EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_056_BG

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 56

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 056

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2004

L 122

1

 

 

32004R0745(01)

 

 

 

Регламент (ЕО) № 745/2004 на Комисията от 16 април 2004 година за определяне на мерки по отношение на внос на продукти от животински произход, предназначени за лична консумация (1)

3

2004

L 123

7

 

 

32004R0771

 

 

 

Регламент (ЕО) № 771/2004 на Комисията от 23 април 2004 година за определяне на преходни мерки по отношение на продължаване употребата на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества, след присъединяването на новите държави-членки към Европейския съюз (1)

12

2004

L 123

50

 

 

32004R0777

 

 

 

Регламент (ЕО) № 777/2004 на комисията от 26 април 2004 година за адаптиране на няколко регламента относно пазара на зърнени култури поради присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз

17

2004

L 123

62

 

 

32004R0778

 

 

 

Регламент (ЕО) № 778/2004 на Комисията от 26 април 2004 година за поправка на португалската версия на Регламент (ЕО) № 40/2004 относно доказването на изпълнението на митническите формалности при вноса на захар в трети страни, предвидено в член 16 от Регламент (ЕО) № 800/1999

29

2004

L 123

107

 

 

32004D0400

 

 

 

Решение на Комисията от 26 април 2004 година относно даване правото на държавите-членки да удължат временните разрешения, предоставени за новото активно вещество профоксидим (нотифицирано под номер C(2004) 1309) (1)

30

2004

L 123

109

 

 

32004D0401

 

 

 

Решение на Комисията от 26 април 2004 година относно невключването на мефлуидид в приложение I към Директива 91/414/ЕО на Съвета и оттеглянето на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество (нотифицирано под номер C(2004) 1513) (1)

32

2004

L 125

1

 

 

32004R0797

 

 

 

Регламент (ЕО) № 797/2004 на съвета от 26 април 2004 година относно мерките за подобряване на общите условия за производство и търговия с пчелни продукти

34

2004

L 125

38

 

 

32004L0062

 

 

 

Директива 2004/62/ЕО на Комисията от 26 април 2004 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включването на мепанипирим като активно вещество (1)

37

2004

L 125

41

 

 

32004L0063

 

 

 

Директива 2004/63/ЕО на Комисията от 26 април 2004 година за изменение на Директива 2003/79/ЕО на Комисията по отношение на сроковете (1)

40

2004

L 125

42

 

 

32004L0064

 

 

 

Директива 2004/64/ЕО на Комисията от 26 април 2004 година за изменение на Директива 2003/84//ЕО на Комисията по отношение на сроковете (1)

41

2004

L 125

43

 

 

32004L0065

 

 

 

Директива 2004/65/ЕО на Комисията от 26 април 2004 година за изменение на Директива 2003/68/ЕО на Комисията по отношение на сроковете (1)

42

2004

L 127

43

 

 

32004R0835

 

 

 

Регламент (ЕО) № 835/2004 на Комисията от 28 април 2004 година за адаптиране на Регламент (ЕО) № 2076/2002 и на Решения 2002/928/ЕО, 2004/129/ЕО, 2004/247/ЕО и 2004/248 по отношение продължаване употребата на някои активни вещества, които не са включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО поради присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (1)

43

2004

L 127

48

 

 

32004R0836

 

 

 

Регламент (ЕО) № 836/2004 на Комисията от 28 април 2004 година относно определянето на преходни мерки, които да бъдат прилагани от Кипър по отношение на скрейпи (1)

48

2004

L 127

81

 

 

32004L0061

 

 

 

Директива 2004/61/ЕО на Комисията от 26 април 2004 година за изменение на приложенията към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно максималните количества на остатъци на някои пестициди, забранени за употреба в Европейската общност (1)

50

2004

L 127

97

 

 

32004L0070

 

 

 

Директива 2004/70/ЕО на Комисията от 28 април 2004 година за изменение на Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1)

61

2004

L 127

104

 

 

32004L0071

 

 

 

Директива 2004/71/ЕО на Комисията от 28 април 2004 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на активното вещество Pseudomonas chlororaphis (1)

68

2004

L 139

55

 

 

32004R0853

 

 

 

Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход

71

2004

L 139

206

 

 

32004R0854

 

 

 

Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация

132

2004

L 139

320

 

 

32004L0068

 

 

 

Директива 2004/68/ЕИО на Съвета от 26 април 2004 година относно определяне на ветеринарно-санитарните правила за внос и транзит в Общността на някои живи копитни животни, за изменение на Директиви 90/426/ЕИО и 92/65/ЕИО и за отмяна на Директива 72/462/ЕИО (1)

177

2004

L 141

1

 

 

32004R0795

 

 

 

Регламент (ЕО) № 795/2004 на Комисията от 21 април 2004 година за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители

193

2004

L 141

18

 

 

32004R0796

 

 

 

Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията от 21 април 2004 година за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители

210

2004

L 144

1

 

 

32004D0379

 

 

 

Решение на Комисията от 26 април 2004 година за изменение на Решение 2001/471/ЕО по отношение на бактериологичните тестове в определени месопреработвателни предприятия (нотифицирано под номер C(2004) 1519) (1)

251

2004

L 144

5

 

 

32004D0380

 

 

 

Решение на Комисията от 26 април 2004 година за изменение на Решение 97/365/ЕО по отношение на включването на предприятия от Исландия във временните списъци с предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на месни продукти (нотифицирано под номер C(2004) 1520) (1)

253

2004

L 144

8

 

 

32004D0381

 

 

 

Решение на Комисията от 26 април 2004 година за изменение на Решение 1999/710/ЕО по отношение на включването на предприятия в Исландия във временните списъци с предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на мляно месо и месни заготовки (нотифицирано под номер C(2004) 1521) (1)

255

2004

L 144

67

 

 

22004A0430(04)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Обединените мексикански щати относно изменение на приложение I към Споразумението между Европейската общност и Обединените мексикански щати относно взаимно признаване и защита на обозначенията на спиртните напитки

257

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.


03/ 056

BG

Официален вестник на Европейския съюз

1
/

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Увод

В съответствие с член 58 от Акта за присъединяване на Република България и Румъния и промените в учредителните договори на Европейския съюз (ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 203) текстове на актовете на институциите и на Европейската централна банка, приети преди присъединяването, изготвени от Съвета, от Комисията или от Европейската централна банка, на български и румънски език са автентични, считано от датата на присъединяване, при същите условия, както текстовете, съставени на другите официални езици на Общностите. В този член се предвижда също, че текстовете се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз, ако текстовете на настоящите езици са публикувани в него.

В съответствие с въпросния член настоящото специално издание на Официален вестник на Европейския съюз се публикува на български език и съдържа текстовете на обвързващите актове с общо приложение. То обхваща актове, приети от 1952 г. до 31 декември 2006 г.

Текстовете, които се публикуват, са разпределени в 20 глави според класификацията, която се прилага в Указателя на действащото законодателство на Общността, както следва:

01.

Общи, финансови и институционални въпроси

02.

Митнически съюз и свободно движение на стоки

03.

Земеделие

04.

Рибарство

05.

Свободно движение на работници и социална политика

06.

Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

07.

Транспортна политика

08.

Политика на конкуренция

09.

Данъчна политика

10.

Икономическа и парична политика и свободно движение на капитали

11.

Външни отношения

12.

Енергетика

13.

Индустриална политика и вътрешен пазар

14.

Регионална политика и координация на структурните инструменти

15.

Околна среда, потребители и здравеопазване

16.

Наука, информация и култура

17.

Право относно предприятията

18.

Обща външна политика и политика на сигурност

19.

Пространство на свобода, сигурност и правосъдие

20.

Европа на гражданите

Указателят, който се публикува два пъти годишно на официалните езици на Европейския съюз, ще бъде публикуван по-късно и на български език и ще съдържа позовавания на настоящото специално издание. По този начин указателят може да бъде използван и като индекс за настоящото специално издание.

Актовете, публикувани в настоящото специално издание, се публикуват, с малки изключения, във формата, в която са били публикувани на досегашните езици в Официален вестник. Следователно при използването на настоящото специално издание трябва да се вземат предвид последващите изменения, промени или дерогации, приети от институциите или Европейската централна банка или предвидени в Акта за присъединяване.

По изключение, в определени случаи, когато обемни технически приложения на актове се заменят по-късно от други приложения, се прави позоваване само на последния заменящ акт. Такъв е случаят основно в определени актове, които съдържат списъци на митнически кодове (глава 02), актове относно превоза на опасни вещества и опаковането и етикетирането на тези вещества (глави 07 и 13) и определени протоколи и приложения към Споразумението за ЕИП.

Също така „Правилникът за длъжностните лица“ по изключение се публикува като консолидиран текст, който съдържа всички изменения до края на 2005 г. Измененията, направени след това, се публикуват в първоначалния им вид.

В специалните издания са използвани две системи на номериране:

i)

първоначалните номера на страниците заедно с датата на публикуване на Официален вестник в изданието му на италиански, немски, нидерландски и френски език, както в изданията му на английски и датски език след 1 януари 1973 г., както в изданието на гръцки език след 1 януари 1981 г., както в изданията на испански и португалски език след 1 януари 1986 г., както в изданията на фински и шведски език след 1 януари 1995 г. и в изданията на естонски, латвийски, литовски, малтийски, полски, словашки, словенски, унгарски и чешки език след 1 май 2004 г.

Непоследователността при номерирането на страниците се дължи на факта, че не всички актове, публикувани тогава, са включени в настоящото специално издание. Първоначалните номера на страниците се използват при посочването на актовете, когато се прави позоваване на Официален вестник;

ii)

номерата на страниците в специалните издания, които са последователни и не следва да се използват при цитиране на актове.

До месец юни 1967 г. номерирането на страниците в Официален вестник всяка година започва отначало. От тази дата всеки брой започва със страница първа.

От 1 януари 1968 г. Официален вестник се разделя на две части:

законодателство (L),

съобщения и информации (С).

На 1 февруари 2003 г. предишното официално наименование Официален вестник на Европейските общности бе променено вследствие на Договора от Ница и сега е Официален вестник на Европейския съюз.


03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32004R0745(01)


L 122/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 745/2004 НА КОМИСИЯТА

от 16 април 2004 година

за определяне на мерки по отношение на внос на продукти от животински произход, предназначени за лична консумация

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. относно определяне на ветеринарно-санитарни правила за производството, преработката, разпространението и въвеждането на продукти от животински произход, предназначени за човешка консумация (1), и по-специално член 8, параграф 5, трето тире от нея,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (2), и по-специално член 3, параграф 5, член 16, параграф 3 и член 17, параграф 7 от нея,

като взе предвид Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (3), и по-специално член 6, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 3, параграфи 1 и 2 от Директива 97/78/ЕО изисква от държавите-членки да гарантират, че никоя пратка от трета страна не се внася в Общността, без да се подложи на съответните ветеринарни проверки, и че пратките се внасят в Общността през граничен инспекционен пункт. Съгласно член 16 обаче тези изисквания не се отнасят за продукти, пренасяни от пътници или изпращани на частни лица за лична консумация, при някои условия. Следователно държавите-членки са длъжни да организират проверки и на други пунктове за влизане, за да се гарантира, че продукти, неотговарящи на тези условия, не се внасят, освен през граничните инспекционни пунктове.

(2)

Броят на пунктовете за влизане по границите на Общността, на които пристигат пътници и пакети от трети страни, е по-голям от броя на местата, одобрени за гранични инспекционни пунктове. Компетентните служби на държавите-членки обаче носят отговорност за това пътниците или лицата, отговарящи за пратките, да са запознати и да изпълняват съответните правила на Общността за нетърговските пратки с продукти от животински произход.

(3)

Регламент (ЕО) № 136/2004 на Комисията (4) урежда процедурите за ветеринарните проверки, извършвани върху продуктите от трети страни на граничните инспекционни пунктове на Общността. Член 8 постановява максимално тегло от 1 kg като условие за освобождаване от системни ветеринарни проверки предназначените за консумация от човека продукти от одобрени държави или техни части. Той също така урежда някои изключения за малките пакети с продукти от животински произход, внасяни в Дания, inter alia, от Гренландия и Фарьорските острови, както и за някои риби, внасяни във Финландия и Швеция от Русия.

(4)

Решение 2002/349/ЕО на Комисията (5) определя списъка с продукти от животински произход, които следва да се проверяват на граничните инспекционни пунктове. Съгласно член 2 обаче разпоредбите на решението се прилагат, без да се засягат изключенията, посочени в член 16 от Директива 97/78/ЕО.

(5)

На територията на Европейската общност е имало случаи на екзотични животински заболявания, причинени от вируси, които не са били изолирани в Общността преди това, включително случаи на чума по свинете през 1996 г. и 2000 г., както и голяма епидемия от шап през 2001 г. Шапът беше причинен от вируса O1-PanAsia — вид, който не присъстваше в нито една трета страна, от която съобразно законодателството на Общността се внасят продукти от възприемчиви към заболяването животни.

(6)

Предвид риска от внасяне на вируси няколко форума бяха посветени на необходимостта да се повиши чувствителността по тази тема и да се подсилят мерките за контрол на внасянето на продукти от животински произход от страна на пътници (6). Освен това Европейският парламент прие резолюция на 17 декември 2002 г. за мерките за контрол на шапа в Европейския съюз през 2001 г. и за бъдещите мерки за превенция и контрол на животинските болести в Европейския съюз (7), според която най-сериозният източник на риск от внасяне на шап е незаконният внос на продукти от животински произход от държави, където шапът е ендемичен, и трябва да се положат повече усилия за проверката, идентифицирането и унищожаването на незаконно внасяното месо, включително месото, внасяно за лична консумация.

(7)

Тази резолюция също така постанови, че Общността следва да отмени правото на пътниците да внасят малки количества месо за лична консумация като част от личния им багаж и че нарушаването на забраната трябва да се наказва с глоби, достатъчно големи, за да бъдат ефективни. Освен това резолюцията постанови, че държавите-членки трябва да увеличат броя на служителите, извършващи проверките на летищата, за да се намали рискът от пренасяне на заболявания по добитъка посредством нелегалния внос на продукти от животински произход в личния багаж на пътниците, и да увеличат използването на специално обучени кучета при откриването на такива продукти, както и че на всички пунктове за влизане в Европейската общност трябва да се прилагат аналогични мерки и повишена бдителност.

