Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0930(03)

Съобщение на Комисията относно член 4, параграф 3 от Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите, с която се кодифицира Директива 98/27/ЕО, по отношение на организациите, квалифицирани да предявяват иск съгласно с член 2 от посочената директива (Текст от значение за ЕИП)

OJ C 361, 30.9.2016, p. 1–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 361/1


Съобщение на Комисията относно член 4, параграф 3 от Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите, с която се кодифицира Директива 98/27/ЕО, по отношение на организациите, квалифицирани да предявяват иск съгласно с член 2 от посочената директива

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 361/01)

Съответните власти на държавите членки са признали следните организации за квалифицирани да предявяват искове за преустановяване на нарушения съгласно с член 2 от Директива 2009/22/ЕО.

БЕЛГИЯ

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

Association belge des consommateurs Tests–Achats/Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop

Rue de Hollande/Hollandstraat, 13

B-1060 Bruxelles

Тел.: (32-2) 542 35 55

Факс: (32-2) 542 32 50

E-mail: membres@test-achats.be

leden@test-aankoop.be

www.test-achats.be

www.test-aankoop.be

популяризира, защитава и представлява интересите на потребителите (инициативи, дейности, проучвания, изследвания, публикации по въпроси на потребителите, персонализирани услуги и подкрепа за членове и др.);

популяризира и подпомага набирането и развитието на юридически лица, чиято главна цел е да популяризират и защитават интересите на потребителите.

2.

Organisation des consommateurs a.s.b.l./Consumentenorganisatie v.z.w/Verbraucherschutzzentrale V.o.E.

Neustraße, 119

B-4700 Eupen

Тел.: (32-87) 59 18 50

Факс: (32-87) 59 18 51

E-mail: info@vsz.be

www.cec-ecc.be

www.evz.be

информира и консултира физически лица по проблеми на потребителите;

намесва се пред властите и предприема стъпки за защита на потребителите;

права и индивидуално и колективно представляване на потребителите;

трансгранични проблеми на потребителите;

превантивни мерки и помощ за физически лица с прекомерни дългове.

БЪЛГАРИЯ

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

Комисия за защита на потребителите

пл. Славейков № 4A

София 1000

Тел.: (359-2) 987 74 45

Факс: (359-2) 988 42 18

Е-mail: info@kzp.bg

web: www.kzp.bg

Основният държавен орган, отговарящ за прилагане на законодателството в областта на защитата на потребителите: следене на общата безопасност на потребителските стоки, защита на икономическите интереси, извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове, защита на колективните интереси на потребителите. Предоставяне на информация и съвети на потребителите. Уреждане на потребителски спорове. Администриране на работата на помирителните комисии за извънсъдебни спорове, в т.ч. и на помирителната комисия за платежни спорове. Разглеждане на жалби на потребителите.

Изпълняване ролята на контактна точка за системата RАРЕХ (системата на ЕС за бързо предупреждение за опасни потребителски стоки). Координиране дейността на останалите контролни органи, следящи за прилагането на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в областта на защитата на потребителите). Следене за прилагането на 12-те директиви, включени в обхвата на Регламент (ЕО) № 2006/2004.

2.

Българска национална асоциация „Активни потребители“

ул. Врабча № 26

София 1504,

Тел.: 989 01 06;

Факс: 989 01 06;

bnap@bnap.org

Предоставяне на информация на потребителите относно предлаганите на пазара стоки и услуги; информиране и обучение на потребителите за рискове, свързани c употребата на стоки и услуги, и начините за ограничаването на тези рискове; информиране и обучение на потребителите за въздействието на стоките и услугите върху околната среда; информиране и обучение на потребителите за икономическите им интереси и за различните способи за тяхна защита; предоставяне на информация на потребителите за приложимото в България законодателство в областта на защитата на потребителите и опазването на околната среда; проучване на световния опит в областта на потребителската защита и опазването на околната среда и изготвяне на предложения за правни, икономически и политически мерки за защита на потребителите и опазване на околната среда в България.

3.

Потребителски център за информация и изследвания

бул. Княз Александър

Батенберг № 27

Пловдив 4000

Тел.: (359-32) 68 74 78,

(359) 0 886 330 770,

(359) 0 894 799 288

Е-mail: ydavch@yahoo.com

Извършване на независим потребителски контрол, информиране на потребителите за състоянието на пазара на стоки и услуги, за тяхното качество, безопасност, търсене и предлагане, цени и сравнителни характеристики; информиране на потребителите и специализираните органи за нарушенията на националните стандарти и други правни разпоредби, уреждащи производството и търговията със стоки и услуги; повишаване потребителската култура на гражданите чрез информиране за правата и задълженията им и за начините за отстояването им.

