EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AG0012

Обща позиция (ЕО) № 12/2008 от 3 март 2008 г. , приета от Съвета в съответствие с процедурата, посочена в член 251 от Договора за създаване на Европейската общност, с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) (Текст от значение за ЕИП)

OJ C 122E , 20.5.2008, p. 10–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 122/10


ОБЩА ПОЗИЦИЯ (ЕО) № 12/2008

приета от Съвета на 3 март 2008 г.

с оглед приемането на Директива 2008/…/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от … за изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността (Директива относно безопасността на железопътния транспорт)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 122 E/02)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 71, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

С оглед на продължаването на усилията за установяване на единен пазар за железопътни транспортни услуги, Европейският парламент и Съветът приеха Директива 2004/49/ЕО (3), с която се създава обща регулаторна рамка за безопасност на железопътния транспорт.

(2)

Първоначално, процедурите за издаване на разрешителни за въвеждане в експлоатация на железопътни транспортни средства се разглежда в Директива 96/48/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно оперативната съвместимост на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове (4) и Директива 2001/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. относно оперативната съвместимост на конвенционалната железопътна система за нови и подобрени части на железопътната система на Общността (5), както и Директива 2004/49/ЕО — за превозни средства, които вече са в употреба. В съответствие с изискванията за по-добро регулиране, и с оглед на опростяването и модернизирането на законодателството на Общността, всички разпоредби, отнасящи се до разрешителните за въвеждане на железопътни превозни средства в експлоатация следва да бъдат включени в един правен текст. Следователно, действащият член 14 от Директива 2004/49/ЕО следва да бъде заличен и в Директива 2008/…/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в Общността (6), наричана по-долу „Директива за оперативната съвместимост на железопътната система“, която замени Директиви 96/48/ЕО и 2001/16/ЕО, следва да бъде включена нова разпоредба относно разрешаването за въвеждане в експлоатация на превозни средства, които вече са в употреба.

(3)

Влизането в сила от 1 юли 2006 г. на Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 1999 г. въведе нови правила за договорите за експлоатация на превозни средства. Според CUV (Единните правила за договорите за използване на подвижен състав в международно железопътно съобщение — притурка към Конвенцията), ползвателите на вагони вече не са задължени да регистрират вагоните си в железопътно предприятие. Предходният Правилник за взаимно използване на товарните вагони в международно съобщение (Regolamento Internazionale Veicoli, RIV) вече не се прилага и е заместен отчасти от новото частно и доброволно споразумение (General Contract of Use for Wagons, GCU) между железопътни предприятия и ползвателите на вагони, според което последните отговарят за поддръжката на своите вагони. За да бъдат отразени тези промени и да се улесни прилагането на Директива 2004/49 във връзка с издаването на сертификати за безопасност на железопътните предприятия, понятията „ползвател“ и „структура, която отговаря за поддръжката“ следва да бъдат определени, а освен това следва да бъдат уточнени взаимоотношенията между тези структури и железопътните предприятия.

(4)

Определението за „ползвател“ следва да се доближава възможно най-много до определението, използвано в Конвенцията COTIF от 1999 г. Много образувания могат да бъдат определени като ползватели на превозни средства, като например собственик, дружество, чиято дейност е свързана с вагонен парк, дружество, която отдава превозни средства под наем на железопътно предприятие, железопътно предприятие, оператор на инфраструктура, който използва превозни средства за поддържането й. Такива образувания контролират превозното средство с оглед на използването му като средство за транспорт от железопътните предприятия и операторите на инфраструктура. За да се избегне всякакво съмнение, ползвателят следва ясно да бъде посочен в Националния регистър на превозните средства, предвиден в член 33 от Директивата за оперативната съвместимост на железопътната система.