(8)

Решение 2002/995/ЕО на Комисията (8) установи временни мерки за безопасност, за да се ограничи нетърговския внос на продукти от животински произход. Тези мерки бяха въведени като най-подходящ механизъм за предотвратяване вноса на продукти, внасящи сериозни животински заболявания в Общността, до въвеждането на постоянни правила.

(9)

Предвид световната епидемиологичната ситуация по отношение на сериозните инфекциозни заболявания по животните, преносими чрез продукти от тези животни, включително шап, внасянето на такива продукти в Общността за нетърговски цели от трети страни, които не са свободни от тези заболявания, продължава да представлява недопустим риск за здравето на животните.

(10)

Сегашният момент е подходящ за определянето на постоянни правила за внасянето на месо, мляко и месни и млечни продукти за лична консумация, които да заменят съществуващите мерки за безопасност.

(11)

Също така е редно да се посочат видовете и количествата продукти от животински произход, които могат да бъдат освободени от ветеринарните проверки, уредени за нетърговския внос, без това да представлява значителен риск за здравето ан животните. Редно е също така да се предприемат действия да се гарантира, че държавите-членки ще продължат да прилагат подходящите проверки на съответните пунктове за влизане в Общността въз основа на принципите, постановени в Директива 97/78/ЕО, като се вземе предвид нуждата от адаптиране на тези принципи към нетърговския характер на този внос, и че на пътниците ще бъде предоставяна информация за тези проверки.

(12)

Някои трети страни, поради географската им близост и техния зоосанитарен статут, могат да бъдат считани за представляващи минимален риск за ЕС по отношение на здравето на животните. Затова ограничени количества месо, месни продукти, мляко и млечни продукти трябва да бъдат освободени от ветеринарни проверки. Освен това някои съседни трети страни имат специални ветеринарни споразумения с ЕС по отношение на някои аспекти на неговото ветеринарно законодателство. Затова продуктите за лична консумация от тези трети страни трябва да останат извън обхвата на мерките за контрол, определени в настоящия регламент. За целите на надлежното информиране на пътниците обаче тези трети страни трябва да бъдат посочени като освободени от тези мерки във всички съответни материали за информиране.

(13)

Държавите-членки трябва да отделят подходящи и целесъобразни ресурси за предотвратяване внасянето на незаконни пратки месо, мляко и месни и млечни продукти в личния багаж на пътниците през пунктовете за влизане в Европейската общност.

(14)

Трябва да има ефективен възпиращ фактор за предотвратяване личния внос на месо, мляко и месни и млечни продукти в Европейската общност без изискваното ветеринарно разрешение. Затова държавите-членки следва да налагат необходимите глоби и наказания на лицата, отговорни за нарушаването на правилата.

(15)

Държавите-членки следва да предоставят на Европейската комисия надлежната информация относно механизмите, които са използвали, за да наложат спазването на уредените в този регламент правила при пунктовете за влизане в Европейската общност, за които носят отговорност.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват и цел

1.   За целите на настоящия регламент месото, месните продукти, млякото и млечните продукти са определени като продуктите, посочени в раздели 01—04, дял I.2, глава I в приложението към Решение 2002/349/ЕО на Комисията.

2.   За всички видове месо, месни продукти, мляко и млечни продукти, внасяни в Общността от пътници или изпращани на частни лица, важат правилата за внос, определени по силата на Директива 2002/99/ЕО на Съвета. Тези продукти идват от държавите, определени съобразно член 8, и се представят на граничния инспекционен пункт, придружени от документи съгласно член 9 от горепосочената директива.

3.   Те подлежат на ветеринарни проверки съобразно Регламент (ЕО) № 136/2004. Те обаче не подлежат на освобождаването от системни ветеринарни проверки, предвидено в член 8, параграф 1 от същия регламент.

4.   Настоящият регламент не се прилага за продуктите за лична консумация от Андора, Норвегия и Сан Марино. За целите на надлежното информиране на пътниците обаче тези трети страни се указват като освободени в съответните информационни материали.

Член 2

Освобождаване от изискванията

Без да се засягат членове 20 и 22 от Директива 97/78/ЕО от изискванията в член 1 се освобождават:

продуктите, посочени в приложение I, идващи от която и да е трета страна, при условие че тяхното количество не надвишава количеството, което човек може нормално да консумира,

месото и месните продукти, млякото и млечните продукти, влизащи в Общността от Фарьорските острови, Гренландия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария, при условие че внасяното количество не надвишава 5 килограма на човек.

Член 3

Информация за пътниците

1.   Държавите-членки вземат мерки да осигурят, че на всички пунктове за влизане в Общността ветеринарно-санитарните условия за внасянето на продукти от животински произход са сведени до вниманието на пътниците, пристигащи от трети страни. Информацията включва най-малко информацията, предвидена в приложение II, изложена в забележими надписи, разположени на лесно видими места.

2.   Операторите на международен пътнически транспорт обръщат вниманието на всички пътници, които превозват в Общността, върху условията за внасяне на продукти от животински произход в Общността и върху разпоредбите на този регламент, по-конкретно като предоставят информацията, предвидена в приложение III.

Член 4

Проверки и санкции

1.   При всички пунктове за влизане в Европейската общност, определени от компетентния орган, компетентният орган и органите, отговорни за официалните проверки, в сътрудничество с операторите на пристанища и летища и отговарящите за другите пунктове за влизане оператори, организират провеждането на проверки за установяване наличието на незаконни пратки месо, месни продукти, мляко и млечни продукти и следят за спазването на изискванията, определени в членове 1 и 2. Проверките могат да се организират чрез подход, основан на риска, включително, по преценка на държавата-членка, чрез използването на помощни детекторни средства, като скенери и кучета, за проверката за наличие на такива продукти на големи количества личен багаж.

2.   Всички продукти за лична консумация, оценени от компетентния орган като нарушаващи уредените в този регламент правила, се конфискуват и унищожават съобразно националното законодателство.

3.   По усмотрение на компетентния орган в държавата-членка, на лицето, отговарящо за пратка, оценена като нарушаваща уредените в този регламент правила, могат да бъдат наложени разноските и санкциите, определени в член 17, параграф 5 от Директива 97/78/ЕО. При необходимост държавите-членки вземат мерки да осигурят, че посоченото в параграф 2 законодателство, приложимо за конфискуването и унищожаването на лични пратки, идентифицира физическото или юридическото лице, отговорно за разходите по унищожаването на всяка конфискувана или доброволно оставена пратка.

Член 5

Докладване

1.   Всяка държава-членка ежегодно предава на Комисията попълнен формуляр по образеца, представен в приложение IV, обобщаващ съответната информация за мерките, предприети за популяризиране и налагане спазването на правилата в този регламент относно личния внос на месо и мляко, както и резултатите от тези мерки. Предоставената информация ще бъде използвана за оценка на разпоредбите на настоящия регламент, и в частност на член 4.

2.   Периодът за докладване е от 1 януари до 31 декември, а информацията трябва да се предаде до първия ден на месец март на следващата година.

Член 6

Отмяна

Решение 2002/995/ЕО се отменя.

Член 7

Прилагане

1.   Настоящият регламент се прилага от 1 май 2004 г.

2.   Държавите-членки вземат мерки да осигурят, че информацията за пътниците, предвидена в член 3, параграф 1, ще бъде достъпна от 1 май 2004 г.

3.   Комисията предоставя на държавите-членки и на присъединяващите се страни копия на съобщенията, съставени по образеца в приложение II. Оперативните разходи се покриват от бюджета на Общността до максимум 35 000 EUR.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 април 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(3)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19. Решение, последно изменено от Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 31).

(4)  ОВ L 21, 28.1.2004 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 121, 8.5.2002 г., стр. 6.

(6)  

Насоки за оценка на риска от шап, свързан с туризма и транспорта, съгласувани на 33-то заседание на Европейската комисия за контрол на шапа.

(http://www.fao.org/ag/AGA/Agah/EUFMD/reports/sess33/default.htm).

Международна конференция за предотвратяване и контрол на шапа, Брюксел, месец декември 2001 г.

Резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2002 г. относно шапа и световното първенство по футбол в Южна Корея.

(7)  Резолюция на Европейския парламент относно мерките за контрол на шапа в Европейския съюз през 2001 г. и бъдещите мерки за предотвратяване и контрол на животинските заболявания в Европейския съюз. (2002/2153(INI)), 17 декември 2002 г.

(8)  ОВ L 353, 30.12.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Месо и месни продукти и мляко и млечни продукти, които подлежат на изключение от правилата за системни ветеринарни проверки, когато се пренасят от пътници, влизащи в Общността:

бебешко мляко на прах, детски храни и специални храни, необходими по здравословни причини, при условие че тези продукти не изискват съхранение в хладилник преди отваряне, че са пакетирани патентовани маркови продукти, предназначени за директна продажба на крайния потребител, и че целостта на опаковката не е нарушена, освен ако продуктът не се използва в момента.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Това съобщение следва да бъде написано на поне един от официалните езици на държавата-членка, през която се влиза в Европейската общност, и на втори език по преценка на компетентните органи в тази държава-членка, като той може да е езикът на съседната държава или — за летищата и пристанищата — езикът, който най-вероятно се използва от пристигащите пътници.

Държавите-членки следва да добавят към това съобщение допълнителна информация, подходяща за местните условия и обстоятелства, както и своите национални правила, приети въз основа на Директива 97/78/ЕО.

Image

(Това съобщение може да бъде намерено на адрес: http://europa.eu.int/comm/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Операторите на международен пътнически транспорт използват наличните средства за комуникация (листовки, гласови съобщения и съобщения, показвани на монитори и изложени на стени), за да гарантират достъпа до следната информация на всички пътници, които превозват в Общността. Операторите на международен пътнически транспорт също така вземат мерки да осигурят, че тази информация се предава в подходящ формат предвид местните условия и обстоятелства и по начин, който да е разбираем за пътниците:

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Резултати от прилагането на правилата за внос на месо и мляко за лична употреба

Image

Предава се на Европейската комисия не по-късно от първия ден на месец март през годината, непосредствено следваща края на годишния отчетен период.


03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

12


32004R0771


L 123/7

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 771/2004 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2004 година

за определяне на преходни мерки по отношение на продължаване употребата на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества, след присъединяването на новите държави-членки към Европейския съюз

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и по-специално член 42 от него,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 8, параграф 2, четвърта алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2076/2002 на Комисията (2) и Решение 2002/928/ЕО на Комисията (3) съдържат разпоредби за невключването на някои активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО и за оттеглянето от страна на държавите-членки на всички разрешителни за продукти за растителна защита, съдържащи тези активни вещества.

(2)

Унгария е поискала преходни мерки за някои активни вещества, за да се гарантира, че производството може да се преустанови постепенно или че може да се представи документация, отговаряща на изискванията по Директива 91/414/ЕИО.

(3)

Всяка преходна мярка, необходима за улесняване преминаването от съществуващия режим в новите държави-членки към режима, произтичащ от прилагането на фитосанитарните правила, е ограничена до период от три години след датата на присъединяване.

(4)

Няколко нови държави-членки информираха Комисията, че на техните пазари има активни вещества, които не присъстват на пазара на настоящите държави-членки. Уместно е да се предвиди възможност тези активни вещества да останат на пазара, за да могат да бъдат преразгледани през четвъртата фаза на програмата за преглед.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Държавата-членка, посочена в колона Б от приложение I, гарантира, че разрешителните за продукти за растителна защита, съдържащи изброените в колона А активни вещества, са оттеглени най-късно до датата, посочена в колона В.

Тя гарантира, че продължителната употреба се допуска само доколкото това не оказва вредно въздействие върху здравето на хората и животните или неприемливо въздействие върху околната среда.

Член 2

Държавите-членки могат да разрешават или да разрешават отново пускането на пазара на продукти за растителна защита, съдържащи посочените в приложение II активни вещества, до 30 април 2007 г., освен ако преди тази дата не бъде взето решение дадено активно вещество да не се включва в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила при условие и на датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/30/ЕО на Комисията (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 50).

(2)  ОВ L 319, 23.11.2002 г., стр. 3. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1336/2003 (ОВ L 187, 26.7.2003 г., стр. 21).

(3)  ОВ L 322, 27.11.2002 г., стр. 53.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък, посочен в член 1

Колона А

Активно вещество

Колона Б

Държава-членка

Колона В

Дата

беномил

Унгария

31.12.2005 г.

бета-циперметрин

Унгария

31.12.2005 г.

бутилат

Унгария

30.4.2006 г.

циклоат

Унгария

30.4.2006 г.

ЕПТК (етил дипропилтиокарбамат)

Унгария

30.4.2006 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

(1R)-1,3,3-триметил-4,6-диоксатрицикло[3.3.1.02,7]нонан (линеатин)

(3-бензилоксикарбонил-метил)-2-бензотиазолинон (бензолинон)

(E)-2-метил-6-метилен-2,7-октадиен-1-ол (мирценол)

(E)-2-метил-6-метилен-3,7-окатадиен-2-ол (изомирценол)

(E,Z)-8,10-тетрадекадиенил

1, 3, 5-тир-(2-хидроксиетил)-хекса-хидро-s-триазин

1-метокси-4-пропенилбензен (анетол)

1-метил-4-изопропилиденциклохекс-1-ен (терпинолен)

2,6,6-триметилбицикло[3.1.1]хепт-2-ен (алфа-пинен)

2-етил-1,6-диоксаспиро (4,4) нонан (чалкогран)

2-хидроксиетил бутил сулфид

2-меркаптобензотиазол

2-метокси-5-нитрофенол натриева сол

2-метоксипропан-1-ол

2- метоксипропан -2-ол

2-метил-6-метилен-2,7-октадиен-4-ол (ипсидиенол)

2-метил-6-метилен-7-окетн-4-ол (ипсенол)

3,7,7-триметилбицикло[4.1.0]хепт-3-ен (3-карен)

3-метил-3-бутен-1-ол

3-фенил-2-пропенал (цинамалдехид)

4,6,6-триметил-бицикло[3.1.1]хепт-3-ен-ол,((S)-цис-вербенол)

Agrobacterium radiobacter K 84

асфалти

елемент на Bacillus subtilis IBE 711

Baculovirus GV

бензотиадиазол

биохумус

калциев карбонат

калциев полисулфид

въглероден монооксид

казеин

хинин хидрохлорид

екстракт от цитрусови плодове/екстракт от грейпфрут

игли от иглолистни растения на прах

меден комплекс: 8-хидроксикинолин със салицилова киселина

кумилфенол

ди-1-p-ментен

додекан-1-ил ацетат

етанедиал (глиоксал)

етил 2,4-декадиеноат

екстракт от растенията червен дъб, кактус „Бодлива круша“, ароматна смрадлика, червена ризофора

екстракт от Menta piperata

екстракт от Equisetum

екстракт от чаено дърво

остатъчни вещества от дестилация на мазнини

мастни киселини/изомаслена киселина

мастни киселини/изовалерианова киселина

мастни киселини/лауринова киселина

мастни киселини/валерианова киселина

флуфензин

флуметсулам

чеснова паста

хексаметилен тетрамин (уротропин)

ихтиол, комплекс

железен пирофосфат

жасминова киселина

лактофен

ланолин

метил p-хидроксибензоат

млечен албумин

горчица на прах

N-фенилфталамова киселина

олеин

p-хидроксибензоена киселина

поливинил ацетат

пропизохлор

прополис

Pythium oligandrum

отблъскващо средство (на вкус) от растителен или животински произход/хранителен екстракт/фосфорна киселина и рибно брашно

отблъскващи средства (на миризма) от животински или растителен произход/смолист вторичен продукт от производството на химичен дървесен пулп

смоли


03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

17


32004R0777


L 123/50

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 777/2004 НА КОМИСИЯТА

от 26 април 2004 година

за адаптиране на няколко регламента относно пазара на зърнени култури поради присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия и по-специално член 57, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Е нужно да се внесат технически изменения в няколко регламента на Комисията, които уреждат общата организация на пазара на зърнени култури , за да се направи необходимото за подготовяне на присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (наричани по-нататък „новите държави-членки“) към Европейския съюз.