4.

Съюз на застрахованите в България

ЖК „Лазур“,

бл. 7, вх. А

Бургас 8001

Тел./факс: (359-56) 83 14 62

Е-mail: union_insured_bg@abv.bg

Защита на интересите на застрахованите в България, информиране на потребителите в областта на застраховането и разширяване на тяхната застрахователна култура.

5.

Регионален съюз на потребителите-98, гр. Видин

пл. Бдинци № 2,

ет. 11, ст. 10

Видин 3700

Тел./факс: (359-94) 601431

Е-mail: rsp_vd_98@abv.bg

Защита на потребителите.

6.

Национална лига — потребители на услуги

ЖК „Славейков“, бл. 63, вх. 8

Бургас 8005

Тел.: (359-56) 888 955

Моб. тел.: (359) 0 889 61 51 08

Е-mail: National_league@abv.bg

Информиране на потребителите относно правата им; предприемане на действия при нередности на пазара на услуги, информиране на потребителите и контролните органи за това и оказване съдействие на потребителите за справяне с възникнал проблем.

7.

Асоциация „Помощ за потребителя“

ж.к. „Люлин“,

блок 901, вх. Д, ап. 98,

София 1324

Тел.: (359-2) 36 35 41

Моб. тел.: (359) 0 88 879 55 22

Е-mails: app_ngo@abv.bg

gvladimirov@abv.bg

Организиране на семинари и провеждане на обучения на потребителска тематика, изграждане на потребителски информационни и консултантски центрове, завеждане на колективни искове за защита на интересите на потребителите, иницииране на развитието на нормативна база, касаеща правата на потребителите, участие в работата на консултативни държавни органи, имащи отношение към защитата на потребителите, провеждане на медиация и участие в работата на помирителните комисии, осъществяване на изпитвания на стоки, участие в проверки на държавните органи.

8.

Федерация на потребителите в България

ул. Стефан Стамболов № 35А

София 1000

Тел./факс: (359 — 2) 931 98 11,

(359 — 2) 833 32 85.

Е-mail: fcb@potrebiteli-bg.org

Осъществяване на проучвателна, разработваща, експертна, консултантска и други необходими дейности, свързани със защита на интересите на потребителите; създаване и ползване на неутрални лаборатории за изследване, експертизи и тестване на потребителски стоки; организиране на бюра за търговски и правни консултации, разглеждане на жалби, сигнали и предложения на потребителите; производство на печатни, видео и аудио материали за разясняване на правата на потребителите.

9.

Сдружение за правна помощ на потребителите

бул. 6-ти Септември No 193,

ет. 3 офис 6

Пловдив 4000

Тел.: + 359 32/63 86 14; + 359 32/63 60 25

E-mail: sdr.p.p.p@gmail.com

Информиране и консултиране на обществеността по въпроси, свързани със защитата на потребителите; подпомагане на потребителите в България при защитата на техните права и законни интереси и осигуряване на консултации и съвети при уреждането на правни спорове по съдебен или извънсъдебен ред; мониторинг на съобразяването на българското законодателство в областта на защитата на потребителите с промените в законодателството на ЕС в тази област; защита на интересите на потребителите в България пред съответните правителствени органи и международни организации; принос към подобряване на българската икономическа и правна среда за доставката на продукти и услуги; защита на колективните интереси на потребителите.

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (Association of Czech Consumers)

Pod Altánem 99/103

CZ 10000 Praha 10

Teл.: + 420 261 263 574

Ел.поща: spotrebitel@regio.cz

http://www.konzument.cz

Широк набор от действия в областта на защитата на потребителите в това число информиране и консултиране при потребителски спорове.

2.

dTest, o. p. s. (dTest)

Černomořská 419/10

CZ 101 00 Praha 10

Teл.: +420 241 404 922

Факс: +420 241 406 533

Eл. поща: dtest@dtest.cz

http://www.dtest.cz

Публикуване на списание TEST, извършване на обективно и независимо изпитване на продуктите, разглеждане на всеки един въпрос, свързан със защитата на потребителите.

3.

Sdružení obrany spotřebitelůAsociace, z. s. (Consumer Defence Association — Syndicate)

Mečová 368/5

CZ 602 00 Brno

Тел./факс: +420 542 210 778

E-mail: gerta.mazalova@seznam.cz

http://www.asociace-sos.cz

Широк набор от действия в областта на защитата на потребителите в това число консултиране на потребителите, алтернативно разрешаване на спорове, образоване на потребителите.

4.

