с намалена подвижност (изменение 11);

промяна на определението на „договор за превоз“ (изменение 14) и на „продавач на билети“ (изменение 15);

предложените определения на „достъпна форма“ (изменение 18), „пътник“ (изменение 19), „пристигане“ (изменение 20), „заминаване“ (изменение 21), „цена на билета“ (изменение 22) и „непреодолима сила“ (изменение 23);

правилата за достъп до превоз на хора с увреждания и хора с намалена подвижност, които следва да бъдат установени под надзора на националните органи по прилагането и които следва да включват придружаващи лица и достъп до монтирано помощно оборудване (изменение 31);

писмено потвърждение, което да се даде за предоставянето на помощ на хора с увреждания и хора с намалена подвижност (изменение 34);

помощ, пригодена към индивидуалните нужди на хората с увреждания или хората с намалена подвижност (изменение 35);

отговорността на управителния орган на пристанище да гарантира, че пристанището е достъпно за хора с увреждания или хора с намалена подвижност (изменение 37);

възможността между доставчика на помощта и пътника да се договори по-кратък срок за уведомяване относно нуждата от помощ (изменение 38);

необходимостта да се гарантира, че пътникът получава потвърждение, че за нуждите му от помощ е направено уведомление (изменение 39);

задължението превозвачът да предостави заместващо оборудване, подходящо за нуждите на засегнатия пътник, при повреда на оборудването за придвижване по време на пътуването (изменение 50);

в случай на закъснение, на пътниците се предлага възстановяване на цената на билета единствено ако решат да не пътуват с превозвача (изменение 54);

всяко обезщетение, отпуснато по силата на настоящия регламент, може да бъде приспаднато от всяко допълнително отпуснато обезщетение (изменение 61);

санкциите, приложими при нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, които могат да включват разпореждане за изплащане на обезщетение (изменение 70);

изменения 71, 72 и 75 относно приложенията към регламента.

III.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При установяване на своята позиция на първо четене Съветът взе изцяло предвид предложението на Комисията и становището на Европейския парламент на първо четене. Във връзка с измененията, предложени от Европейския парламент, Съветът отбелязва, че значителен брой изменения — по дух, частично или изцяло — вече са включени в неговата позиция на първо четене.


(1)  Док. 11990/08.

(2)  A6-0209/2009.

(3)  Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91, ОВ L 46, 17.2.2004 г., стр. 1, и Регламент (ЕО) № 1107/2006 от 5 юли 2006 година относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 1.

(4)  Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14.


Top