(5)

Преди едно превозно средство да бъде въведено в експлоатация или използвано в мрежата, структурата, която отговаря за неговата поддръжка, се идентифицира в Националния регистър на превозните средства. Ползвателят и структурата, която отговаря за поддръжката, могат да бъдат едно и също лице или орган. В изключителни случаи обаче, например когато превозни средства се въвеждат за първи път в експлоатация в трета държава, както и когато превозни средства се теглят, за да бъдат въведени в експлоатация другаде в мрежата или за да бъдат използвани за специални транспортни услуги, е невъзможно или неуместно да се идентифицира структурата, която отговаря за поддръжката. В такива изключителни случаи съответният национален орган по безопасността следва да приеме превозните средства в мрежата, за която е компетентен, без да им се определя структура която отговаря за поддръжката.

(6)

Когато структурата, която отговаря за поддръжката, е железопътно предприятие или оператор на инфраструктура, неговата система за управление на безопасността включва системата за поддръжка и нито един от тях не се нуждае от допълнително сертифициране. Ако структурата, която отговаря за поддръжката, не е железопътно предприятие или оператор на инфраструктура, тя може да бъде сертифицирана според система, която ще бъде разработена от Европейската железопътна агенция и приета от Комисията. Издаденият на такава структура сертификат ще гарантира, че изискванията за поддръжка по настоящата директива са изпълнени за всяко от превозните средства, за които структурата отговаря. Този сертификат следва да бъде валиден в цялата Общност.

(7)

В контекста на Директивата за оперативната съвместимост на железопътната система се разработват изисквания за поддръжка, по-специално като част от Техническите спецификации за оперативна съвместимост (TSIs/ТСОС) на „подвижния състав“. Вследствие влизането в сила на настоящата директива възниква необходимостта да се осигури съгласуваност на тези ТСОС и изискванията за сертифициране на структурите, които отговарят за поддръжката, чието приемане от Комисията предстои. Комисията ще постигне това, като измени, където е целесъобразно, съответните ТСОС посредством процедурата, предвидена в Директивата за оперативната съвместимост на железопътната система.

(8)

Тъй като целта на настоящата директива, а именно допълнителното развиване и подобряване на безопасността на железопътната система на Общността, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, поради мащаба на действието, може да бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа за субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(9)

Мерките, необходими за изпълнението на Директива 2004/49/ЕО, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (7).

(10)

По-специално, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да преразглежда и адаптира приложенията към Директива 2004/49/ЕО, да приема и преразглежда общите метод и цели за безопасност, както и да въведе система за сертифициране на поддръжката. Доколкото тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2004/49/ЕО, включително чрез допълването й с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети съгласно процедурата за регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(11)

Държава-членка, която няма железопътна система и която не планира да има такава в непосредствено бъдеще, би се обвързала с несъразмерно и безпредметно задължение, ако трябва да транспонира и прилага настоящата директива. Следователно такава държава-членка следва да бъде освободена от задължението да транспонира и прилага настоящата директива, докато не притежава железопътна система.

(12)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (8), държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Общността таблици, които илюстрират, доколкото е възможно, съответствието между настоящата директива и приетите мерки за нейното транспониране, и да ги направят обществено достояние.

(13)

Директива 2004/49/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 2004/49/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 3 се добавят следните точки:

„т)

„ползвател“ означава лице или образувание, които като собственици на превозно средство или имащи право да го използват, го експлоатират като средство за транспорт и са регистрирани като такива в Националния регистър на превозните средства (НРПС), предвиден в член 33 от Директива 2008/…/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в Общността (9), по-долу наричана „Директива за оперативната съвместимост на железопътната система“;

у)

„структура, която отговаря за поддръжката“ означава структура, която отговаря за поддръжката на превозно средство и е регистрирана като такава в НРПС;

ф)

„превозно средство“ означава железопътно превозно средство, което може да се движи на собствени колела по железопътни релси, със или без помощта на теглителна сила. Превозното средство се състои от една или повече структурни и функционални подсистеми или части от такива подсистеми.