(2)

Много от регламентите в сектора на зърнените култури предвиждат формулировки на всички езици на Общността. Тези формулировки следователно трябва да се добавят на езиците на новите държави-членки и Регламенти (ЕИО) № 2622/71 (1), (ЕИО) № 2131/93 (2), (ЕО) № 1501/95 (3), (ЕО) № 1839/95 (4), (ЕО) № 2369/96 (5), (ЕО) № 2402/96 (6), (ЕО) № 2449/96 (7), (ЕО) № 2390/98 (8), (ЕО) № 2375/2002 (9), (ЕО) № 2377/2002 (10), (ЕО) № 573/2003 (11), (ЕО) № 958/2003 (12), (ЕО) № 1342/2003 (13) и (ЕО) № 2305/2003 (14) на Комисията следва да се изменят съответно.

(3)

С присъединяването на Словения, Копер става пристанище на Общността. Дерогацията, предвидена в член 2а от Регламент (ЕИО) № 2131/1993 не е необходима повече и затова следва да се заличи.

(4)

С присъединяването на Кипър и Малта дерогациите, предвидени в член 13а, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1501/95 не са необходими повече и затова следва да се заличат.

(5)

Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията (15) предвижда фиксирана корекция на вносните мита за скандинавските страни, за да се вземат предвид разликите в разходите за превоза до пристанището на местоназначението. Тази мярка следва да се разшири, за да се включат балтийските пристанища на новите държави- членки.

(6)

За целите на култивирането на ечемик времето и агрономическите условия в Естония и Латвия са сравними с тези във Финландия и Швеция. Регламент (ЕО) № 824/2000 на Комисията от 19 април 2000 г., който определя процедурите за приемане на зърнените култури от интервенционните агенции и установява методите на анализ за определяне на качеството на зърнените култури (16), следва да предвиди прилагането на същите условия при приемането на зърнените култури от интервенционните агенции за тези две нови държави-членки както за Финландия и Швеция.

(7)

След присъединяване, тарифните квоти на Общността, включващи Унгария, предвидени в Регламент (ЕО) № 2133/2001на Комисията (17), стават невалидни. Позоваването на тези квоти, следователно, е необходимо да се заличи.

(8)

След сключването на търговски споразумения с новите държави-членки, Регламент (ЕО) № 1342/2003 определя специфична процедура за износ на зърнени култури за тези страни. С присъединяването тези разпоредби стават невалидни и следователно трябва да се заличат,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 1 от Регламент (ЕИО) № 2622/71 се заменя със следното:

„Член 1

Доказателство, че специалната експортна такса, определена в членове 2 и 3 от Регламент (ЕИО) № 1234/71, е платена, се предоставя на компетентния орган на държавата-членка вносител чрез представяне на сертификат за движение A.TR.1. В този случай едно от следните вписвания се прави в секция „Бележки“ от компетентния орган:

Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CEE) no 1234/71 satisfecha con la suma de …

Zvláštní vývozní poplatek podle nařízení č. 1234/71 zaplacen ve výši …

Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EØF) nr. 1234/71, betalt med et beløb på …

Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1234/71 in Höhe von … entrichtet

Ekspordi erimaks makstud summas … vastavalt määrusele (EMÜ) nr 1234/71

Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕOK) αριθ. 1234/71 που πληρώθηκε για ποσό …

Special export tax under Regulation (EEC) No 1234/71 paid to an amount of …

Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CEE) no 1234/71 acquittée pour un montant de …

Az 1234/71/EGK rendelet szerinti különleges exportadó … összegben megfizetve

Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo regolamento (CEE) n. 1234/71, per un importo di …

Vadovaujantis reglamentu (EEB) Nr. 1234/71, sumokėtas … dydžio specialusis eksporto mokestis.

Saskaņā ar regulu (EEK) Nr. 1234/71, samaksāta speciālā izvešanas nodeva … apmērā

Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament (KEE) Nru 1234/71, imħallsa għall-ammont ta' …

Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1234/71 ten bedrage van … voldaan

Specjalny podatek eksportowy według rozporządzenia (EWG) nr 1234/71 zapłacony w wysokości …

Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CEE) n.o 1234/71, paga num montante de …

Osobitný vývozný poplatok podľa nariadenia (EHS) č. 1234/71 vo výške …

Posebni izvozni davek v Uredbi št. 1234/71, plačilo za znesek …

Asetuksen (ETY) N:o 1234/71 mukainen erityisvientivero määrältään …

Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EEG) nr 1234/71, betalt med ett belopp på …“

Член 2

Регламент (ЕИО) № 2131/93 се изменя както следва:

1.

Второто изречение от член 7, параграф 2а се заличава.

2.

Вписванията във второто тире от член 17, параграф 3 се заменят със следното:

„—

Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 del Reglamento (CEE) no 2131/93

Vývoz obilovin po moři — čl. 17 nařízení (EHS) č. 2131/93

Eksport af korn ad søvejen — Artikel 17 i forordning (EØF) nr. 2131/93

Getreideausfuhr auf dem Seeweg — Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17

Teravilja eksport meritsi — määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikkel 17

Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93

Export of cereals by sea — Article 17 of Regulation (EEC) No 2131/93

Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CEE) no 2131/93, article 17

Gabonafélék exportja tengeri úton – 2131/93/EGK rendelet 17. cikk

Esportazione di cereali per via marittima — articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2131/93

Grūdų eksportas jūra — reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 straipsnis

Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EEK) Nr. 2131/93 17. pants

Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar — Artikolu 17 tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93

Uitvoer van graan over zee — Artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2131/93

Wywóz zbóż drogą morską — Art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93

Exportação de cereais por via marítima — artigo 17.o do Regulamento (CEE) n.o 2131/93

Vývoz obilnín po mori — článok 17 nariadenia (EHS) č. 2131/93

Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 17 Uredbe (EGS) št. 2131/93

Viljan vienti meriteitse — Asetus (ETY) N:o 2131/93 17 artikla

Export av spannmål genom sjötransport – Artikel 17 i förordning (EEG) nr 2131/93“

3.

Вписванията във втория параграф от член 17а се заменят със следното:

„—

Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 bis del Reglamento (CEE) no 2131/93

Vývoz obilovin po moři — čl. 17a nařízení (EHS) č. 2131/93

Eksport af korn ad søvejen — Artikel 17a i forordning (EØF) nr. 2131/93

Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17a

Teravilja eksport meritsi — määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikkel 17a

Η εξαγωγή των σιτηρών διά θαλασσίας oδoύ — Κανoνισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 άρθρo 17 α

Export of cereals by sea — Article 17a of Regulation (EEC) No 2131/93

Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CEE) no 2131/93, article 17 bis

Gabonafélék exportja tengeri úton – 2131/93/EGK rendelet 17a. cikk

Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CEE) n. 2131/93, articolo 17 bis

Grūdų eksportas jūra — reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17a straipsnis

Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EEK) Nr. 2131/93 17.a pants

Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar — Artikolu 17a tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93

Uitvoer van graan over zee — Verordening (EEG) nr. 2131/93, artikel 17 bis

Wywóz zbóż drogą morską — Art. 17a rozporządzenia (EWG) nr 2131/93

Exportação de cereais por via marítima — Artigo 17.oA, Regulamento (CEE) n.o 2131/93

Vývoz obilnín po mori — článok 17a nariadenia (EHS) č. 2131/93

Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 17a Uredbe (EGS) št. 2131/93

Viljan vienti meriteitse — Asetus (ETY) N:o 2131/93 17a artikla

Export av spanmål sjövägen – Artikel 17a i förordning (EEG) nr 2131/93“

Член 3

Регламент (ЕО) № 1501/95 се изменя както следва:

1.

Вписванията във втория параграф от член 13 се заменят със следното:

„—

Exportación de cereales por vía marítima; artículo 13 del Reglamento (CE) no 1501/95

Vývoz obilovin po moři — čl. 13 nařízení (ES) č. 1501/95

Eksport af korn ad søvejen — Artikel 13 i forordning (EF) nr. 1501/95

Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EG) Nr. 1501/95 Artikel 13

Teravilja eksport meritsi — määruse (EÜ) nr 1501/95 artikkel 13

Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρo 13 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1501/95

Export of cereals by sea — Article 13 of Regulation (EC) No 1501/95

Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CE) no 1501/95, article 13

Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CE) n. 1501/95, articolo 13

Gabonafélék exportja tengeri úton – 1501/95/EK rendelet 13. cikk

Grūdų eksportas jūra — reglamento (EB) Nr. 1501/95 13 straipsnis

Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EK) Nr. 1501/95 13. pants

Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar — Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1501/95

Uitvoer van graan over zee — Verordening (EG) nr. 1501/95, artikel 13

Wywóz zbóż drogą morską — Art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1501/95

Exportação de cereais por via marítima — Artigo 13.o, Regulamento (CE) n.o 1501/95

Vývoz obilnín po mori — článok 13 nariadenia (ES) č. 1501/95

Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 13 Uredbe (EGS) št. 1501/95

Viljan vienti meriteitse — Asetus (EY) N:o 1501/95 13 artikla

Export av spannmål sjövägen – Artikel 13 i förordning (EG) nr 1501/95“.

2.

Член 13а, параграф 3 се заличава.

Член 4

Член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1839/95 се заменя със следното:

„2.   Заявления за лицензии и самите лицензии съдържат едно от следните вписвания в раздел 24:

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1839/95]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1839/95]

Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1839/95)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1839/95)

Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1839/95)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1839/95)

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1839/95)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1839/95)

Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1839/95]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1839/95]

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1839/95/EK rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1839/95/EK rendelet)

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1839/95]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95]

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā [Regula (EK) Nr. 1839/95]

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē [Regula (EK) Nr. 1839/95]

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja [Regolament (KE) Nru 1839/95]

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall [Regolament (KE) Nru 1839/95]

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1839/95)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1839/95)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1839/95

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1839/95

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1839/95)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1839/95)“

Член 5

Третото тире от член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96 се заменя със следното:

„—

пристанища в Дания, Естония, Латвия, Литва, Полша, Финландия и Швеция, и за стоки, които пристигат през Атлантическия океан, Комисията намалява вносното мито с 2 EUR на тон.“

Член 6

Регламент (ЕО) № 2369/96 се изменя както следва:

1.

Четвъртото тире от член 4 се заменя със следното:

„—

в раздел 20, едно от следните вписвания:

Reglamento (CE) no 2369/96

Nařízení (ES) č. 2369/96

Forordning (EF) nr. 2369/96

Verordnung (EG) Nr. 2369/96

Määrus (EÜ) nr 2369/96

Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 2369/96

Regulation (EC) No 2369/96

Règlement (CE) no 2369/96

2369/96/EK rendelet

Regolamento (CE) n. 2369/96

Reglamentas (EB) Nr. 2369/96

Regula (EK) Nr. 2369/96

Regolament (KE) Nru 2369/96

Verordening (EG) nr. 2369/96

Rozporządzenie (WE) nr 2369/96

Regulamento (CE) n.o 2369/96

Nariadenie (ES) č. 2369/96

Uredba (ES) št. 2369/96

Asetus (EY) N:o 2369/96

Förordning (EG) nr 2369/96“

2.

