EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AP0548

Европейска статистика
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 ноември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (COM(2007)0625 — C6-0346/2007 — 2007/0220(COD)
P6_TC1-COD(2007)0220 Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 19 ноември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на статистически програмен комитет на Европейските общности

OJ C 16E , 22.1.2010, p. 116–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 16/116


Европейска статистика ***I

P6_TA(2008)0548

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 ноември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (COM(2007)0625 — C6-0346/2007 — 2007/0220(COD)

(2010/C 16 E/34)

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0625),

като взе предвид член 251, параграф 2 и член 285, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0346/2007),

като взе предвид член 51 от своя правилник,

като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0349/2008),

1.   Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.   Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.   Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


P6_TC1-COD(2007)0220

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 19 ноември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на статистически програмен комитет на Европейските общности

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № 223/2009.)


Top