Společná obrana, z. s. (Common defence)

Kaštanová 1482

CZ 250 01 Brandýs nad Labem

(correspondence address: Čs. Pionýrů 19, 538 07 Seč)

Тел.: +420 606 958 665

E-mail: spol.obrana@gmail.com

http://www.spolecnaobrana.net/

Защита на потребителите от подвеждащо поведение на непочтени компании, разпространение на информация, образователни дейности.

5.

Unicampus (Unicampus)

Kubelíkova 1224/42

CZ 130 00 Praha 3

Тел.: +420 777 597 996

E-mail: info@unicampus.cz

http://www.unicampus.cz

Защита на правата и легитимните интереси на потребителите, образователни дейности, ефективно разпространение на информация.

6.

HELPSdružení práv podvedených (HELP — Cheated Consumers' Rights Association)

U Nemocnice 1750/4

CZ 400 01 Ústí nad Labem

Teл.: +420 774 97 27 27

Email: info@podvedeni.cz

http://www.Podvedeni.cz

www.Oklamani.sk

www.Podvedeni.sk

Наблюдение на пазара, като са поставя ударение на защитата на активите, засегнати от измама

7.

Platforma zdravotních pojištěnců, ČR, zapsaný ústav (Платформа на притежателите на здравни застрахователни полици, Чешка република)

Na Václavce 1176/17

CZ 150 00 Praha 5 — Smíchov

Teл.: +420 606 609 635

Email: platforma@zdravotnipojistenci.cz

Уебсайт: http://www.zdravotnipojistenci.cz/

Работи в защита на правата на пациентите, като потребители на здравни услуги, медицинска апаратура и лекарства в Чешката република и Европейския съюз, подкрепя ориентираните към диагностика организации на пациентите и се застъпва за правата на членовете на чешката здравно-осигурителна система да имат достъп до навременно възстановяване на разходите по услуги от подходящо качество на недискриминационна основа.

ДАНИЯ

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

Forbrugerombudsmanden

Amagerfælledvej 56

DK-2300 København S

Tел.: (45) 32 66 90 00

Факс: (45) 32 66 91 00

E-mail: fs@fs.dk

Уебсайт: www.fs.dk

(На английски език: www.consumer.dk/index-uk.htm)

Съгласно търговския закон, главната задача на омбудсмана на потребителите е да гарантира надлежното спазване на закона, особено в областта на правата на потребителите.

Омбудсманът на потребителите има правото да предявява искове по силата на следните директиви:

Директива 84/450/ЕИО на Съвета от 10 септември 1984 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, свързани със заблуждаваща реклама,

Директива 85/577/ЕИО на Съвета от 20 декември 1985 г. относно защита на потребителите във връзка с договорите, сключени извън търговския обект,

Директива 87/102/ЕИО на Съвета от 22 декември 1986 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно потребителския кредит, последно изменена с Директива 98/7/ЕО,

Директива 89/552/EИО на Съвета от 3 октомври 1989 г. относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност, изменена с Директива 97/36/ЕО,

Директива 90/314/ЕИО на Съвета от 13 юни 1990 г. относно пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки,

Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори,

Директива 94/47/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 1994 г. относно защитата на купувачите с оглед на определени аспекти от договорите, свързани с придобиването на правото на временно ползване на недвижима собственост,

Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние,

Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции,

Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар („Директива за електронната търговия“).

2.

Lægemiddelstyrelsen

Frederikssundsvej 378

DK-2730 Brønshøj

Тел.: (45) 44 88 91 11

Факс: (45) 44 91 73 73

E-mail: dkma@dkma.dk

Уебсайт: www.dkma.dk

Компетенцията на Датската лекарствена агенция е да разрешава търговията на лекарства, които са доказано ефективни и безопасни, да спомага да се гарантира, че публичните разходи за здравна застраховка във връзка с медицинско лечение са пропорционални на очакваните медицински резултати, да упражнява надзор над фармацевтичния сектор и сектора за производство на фармацевтично оборудване.

Датската лекарствена агенция има правото да предявява искове в случай на нарушаване на Директива 92/28/ЕО на Съвета от 31 март 1992 г. относно рекламата на лекарствените продукти за хуманна употреба.

ГЕРМАНИЯ

Име на органа

Данни за връзка

Цел

1.

Aktion Bildungsinformation e.V. (ABI)

Тел.: 0711/220 216 30

Факс: 0711/220 216 40

E-mail: info@abi-ev.de

www.abi-ev.de

Lange Straße 51

70174 Stuttgart

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

2.

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC)

Тел.: 089/7 67 60

Факс: 089/76 76 25 00

E-mail: adac@adac.de

www.adac.de

Am Westpark 8

81373 München

Защита и популяризиране на интересите на автомобилния транспорт; защита на ползвателите на пътната мрежа, по-специално защита на потребителите; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

3.

Bauherren-Schutzbund e.V.