Петото тире от член 4 се заменя със следното:

„—

в раздел 24, едно от следните вписвания:

Derecho cero. Contingente arancelario de granos de avena trabajados de otra forma del código NC 1104 22 98

Nulové clo. Celní kvóta pro jinak zpracovaná ovesná zrna spadající pod kód KN 1104 22 98

Toldfritagelse. Toldkontingent for havrekerner, bearbejdet på anden måde, i KN-kode 1104 22 98

Nullsatz. Zollkontingent für anders bearbeiteten Hafer des KN-Codes 1104 22 98

Tollimaksuta. CN koodi 1104 22 98 alla kuuluvate muul viisil töödeldud kaeraterade tariifikvoot

Δασμός μηδέν. Δασμoλoγική πoσόστωση σπόρων βρώμης αλλιώς επεξεργασμένων των κωδικών ΣΟ 1104 22 98

Zero duty. Tariff quota for oats grains otherwise worked falling within CN code 1104 22 98

Droit zéro. Contingent tarifaire de grains d'avoine autrement travaillés du code NC 1104 22 98

Nulla vámtétel. A 1104 22 98 KN-kód alá tartozó másképp megmunkált zabra vonatkozó vámkontingens

Dazio zero. Contingente tariffario di cereali di avena altrimenti lavorati dei codici NC 1104 22 98

Nulinis muitas. Tarifinė kvota kitaip apdirbtiems avių grūdams, kuriuos apibūdina KN kodas 1104 22 98

Nulles muita. Tarifu kvota citādi apstrādātiem auzu graudiem, ko raksturo KN kods 1104 22 98

Dazju żero. Kwota ta' tariffa għaż-żerriegħa tal-ħafur maħduma mod ieħor li taqa' taħt il-kodiċi NM 1104 22 98

Nulrecht. Tariefcontingent voor op andere wijze bewerkte haver van de GN-code 1104 22 98

Zerowa stawka celna. Kontyngent taryfowy na ziarna owsa obrobione w inny sposób, oznaczone kodem CN 1104 22 98

Direito igual a zero. Contingente pautal de grãos de aveia trabalhados de outro modo, do código NC 1104 22 98

Nulové clo. Colná kvóta pre inak spracované zrná z ovsa, spadajúce pod kód KN 1104 22 98

Brez carinske dajatve. Tarifna kvota za zrnje ovsa, ki spada pod KN oznako 1104 22 98

Tulliton. CN-koodeihin 1104 22 98 kuuluvien muulla tavoin käsiteltyjen kauranjyvien kiintiö

Tullsats 0. Tullkvot för korn av havre bearbeta på annat sätt med KN-nummer 1104 22 98“

Член 7

Член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2402/96 се заменя със следното:

„2.   Раздел 24 от лицензиите съдържа едно от следните:

Exención del derecho de aduana [artículo 4 del Reglamento (CE) no 2402/96]

Osvobozené od cla [čl. 4 nařízení (ES) č. 2402/96]

Fritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr. 2402/96)

Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2402/96)

Tollimaksuvaba (määruse (EÜ) nr 2402/96 artikkel 4)

Απαλλαγή από τoν τελωνειακό δασμό [άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 2402/96]

Exemption from customs duty (Article 4 of Regulation (EC) No 2402/96)

Exemption du droit de douane [article 4 du règlement (CE) no 2402/96]

Vámmentesség (2402/96/EK rendelet 4. cikk)

Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regolamento (CE) n. 2402/96]

Atleidimas nuo muito mokesčio (reglamento (EB) Nr. 2402/96 4 straipsnis)

Atbrīvošana no muitas nodevas (regulas (EK) Nr. 2402/96 4. pants)

Eżenzjoni mid-dazju doganali [Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2402/96]

Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2402/96)

Zwolnienie z należności celnych (Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2402/96)

Isenção de direito aduaneiro [artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2402/96]

Oslobodenie od cla (článok 4 nariadenia (ES) č. 2402/96)

Oproščeno carinske dajatve (člen 4 Uredbe (ES) št. 2402/96)

Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2402/96 4 artikla)

Tullfri (artikel 4 i förordning (EG) nr 2402/96)“

Член 8

Регламент (ЕО) № 2449/96 се изменя както следва:

1.

Член 6, буква б) се заменя със следното:

„б)

в раздел 24 едно от следните вписвания:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2449/96]

Clo limitováno 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 2449/96)

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 2449/96)

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2449/96)

Väärtuseline tollimaks 6 % (määrus (EÜ) nr 2449/96)

Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατo όριo 6 % κατ' αξία [Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 2449/96]

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2449/96)

Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement (CE) no 2449/96]

Csökkentett, 6 %-os értékvám (2449/96/EK rendelet)

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 2449/96]

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (reglamentas (EB) Nr. 2449/96)

Muitas nodokļi nepārsniedz limitu 6 % ad valorem (regula (EK) Nr. 2449/96)

Dazji doganali limitati għal 6 % ad valorem [Regolament (KE) Nru 2449/96]

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2449/96)

Należności celne obniżone do 6 % ad valorem (rozporządzenie (WE) nr 2449/96)

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2449/96]

Clo limitované vo výške 6 % ad valorem (Nariadenie (ES) č. 2449/96)

Omejene carinske dajatve do 6 % vrednosti (Uredba (ES) št. 2449/96)

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2449/96)

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 2449/96)“

2.

Вписванията в трета алинея от член 10, параграф 2 се заменят със следното:

„—

Certificado complementario, apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2449/96

Dovozní licence pro dodatečné množství, čl. 10 ods. 2 nařízení (ES) č. 2449/96

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2449/96, artikel 10, stk. 2

Zusätzliche Lizenz — Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2449/96

Täiendav impordilitsents üleliigse koguse kohta, määruse (EÜ) nr 2449/96 artikli 10 lõige 2

Συμπληρωματικό πιστoπoιητικό — Άρθρo 10 παράγραφoς 2 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 2449/96

Licence for additional quantity, Article 10(2) of Regulation (EC) No 2449/96

Certificat complémentaire, règlement (CE) no 2449/96, article 10, paragraphe 2

Kiegészítő engedély, 2449/96/EK rendelet 10. cikk (2) bek.

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2449/96, articolo 10, paragrafo 2

Licencija papildomam kiekiui, reglamento (EB) Nr. 2449/96 10 straipsnio 2 dalis

Licence papildu daudzumam, regulas (EK) Nr. 2449/96 10. panta 2. daļa

Liċenzja għal kwantita addizzjonali, Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 2449/96

Aanvullend certificaat — artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2449/96

Pozwolenie uzupełniające, art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2449/96

Certificado complementar, n.o 2 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 2449/96

Licencia pre dodatkové množstvo, článok 10 odsek 2 nariadenia (ES) č. 2449/96

Nadomestilo za dodatno količino, člen 10(2) Uredbe (ES) št. 2449/96

Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2449/96, 10 artiklan 2 kohta

Kompletterande licens, artikel 10.2 i förordning (EG) nr 2449/96“.

Член 9

Регламент (ЕО) № 2390/98 се изменя както следва:

1.

Член 2, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Раздел 24 от вносната лицензия съдържа едно от следните вписвания:

Producto ACP:

exención del derecho de aduana

apartado 1 del artículo 15 del Reglamento (CE) no 1706/98

Produkt AKT:

osvobozené od cla

nařízení (ES) č. 1706/98 čl. 15 ods. 1

AVS-produkt:

toldfritagelse

forordning (EF) nr. 1706/98: artikel 15, stk. 1

Erzeugnis AKP:

Zollfrei

Verordnung (EG) Nr. 1706/98, Artikel 15 Absatz 1

AKV riikide toode:

Tollimaksuvaba

Määruse (EÜ) nr 1706/98 artikli 15 lõige 1

Πρoϊόν ΑΚΕ:

Απαλλαγή από δασµoύς

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1706/98 άρθρo 15 παράγραφoς 1

ACP product:

exemption from customs duty

Regulation (EC) No 1706/98 Article 15(1)

produit ACP:

exemption du droit de douane

règlement (CE) no 1706/98, article 15, paragraphe 1

AKCs-termék

vámmentes

1706/98/EK rendelet 15. cikk (1) bek.

prodotto ACP:

esenzione dal dazio doganale

regolamento (CE) n. 1706/98, articolo 15, paragrafo 1

AKR produktas:

atleistas nuo muito mokesčio

Reglamento (EB) Nr. 1706/98 15 straipsnio 1 dalis

AĀK produkts:

atbrīvots no muitas nodevas

Regulas (EK) Nr. 1706/98 15. panta 1. daļa

Prodott ACP:

eżenzjoni mid-dazju doganali

Regolament (KE) Nru 1706/98, Artikolu 15(1)

Product ACS:

vrijgesteld van douanerecht

Verordening (EG) nr. 1706/98: artikel 15, lid 1

Produkt AKP:

zwolnienie z należnosci celnych

art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1706/98

produto ACP:

isenção do direito aduaneiro

Regulamento (CE) n.o 1706/98, n.o 1 do artigo 15.o

Výrobok zo štátov AKP

oslobodenie od cla

Nariadenie (ES) č. 1706/98, článok 15 odsek 1

AKP proizvodi

oproščeni carinskih dajatev

Uredba (ES) št. 1706/98, člen 15(1)

AKT-maista:

Tullivapaa

asetuksen (EY) N:o 1706/98 15 artiklan 1 kohta

AVS-produkt:

Tullfri

Förordning (EG) nr 1706/98 artikel 15.1“

2.

Член 4, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Раздел 24 от вносната лицензия съдържа едно от следните вписвания:

Producto ACP/PTU:

exención del derecho de aduana

apartado 5 del artículo 27 del Reglamento (CE) no 1706/98

exclusivamente válido para el despacho a libre práctica en los departamentos de Ultramar

AKT/ZZÚ produkty:

osvobozeno od cla

nařízení (ES) č. 1706/98 čl. 27 ods.5

platné výhradně pro vydání do volného oběhu v zámořských zemích a územích

AVS/OLT-produkt:

toldfritagelse

forordning (EF) nr. 1706/98: artikel 27, stk. 5

gælder udelukkende for overgang til fri omsætning i de oversøiske departementer

Erzeugnis AKP/ÜLG:

Zollfrei

Verordnung (EG) Nr. 1706/98, Artikel 27 Absatz 5

gilt ausschließlich für die Abfertigung zum freien Verkehr in den französischen überseeischen Departements

AKV/ÜMT riikide toode:

Tollimaksuvaba

Määruse (EÜ) nr 1706/98 artikli 27 lõige 5

Jõus ainult vabasse ringlusesse laskmiseks ülemeremaadel ja -territooriumitel

Πρoϊόν ΑΚΕ/YΧΕ:

Απαλλαγή από δασµoύς

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1706/98 άρθρo 27 παράγραφoς 5

Iσχύει απoκλειστικά για µία θέση σε ελεύθερη κυκλoφoρία στα Υπερπόντια Διαµερίσµατα

ACP/OCT product:

exemption from customs duty

Regulation (EC) No 1706/98, Article. 27(5)

valid exclusively for release for free circulation in the overseas departments

produit ACP/PTOM:

exemption du droit de douane

règlement (CE) no 1706/98, article 27, paragraphe 5

exclusivement valable pour une mise en libre pratique dans les départements d'outre-mer

AKCs-TOT termék

vámmentes

1706/98/EK rendelet 27. cikk (5) bek.

kizárólag a tengerentúli megyékben történő szabad forgalomba bocsátás céljára érvényes

prodotto ACP/PTOM:

esenzione dal dazio doganale

regolamento (CE) n. 1706/98, articolo 27, paragrafo 5

valido esclusivamente per l'immissione in libera pratica nei DOM

AKR/UŠT produktas:

atleistas nuo muito mokesčio

Reglamento (EB) Nr. 1706/98 27 straipsnio 5 dalis

galioja leidimui į laisvą apyvartą tiktai užjūrio šalių teritorijose

AĀK/AZT produkts:

atbrīvots no muitas nodevas

Regulas (EK) Nr. 1706/98 27. panta 5. daļa

ir derīgs laišanai brīvā apgrozībā vienīgi aizjūru teritorijās

prodott ACP/OCT:

ezenzjoni mid-dazju doganali

Regolament (KE) Nru 1706/98, Artikolu 27(5)

validu esklussivament biex jiġi meħlus għaċ-ċirkulazzjoni libera fid-dipartimenti extra-Ewropej

Product ACS/LGO:

vrijgesteld van douanerecht

Verordnung (EG) Nr. 1706/98: artikel 27, lid 5

geldt uitsluitend voor het in het vrije verkeer brengen in de Franse overzeese departementen

Produkt AKP/KTZ:

zwolnienie z należności celnych

art. 27 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1706/98

ważne wyłącznie dla wprowadzenia do wolnego obrotu w departamentach zamorskich

produto ACP/PTU:

isenção do direito aduaneiro

Regulamento (CE) n.o 1706/98, n.o 5 do artigo 27.o

válido exclusivamente para uma introdução em livre prática nos departamentos ultramarinos

výrobok zo štátov AKP/ZKU

oslobodenie od cla

Nariadenie (ES) č. 1706/98, článok 27 odsek 5

platné výhradne pre uvol'nenie do vol'ného obehu v zámorských krajinách a územiach

AKP/ČDO

oproščene carinskih dajatev

Uredba (ES) št. 1706/98, člen 27(5)

Veljavna samo za sproščenje prostega pretoka v prekomorskih področjih

AKT-maista/Merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin oleva tuote:

Tullivapaa

asetuksen (EY) N:o 1706/98 27 artiklan 5 kohta

voimassa ainoastaan merentakaisilla alueilla vapaaseen liikkeeseen laskemiseksi

AVS/ULT-produkt:

Tullfri

Förordning (EG) nr 1706/98 artikel 27.5

Uteslutande avsedd för övergång till fri omsättning i de utomeuropeiska länderna och territorierna“

Член 10

В първото тире на втората алинея от точка 1.2,а) от приложение II към Регламент (ЕО) № 824/2000, „Финландия и Швеция“ се заменя със „Естония, Латвия, Финландия и Швеция.“

Член 11

Регламент (ЕО) № 2133/2001 се изменя както следва:

1.

В член 2, параграф 1, „под тарифни квоти 09.5716 и 09.5732“ се заменя с „под тарифна квота 09.5732.“

2.

Позоваванията на тарифна квота 09.5716 в приложение I се заличават.