2)

В член 4, параграф 4 думите „собственик на вагони“ се заменят с „ползвател“;

3)

Член 5, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   До 30 април 2009 г. приложение I ще бъде преразгледано, по-специално с оглед на включването в него на общи определения за CSIs и на общи методи за изчисляване на разходите при произшествие. Тази мярка, предназначена да изменени несъществени елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 2а.“;

4)

Член 6 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Комисията приема първоначална поредица от CSMs, обхващащи най-малко методите, описани в параграф 3, буква а), преди 30 април 2008 г. Те се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Втора поредица CSMs, обхващаща останалите методи, описани в параграф 3, се приема от Комисията преди 30 април 2010 г. Те се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването й, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 2а.“;

б)

в параграф 3 буква в) се заменя със следното:

„в)

доколкото не са обхванати от ТСОС, методи за проверка дали структурните подсистеми от железопътната система се експлоатират и поддържат съгласно съответните основни изисквания.“;

в)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   CSMs се преразглеждат редовно, като се вземат предвид придобитият при прилгането им опит, цялостното развитие на безопасността на железопътния транспорт и задълженията на държавите-членки, определени в член 4, параграф 1. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването й, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 2а.“;

5)

Член 7 се изменя, както следва:

а)

в параграф 3 първата и втората алинея се заменят със следното:

„Първият комплект от проектни CSTs се основава на преглед на съществуващите критерии и на нивото на безопасност в държавите-членки и гарантира, че текущото ниво на безопасност на железопътната система няма да се понижи в нито една държава-членка. Той се приема от Комисията преди 30 април 2009 г. и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването й, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 2а.

Вторият комплект от проектни CSTs се основава на опита, придобит от първия комплект CSTs и тяхното прилагане. Той отразява всички приоритетни области, в които е необходимо по-нататъшно повишаване на безопасността. Той се приема от Комисията преди 30 април 2011 г. и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването й, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 2а.“;

б)

параграф 5 се заменя със следния текст:

„5.   CSTs се преразглеждат редовно, като се отчита цялостното развитие на безопасността на железопътния транспорт. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи от настоящата директива, включително чрез допълването й, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 2а.“;

6)

Член 10 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Предназначението на сертификата за безопасност е да служи като доказателство, че железопътното предприятие е изградило система за управление на безопасността и може да изпълни изискванията, установени в ТСОС и други съответни законодателни актове на Общността и в националните правила за безопасност, за да контролира рисковете и да осигурява безопасни транспортни услуги по мрежата.“;

б)

в параграф 2 буква б) се заменя със следното:

„б)

сертификат, потвърждаващ приемането на разпоредбите, въведени от железопътното предприятие за изпълнение на специфични изисквания, необходими за безопасното предоставяне на услуги в съответната мрежа. Изискванията може да включват прилагането на ТСОС и национални правила за безопасност, включително правила за експлоатиране на мрежата, приемане на сертификатите на персонала и разрешително за експлоатация на превозни средства, използвани от железопътни предприятия. Сертификатът се основава на документи, предоставени от железопътното предприятие, описани в приложение IV.“;

7)

Член 14 се заменя със следното:

„Член 14

Поддръжка на превозните средства

1.   Преди да бъде въведено в експлоатация и използвано в мрежата, за всяко превозно средство се определя структура, която отговаря за неговата поддръжка, и тази структура се регистрира в Националния регистър на превозните средства съгласно член 33 от Директивата за оперативната съвместимост на железопътната система.

2.   Съответните национални органи по безопасността могат, в изключителни случаи и в рамките на съответните им мрежи, да вземат решение за дерогации от задължението, предвидено в параграф 1.

3.   Без да се засяга задължението на железопътните предприятия и операторите на инфраструктура, предвидено в член 4, структурите, които отговарят за поддръжката, осигуряват, посредством система за поддръжка, безопасното експлоатационно състояние на превозните средства.

4.   Когато структурата, която отговаря за поддръжката, е железопътно предприятие или оператор на инфраструктура, посочената в параграф 3 от настоящия член система се установява посредством системата за управление на безопасността, предвидена в член 9.