Тел.: 030/3 12 80 01

Факс: 030/31 50 72 11

E-mail: office@bsb-ev.de

www.bsb-ev.de

Kleine Alexanderstraße 9/10

10178 Berlin

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

4.

Berliner Mieterverein e.V.

Тел.: 030/22 62 60

Факс: 030/22 62 61 62

E-mail: bmv@berliner-mieterverein.de

www.berliner-mieterverein.de

Spichernstraße 1

10777 Berlin

Защита на интересите на наемателите в Берлин посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

5.

Bund der Energieverbraucher e.V.

Тел.: 02224/9 22 70

Факс: 02224/1 03 21

E-mail: info@energieverbraucher.de

www.energieverbraucher.de

Frankfurter Straße 1

53572 Unkel

Защита на интересите на потребителите на енергия посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите на енергия (член 2 от устава).

6.

Bund der Versicherten e.V.

Тел.: 04193/94 22 2

Факс: 04193/94 22 1

E-mail: info@bundderversicherten.de

www.bundderversicherten.de

Tiedenkamp 2

24547 Henstedt-Ulzburg

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2, параграф 1 от устава).

7.

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

Тел.: 030/275 86 40

Факс: 030/275 86 440

E-mail: bund@bund.net

www.bund.net

Am Köllnischen Park 1

10179 Berlin

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

8.

Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V.

Тел.: 06294/4281 0

Факс: 06294/4281 79

E-mail: info@bsk-ev.org

www.bsk-ev.org

Altkrautheimer Straße 20

74238 Krautheim

Осигуряване на информация и консултации на членовете, другите засегнати лица и техните семейства във всички области, имащи отношение към защитата на потребителите, в т.ч. и по въпроси, свързани със законодателството в областта на защитата на потребителите, що се отнася до защитата от дискриминация, когато и доколкото това е разрешено от закона; има правото да предявява колективни искове в интерес на посочените по-горе лица (член 2, параграф 3, буква п) от устава).

9.

Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.

Тел.: 030/2938 1260

Факс: 030/2938 1261

E-mail: dgs@dgs-berlin.de

www.dgs.de

Wrangelstrasse 100

10997 Berlin

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации, по-специално в областта на възобновяемата енергия и рационалното ѝ използване, особено при слънчевата енергия; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

10.

Deutsche Schutzvereinigung Auslandsimmobilien e.V.

Тел.: 0761/55 01 2

Факс: 0761/55 01 3

E-mail: info@dsa-ev.de

www.dsa-ev.de

Zähringer Straße 373

79108 Freiburg im Breisgau

Защита на интересите на собствениците на частни домове, апартаменти и земя в чужбина и на други лица с интереси към собственост в чужбина посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на посочените по-горе лица (член 2 от устава).

11.

Deutsche Stiftung Patientenschutz Förderverein e.V.

Тел.: 0231/7380730

Факс: 0231/7380731

www.patientenschuetzer.de

Europaplatz 7

44269 Dortmund

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации по въпроси, свързани с благосъстоянието на пациентите; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

12.

Deutsche Umwelthilfe e.V.

Тел.: 07732/99 95-0

Факс: 07732/99 95 77

E-mail: info@duh.de

www.duh.de

Fritz-Reichle-Ring 4

78315 Radolfzell

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 1 от устава).

13.

Deutscher Konsumentenbund e.V.

Тел.: +49 561 202 11 03

Факс: +49 561 202 11 04

E-mail: prozessabteilung@konsumentenbund.de

www.konsumentenbund.de

Königstor 32

34117 Kassel

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2, буква л), точки 1 и 2 от устава).

14.

Deutscher Mieterbund (DMB) — Landesverband Bayern e.V.

Teл.: 0 89/8 90 57 38-0

Факс: 0 89/8 90 57 38-11

E-mail: info@mieterbund-bayern.org

www.mieterbund-landesverband-bayern.de

Sonnenstraße 10

80331 München

Защита на интересите на потребителите в Бавария в областта на правото за наемните правоотношения, като предоставя информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

15.

Deutscher Mieterbund — Landesverband Hessen e.V.

Тел.: 0611/411 40 50

Факс: 0611/411 40 529

E-mail: info@mieterbund-hessen.de

www.mieterbund-hessen.de

Adelheidstraße 70

65185 Wiesbaden

Защита на интересите на наемателите в Хесен посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (членове 2 и 5 от устава).

16.

Deutscher Mieterbund — Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Тел.: 0381/375 2920

Факс: 0381/375 2929

E-mail: post@mieterbund-mvp.de

www.mieterbund-mvp.de

Gerhart-Hauptmann-Straße 19

18055 Rostock

Защита на интересите на потребителите в Мекленбург — Западна Померания посредством осигуряване на информация и консултации по въпроси, свързани с наемните правоотношения; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

17.