Член 12

Член 9, буква б) от Регламент (ЕО) № 2375/2002 се заменя със следното:

„б)

в раздел 20, едно от следните вписвания:

Reglamento (CE) no 2375/2002

Nařízení (EC) č. 2375/2002

Forordning (EF) nr. 2375/2002

Verordnung (EG) Nr. 2375/2002

Määrus (EÜ) nr 2375/2002

Κανονισμός (EK) αριθ. 2375/2002

Regulation (EC) No 2375/2002

Règlement (CE) no 2375/2002

2375/2002/EK rendelet

Regolamento (CE) n. 2375/2002

Reglamentas (EB) Nr. 2375/2002

Regula (EK) Nr. 2375/2002

Regolament (KE) Nru 2375/2002

Verordening (EG) nr. 2375/2002

Rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

Regulamento (CE) n.o 2375/2002

Nariadenie (ES) č. 2375/2002

Uredba (ES) št. 2375/2002

Asetus (EY) N:o 2375/2002

Förordning (EG) nr 2375/2002“

Член 13

Член 13, буква а) от Регламент (ЕО) № 2377/2002 се заменя със следното:

„а)

в раздел 20, преработеният продукт, който трябва да се приготви от зърнени култури и едно от следните вписвания:

Reglamento (CE) no 2377/2002

Nařízení (ES) č. 2377/2002

Forordning (EF) nr. 2377/2002

Verordnung (EG) Nr. 2377/2002

Määrus (EÜ) nr 2377/2002

Κανονισμός (EK) αριθ. 2377/2002

Regulation (EC) No 2377/2002

Règlement (CE) no 2377/2002

2377/2002/EK rendelet

Regolamento (CE) n. 2377/2002

Reglamentas (EB) Nr. 2377/2002

Regula (EK) Nr. 2377/2002

Regolament (KE) Nru 2377/2002

Verordening (EG) nr. 2377/2002

Rozporządzenie (WE) nr 2377/2002

Regulamento (CE) n.o 2377/2002

Nariadenie (ES) č. 2377/2002

Uredba (ES) št. 2377/2002

Asetus (EY) N:o 2377/2002

Förordning (EG) nr 2377/2002“

Член 14

Член 6, буква б) от Регламент (ЕО) № 573/2003 се заменя със следното:

„б)

в раздел 20 едно от следните вписвания:

Reglamento (CE) no 573/2003

Nařízení (ES) č. 573/2003

Forordning (EF) nr. 573/2003

Verordnung (EG) Nr. 573/2003

Määrus (EÜ) nr 573/2003

Kανονισμός (EK) αριθ. 573/2003

Regulation (EC) No 573/2003

Règlement (CE) no 573/2003

573/2003/EK rendelet

Regolamento (CE) n. 573/2003

Reglamentas (EB) Nr. 573/2003

Regula (EK) Nr. 573/2003

Regolament (KE) Nru 573/2003

Verordening (EG) nr. 573/2003

Rozporządzenie (WE) nr 573/2003

Regulamento (CE) n.o 573/2003

Nariadenie (ES) č. 573/2003

Uredba (ES) št. 573/2003

Asetus (EY) N:o 573/2003

Förordning (EG) nr 573/2003“

Член 15

Член 7, буква б) от Регламент (ЕО) № 985/2003 се заменя със следното:

„б)

в раздел 20 едно от следните вписвания:

Reglamento (CE) no 958/2003

Nařízení (ES) č. 958/2003

Forordning (EF) nr. 958/2003

Verordnung (EG) Nr. 958/2003

Määrus (EÜ) nr 958/2003

Kανονισμός (EK) αριθ. 958/2003

Regulation (EC) No 958/2003

Règlement (CE) no 958/2003

958/2003/EK rendelet

Regolamento (CE) n. 958/2003

Reglamentas (EB) Nr. 958/2003

Regula (EK) Nr. 958/2003

Regolament (KE) Nru 958/2003

Verordening (EG) nr. 958/2003

Rozporządzenie (WE) nr 958/2003

Regulamento (CE) n.o 958/2003

Nariadenie (ES) č. 958/2003

Uredba (ES) št. 958/2003

Asetus (EY) N:o 958/2003

Förordning (EG) nr 958/2003“

Член 16

Регламент (ЕО) № 1342/2003 се изменя както следва:

1.

Член 3 се изменя както следва:

а)

Вписванията в параграф 1 се заменят от следното:

„—

Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado

Nabídková výše pro základní vývozní náhradu

Tilslagssats for basiseksportrestitutionen

Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung

Pakkumiskutsega kinnitatud eksporditoetus

Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή

Tendered rate of basic export refund

Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé

Az alap export-visszatérítés megítélt hányada

Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato

Pagrindinės eksporto grąžinamosios išmokos dydis

Pamata izvešanas kompensācijas likme

Rata aġġudikata ta' rifużjoni bażika fuq l-esportazzjoni

Gegunde basisrestitutie bij uitvoer

Przyznana stawka podstawowej refundacji wywozowej

Taxa de restituição de base à exportação adjudicada

Základná sadzba vývoznej náhrady ustanovená v rámci výberového konania

Dodatna stopnja dajatve na osnovi izvoznih nadomestil

Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä

Anbudssats för exportbidrag“.

б)

Вписванията в параграф 2 се заменят от следното:

„—

Tipo del gravamen a la exportación adjudicado

Nabídková výše vývozního cla

Tilslagssats for eksportafgiften

Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe

Pakkumiskutsega kinnitatud ekspordimaks

Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή

Tendered rate of export tax

Taux de la taxe à l'exportation adjugé

Az exportadó megítélt mértéke

Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata

Eksporto muito mokesčio dydis

Izvešanas muitas nodevas likme

Rata aġġudikata ta' taxxa fuq l-esportazzjoni

Gegunde belasting bij uitvoer

Przyznana stawka podatku eksportowego

Taxa de exportação adjudicada

Vývozný poplatok ustanovený v rámci výberového konania

Dodatna stopnja dajatve za izvozno pristojbino

Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä

Anbudssats för exportavgift“.

2.

Вписванията в член 5 се заменят от следното:

„—

Gravamen a la exportación no aplicable

Vývozní clo se nepoužije

Eksportafgift ikke anvendelig

Ausfuhrabgabe nicht anwendbar

Ekspordimaksu ei kohaldata

Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή

Export tax not applicable

Taxe à l'exportation non applicable

Exportadó nem alkalmazandó

Tassa all'esportazione non applicabile

Eksporto muitas netaikytinas

Izvešanas muita netiek piemērota

Taxxa fuq l-esportazzjoni mhux applikabbli

Uitvoerbelasting niet van toepassing

Podatku eksportowego nie stosuje się

Taxa de exportação não aplicável

Vývozný poplatok sa neuplatňuje

Izvozni davek ni sprejemljiv

Vientimaksua ei sovelleta

Exportavgift icke tillämplig“.

3.

Четвъртата алинея от член 7, параграф 2 се заменя със следното:

„Едно от следните се вписва в раздел 22 на тези лицензии:

Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1342/2003

Omezení dle čl. 7 ods. 2 nařízení (ES) č. 1342/2003

Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 7 lõikele 2

Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

Limitation provided for in Article 7(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

Az 1342/2003/EK rendelet 7. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 7 straipsnio 2 dalyje

Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 7. panta 2. daļā

Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

Ograniczenie przewidziane w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

Obmedzenie v súlade s článkom 7 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

Omejitev določena v členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/2003“

4.

Четвъртата алинея от член 8, параграф 2 се заменя със следното:

„Една от следните формулировки се вписва в раздел 22 на лицензията:

Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1342/2003

Omezení dle čl. 8 ods. 2 nařízení č. 1342/2003

Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõikele 2

Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 2 dalyje

Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 2. daļā

Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

Ograniczenie przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

Obmedzenie v súlade s článkom 8 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

Omejitev določena v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1342/2003“

5.

Букви д) и е) от член 9, параграф 3 се заменят от следното:

„д)

в раздел 20, едно от следните:

Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) no 1342/2003

Vývoz v souladu s čl. 9 nařízení (ES) č. 1342/2003

Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003

Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

Eksport vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 9

Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

Export in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 1342/2003

Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1342/2003

Az 1342/2003/EK rendelet 9. cikkével összhangban bonyolított export

Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003

Eksportas vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1342/2003 9 straipsniu

Izvešana saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1342/2003 9. pantu

Esportazzjoni b'mod konformi ma' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

Wywóz w myśl art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

Exportação conforme o artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

Vývoz v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1342/2003

Izvoz v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1342/2003

Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti

Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003

е)

в раздел 22, в допълнение към думите, предвидени в член 8, параграф 2) едно от следните:

Sin restitución por exportación

Žádná vývozní náhrada

Uden eksportrestitution

Ohne Ausfuhrerstattung

Eksporditoetuseta

Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

No export refund

Sans restitution à l'exportation

Export-visszatérítés nélkül

Senza restituzione all'esportazione

Eksporto grąžinamosios išmokos nėra

Izvešanas kompensācijas nav

Mingħajr rifużjoni fuq l-esportazzjoni

Zonder uitvoerrestitutie

Bez refundacji wywozowej

Sem restituição à exportação

Bez vývoznej náhrady

Brez izvoznih nadomestil

Ilman vientitukea

Utan exportbidrag“

6.

В приложение IV кодовете на продуктите за Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Словения и Словакия се заличават.

Член 17

Член 7, буква а) от Регламент (ЕО) № 2305/2003 се заменя със следното:

„а)

в раздел 20, едно от следните вписвания:

Reglamento (CE) no 2305/2003

Nařízení (ES) č. 2305/2003

Forordning (EF) nr. 2305/2003

Verordnung (EG) Nr. 2305/2003

Määrus (EÜ) nr 2305/2003

Kανονισμός (EK) αριθ. 2305/2003

Regulation (EC) No 2305/2003

Règlement (CE) no 2305/2003

2305/2003/EK rendelet

Regolamento (CE) n. 2305/2003

Reglamentas (EB) Nr. 2305/2003

Regula (EK) Nr. 2305/2003

Regolament (KE) Nru 2305/2003

Verordening (EG) nr. 2305/2003

Rozporządzenie (WE) nr 2305/2003

Regulamento (CE) n.o 2305/2003

Nariadenie (ES) č. 2305/2003

Uredba (ES) št. 2305/2003

Asetus (EY) N:o 2305/2003

Förordning (EG) nr 2305/2003“

Член 18

Настоящият регламент влиза в сила при условие, че Договорът за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия влезе в сила, и на датата, на която последният влезе в сила.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 2004 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на комисията


(1)  ОВ L 271, 10.12.1971 г., стр. 22. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 560/91 (ОВ L 62, 8.3.1991 г., стр. 26).

(2)  ОВ L 191, 31.7.1993 г., стр. 76. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1630/2000 (ОВ L 187, 26.7.2000 г., стр. 24).

(3)  ОВ L 147, 30.6.1995 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1431/2003 (ОВ L 203, 12.8.2003 г., стр. 16).

(4)  ОВ L 177, 28.7.1995 г., стр. 4. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2235/2000 (ОВ L 256, 10.10.2000 г., стр. 13).

(5)  ОВ L 323, 13.12.1996 г., стр. 8. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 630/97, (ОВ L 96, 11.4.1997 г., стр. 5).

(6)  ОВ L 327, 18.12.1996 г., стр. 14.

(7)  ОВ L 333, 21.12.1996 г., стр. 14. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2780/1999 (ОВ L 334, 28.12.1999 г., стр. 20).

(8)  ОВ L 297, 6.11.1998 г., стр. 7.

(9)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 88. . Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1111/2003 (ОВ L 158, 27.6.2003 г., стр. 21).

(10)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 95. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1111/2003 (ОВ L 158, 27.6.2003 г., стр. 23).

(11)  ОВ L 82, 29.3.2003 г., стр. 25.

(12)  ОВ L 136, 4.6.2003 г., стр. 3.

(13)  ОВ L 189, 29.7.2003 г., стр. 12.

(14)  ОВ L 342, 30.12.2003 г., стр. 7.

(15)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1110/2003 (ОВ L 158, 27.6.2003 г., стр. 12).

(16)  ОВ L 100, 20.4.2000 г., стр.31. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 336/2003 (ОВ L 49, 22.02.2003 г., стр. 6).

(17)  ОВ L 287, 31.10.2001 г., стр. 12.


03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

29


32004R0778


L 123/62

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 778/2004 НА КОМИСИЯТА

от 26 април 2004 година

за поправка на португалската версия на Регламент (ЕО) № 40/2004 относно доказването на изпълнението на митническите формалности при вноса на захар в трети страни, предвидено в член 16 от Регламент (ЕО) № 800/1999

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент на (ЕО) № 1260/2001 на Съвета от 19 юни 2001 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (1), и по-специално член 27, параграф 11, първа алинея, второ тире, второ изречение, от нея,

като има предвид, че:

(1)

Португалската версия на Регламент (ЕО) № 40/2004 на Комисията (2) съдържа грешка в член 1.

(2)

Португалската версия следователно трябва да бъде коригирана.

(3)

Предвид това, че Регламент на (ЕО) № 40/2004 се прилага от 8 март 2003 г. до 31 декември 2004 г., е необходимо е да се предвиди настоящият регламент да се прилага през същия период, освен когато става дума за случаи на износ, за които вече са изплатени възстановявания при износ.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Отнася се само до португалския вариант.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на следващия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящия регламент се прилага до 31 декември 2004 г. към внос, извършен след 8 март 2003 г., с изключение на случаите на износ, за които вече са изплатени възстановявания при износ към датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 2004 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 178, 13.6.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 39/2004 на Комисията (ОВ L 6, 10.1.2004 г., стр. 16).

(2)  ОВ L 6, 10.1.2004 г., стр. 17.


03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

30


32004D0400


L 123/107

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 април 2004 година

относно даване правото на държавите-членки да удължат временните разрешения, предоставени за новото активно вещество профоксидим

(нотифицирано под номер C(2004) 1309)

(текст от значение за ЕИП)

(2004/400/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 8, параграф 1, четвърта алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО през месец март 1998 г. Испания получи заявление от BASF AG за включването на активното вещество профоксидим (предишни имена: клефоксидим, BAS 625H) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Решение 1999/43/ЕО (2) потвърди, че документацията е пълна и може да се счита удовлетворяваща, по принцип, необходимите данни и информация съгласно приложения II и III към директивата.

(2)

Потвърждаването за пълнотата на документацията е необходимо, за да може тя да бъде подробно проучена и за да се даде възможност на държавите-членки да предоставят временни разрешения, за периоди до три години, за продукти за растителна защита, съдържащи профоксидим, като същевременно се спазват условията, определени в член 8, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО, и по-специално условието, отнасящо се до подробната оценка на активното вещество и на продукта за растителна защита с оглед на изискванията, определени в тази директива.

(3)

Въздействието на профоксидим върху здравето на човека и околната среда беше оценено в съответствие с разпоредбите на член 6, параграфи 2 и 4 от Директива 91/414/ЕИО за употребите, предложени от заявителя. Държавата-членка, която трябва да докладва, предостави на Комисията доклад за проектооценка на 28 март 2001 г.

(4)

Проучването на документацията продължава и след представянето на докладите за проектооценка от държавата-членка, която трябва да докладва, и не е възможно да се завърши оценката в рамките на срока, предвиден в Директива 91/414/ЕИО.

(5)

Тъй като при оценката до момента не са открити никакви причини за непосредствено безпокойство, на държавите-членки следва да се даде възможност да удължат временните разрешения, предоставени за продукти за растителна защита, съдържащи профоксидим, за период от 24 месеца съгласно разпоредбите на член 8 от Директива 91/414/ЕИО, така че да се даде възможност проучването на документацията да продължи. Очаква се оценката и процесът на вземане на решение за възможното включване на профоксидим в приложение I да приключи в рамките на 24 месеца.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителна верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите-членки могат да удължат временните разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи профоксидим, за период не повече от 24 месеца от датата на приемане на настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/30/ЕО на Комисията (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 50.)

(2)  ОВ L 14, 19.1.1999 г., стр. 30.