5.   Ако структурата, която отговаря за поддръжката, не е железопътно предприятие или оператор на инфраструктура, тя може да бъде сертифицирана съгласно параграф 6.

6.   Въз основа на препоръка от Агенцията, до … (10) Комисията приема мярка, уреждаща сертифицирането на структурата, която отговаря за поддръжката, по отношение на нейната система за поддръжка. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването й, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 2а. Мярката обхваща изискванията за сертифициране на структурата, която отговаря за поддръжката, въз основа на одобрение на нейната система за поддръжка, формата и валидността на сертификата, и органа или органите, които отговарят за издаването му, както и механизмите за контрол, необходими за функционирането на системата за сертифициране.

7.   Сертификатите, издадени съгласно параграф 6 от настоящия член, потвърждават спазването на изискванията, посочени в параграф 3 от настоящия член, и са валидни навсякъде в Общността. Ако структурата, която отговаря за поддръжката, не е сертифицирана, железопътното предприятие или операторът на инфраструктура следят за адекватното прилагане на всички необходими процедури за поддръжка посредством своите системи за управление за безопасността, предвидени в член 9.“;

8)

Член 16, параграф 2 се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следното:

„а)

Издаване на разрешително за въвеждане в експлоатация на структурните подсистеми, изграждащи железопътната система, в съответствие с член 15 от Директивата за оперативната съвместимост на железопътната система, и проверка дали те се експлоатират и поддържат съгласно съответните основни изисквания;“

б)

буква б) се заличава.

в)

буква ж) се заменя със следното:

„ж)

гарантиране на надлежното регистриране на превозните средства в НРПС и на точността и осъвременяването на отразената в регистъра информация;“;

9)

Към параграф 18 се добавя следната буква:

„д)

дерогациите, за които е взето решение съгласно член 14, параграф 2.“;

10)

Член 26 се заменя със следното:

„Член 26

Адаптиране на приложенията

Приложенията се адаптират към научно-техническия прогрес. Тази мярка, предназначена да изменени несъществени елементи на настоящата директива, се приема съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 2а.“;

11)

Член 27 се изменя, както следва:

а)

създава се следният параграф:

„2а.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1-4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграф 4 се заличава;

12)

В приложение II точка 3 се заличава.

Член 2

Изпълнение и транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива … (11) до. Те незабавно предоставят на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Задълженията за транспониране и изпълнение на настоящата директива не се прилагат за Република Кипър и Република Малта, доколкото на съответните им територии няма установена железопътна система.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в …

За Европейския парламент

Председател

За Съвета

Председател


(1)  ОВ C 256, 27.10.2007 г., стр. 39.

(2)  Становище на Европейския парламент от 29 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 3 март 2008 г. и Позиция на Европейския парламент от … (все още непубликувана в Официален вестник).

(3)  Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) (OВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 44).

(4)  OВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 6. Директива, изменена с Директива 2007/32/EО на Комисията (OВ L 141, 2.6.2007 г., стр. 63).

(5)  OВ L 110, 20.4.2001 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/32/EО на Комисията.

(6)  OB L …

(7)  OВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(8)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(9)  OB L …“.

(10)  Една година влизането в сила на настоящата директива.

(11)  24 месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ НА СЪВЕТА

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

На 13 декември 2006 г. Комисията внесе три законодателни предложения, чиято основна цел е улесняване на движението на железопътни превозни средства на територията на Европейския съюз:

предложение за директива за изменение на Директива 2004/49/EО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността (1) (наричана по-долу „Директива за безопасността на железниците“);

предложение за директива относно оперативната съвместимост на железопътната система на Общността (2) (наричана по-долу „Директива за оперативната съвместимост на железниците“);

предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция (3) (наричан по-долу „Регламент за Агенцията“).

На 29 ноември 2007 г. Европейският парламент прие становището си на първо четене.