Deutscher Mieterbund-Mieterverein Bochum, Hattingen und Umgegend e.V.

Тел.: 0234/9 61 14-0

Факс: 0234/9 61 14 11

E-mail: info@mieterverein-bochum.de

www.mieterverein-bochum.de

Brückstraße 58

44787 Bochum

Защита на интересите на наемателите в Бохум, Хетинген и региона посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

18.

Deutscher Mieterbund e.V.

Тел.: 030/2 23 23-0

Факс: 030/2 23 23-100

E-mail: info@mieterbund.de

www.mieterbund.de

Littenstraße 10

10179 Berlin

Защита, популяризиране и представляване на интересите на всички наематели; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

19.

Deutscher Mieterbund Hannover e.V.

Тел.: 0511/1 21 06-0

Факс: 0511/1 21 06 16

E-mail: info@dmb-hannover.de

www.dmb-hannover.de

Herrenstraße 14

30159 Hannover

Защита на интересите на всички видове наематели в региона на Хановер посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

20.

Deutscher Mieterbund Kieler Mieterverein e.V.

Тел.: 0431/97 91 90

Факс: 0431/9 79 19 31

E-mail: info@kieler-mieterverein.de

www.kieler-mieterverein.de

Eggerstedtstraße 1

24103 Kiel

Защита на интересите на потребителите в Кил посредством осигуряване на информация и консултации по въпроси, свързани с наемните правоотношения; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 1, параграф 2 от устава).

21.

Deutscher Mieterbund Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Тел.: 0431/97 91 90

Факс: 0431/9 79 19 31

E-mail: info@mieterbund-schleswig-holstein.de

www.mieterbund-schleswig-holstein.de

Eggerstedtstraße 1

24103 Kiel

Защита на интересите на потребителите в Шлезвиг — Холщайн посредством осигуряване на информация и консултации по въпроси, свързани с наемните правоотношения; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

22.

Deutscher Mieterbund Mieterbund Schwerin und Umgebung e.V.

Тел.: 0385/71 46 68

Факс: 0385/71 46 69

E-mail: information@mieterbund-schwerin.de

www.mieterbund-schwerin.de

Dr.-Külz-Straße 18

19053 Schwerin

Защита на интересите на наемателите в региона на Шверин посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

23.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Bremen e.V.

Тел.: 0421/32 02 09

Факс: 0421/3 37 92 08

E-mail: info@mieterverein-bremen.de

www.mieterverein-bremen.de

An der Weide 23

28195 Bremen

Защита на интересите на наемателите в региона на Бремен посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

24.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Hamm und Umgebung e.V.

Тел.: 02381/2 00 56

Факс: 02381/2 00 58

www.mieterverein-hamm.de

Chattanoogaplatz 2-4

59065 Hamm

Защита на интересите на наемателите в региона на Хам посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

25.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Iserlohn und Umgebung e.V.

Тел.: 02371/2 34 89

Факс: 02371/774944

E-mail: info@mieterverein-iserlohn.info

www.mieterverein-iserlohn.info

Vinckestraße 8

58636 Iserlohn

Защита на интересите на наемателите в региона на Изерлон посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

26.

Deutscher Mieterbund Mieterverein Leverkusen e.V. für Leverkusen und Umgebung

Тел.: 02171/40 40 70

Факс: 02171/2 78 45

E-mail: info@mv-lev.de

www.dmb-mieterverein-leverkusen.de

Kölner Straße 39 — 41

51379 Leverkusen

Защита на интересите на наемателите в региона на Леверкузен посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

27.

Deutscher Mieterbund Siegerland und Umgebung e.V.

Тел.: 0271/5 19 97

Факс: 0271/2 05 50

E-mail: info@mieterbund-siegerland.de

www.mieterbund-siegerland.de

Koblenzer Straße 5

57072 Siegen

Защита на интересите на наемателите в региона на Зигерланд посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

28.

Deutscher Mieterbund, Mieterverein Baden-Baden und Umgebung e.V.

Тел.: 07221/2 55 12

Факс: 07221/39 28 31

E-mail: info@mieterverein-baden-baden.de

www.mieterverein-baden-baden.de

Rheinstraße 78

76532 Baden-Baden

Защита на интересите на наемателите в региона на Баден-Баден посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 1, параграф 2 от устава).

29.

Deutscher Mieterbund, Mieterverein Velbert und Umgebung e.V.

Тел.: 02051/25 24 23

Факс: 02051/25 40 38

E-mail: MietervereinVelbert@t-online.de

www.mieterverein-velbert.de

Friedrich-Ebert-Straße 62 — 64

42549 Velbert

Защита на интересите на наемателите в региона на Велберт посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

30.