03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

32


32004D0401


L 123/109

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 април 2004 година

относно невключването на мефлуидид в приложение I към Директива 91/414/ЕО на Съвета и оттеглянето на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество

(нотифицирано под номер C(2004) 1513)

(текст от значение за ЕИП)

(2004/401/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 8, параграф 2, четвърта алинея от нея;

като има предвид, че:

(1)

Член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО предвижда, че дадена държава-членка може, за период от 12 години след нотифицирането на настоящата директива, да разреши пускането на пазара на продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, които не са упоменати в приложение I към настоящата директива, които вече са на пазара две години след датата на нотификацията, докато тези вещества постепенно се изследват в рамките на работна програма.

(2)

Регламенти (ЕО) № 451/2000 (2) и (ЕО) № 1490/2002 (3) определят подробните правила за прилагането на третия етап от работната програма съгласно член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО. За активни вещества, за които даден уведомител не е успял да изпълни своите задължения съгласно регламента, няма да се прави проверка за пълнота или оценка на документацията. За мефлуидид уведомителят не е представил до 23 май 2003 г. необходимите списъци с данни. Следователно това активно вещество не следва да бъде включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО и държавите-членки следва да оттеглят всички разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи мефлуидид.

(3)

За активните вещества, за които има само кратък период на предварително уведомление за оттеглянето на продуктите за растителна защита, съдържащи такива вещества, е уместно да се предвиди отсрочка за премахването, съхранението, пускането на пазара и употребата на съществуващите наличности за период не повече от 12 месеца, за да се даде възможност съществуващите наличности да се използват за не повече от един допълнителен вегетативен период. В случаите, когато е предвиден по-дълъг период на предварително уведомление, този срок може да се съкрати, така че да изтече в края на вегетативния период.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Мефлуидид не се включва в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

Член 2

Държавите-членки гарантират, че:

1.

Разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи мефлуидид, се оттеглят до 26 октомври 2004 г.

2.

От 27 април 2004 г. не се предоставят или подновяват никакви разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи мефлуидид, по силата на дерогацията, предвидена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО.

Член 3

Всяка отсрочка, предоставена от държавите-членки в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 6 от Директива 91/414/ЕИО, е възможно най-къса и изтича не по-късно от 26 октомври 2005 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/30/ЕО на Комисията (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 50).

(2)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1044/2003 (ОВ L 151, 19.6.2003 г., стр. 32).

(3)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1044/2003.


03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

34


32004R0797


L 125/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 797/2004 НА СЪВЕТА

от 26 април 2004 година

относно мерките за подобряване на общите условия за производство и търговия с пчелни продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално членове 36 и 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като има предвид, че:

(1)

В резултат на съобщението от Комисията до Съвета и до Европейския парламент за пчеларството в Европа през 1994 година Съветът реши, че трябва да бъдат направени предложения за нов рамков регламент за пчеларството.

(2)

По този начин с Регламент (ЕО) № 1221/97 (3) Съветът определи общи правила, отнасящи се до мерките за подобряването на производството и търговията с пчелен мед.

(3)

След това Комисията изпрати на Съвета и на Европейския парламент доклади за прилагането на Регламент (ЕО) № 1221/97 през февруари 2001 година и януари 2004 година. Заключенията, направени от тези доклади, показват, че е необходимо мерките, предвидени с Регламент (ЕО) № 1221/97, да бъдат адаптирани към сегашното положение в сектора на пчеларството в Общността. Този регламент, следователно, би трябвало да бъде отменен и заменен с нов регламент.

(4)

Пчеларството е сектор на земеделието, основните функции на който са икономическата активност и развитието на селските райони, производството на пчелен мед и други пчелни продукти и поддържането на екологично равновесие.

(5)

Секторът се характеризира с разнообразие на условията за производство и добиви и с разпръснатост и множество икономически оператори както на етапа на производство, така и на етапа на търговия.

(6)

Като се държи сметка за разпространението на вароатозата през последните години в няколко държави-членки и проблемите, които това заболяване причинява на производството на мед, необходимо е действие от страна на Комисията, тъй като вароатозата не може напълно да бъде унищожена и трябва да бъде лекувана с одобрени продукти.

(7)

При тези обстоятелства и за да подобри производството и търговията с пчелни продукти в Общността, на всеки три години е необходимо да бъдат съставяни национални програми, обхващащи техническа помощ, борба с вароатозата, рационализация на подвижното пчеларство, управление на подновяване на пчелните кошери в Общността и сътрудничество относно изследователските програми в областта на пчеларството и пчелните продукти.

(8)

За да допълнят статистическите данни за сектора на пчеларството, държавите-членки следва да извършат проучване относно структурата на сектора, обхващащо както производството, така и търговията и ценообразуването.

(9)

Разходите на държавите-членки за изпълнение на ангажиментите, произтичащи от настоящия регламент, би трябвало да се поемат от Общността в съответствие с член 2, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета от 17 май 1999 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (4).

(10)

Правилата за конкуренция по отношение на държавните помощи в областта на пчеларството би трябвало да се прилагат. Независимо от това изключение от правилата относно държавните помощи би трябвало да бъде направено по отношение на финансовия принос, осигурен от държавите- членки за мерките, които са предмет на подкрепа на Общ- ността в съответствие с разпоредбите на настоящия регла- мент, както и по отношение на специфични национални помощи за защита на пчелните стопанства, които са необлагодетелствани от структурни или природни условия или в рамките на програми за икономическо развитие, с изключение на тези, които ще бъдат предоставени за про- изводството или търговията. За такива държавни помощи би трябвало да бъдат установени специални правила.

(11)

Мерките, необходими за привеждане в действие на настоящия регламент, би трябвало да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година за уреждане на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Настоящият регламент определя мерките за подобряването на общите условия за производство и търговия с пчелни продукти.

За тази цел всяка държава-членка може да състави национална програма за период от три години, наричана по-нататък „програма в областта на пчеларството“.

2.   За целите на настоящия регламент:

а)

„пчелен мед“ означава продуктът, определен в приложение I към Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември 2002 г. относно пчелния мед (6);

б)

„пчелни продукти“ означава продуктите, определени в приложение I, точка 1 към Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г., относно определянето на здравни правила, отнасящи се до вторични животински продукти, които не са предназначени за човешка консумация (7).

3.   Членове 87, 88 и 89 от Договора се прилагат за помощи, предоставeни в сектора на пчелния мед и пчелните продукти. Независимо от това членове 87 и 89 от Договора не се прилагат:

а)

за финансовия принос, осигурен от държавите-членки, за мерки, които са предмет на подкрепа на Общността в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент;

б)

за специфични национални помощи за защита на пчелните стопанства, които са необлагодетелствани от структурни или природни условия, или в рамките на програми за икономическо развитие, с изключение на тези, които ще бъдат предоставени в полза на производството и търговията.

Помощите, посочени в буква б), трябва да бъдат съобщени на Комисията от държавите-членки едновременно с техните програми в областта на пчеларството, предвидени в член 5.

Член 2

Мерките, които могат да бъдат включени в програмата в областта на пчеларството, са следните:

а)

техническа помощ за пчелари и организации на пчелари;

б)

борба срещу вароатозата;

в)

рационализация на подвижното пчеларство;

г)

мерки за подкрепа на лаборатории, извършващи физико-химичен анализ на пчелния мед;

д)

мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността;

е)

сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти.

От програмите в областта на пчеларството се изключват мерките, финансирани съгласно Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) (8).

Член 3

За да се ползват от частичното финансиране, предвидено в член 4, параграф 2, държавите-членки извършват проучване на производствената и маркетингова структура в сектора на пчеларството на тяхна територия. Това проучване се оповестява заедно с програмата в областта на пчеларството.

Член 4

1.   Разходите, направени в съответствие с настоящия регламент, се считат за интервенции по смисъла на член 2, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета.

2.   Общността осигурява частично финансиране за програмите в областта на пчеларството, което е равно на 50 % от разходите, които се поемат от държавите-членки.

3.   Разходите, отнасящи се до мерките, реализирани в рамките на програмите в областта на пчеларството, трябва да бъдат направени от държавите-членки най-късно до 15 октомври всяка година.

Член 5

Програмата в областта на пчеларството се съставя в тясно сътрудничество с представителните организации и пчеларските кооперативи. Тя се съобщава на Комисията, която я одобрява в съответствие с процедурата, определена в член 17 от Регламент (ЕИО) № 2771/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на яйца (9).

Член 6

1.   Комисията се подпомага от Управителния комитет за птичето месо и яйцата (наричан по-нататък „Комитета“), създаден в съответствие с член 16 от Регламент (ЕИО) № 2771/75 на Съвета относно общата организация на пазара на яйца.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 7

Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент на всеки три години.

Член 8

Регламент (ЕО) № 1221/97 се отменя.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 26 април 2004 година.

За Съвета

Председател

J. WALSH


(1)  Становище от 22 април 2004 година (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 1 април 2004 година (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Регламент (ЕО) № 1221/97 на Съвета от 25 юни 1997 година относно определянето на общи правила за прилагането на мерки, за да се подобрят производството и търговията с пчелен мед (ОВ L 173, 1.7.1997 г., стр. 1.). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2070/98 на Съвета (ОВ L 265, 30.9.1998 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 103.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 47.

(7)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 813/2003 на Съвета (ОВ L 117, 13.5.2003 г., стр. 22).

(8)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 583/2004 на Съвета (ОВ L 91, 30.3.2004 г., стр. 1).

(9)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 49. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 806/2003 на Съвета (ОВ L 122, 16.5.2004 г., стр. 1).


03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

37


32004L0062


L 125/38

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2004/62/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 26 април 2004 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включването на мепанипирим като активно вещество

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на 24 октомври 1997 г. Италия получи заявление от Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. за включването на активното вещество мепанипирим (предишно наименование: KIF 3535) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Решение 98/676/ЕО на Комисията (2) потвърждава, че досието е „пълно“, в смисъл че може да се счита за отговарящо, по принцип, на изискванията по отношение на данните и информацията, предвидени в приложения II и III към Директива 91/414/ЕИО.

(2)

Въздействието на това активно вещество върху здравето на хората и върху околната среда е оценено в съответствие с разпоредбите на член 6, параграфи 2 и 4 от Директива 91/414/ЕИО за видовете употреба, предложени от заявителя. На 12 юли 2000 г. определената държава-членка докладчик представи на Комисията своя проектодоклад за оценка на веществото.

(3)

Проектодокладите за оценка бяха прегледани от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните. Прегледът е приключил на 30 март 2004 г. под формата на доклад за преглед на Комисията за мепанипирим.

(4)

Също така досието и информацията от прегледа бяха предоставени на Научната група по здравето на растенията, продуктите за растителна защита и остатъчните вещества от тях. Докладът на тази група бе приет официално на 23 октомври 2003 г. (3)

Отправено бе искане до групата да коментира установените тумори на черния дроб при плъхове и мишки, изложени на въздействието на мепанипирим, и да предостави своето становище по въпроса за това дали може да бъде установен праг, при който започва развитието на ракови образувания.

В своето становище групата заключи, че мепанипиримът предизвиква образуването на тумори при плъховете и мишките посредством механизъм, който понастоящем е неизвестен за учените, но въпреки това съществува праг, под който не се очаква развиване на туморни образувания и поради тази причина може да бъде определено безопасно ниво на експозиция на хората на неговото въздействие.

Препоръките на Научната група бяха взети под внимание при допълнителния преглед и в настоящата директива и доклада за преглед. Заключението от оценката в рамките на Постоянния комитет е, че при предлаганите условия на употреба не съществува неприемлива експозиция на хората.

(5)

Проведените различни проучвания показаха, че съдържащите това активно вещество продукти за растителна защита, като цяло могат да отговорят на изискванията, предвидени в член 5, параграф 1, букви а) и б) и член 5, параграф 3 от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на видовете употреба, проучени и подробно описани в доклада за преглед на Комисията. Следователно е уместно мепанипирим да бъде включен в приложение I, за да се гарантира, че разрешенията за продукти за растителна защита, които съдържат това активно вещество, се предоставят във всички държави-членки в съответствие с разпоредбите на тази директива.

(6)

След включването на държавите-членки следва да бъде предоставен разумен срок да приложат разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО по отношение на съдържащите мепанипирим продукти за растителна защита, и по-специално да прегледат съществуващите временни разрешения и най-късно в края на този период, да трансформират тези временни разрешения в окончателни разрешения или да ги изменят или оттеглят съгласно разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО.

(7)

Следователно е уместно Директива 91/414/ЕИО да бъде съответно изменена.

(8)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/ЕИО се изменя съгласно приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 31 март 2005 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби считано от 1 април 2005 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

1.   Държавите-членки преразглеждат разрешението за всеки продукт за растителна защита, който съдържа мепанипирим, за да гарантират спазването на приложимите условия за тези активни вещества, определени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Когато е уместно и най-късно до 31 март 2005 г., те следва да внесат изменения в разрешението или да го оттеглят съгласно разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО.

2.   Всеки разрешен за употреба продукт за растителна защита, който съдържа мепанипирим като единствено активно вещество или като едно от няколко активни вещества, всички от които са били включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО най-късно до 30 септември 2004 г., подлежи на преразглеждане от държавите-членки в съответствие с единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на досие, което отговаря на изискванията по приложение III към тази директива. В зависимост от тази оценка, те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

След като това бъде определено, държавите-членки:

а)

изменят или оттеглят разрешенията, ако е необходимо, най-късно до 31 март 2006 г., за продукти, съдържащи мепанипирим като единствено активно вещество; или

б)

за продукти, съдържащи мепанипирим като едно от няколко активни вещества, изменят или оттеглят разрешенията, ако е необходимо, най-късно до 31 март 2006 г. или до датата определена за изменение или за оттегляне, съгласно съответната директива или директиви, по силата на която/които съответното вещество е било добавено към приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в зависимост от това коя от тези две дати е по-късна.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на 1 октомври 2004 г.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/30/ЕО на Комисията (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 50).

(2)  ОВ L 317, 26.11.1998 г., стр. 47.

(3)  Становището на Научната група по здравето на растенията, продуктите за растителна защита и остатъчните вещества от тях във връзка с отправено искане от Европейската комисия относно оценката на мепанипирим в контекста на Директива 91/414/ЕИО на Съвета, списание EFSA (2003) 4, 1-14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В края на таблицата от приложение I се добавят следните активни вещества.