На 3 март 2008 г. Съветът ще приеме своята обща позиция. В хода на работата си Съветът взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (4). Комитетът на регионите реши да не приема становище по посочените по-горе предложения.

II.   АНАЛИЗ НА ОБЩАТА ПОЗИЦИЯ

1.   Общи забележки

За да може железопътният транспорт да изпълнява ключовата си роля по отношение на устойчивата мобилност в Европейския съюз, Съветът има за цел постепенното изграждане на интегрирано европейско железопътно пространство. Във връзка с това Съветът счита, че трите законодателни предложения за преработване на директивите за оперативна съвместимост на конвенционалната и високоскоростната железопътна система и за изменение на Директивата за безопасността на железниците и Регламента за Агенцията, могат да подобрят значително техническата част от нормативната рамка на европейския железопътен транспорт.

Тези предложения намаляват съществуващите препятствия пред свободното движение на железопътни превозни средства в рамките на европейската железопътна мрежа, като по този начин улесняват взаимното приемане на разрешителни за железопътни превозни средства в държавите-членки.

Съветът и Парламентът успяха да постигнат съгласие на първо четене относно предложението за директива за оперативната съвместимост на железниците, следователно Съветът може да приеме така измененото предложение за законодателен акт. Съветът и Парламентът не успяха обаче да уеднаквят своите позиции на първо четене относно предложенията за изменение на Директивата за безопасността на железниците и Регламента за Агенцията. В резултат на това Съветът прие общи позиции по двете предложения, като надлежно отчете измененията, които Парламентът прие на първото си четене.

2.   Ключови въпроси на политиката

Трите основни промени, направени от Съвета в предложението на Комисията, са изложени по-долу. Освен това Съветът предвижда изключение за Кипър и Малта.

2.1   Включване на всички разпоредби относно процедурите за издаване на разрешителни в един акт

Както Директивата за безопасността на железниците, така и Директивата за оперативната съвместимост на железниците, които са в сила в момента, съдържат разпоредби относно процедурите за издаване на разрешителни за въвеждане на железопътните превозни средства в експлоатация. Втората директива разглежда нови или подобрени части от железопътната система на Общността, а първата — превозните средства, които са вече в употреба. В съответствие с принципа за по-добра нормативна уредба, и с оглед опростяване на законодателството на Общността, Съветът включва всички разпоредби, отнасящи се до разрешителните за въвеждане на железопътни превозни средства в експлоатация в един правен акт. Във връзка с това съществуващият, но изменен член 14, новият член 14а и новото приложение към предложението за изменение на Директивата за безопасността на железниците се прехвърлят в преработената Директива за оперативната съвместимост на железниците. Парламентът се съгласи с това прехвърляне в съответствие с постигнатото на първо четене съгласие относно Директивата за оперативната съвместимост на железниците. Следователно Съветът може по принцип да приеме изцяло изменения 20, 26 и 27. Освен това Съветът може по принцип да се придържа към изменение 18, считайки че в резултат на прехвърлянето законодателят може да се въздържи от всякакво позоваване на процедурите за издаване на разрешителни в изменената Директива за безопасността на железниците.

2.2   Изясняване на функциите и отговорностите по отношение на поддръжката

В резултат на влизането в сила от 1 юли 2006 г. на новата Конвенция за международни железопътни превози (COTIF) от 1999 г., операторите на превозни средства вече не са задължени да регистрират товарните си вагони в железопътно предприятие. В отговор на тази промяна и с оглед улесняване на железопътните предприятия в предоставянето на транспортни услуги по мрежата по безопасен начин, Съветът уточнява новата съвкупност от функции и отговорности във връзка с поддръжката. Във връзка с това Съветът предлага ново определение за „оператор“ и въвежда понятието „структура, отговаряща за поддръжката“.

Макар и да се придържа възможно най-близко до определението, съдържащо се в Конвенцията COTIF, Съветът установява ясна връзка между оператора и неговото превозно средство чрез задължението операторите да се регистрират като такива в Национален регистър на превозните средства. Съветът може да приеме изцяло изменение 8, тъй като Съветът и Парламентът са съгласни с определението за „оператор“. Освен това изменение 9, въведено с оглед прилагането на правилна терминология, може да бъде прието по принцип.