Deutscher Verbraucherschutzverein e.V.

Тел.: 0331/7453003

Факс: 0331/6200799

E-mail: vorstand@deutscher-verbraucherschutzverein.de

www.deutscher-verbraucherschutzverein.de

Zum Jagenstein 3

14478 Potsdam

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 3 от устава).

31.

DMB — Mieterverein Stuttgart und Umgebung e.V.

Тел.: 0711/21 01 60

Факс: 0711/2 36 92 23

E-mail: info@mieterverein-stuttgart.de

www.mieterverein-stuttgart.de

Moserstraße 5

70182 Stuttgart

Защита на интересите на наемателите в региона на Щутгарт посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 1, параграф 2 от устава).

32.

DMB Deutscher Mieterbund Dortmund, Mieter u. Pächter e.V., Mieterschutzverein

Тел.: 0231/ 58 44 860

Факс: 0231/52 81 06

E-mail: service@mieterschutz.com

www.mieterschutz-do.de

Prinzenstraße 7

44135 Dortmund

Защита на интересите на всички видове наематели в Дортмунд посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

33.

DMB Mieterbund Nordhessen e.V.

Тел.: 0561/81 64 26 — 0

Факс: 0561/81 64 26 — 28

E-mail: info@mieterbund-nordhessen.de

www.mieterbund-nordhessen.de

Königsplatz 59

(Eingang Poststraße 1)

34117 Kassel

Защита на интересите на наемателите в Северен Хесен посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (членове 2 и 3 от устава).

34.

DMB Mieterschutzverein Frankfurt am Main e.V.

Тел.: 069/5601057

Факс: 069/568940

E-mail: info@msv-frankfurt.de

www.mieterschutzverein-frankfurt.de

Eckenheimer Landstraße 339

60320 Frankfurt am Main

Защита на интересите на наемателите във Франкфурт на Майн посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

35.

Fachverband Glücksspielsucht e.V.

Тел.: 05 21/55 77 21-24

Факс: 05 21/55 77 21-34

E-mail: verwaltung@gluecksspielsucht.de

www.gluecksspielsucht.de

Meindersstrasse 1a

33615 Bielefeld

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации във връзка с пристрастяването към хазарта; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2, параграф 1 от устава).

36.

Foodwatch e.V.

Тел.: 030/24 04 76-0

Факс: 030/24 04 76 26

E-mail: info@foodwatch.de

www.foodwatch.de

Brunnenstraße 181

10119 Berlin

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

37.

Miet- und Pachtverein e.V. Bad Kreuznach

Тел.: 0671/6 79 48

Факс: 0671/7 38 42

E-mail: kontakt@mieterverein-bad-kreuznach.de

www.mieterverein-bad-kreuznach.de

Gustav-Pfarrius-Straße 1-3

55543 Bad Kreuznach

Защита на интересите на наемателите в областта, попадаща под юрисдикцията на районния съд на Бад Кройцнах посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

38.

Mieter helfen Mietern, Hamburger Mieterverein e.V.

Тел.: 040/43 13 94-0

Факс: 040/43 13 94 44

E-mail: info@mhmhamburg.de

www.mhmhamburg.de

Bartelsstraße 30

20357 Hamburg

Защита на интересите на наемателите в Хамбург посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

39.

Mieter helfen Mietern, Münchner Mieterverein e.V.

Тел.: 089/44 48 82-0

Факс: 089/44 48 82 10

E-mail: info@mhmmuenchen.de

www.mhmmuenchen.de

Weißenburger Straße 25

81667 München

Защита на интересите на наемателите в Мюнхен посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

40.

Mieterbund Rhein-Ruhr e.V.

Тел.: 0203/5 55 08 11

Факс: 0203/55 74 56

E-mail: info@mieterbund-rhein-ruhr.de

www.mieterbund-rhein-ruhr.de

Rathausstraße 18 — 20

47166 Duisburg

Защита на интересите на наемателите в Дуисбург посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

41.

Mieterbund Wiesbaden und Umgebung e.V.

Тел.: 0611/71 65 47-0

Факс: 0611/71 65 47-79

E-mail: info@mieterbund-wiesbaden.de

www.mieterbund-wiesbaden.de

Adelheidstraße 70

65185 Wiesbaden

Защита на интересите на наемателите в в региона на Висбаден посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

42.

Mieterschutz-Verein Oberlausitz/Niederschlesien e.V.