Общоприето наименование, идентификационни номера

Обозначение на Международния съюз за чиста и приложна химия (МСЧПХ)

Чистота (1)

Влизане в сила

Изтичане на включването

Специални разпоредби

„91

Мепанипирим

№ CAS: 110235-47-7

№ CIPAC: 611

N-(4-метил-6-проп-1-инил-пиримидин-2-ил)анилин

960 g/kg

1 октомври 2004 г.

30 септември 2014 г.

Допуска се да бъдат разрешени единствено употребите като фунгицид.

За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат заключенията на доклада за преглед за мепанипирима, и по-специално допълнения I и II към него, както са финализирани на 30 март 2004 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

В тази обща оценка държавите-членки следва да обърнат специално внимание на защитата на водните организми. Когато е уместно, следва да се приложат мерки, целящи смекчаване на риска.


(1)  Допълнителните подробности относно идентичността и спецификацията на активното вещество са предоставени в доклада за преглед.“


03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

40


32004L0063


L 125/41

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2004/63/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 26 април 2004 година

за изменение на Директива 2003/79/ЕО на Комисията по отношение на сроковете

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2003/79/ЕО на Комисията (2) изменя Директива 91/414/ЕИО на Съвета, като включва в приложение I към тази директива активното вещество Coniothyrium minitans.

(2)

След включването на ново активно вещество на държавите-членки следва да бъде предоставен разумен срок за прилагането на разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО по отношение на съдържащите това активно вещество продукти за растителна защита, и по-специално за преразглеждането на съществуващите временни разрешения, и най-късно до края на този период да трансформират тези временни разрешения в окончателни или да ги изменят или оттеглят съгласно разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО.

(3)

Посочените в Директива 2003/79/ЕО срокове за прилагането на разпоредбите не са съобразени с тези, посочени за останалите нови активни вещества. За да се хармонизира подходът към всички вещества в рамките на текущата фаза на преразглеждане, следва да се избегнат всички значителни различия между сроковете, приложими за различните нови активни вещества.

(4)

Следователно е уместно Директива 2003/79/ЕО да бъде изменена съответно.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Член 3 от Директива 2003/79/ЕО се изменя, както следва:

 

параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Всеки разрешен за употреба продукт за растителна защита, който съдържа Coniothyrium minitans като единствено активно вещество или като едно от няколко активни вещества, всички от които са били включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО най-късно до 31 декември 2003 г., подлежи на преразглеждане от държавите-членки в съответствие с единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на досие, което отговаря на изискванията по приложение III към посочената директива. В зависимост от тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

След като това бъде определено, държавите-членки:

а)

изменят или оттеглят разрешенията, ако е необходимо, най-късно до 30 юни 2005 г., за продукти, съдържащи Coniothyrium minitans като единствено активно вещество; или

б)

за продукти, съдържащи Coniothyrium minitans като едно от няколко активни вещества, изменят или оттеглят разрешенията, ако е необходимо, най-късно до 30 юни 2005 г. или до датата, определена за внасяне на тези изменения или за оттегляне, съгласно съответната директива или директиви, по силата на която/които съответното вещество е било добавено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в зависимост от това коя от тези две дати настъпи по-късно.“

Член 2

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ.

Член 3

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/30/ЕО на Комисията (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 50).

(2)  ОВ L 205, 14.8.2003 г., стр. 16.


03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

41


32004L0064


L 125/42

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2004/64/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 26 април 2004 година

за изменение на Директива 2003/84//ЕО на Комисията по отношение на сроковете

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2003/84/ЕО на Комисията (2) изменя Директива 91/414/ЕИО на Съвета, като включва в приложение I към тази директива активните вещества флуртамон, флуфенацет, йодосулфурон, диметенамид-р, пикоксистробин, фостиазат и силтиофам.

(2)

След включването на ново активно вещество на държавите-членки следва да бъде предоставен разумен срок за прилагането на разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО по отношение на съдържащите това активно вещество продукти за растителна защита, и по-специално за преразглеждането на съществуващите временни разрешения и, най-късно до края на този период, да трансформират тези временни разрешения в окончателни такива или да ги изменят, или оттеглят съгласно разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО.

(3)

Посочените в Директива 2003/84/ЕО срокове за прилагането на разпоредбите не са съобразени с тези, посочени за останалите нови активни вещества. За да се хармонизира подходът към всички вещества в рамките на текущата фаза на преразглеждане, следва да се избегнат всички значителни различия между сроковете, приложими за различните нови активни вещества.

(4)

Следователно е уместно Директива 2003/84/ЕО да бъде съответно изменена.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Член 3 от Директива 2003/84/ЕО се изменя, както следва:

 

Параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Всеки разрешен за употреба продукт за растителна защита, който съдържа флуртамон, флуфенацет, йодосулфурон, диметенамид-р, пикоксистробин, фостиазат или силтиофам като единствено активно вещество или като едно от няколко активни вещества, всички от които са били включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО най-късно до 31 декември 2003 г., подлежи на преразглеждане от държавите-членки в съответствие с единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на досие, което отговаря на изискванията съгласно приложение III към въпросната директива. В зависимост от тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

След като това бъде определено, държавите-членки:

а)

изменят или оттеглят разрешенията, ако е необходимо, най-късно до 30 юни 2005 г., за продукти, съдържащи флуртамон, флуфенацет, йодосулфурон, диметенамид-р, пикоксистробин, фостиазат или силтиофам като единствено активно вещество; или

б)

за продукти, съдържащи флуртамон, флуфенацет, йодосулфурон, диметенамид-р, пикоксистробин, фостиазат или силтиофам като едно от няколко активни вещества, внасят изменения или оттеглят разрешенията, ако е необходимо, най-късно до 30 юни 2005 г. или до датата определена за внасяне на тези изменения или за оттегляне, съгласно съответната директива или директиви, по силата на която/които съответното вещество е било добавено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в зависимост от това коя от тези две дати настъпи по-късно.“

Член 2

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ.

Член 3

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/30/ЕО на Комисията (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 50).

(2)  ОВ L 247, 30.9.2003 г., стр. 20.


03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

42


32004L0065


L 125/43

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2004/65/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 26 април 2004 година

за изменение на Директива 2003/68/ЕО на Комисията по отношение на сроковете

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2003/68/ЕО на Комисията (2) изменя Директива 91/414/ЕИО на Съвета, като включва в приложение I към тази директива активните вещества трифлоксистробин, карфентразон-етил, месотрион, фенамидон и изоксафлутол.

(2)

След включването на ново активно вещество на държавите-членки следва да бъде предоставен разумен срок за прилагането на разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО по отношение на съдържащите това активно вещество продукти за растителна защита, и по-специално за преразглеждането на съществуващите временни разрешения и, най-късно до края на този период, да трансформират тези временни разрешения в окончателни или да ги изменят, или оттеглят съгласно разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО.

(3)

Посочените в Директива 2003/68/ЕО срокове за прилагането на разпоредбите не са съобразени с тези, посочени за останалите нови активни вещества. За да се хармонизира подходът към всички вещества в рамките на текущата фаза на преразглеждане, следва да се избегнат всички значителни различия между сроковете, приложими за различните нови активни вещества.

(4)

Следователно е уместно Директива 2003/68/ЕО да бъде съответно изменена.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Член 3 от Директива 2003/68/ЕО се изменя, както следва:

 

Параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Всеки разрешен за употреба продукт за растителна защита, който съдържа трифлоксистробин, карфентразон-етил, месотрион, фенамидон или изоксафлутол като единствено активно вещество или като едно от няколко активни вещества, всички от които са били включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО най-късно до 30 септември 2003 г., подлежи на преразглеждане от държавите-членки в съответствие с единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на досие, което отговаря на изискванията съгласно приложение III към въпросната директива. В зависимост от тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

След като това бъде определено, държавите-членки:

а)

изменят или оттеглят разрешенията, ако е необходимо, най-късно до 31 март 2005 г., за продукти, съдържащи трифлоксистробин, карфентразон-етил, месотрион, фенамидон или изоксафлутол като единствено активно вещество; или

б)

за продукти, съдържащи трифлоксистробин, карфентразон-етил, месотрион, фенамидон или изоксафлутол като едно от няколко активни вещества, изменят или оттеглят разрешенията, ако е необходимо, най-късно до 31 март 2005 г. или до датата, определена за изменение или оттегляне, съгласно съответната директива или директиви, по силата на която/които съответното/ите вещество или вещества е/са било/и добавено/и в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в зависимост от това коя от тези две дати настъпи по-късно.“

Член 2

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ.

Член 3

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/30/ЕО на Комисията (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 50).

(2)  ОВ L 177, 16.7.2003 г., стр. 12.


03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

43


32004R0835


L 127/43

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 835/2004 НА КОМИСИЯТА

от 28 април 2004 година

за адаптиране на Регламент (ЕО) № 2076/2002 и на Решения 2002/928/ЕО, 2004/129/ЕО, 2004/247/ЕО и 2004/248 по отношение продължаване употребата на някои активни вещества, които не са включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО поради присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и по-специално член 57 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2076/2002 на Комисията (1) и Решения 2002/928/ЕО (2), 2004/129/ЕО (3), 2004/247/ЕО (4) и 2004/248/ЕО (5) на Комисията съдържат разпоредби за невключване на някои активни вещества в приложение I към Директива 91/414/EИО и за оттеглянето от държавите-членки на всички разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи тези активни вещества. Тези актове предвиждат дерогации, разрешаващи продължаване на употребата на някои от тези вещества за ограничен период от време, докато се разработват алтернативи.

(2)

Необходимо е този регламент и тези решения да се адаптират поради присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (наричани по-долу „новите държави-членки“), тъй като подобни дерогации се изискват за новите държави-членки.

(3)

Регламент (ЕО) № 2076/2002 и Решения 2002/928/ЕО, 2004/129/ЕО, 2004/247 и 2004/248/ЕО следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 2076/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Решение 2002/928/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 2 се добавя следната буква в):

„в)

във връзка с употребите, изброени в колона В от приложението, посочената в колона Б държава-членка може да остави в сила разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи беномил, до 30 юни 2007 г., при условие че тя:

i)

гарантира, че подобни продукти за растителна защита, които остават на пазара, се етикетират отново, за да се изпълнят условията за ограничена употреба;

ii)

налага всички подходящи мерки за смекчаване на риска с цел намаляване на всякакви възможни рискове, за да гарантира защитата на здравето на хората и животните, както и на околната среда; и

iii)

гарантира, че сериозно се търсят алтернативни продукти или методи за подобна употреба, по-специално чрез планове за действие.

Съответната държава-членка информира Комисията най-късно на 31 декември 2004 г. относно прилагането на настоящия параграф, и по-специално за предприетите действия съгласно точки i), ii) и iii), и ежегодно предоставя прогнози за количествата беномил, използвани в съответствие с настоящата точка.“

2.

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Всеки гратисен период, предоставен от държави-членки в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 6 от Директива 91/414/ЕИО, следва да е възможно най-кратък и:

а)

за употреба, за която разрешението трябва да се оттегли в срок от шест месеца от приемането на настоящето решение, изтича не по-късно от 18 месеца от приемането на настоящето решение;

б)

за употреба, за която разрешението трябва да се оттегли до 30 юни 2007 г., изтича не по-късно от 31 декември 2007 г.“

3.

Добавя се следното приложение:

„Приложение

Колона А

Колона Б

Колона В

Активно вещество

Държава-членка

Употреба

Беномил

Словакия

Леща, тютюн, захарно цвекло, ръж“

Член 3

В приложение II към Решение 2004/129/ЕО в края на вписването за метидатион се добавят следните редове:

Кипър

Цитрусови плодове и маслини, зимно прилагане при листопадни плодни дръвчета

Словакия

Ябълка, кайсия, грозде, круша, праскова, слива, декоративни растения

Член 4

В приложението към Решение 2004/247/ЕО се добавя следният ред:

Полша

Аспарагус, ревен, плодове (ябълка, круша, кайсия, праскова, слива, череша, орех, френско грозде, цариградско грозде, малина, грозде, ягода)

Член 5

В приложението към Решение 2004/248/ЕО се добавят следните редове:

Унгария

Царевица

Полша

Царевица

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила при условие и от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 април 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 319, 23.11.2002 г., стр. 3. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1336/2003, 26.7.2003 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 322, 27.11.2002 г., стр. 53.

(3)  ОВ L 37, 10.2.2004 г., стр. 27.

(4)  ОВ L 78, 16.3.2004 г., стр. 50.

(5)  ОВ L 78, 16.3.2004 г., стр. 53.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение II към Регламент (ЕО) № 2076/2002 се добавят следните редове:

„Азаконазол

Полша

Домати, третиране на рани по дърветата

Бенсултап

Унгария

Картоф, захарно цвекло, зърнени култури, ягода, мак, боб, месести плодове без костилки

Полша

Картоф

Бромпропилат

Кипър

Цитрусови плодове

Хлорфенвинфос

Полша

Гъби

Цианазин

Латвия

Маслодайна рапица

Чешка република

Увивен грах

Естония

Маслодайна рапица

Литва

Маслодайна рапица

Циклоат

Полша

Червено цвекло, спанак

Дихлорпроп

Унгария

Зърнени култури, житни растения

Фенурон

Унгария

Слънчоглед

Фуратиокарб

Чешка република

Третиране на семената на боба, ливадна детелина, бяла детелина, лен, мак, краставица, люцерна, зеленчуци от сорта зелеви

Хексазин

Унгария

Лесовъдство

Чешка република

Лесовъдство

Словакия

Лесовъдство

Имазапир

Естония

Незасяти ниви

Латвия

Незасяти ниви,

Горско производство за третиране на терени преди залесяване

Литва

Незасяти ниви

Полша

Незасяти ниви

Словакия

Незасяти ниви

Имикрадин

Полша

Разсадници за дървета

Напталам

Словакия

Краставица

Полша

Краставица, тиква, тиквичка

Чешка република

Краставица

Унгария

Краставица

Оксин-копер

Унгария

Зърнени култури (наторяване на семената)

Оксикарбоксин

Кипър

Декоративни растения, цветя и тревни чимове, боб

Прометрин

Унгария

Слънчоглед, картоф, морков, леща, билки

Словакия

Елда, ягода, копър, леща

Латвия

Морков, целина, магданоз, праз, чесън, лук, кимион

Кипър

Морков, целина, грах, лук, чесън, магданоз, кориандър, праз, леща и сенникоцветни

Естония

Грах, боб, морков, целина, магданоз, кимион, праз, лук, чесън

Полша

Морков, магданоз, пащърнак, керевиз, копър, праз, чесън, лук, грах, бакла, леща, кориандър, кимион, див брош, мента и други билкови растения, гладиола, лале, роза

Литва

Грах, боб, фий, кимион, лупина, морков

Тербацил

Полша

Мента

Тербуфос

Унгария

Царевица, захарно цвекло, зърнени култури, слънчоглед, соя

Тербутрин

Словакия

Конски боб, зелен грах

Тиоциклам

Кипър

Картоф, боб, целина, краставица, пъпеш, диня, тиква, декоративни растения

Трифорин

Чешка република

Планински лук (производство на семена) и хризантеми“


03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

48


32004R0836


L 127/48

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 836/2004 НА КОМИСИЯТА

от 28 април 2004 година

относно определянето на преходни мерки, които да бъдат прилагани от Кипър по отношение на скрейпи

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1), и по-специално член 12, параграф 4 и член 13, параграф 6 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване от 2003 г. на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз, както и промените на договорите, на които се основава Европейския съюз, и по-специално член 42 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 999/2001 включва разпоредби относно ликвидирането на скрейпи при животни от рода на овцете и козите и диагностичните техники, които да бъдат използвани за потвърждаване на болестта.

