EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2023/185A/02

Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор в Парма, Италия (срочно нает служител — степен AD 14) — COM/2023/20094

OJ C 185A , 26.5.2023, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.5.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 185/7


Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор в Парма, Италия

(срочно нает служител — степен AD 14)

COM/2023/20094

(2023/C 185 A/02)

 

Кои сме ние

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е независима агенция на ЕС, създадена с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (учредителния регламент) (1).

Мисията на ЕОБХ е да предоставя научни консултации и подкрепа за законодателството и политиките на ЕС във всички области, които имат пряко или непряко въздействие върху безопасността на храните и фуражите, както и да предоставя независима информация по всички въпроси в тези области и да съобщава за рисковете. ЕОБХ допринася за високо равнище на защита на живота и здравето на хората, като същевременно взема предвид здравето на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и околната среда в контекста на функционирането на вътрешния пазар. Органът събира и анализира данни, позволяващи охарактеризиране и наблюдение на рисковете с пряко или косвено въздействие върху безопасността на храните и фуражите. Неговата мисия включва също така предоставяне на научни консултации относно храненето във връзка със законодателството на Съюза, по други въпроси, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях и здравето на растенията, и относно продукти, различни от храни и фуражи, свързани с генетично модифицирани организми (ГМО). ЕОБХ предоставя научни становища, които служат като научна основа за изготвянето и приемането на мерки на Съюза в областите, попадащи в обхвата на неговата мисия.

Описание на мисията и задачите на ЕОБХ може да бъде намерено в неговия учредителен регламент. Съгласно решение на изпълнителния директор относно езиковия режим на ЕОБХ неговият работен език е английският.

Допълнителна информация, включително относно стратегията на ЕОБХ за 2027 г., може да бъде намерена на уебсайта на ЕОБХ: http://www.efsa.europa.eu/

Какво предлагаме

Длъжността „изпълнителен директор на ЕОБХ“.

Изпълнителният директор е законният представител на ЕОБХ и неговото лице пред обществеността и се отчита пред Управителния съвет на органа. Той ръководи и управлява ЕОБХ и поема цялостна отговорност за дейността ѝ, като гарантира постигането на целите на ЕОБХ. През 2022 г. бюджетът на ЕОБХ възлиза на приблизително 150 милиона евро, като общият брой на служителите е 584.

Конкретните отговорности на изпълнителния директор включват:

ежедневното управление на ЕОБХ в съответствие с приложимото действащо законодателство и с решенията на Управителния съвет,

отговорност за управлението на персонала на ЕОБХ, насърчаване на екипния дух и добрата работна среда,

изготвяне на предложение за стратегията и работните програми на ЕОБХ след консултации с Комисията и докладване за тяхното изпълнение пред Управителния съвет,

осигуряване на подходяща научна, техническа и административна помощ на научния комитет и на групите от научни експерти;

гарантиране, че ЕОБХ изпълнява задачите си в съответствие с правните изисквания и че всички искания от неговите ползватели се обработват чрез услуги на подходящо равнище и в съответствие с очакваните срокове,

отговорност за цялостното изпълнение на задачите, възложени на ЕОБХ, в това число осъществяването на надзор върху качеството на системите за вътрешен контрол и управление,

изготвяне и изпълнение на бюджета на ЕОБХ и гарантиране на неговото ефикасно управление съгласно принципите на доброто финансово управление,

отговорност за финансовите въпроси, свързани с ЕОБХ, в това число, наред с другото, за окончателните отчети и решенията за финансиране,

представляване на ЕОБХ и взаимодействие с широк кръг от заинтересовани страни и обществеността по всички въпроси в рамките на неговата мисия,

осигуряване на сътрудничество между ЕОБХ, Комисията, Европейския парламент, агенциите на ЕС, държавите членки, както и със съответните участници на международно равнище,

управление на сътрудничеството с компетентните органи в държавите членки, изпълняващи задачи, подобни на тези на ЕОБХ, и по-специално председателстване на консултативния форум,

установяване на ефективни контакти с представители на заинтересованите страни, като представители на потребителите, производителите, преработвателите и др.

Пълно описание на отговорностите на изпълнителния директор е дадено в член 26 от учредителния регламент на ЕОБХ.

Какви кандидати търсим (критерии за подбор)

Кандидатите трябва да притежават:

а)

Управленски умения:

доказана способност да ръководят голяма и сложна организация, както на стратегическо, така и на оперативно управленско ниво;

способност за изготвяне и изпълнение на стратегическа визия, за поставяне на цели и за ръководене и мотивиране на голям екип в многоезична, мултикултурна и мултидисциплинарна среда;

солидни умения за вземане на решения, включително по сложни въпроси и при непредвидени или променящи се обстоятелства;

ясна визия за популяризиране на мисията на ЕОБХ на равнището на ЕС и на международно равнище.