Тел.: 03581/40 30 90

Факс: 03581/41 80 81

E-mail: mieterverein-goerlitz@t-online.de

www.mieterverein-goerlitz.de

Löbauer Straße 40

02826 Görlitz

Защита на правата и интересите на наемателите в региона на Горна Лужица/Долна Силезия посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

43.

Mieterverein Düsseldorf e.V.

Тел.: 0211/1 69 96-0

Факс: 0211/35 15 11

E-mail: info@mieterverein-duesseldorf.de

www.mieterverein-duesseldorf.de

Oststraße 47

40211 Düsseldorf

Защита на интересите на наемателите в региона на Дюселдорф посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

44.

Mieterverein Flensburg e.V.

Тел.: 0461/2 30 50

Факс: 0461/1 25 38

E-mail: mieterverein-flensburg@t-online.de

www.mieterverein-flensburg.de

Rote Straße 14

24937 Flensburg

Защита на интересите на наемателите във Фленсбург посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 1, параграф 3 от устава).

45.

Mieterverein für den Regierungsbezirk Trier e.V.

Тел.: 0651/99 40 970

Факс: 0651/99 40 974

E-mail: info@mieterverein-trier.de

www.mieterverein-trier.de

Walramsneustraße 8

54290 Trier

Защита на интересите на наемателите в региона на Трир посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

46.

Mieterverein Gelsenkirchen e.V. im Deutschen Mieterbund

Тел.: 0209/2 49 18

Факс: 0209/14 69 49

E-mail: info@dmb-ge.de

www.mieterverein-ge.de

Gabelsbergerstraße 9

45879 Gelsenkirchen

Защита на интересите на всички видове наематели посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

47.

Mieterverein Heidelberg und Umgebung e.V.

Тел.: 06221/2 04 73

Факс: 06221/16 34 18

E-mail: beratung@mieterverein-heidelberg.de

www.mieterverein-heidelberg.de

Poststraße 46

69115 Heidelberg

Защита на интересите на наемателите в региона на Хайделберг посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

48.

Mieterverein Ingolstadt und Umgebung e.V.

Тел.: 0841/17744

Факс: 0841/17734

E-mail: info@mieterverein-ingolstadt.de

www.mieterverein-ingolstadt.de

Mauthstraße 2

85049 Ingolstadt

Защита на интересите на наемателите в региона на Инголщат посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

49.

Mieterverein Karlsruhe e.V.

Тел.: 0721/37 50 91

Факс: 0721/37 81 25

E-mail: info@mieterverein-karlsruhe.de

www.mieterverein-karlsruhe.de

Ritterstraße 24

76137 Karlsruhe

Защита на интересите на наемателите по въпроси, свързани с различните видове наемане на собственост и жилищното настаняване в град Карлсруе и областта, посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

50.

Mieterverein Köln e.V.

Тел.: 0221/2 02 37-0

Факс: 0221/2 40 46 20

E-mail: email@mieterverein-koeln.de

www.mieterverein-koeln.de

Mühlenbach 49

50676 Köln

Защита на интересите на наемателите в Кьолн посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

51.

Mieterverein München e.V.

Тел.: 089/55 21 43-0

Факс: 089/55 45 54

E-mail: mail@mieterverein-muenchen.de

www.mieterverein-muenchen.de

Sonnenstraße 10

80331 München

Защита на интересите на наемателите по въпроси, свързани с различните видове наемане на собственост и жилищното настаняване в Мюнхен, посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

52.

Mieterverein VIADRINA Frankfurt (Oder) und Umgebung e.V.

Тел.: 0335/6 85 02 60

Факс: 0335/6 85 02 58

E-mail: mieterverein.ffo@t-online.de

www.mieterverein-ffo.city-map.de

Halbe Stadt 21

15230 Frankfurt (Oder)

Защита на интересите на наемателите в региона на Франкфурт на Одер посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

53.

Mieterverein zu Hamburg von 1890 r.V.

Тел.: 040/8 79 79-0

Факс: 040/8 79 79 110

E-mail: info@mieterverein-hamburg.de

www.mieterverein-hamburg.de

Beim Strohhause 20

20097 Hamburg

Защита на интересите на потребителите в региона на Хамбург и околностите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на наемателите (член 2 от устава).

54.

PRO BAHN Regionalverband Oberbayern e.V.

Тел.: 089/53 00 31

Факс: 089/53 75 66

E-mail: info@bayern.pro-bahn.de

www.pro-bahn.de/oberbayern/

Agnes-Bernauer-Platz 8

80687 München

Защита на интересите на потребителите по въпроси, свързани с обществения транспорт, посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

55.

Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V.