(2)

На 29 януари 2004 г. Кипър е подал заявление да му се предоставят преходни мерки по отношение на мерките за ликвидиране в заразени със скрейпи стопанства. Тези мерки са необходими с оглед на високото ниво на скрейпи в популацията от овце и кози, ниското ниво на генетично определената устойчивост в популацията от овце и естеството на животновъдството в Кипър. В заявлението също се искат преходни мерки относно диагностичните техники за скрейпи с оглед на ограничения лабораторен капацитет.

(3)

Кипър се е ангажирал да изготви план за действие за справяне с недостига на животни от рода на овцете за разплод от подходящ генотип с цел повишаване на нивото на устойчивост в популацията на овце и осигуряване на замяна на животните в заразените стопанства. Този план ще бъде представен на 1 юни 2004 г. като част от заявлението за финансиране от Общността на специфични ветеринарни мерки съгласно разпоредбите на Решение 90/424/ЕИО на Съвета относно разходите във ветеринарната област (2).

(4)

Преходните мерки, предоставени на Кипър, следва да разрешат, след ветеринарно изследване, определени животни от рода на овцете и козите от заразени стопанства, които не могат да бъдат заклани за консумация от човека в другите държави-членки, да бъдат заклани за консумация от човека. Желателно е да се дадат на държавите-членки и на трети страни еднакви здравни гаранции. Следователно по време на периода на прилагане на тези преходни мерки и като се вземат предвид изискванията за контрол, трябва да се забрани износът на продукти, добити от животни от рода на овцете и козите в други държави-членки и в трети страни.

(5)

Предоставените на Кипър мерки за привеждане в съответствие на изпълнението на Регламент (ЕО) № 999/2001 за даден преходен период следва да се преразгледат във възможно най-кратък срок и следва да се ограничат във всеки случай и в съответствие с Акта на присъединяване до максимален период от три години.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Компетентният орган в Кипър изпълнява разпоредбите на Регламент (ЕО) № 999/2001 в съответствие с разпоредбите на настоящото решение най-късно до 30 април 2007 г.

Член 2

Чрез дерогация от член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 999/2001 след изтичането на дванадесетмесечен период от потвърждаването на първия случай на скрейпи в дадено стопанство, изпращането на мозък и други тъкани за лабораторно изследване на съмнителни след този период случаи може да се ограничи до произволна годишна проба от 10 % от животните от рода на овцете и козите, за които има съмнение, че са били заразени с трансмисивна спонгиформна енцефалопатия.

Член 3

1.   Чрез дерогация от разпоредбите на приложение VII към Регламент (ЕО) № 999/2001:

а)

изключението, предвидено в параграф 2, буква б), ii) се разширява за животни от рода на козите и овцете на възраст под шест месеца, предназначени единствено за клане;

б)

предвидените в параграф 3.1, буква в) условия за въвеждане на животни от рода на козите в дадено стопанство, където е проведено унищожаване в съответствие с точка 2, буква б), i) или ii), не се прилагат;

в)

в точка 5 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 999/2001, в допълнение към букви а)—в), се прилага следната буква г):

„г)

въпреки това, в случая на животни на възраст под шест месеца както овцете от неизвестен генотип, така и козите, могат да бъдат директно заклани за консумация от човека в кланица на територията на Кипър при следните условия:

i)

животните се преглеждат от официален ветеринарен лекар в стопанството по произход, който потвърждава отсъствието на каквито и да било симптоми на скрейпи, преди изпращането до кланицата;

ii)

цялата глава и органи от гръдния кош и коремни кухини на такива животни се унищожават в съответствие с член 4, параграф 2, букви а), б) и в) от Регламент (ЕО) № 1774/2002.“

г)

в точка 6 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 999/2001 не се прилага буква в).

2.   Чрез дерогация от точка 3.2 от глава В на приложение X към Регламент (ЕО) № 999/2001 се прилага следното:

„3.2

Лабораторни тестове за наличието на скрейпи при животни от рода на овцете и козите:

а)

съмнителни случаи

Тъкани от животни от рода на овцете и козите, изпратени за лабораторно тестване съгласно разпоредбите на член 12, параграф 2, се подлагат на хистопатологично изследване съгласно последната редакция на наръчника, с изключение на случаите, когато материалът е подложен на автолиза. Когато резултатът от хистопатологичното изследване е неопределен или отрицателен, или когато материалът е подложен на автолиза, тъканите се подлагат на изследване чрез имуноцитохимия или имуноблотинг, както е определено в наръчника, или на бърз тест. Ако резултатът от едно от тези изследвания е положителен, животното се счита за положителен случай на скрейпи.

б)

Мониторинг на скрейпи

Тъкани от животни от рода на овцете и козите, изпратени за лабораторно тестване съгласно разпоредбите на приложение III, глава A, част II (Мониторинг на животни от рода на овцете и козите) се изследват чрез бърз тест.

Когато резултатът от бързия тест е неопределен, мозъчният ствол се изпраща незабавно в официална лаборатория за изследване за потвърждаване чрез имуноцитохимия или имуноблотинг съгласно буква а).

Ако резултатът от едно от тези изследвания е положителен, животното се счита за положителен случай на скрейпи.“

Член 4

Забранява се изпращането от Кипър към други държави-членки или трети страни на следните продукти, предназначени за консумация от човека, добити от животни от рода на овцете и козите:

i)

прясно месо, както е определено в Директива 64/433/ЕИО (3);

ii)

мляно месо и месни заготовки, както са определени в Директива 94/65/ЕО (4);

iii)

месни продукти, както са определени в Директива 77/99/ ЕИО (5).

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага, при условие че Договорът за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия влезе в сила и от датата, на която последният влезе в сила.

Той се прилага до 30 април 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 април 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2245/2003 на Комисията (ОВ L 333, 20.12.2003 г., стр. 28).

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 806/2003 на Съвета (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(3)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 2012/64.

(4)  ОВ L 368, 31.12.1994 г., стр. 10.

(5)  ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 85.


03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

50


32004L0061


L 127/81

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2004/61/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 26 април 2004 година

за изменение на приложенията към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно максималните количества на остатъци на някои пестициди, забранени за употреба в Европейската общност

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 86/362/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определянето на максималните количества на остатъци от пестициди в и върху зърнените култури (1), и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 86/363/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определянето на максималните количества на остатъци от пестициди в и върху някои храни от животински произход (2), и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 90/642/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1990 г. относно определянето на максималните количества на остатъци от пестициди в и върху някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (3), и по-специално член 7 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 79/117/ЕИО на Съвета (4), последно изменена с Регламент (ЕО) № 2003/807 на Съвета (5), пускането на пазара и употребата в Европейската общност на следните активни вещества са забранени: живачен окис, живачен хлорид (каломел), други неорганични живачни съединения, алкилни живачни съединения, алкоксиалкил и арилни живачни съединения, алдрин, хлордан, диелдрин, HCH, хексахлоробензол, камфехлор (токсафен), етиленов окис, нитрофен, 1,2-дибромоетан, 1,2-дихлороетан, диносеб и бинапакрил. Предвид наличието на някои от тези пестициди на пазара, е разумно, максималните количества на остатъци от всички продукти да бъдат фиксирани на долния праг на аналитично откриване. Някои живачни съединения не могат да бъдат различени от живачните съединения, образувани при замърсяване на околната среда.

(2)

Когато не се разрешава законната употреба на даден пестицид и не се допуска наличието на остатъчни вещества, уместно е, максималните количества на остатъците, фиксирани за пресните продукти на съответния долен праг на аналитичното им откриване, да бъдат също така валидни и за съставните и преработени продукти.

(3)

Отчетени са становищата на Научния комитет по растенията, и по-специално на неговите съвети и препоръки, във връзка с методиката, която следва да бъде използвана за защита на потребителите на земеделски продукти, обработени с пестициди.

(4)

Поради това, приложенията към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО следва да бъдат изменени.

(5)

Разпоредбите, предвидени в настоящата директива, са съобразени със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и за здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В част А на приложение II към Директива 86/362/ЕИО се добавят следните редове:

Остатъци от пестициди

Максимални количества в

„—

Живачни съединения

0,01 (6) Зърнени култури

Камфехлор (хлориран камфен с 67-69 % хлор)

0,1 (6) Зърнени култури

1,2-Дибромоетан

0,01 (6) Зърнени култури

1,2-Дихлороетан

0,01 (6) Зърнени култури

Диносеб

0,01 (6) Зърнени култури

Бинапакрил

0,01 (6) Зърнени култури

Нитрофен

0,01 Зърнени култури (6)

Етилен оксид (сумарно етилен оксид и 2-хлоро-етанол, изразено като етилен оксид)

0,02 Зърнени култури (6)

Член 2

В част А на приложение II към Директива 86/363/ЕИО се добавят следните редове:

Остатъци от пестициди

Максимални количества в mg/kg

В мазнините, съдържащи се в месото, месните заготовки, в карантиите и в животинските мазнини, изброени в приложение I с кодове по КН 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (i) (iv)

В кравето мляко и в пълномасленото краве мляко, изброени в приложение I с код по КН 0401; за останалите храни с кодове по КН 0401, 0402, 0405 00, 0406, в съответствие с (ii) (iv)

В пресните яйца без черупките, за птичите яйца и жълтъците, изброени в приложение 1 с кодове по КН 0407 00 и 0408 (iii) (iv)

„—

Нитрофен

0.01 (7)

0,01 (7)

0,01 (7)

Сбор живачни съединения

0.01 (7)

0.01 (7)

0.01 (7)

Камфехлор (сумарно три индикативни съединения Парлар № 26, 50 и 62) (8)

0.05 (8) освен за птичето месо

0.01 (7)

 

1,2-дихлороетан

0.1 (7)

0.1 (7)

0.1 (7)

Бинапакрил

0.01 (7)

0.01 (7)

0.01 (7)

Етилен оксид (сумарно етилен оксид и 2-хлоро-етанол, изразено като етилен оксид)

0.02 (7)

0.02 (7)

0.02 (7)

Каптафол

0.01 (7)

0.01 (7)

0.01 (7)

Член 3

В част Б на приложение II към Директива 86/363/ЕИО се добавят следните редове:

Остатъци от пестициди

Максимални количества в mg/kg

В месото, включително в мазнините, месните заготовки, в карантиите и в животинските мазнини, изброени в приложение I с кодове по КН 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602

В млякото и в млечните продукти, изброени в приложение 1 с кодове по КН 0401, 0402, 0405 00 и 0406

В пресните яйца без черупките, за птичите яйца и жълтъците, изброени в приложение 1 с кодове по КН 0407 00 и 0408

„Диносеб

0.01 (9)

0,01 (9)

0,01 (9)

Член 4

Максималните количества на остатъци, изброени в приложението към настоящата директива, се добавят към изброените в приложение II към Директива 90/642/ЕИО за въпросните пестициди.

Член 5

1.   Държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива в срок от осем месеца от датата на приемането ѝ. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби, считано от деветия месец след приемането на настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива, или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 6

Настоящата директива влиза в сила на седмия ден от датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Директива 2004/2/ЕО на Комисията (ОВ L 14, 21.1.2004 г., стр. 10).

(2)  ОВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 43. Директива, последно изменена с Директива 2004/2/ЕО.

(3)  ОВ L 350, 14.12.1990 г., стр. 71. Директива, последно изменена с Директива 2004/2/ЕО на Комисията.

(4)  ОВ L 33, 8.2.1979 г., стр. 36.

(5)  ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36.

(6)  Означава долен праг на аналитично откриване.“

(7)  Означава долния праг на аналитично откриване

(8)  

Парлар № 26

2-ендо, 3-ексо, 5-ендо, 6-ексо, 8,8,10,10-октахлороборнан

Парлар № 50

2-ендо, 3-ексо, 5-ендо, 6-ексо, 8,8,9,10,10-нонахлороборнан

Парлар № 62

2,2,5,5,8,9,9,10,10-нонахлороборнан“

(9)  Означава долния праг на аналитично откриване“


ПРИЛОЖЕНИЕ

Остатъци от пестициди и максимални количества на остатъци (mg/kg)

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ

Съчетание от живачни съединения, изразено като живак

Алдрин и диелдрин в съчетание, изразено като диелдрин

Хлордан (съчетание от цис- и транс-хлордан)

HCH, съчетание от изомери, с изключение на гама изомер

Хекса-хлоро- бензол

Етилен оксид (сумарно етилен оксид и 2-хлоро-етанол, изразено като етилен оксид)

Нитрофен

1,2 ди-хлоро-етан

„1.

Плодове, пресни, сушени или необработени термично, съхранявани чрез замразяване, без добавка на захар; ядки

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

i)   

ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ

Грейпфрут

 

 

 

 

 

 

 

 

Лимони

 

 

 

 

 

 

 

 

Сладки лимони

 

 

 

 

 

 

 

 

Мандарини (включително клементини и подобни цитрусови хибриди)

 

 

 

 

 

 

 

 

Портокали

 

 

 

 

 

 

 

 

Помело

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)   

ЧЕРУПКОВИ (с или без черупки)

Бадеми

 

 

 

 

 

 

 

 

Бразилски орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

Кашу

 

 

 

 

 

 

 

 

Кестени

 

 

 

 

 

 

 

 

Кокосови орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

Лешници