В общата позиция се предвижда структурите, отговарящи за поддръжката да гарантират чрез системата за поддръжка, че превозните средства са в безопасно състояние за движение. Следователно, преди да бъде въведено в експлоатация или използвано по мрежата, за всяко превозно средство е необходимо да бъде определена структура, отговаряща за поддръжката. Освен това всяка структура, отговаряща за поддръжката трябва да бъде регистрирана в Национален регистър на превозните средства. Единствено в извънредни случаи, ограничени до съответната мрежа, национален орган по безопасността може да вземе решение за дерогация от задължението за определяне на структура, отговаряща за поддръжката на превозно средство. Подобни дерогации трябва да се публикуват от органа в годишния му доклад. Чрез тази система Съветът има за цел да улесни железопътните предприятия и управителите на инфраструктури при определянето на структурите, отговарящи за поддръжката на експлоатираните от тях превозни средства.

2.3   Сертифициране на поддръжката

За да се гарантира пред националните органи по безопасност и участниците в транспортната верига, че поддръжката на товарните вагони се контролира ефективно, Съветът решава да засили разпоредбата в предложението на Комисията за сертифициране на поддръжката. Комисията предложи в случаите, когато това е целесъобразно, да се въведе система за сертифициране на поддръжката за операторите. От своя страна Съветът е съгласен с разпоредба, задължаваща Комисията най-късно една година след влизането в сила на предложението за изменение на Директивата за безопасността на железниците, да приеме мярка за установяване на сертифицирането на структурите, отговарящи за поддръжката, по отношение на техните системи за поддръжка. Както в предложението на Комисията, така и в общата позиция на Съвета, тази система за сертифициране се основава на препоръка от Европейската железопътна агенция. Съветът гарантира, че издаденият сертификат ще бъде валиден навсякъде в Общността и ще бъде гаранция, че за всяко превозно средство, за което отговаря, сертифицираната структура изпълнява изискванията за поддръжка, съдържащи се в Директивата за безопасността на железниците.

Освен това структурите, отговарящи за поддръжката, могат да участват на доброволна основа в тази система за сертифициране. И на последно място, за да се поясни, че не се въвеждат нови изисквания за железопътните предприятия и управителите на инфраструктури, Съветът уточнява, че системата за управление на безопасността, която железопътните предприятия и управителите на инфраструктури вече трябва да установят съгласно съществуващата Директива относно безопасността на железниците, включва системата за поддръжка.

В изменение 21 Парламентът предлага система за поддръжка на железопътните превозни средства, която се различава в две основни насоки от системата, установена от Съвета. На първо място в случаите, когато Съветът — в съответствие с Решение на Комисията от 28 юли 2006 г. за приемане на техническата спецификация за оперативна съвместимост (ТСОС) за товарните вагони, и с Решение на Комисията от 9 ноември 2007 г. за приемане на обща спецификация на Националния регистър на превозните средства — въвежда понятието за структура, отговаряща за поддръжката, Парламентът възлага пряката отговорност за поддръжката на превозно средство на оператора. На второ място Парламентът отправя искане за задължителна система за сертифициране на поддръжката, докато Съветът, в съответствие с описания от Европейската железопътна агенция глобален подход, предвижда доброволна система.

Съветът не може да приеме изменение 21 по три причини. Първата от тях е, че определянето на оператора като отговорен за поддръжката на превозното средство не изглежда съгласувано с цялостната отговорност на железопътните предприятия и управителите на инфраструктури за безопасната експлоатация на транспорта, както е предвидено в други ключови разпоредби от Директивата за безопасността на железниците, по-специално член 4. Като втора причина Съветът счита, че задължителното участие в система за поддръжка не винаги е целесъобразно и би могло да доведе до излишни административни разходи, като например в случай на товарни вагони, пристигащи от трети страни или други видове превозни средства като локомотиви и пътнически вагони. Третата причина произтича от опасението на Съвета, че с определянето на операторите като отговорни за поддръжката, която изисква специфично ноу-хау, би могло да се утежни развиването на техните стопански дейности.