б)

Специализирани познания:

много добро разбиране на агенциите на Европейския съюз и на начина, по който те функционират и си взаимодействат;

солидни познания и/или опит с политиките на ЕС в областта на безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията, ГМО и храненето на хората, свързаните с това международни дейности и други политики, които са от значение за дейността на ЕОБХ;

добро разбиране и/или упражняване на дейностите по оценка на риска и съобщаване на информация за риска;

практически опит в управлението на бюджетни, финансови и човешки ресурси в национален, европейски и/или международен контекст;

в)

Лични качества и умения:

способност за почтено поведение и ефективна, безпрепятствена, прозрачна и открита комуникация на всички равнища — със заинтересованите страни, широката общественост и пресата и с международни, европейски, национални и местни органи и организации; способност да представлява агенцията на международни форуми;

междуличностни и организационни умения, умения за водене на преговори, както и способност за изграждане на основани на доверие работни взаимоотношения с институциите на Европейския съюз и със заинтересованите страни;

много добро разбиране и спазване на ръководните принципи на ЕОБХ за откритост, прозрачност, независимост и високи научни постижения.

Изисквания към кандидатите (изисквания за допустимост)

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава — членка на Европейския съюз.

Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат:

образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;

или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу следдипломен професионален опит).

Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит (2) на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са в сферата на дейностите на ЕОБХ.

Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност (3) в област, имаща отношение към обявената длъжност.

Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз (4) и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседванията дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език.

Възрастова граница: към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години (вж. член 47 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (5)).

Подбор и назначаване

Изпълнителният директор ще бъде назначен от управителния съвет на EFSA въз основа на списък на най-подходящите кандидати, предоставен от Европейската комисия.

За да изготви този списък, Европейската комисия организира подбор съгласно процедурите си за подбор и наемане на служители (вж. също документа относно политиката по отношение на висшите служители (6)).

Като част от процедурата за подбор Европейската комисия сформира комисия за предварителен подбор. Тази комисия анализира всички кандидатури, извършва първоначална проверка на допустимостта и определя кандидатите, чийто профил съответства в най-голяма степен на посочените по-горе критерии за подбор и които може да бъдат поканени на събеседване с нея.

След тези събеседвания комисията за предварителен подбор изготвя своите заключения и предлага списък на кандидатите за следващи събеседвания с Консултативния комитет по назначенията (ККН) към Европейската комисия. Вземайки предвид заключенията на комисията за предварителен подбор, ККН решава кои кандидати да бъдат поканени на събеседване.

Кандидатите, които са поканени на събеседване с ККН, участват в целодневно оценяване за ръководни кадри по модела „център за оценяване“, което се извършва от външни консултанти по наемане на персонал. С оглед на резултатите от събеседването и доклада от центъра за оценяване ККН ще изготви списък на кандидатите, които смята за подходящи да изпълняват длъжността „изпълнителен директор на ЕОБХ“.

С кандидатите от списъка на ККН ще бъде проведено събеседване с члена или членовете на Комисията, отговарящи за генералната дирекция, която отговаря за отношенията с ЕОБХ.

След тези събеседвания Европейската комисия ще приеме списък на най-подходящите кандидати, който ще бъде представен на Управителния съвет на ЕОБХ. Включването в списъка на най-подходящите кандидати не е гаранция за назначение. Управителният съвет на ЕОБХ ще проведе събеседване с тези кандидати и ще назначи кандидат. Преди да бъде назначен от Управителния съвет от кандидата може също така да се изиска да направи изявление пред съответните комисии на Европейския парламент и да отговори на въпросите, поставени от членовете на тази институция.

От кандидатите може да се изиска да преминат други събеседвания и/или тестове в допълнение към посочените по-горе.

Равни възможности

Комисията и ЕОБХ преследват стратегическа цел за постигане на равенство между половете на всички равнища на управление до края на настоящия си мандат и прилагат политика на равни възможности и недискриминация в съответствие с член 1г от Правилника за длъжностните лица (7), като насърчават кандидатури, които биха могли да допринесат за по-голямо многообразие, равенство между половете и цялостен географски баланс.

Условия за работа

Заплатите и условията за работа са определени в Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

Избраният кандидат ще бъде назначен на работа от Управителния съвет на ЕОБХ като срочно нает служител на степен AD 14 (8). В зависимост от продължителността на предходния си професионален опит той ще бъде назначен в стъпка 1 или стъпка 2 на тази степен.

Изпълнителният директор ще бъде назначен за първоначален мандат от пет години с възможно удължаване за максимален срок от пет години в съответствие с регламента за създаване на ЕОБХ, приложим към момента на назначаването.

