Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Европейска година за развитие (2015 г.)

Go to the summaries’ table of contents

Европейска година за развитие (2015 г.)

Европейският съюз (ЕС) е най-големият донор на официално подпомагане за развитие в света. Въпреки този твърд ангажимент гражданите на ЕС често не разполагат с информация относно сътрудничеството за развитие. 2015 година е определена за Европейска година за развитие, за да се повиши осведомеността в тази област.

АКТ

Решение № 472/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно Европейската година за развитие (2015 г.).

ОБОБЩЕНИЕ

Около 1,3 млрд. души все още живеят в изключителна бедност, а нуждите от човешко развитие на много други все още не са задоволени.

2015 година, последната година за постигане на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), се счита за уникална възможност да се направи равносметка на тези международните ангажименти, заедно с основните резултати от политиката на ЕС за развитие. Европейската година за развитие през 2015 г. (EYD2015) предлага възможност да се покажат прилаганите основни европейски политики.

ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМИРАНОСТ

Основните цели на EYD2015 са да:

  • информира гражданите на ЕС за сътрудничеството на ЕС за развитие, като подчертае резултатите, постигнати от ЕС заедно с държавите членки;
  • насърчава прякото участие на гражданите на ЕС и организациите в сътрудничеството за развитие;
  • повиши осведомеността за ползите от сътрудничеството на ЕС за развитие не само за бенефициерите, но и за гражданите на ЕС, като изгради чувството за споделена отговорност и солидарност с трети страни.

ЕС И НАЦИОНАЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ

EYD2015 се съсредоточава върху широка информационна и комуникационна кампания, обхващаща целия Съюз, насочена към целеви групи, като например младите хора, допълнена от действия, предприети от държавите членки (например мероприятия за насърчаване на дебат, обмен на информация и споделяне на опит и добри практики).

Както в съюзните, така и в националните действия могат да участват гражданите, младежките организации, социалните партньори, частния сектор и, по целесъобразност, националните и местните органи.

ПРЯКА И НЕПРЯКА ПОДКРЕПА НА ЕС

Пряката и непряката подкрепа на ЕС може да бъде предоставена под формата на безвъзмездни средства (покриващи до 80 % от крайната цена на дейностите при специални случаи) или разрешение за използване на специалното лого EYD2015 за дейности и мерки, проведени в контекста на eвропейската година.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Решение (ЕС) № 472/2014/ЕС

29.5.2014 г.

-

OВ L 136, 9.5.2014 г.

Последна актуализация: 30.06.2014

Top