2.4   Изключение за Кипър и Малта

Имайки предвид факта, че Кипър и Малта не разполагат с железопътни системи, Съветът предвижда в своята обща позиция изключение за транспониране и прилагане на директивата за изменение на Директивата за безопасността на железниците, докато на съответните им територии не бъдат изградени железопътни системи.

III.   ИЗМЕНЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Становището на Съвета относно изменения 8, 9, 18, 20, 21, 26 и 27 е изложено по-горе във връзка с ключовите въпроси.

Също така Съветът може да приеме изцяло изменение 2 относно таблиците на съответствието. Освен това изменения 16 и 17 относно поправката на една езикова версия, са приемливи по принцип. Съветът обаче не може да приеме по правни или технически причини следните изменения:

Изменение 3, тъй като целите за безопасност и опазване на здравето на работниците попадат извън обхвата на предложението на Комисията;

Взаимосвързаните изменения 4-7, тъй като предложеното определение за „национални правила за безопасност“ е несъвместимо с приложение II към Директивата за безопасността на железниците, в която се съдържа описание на националните правила за безопасност, и тъй като се счита, че терминът „съществени изисквания“ се използва в прекалено тесен смисъл;

Изменение 14, тъй като Съветът е на мнение, че обсъждането на разработването на общи цели за безопасност (CSTs) се е състояло по време на приемането на Директивата за безопасността на железниците и не следва да бъде подновявано. Освен това Съветът отбелязва, че въз основа на член 6, параграф 4 от Регламента за Агенцията, в препоръките на Европейската железопътна агенция, inter alia относно CSTs, е налице изискването за подробни анализи на разходите и ползите;

Изменение 19, тъй като не е съвместимо със структурата на общата позиция;

Изменение 22 се отнася до това на кого следва да бъде позволено да отправя искане за техническо становище от Европейската железопътна агенция. Този въпрос обаче не следва да поражда повече спорове, тъй като във връзка с Директивата за оперативната съвместимост на железниците Съветът и Парламентът постигнаха съгласие по него;

Изменения 1, 10, 11, 12, 13, 15, 23, 24 и 25 относно комитологията, в които Парламентът въвежда процедурата за неотложни случаи за няколко мерки. Предвид факта, че тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят или допълнят несъществени елементи от Директивата за безопасността на железниците, Съветът е напълно съгласен с Комисията и с Парламента, че по отношение на тези мерки Парламентът следва да участва чрез процедурата по регулиране с контрол. Въпреки това предвиждането на възможност за прилагане на процедурата за неотложни случаи изглежда несъразмерно, тъй като тези мерки са вече обвързани с конкретен срок или е необходимо да бъдат преразглеждани периодично.

IV.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трите законодателни предложения относно оперативната съвместимост, безопасността и Европейската железопътна агенция, които имат за цел да улеснят движението на железопътни превозни средства на територията на Европейския съюз, допринасят значително за по-нататъшното интегриране на европейското железопътно пространство. Съветът и Парламентът вече постигнаха значителен напредък по тези три предложения, по-конкретно като постигнаха на първо четене съгласие относно Директивата за оперативната съвместимост на железниците. С това се полага солидна основа за намиране от двата съзаконодателни органа на компромисни решения по предложенията за изменение на Директивата за безопасността на железниците и Регламента за Агенцията при обсъжданията на второ четене.


(1)  ОВ C 126, 7.6.2007 г., стр. 7.

(2)  ОВ C 126, 7.6.2007 г., стр. 7.

(3)  ОВ C 126, 7.6.2007 г., стр. 7.

(4)  ОВ C 256, 27.10.2007 г., стр. 39.


Top