На кандидатите се обръща внимание, че съгласно Условията за работа на другите служители на Европейския съюз всички нови служители трябва да преминат успешно изпитателен срок от девет месеца.

Мястото на работа е град Парма, Италия, където се намира седалището на ЕОБХ.

Длъжността е свободна от 1 юни 2024 г.

Важна информация за кандидатите

На кандидатите се напомня, че работата на комисиите за подбор е поверителна. На кандидатите и на всяко друго лице, действащо от тяхно име, се забранява да осъществяват пряк или непряк контакт с членове на тези комисии. Всички запитвания трябва да бъдат адресирани до секретариата на съответната комисия.

Защита на личните данни

Комисията гарантира, че личните данни на кандидатите ще се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (9). Това се отнася по-специално до поверителността и сигурността на тези данни.

Независимост и декларация на интереси

От кандидатите ще се изиска да декларират ангажимента си да действат независимо в полза на обществения интерес и да декларират всички интереси, които биха могли да бъдат счетени за накърняващи тяхната независимост.

Процедура за кандидатстване

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично отстраняване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи от процедурата. Поради това следва да уведомявате Европейската комисия за всяка промяна на Вашия адрес на електронна поща.

За да попълните своята кандидатура, трябва да качите автобиографията си във формат PDF, за предпочитане — като използвате формата за автобиография „Европас“ (10), и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8 000 знака). Вашата автобиография и мотивационното Ви писмо могат да бъдат подадени на който и да е от официалните езици на Европейския съюз.

Във Ваш интерес е да се уверите, че кандидатурата Ви е точна, изчерпателна и вярна.

След като приключите онлайн регистрацията си, ще получите електронно писмо с потвърждение, че кандидатурата Ви е регистрирана. Ако не получите електронно писмо с потвърждение, Вашата кандидатура не е регистрирана!

Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите развитието на своята кандидатура онлайн. Европейската комисия ще се свърже директно с Вас относно състоянието на Вашата кандидатура.

Кандидатурите, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани. За повече информация и/или при евентуални технически проблеми, моля, изпратете електронно писмо на адрес: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Ваша е отговорността да попълните онлайн регистрацията си в срок. Настоятелно Ви съветваме да не изчаквате до последните дни, за да кандидатствате — натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до прекъсване на онлайн регистрацията, преди да сте я завършили, поради което ще се наложи да повторите целия процес отначало. След изтичане на срока за регистрация повече няма да можете да въвеждате данни. Закъснели регистрации няма да бъдат приемани.

Краен срок

Крайният срок за регистрация е 26 юни 2023 г., 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.


(1)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

(2)  Професионалният опит се взема под внимание само ако представлява действителни трудови отношения, които се определят като действително полагане на труд срещу заплащане като служител (на всякакъв вид договор) или доставчик на услуга Професионалните дейности на непълно работно време се изчисляват пропорционално на базата на удостоверения процент от часове работа на пълно работно време. Отпуск по майчинство/родителски отпуск/отпуск за осиновяване се взема предвид, ако е по трудов договор. Докторантурите се приравняват към професионален опит, дори когато са неплатени, но за период от максимум три години, при условие че докторантурата е успешно завършена. Даден период може да се отчита само веднъж.

(3)  В автобиографията си кандидатите следва ясно да посочат за всички години, през които са придобили управленски опит:

1)

наименованието и задачите на заеманите ръководни длъжности;

2)

броя на подчинените служители за тези длъжности;

3)

размера на управлявания бюджет;

4)

броя на йерархичните нива над и под длъжността, която са заемали; и

5)

броя на длъжностите на същото ниво.

(4)  Регламент № 1 за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (ОВ X 17, 6.10.1958 г., стр. 385). Консолидиран текст: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A01958R0001-20130701

(5)  Регламент № 31(ЕИО), 11 (Евратом) относно определяне на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия (ОВ X 45, 14.6.1962 г., стр. 1385). Консолидиран текст: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140701

(6)  https://commission.europa.eu/jobs-european-commission/job-opportunities/managers-european-commission_bg (съществува само на английски език)

(7)  Регламент № 31(ЕИО), 11 (Евратом) относно определяне на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия (ОВ X 45, 14.6.1962 г., стр. 1385). Консолидиран текст: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20230101

(8)  Kорекционният коефициент, приложим към възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз за Италия, е определен на 94,7 %, считано от 1 юли 2022 г. Този коефициент подлежи на годишно преразглеждане.

(9)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(10)  Информация за това, как да създадете автобиографията си във формат „Европас“ онлайн, можете да намерите на следния интернет адрес: https://europa.eu/europass/bg/create-europass-cv.


Top