Тел.: 09122 / 63 08 793

Факс: 09122 / 63 08 794

E-mail: schutz-vor-banken@t-online.de

www.schuvoba.de

Odenwaldstraße 32a

91126 Rednitzhembach

Защита на интересите на потребителите по въпроси, свързани с финансовите услуги, посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (членове 3 и 4 от устава).

56.

Schutzvereinigung für Anleger e.V.

Тел.: 0421/6206580

Факс: 0421/62065829

E-mail: info@sfa-verein.de

www.sfa-verein.de

Carl-Ronning-Straße 9

28195 Bremen

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации в областта на защитата на инвеститорите; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2, параграф 1 от устава).

57.

Verband Privater Bauherren e.V.

Тел.: 030/27 89 01-0

Факс: 030/27 89 01-11

E-mail: info@vpb.de

www.vpb.de

Chausseestraße 8

10115 Berlin

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации в областта на частното строителство; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2, параграф 1 от устава).

58.

Verbraucherschutzverein gegen unlauteren Wettbewerb e.V.

Тел.: 08141/8281030

Факс: 08141/8281039

E-mail: info@verbraucherschutzverein.org

www.verbraucherschutzverein.org

Maisacher Straße 6

82256 Fürstenfeldbruck

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2, параграф 1 от устава).

59.

VerbraucherService Bayern im Katholischen Deutschen Frauenbund e.V.

Тел.: 089/51 51 87 43

Факс: 089/51 51 87 45

E-mail: info@verbraucherservice-bayern.de

www.verbraucherservice-bayern.de

Dachauer Straße 5/IV

80335 München

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 1, параграф 2 и член 2 от устава).

60.

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V.

Тел.: 0711/66 91-10

Факс: 0711/66 91 50

E-mail: info@verbraucherzentrale-bawue.de

www.verbraucherzentrale-bawue.de

Paulinenstraße 47

70178 Stuttgart

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

61.

Verbraucherzentrale Bayern e.V.

Тел.: 089/5 39 87-0

Факс: 089/53 75 53

E-mail: info@vzbayern.de

www.verbraucherzentrale-bayern.de

Mozartstraße 9

80336 München

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

62.

Verbraucherzentrale Berlin e.V.

Тел.: 030/2 14 85-0

Факс: 030/2 19 64 242

E-mail: mail@verbraucherzentrale-berlin.de

www.verbraucherzentrale-berlin.de

Hardenbergplatz 2

10787 Berlin

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

63.

Verbraucherzentrale Brandenburg e.V.

Тел.: 0331/2 98 71 0

Факс: 0331/2 98 71 77

E-mail: info@vzb.de

www.vzb.de

Babelsberger Straße 12

14473 Potsdam

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

64.

Verbraucherzentrale Bremen e.V.

Тел.: 0421/16 07 77

Факс: 0421/1 60 77 80

E-mail: info@verbraucherzentrale-bremen.de

www.verbraucherzentrale-bremen.de

Altenweg 4

28195 Bremen

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 3, параграф 2 от устава).

65.

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV)

Тел.: 030/2 58 00-0

Факс: 030/25 80 02 18

E-mail: info@vzbv.de

www.vzbv.de

Markgrafenstraße 66

10969 Berlin

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

66.

Verbraucherzentrale des Saarlandes e.V.

Тел.: 0681/500 89-0

Факс: 0681/500 8922

E-mail: vz-saar@vz-saar.de

www.vz-saar.de

Trierer Straße 22

66111 Saarbrücken

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

67.

Verbraucherzentrale Hamburg e.V.

Тел.: 040/24 83 20

Факс: 040/24 83 22 90

E-mail: info@vzhh.de

www.vzhh.de

Kirchenallee 22

20099 Hamburg

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

68.

Verbraucherzentrale Hessen e.V.

Тел.: 0 69/97 20 10 900

Факс: 069/97 20 10 40

E-mail: vzh@verbraucher.de

www.verbraucher.de

Große Friedberger Straße 13-17

60313 Frankfurt am Main

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

69.

Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Тел.: 0381/208 70-50

Факс: 0381/208 70-30

E-mail: info@nvzmv.de

www.nvzmv.de

Strandstraße 98

18055 Rostock

Защита на интересите на потребителите в Мекленбург — Западна Померания посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

70.

Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V.

Тел.: 0511/9 11 96-0

Факс: 0511/9 11 96 10

E-mail: info@vzniedersachsen.de

www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de

Herrenstraße 14

30159 Hannover

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

71.

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.

Тел.: 0211/38 09-0

Факс: 0211/38 09-172

E-mail: internet@vz-nrw.de

www.vz-nrw.de

Mintropstraße 27

40215 Düsseldorf

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2, параграфи 1 и 2 от устава).

72.

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.

Тел.: 06131/2 84 80

Факс: 06131/28 48 66

E-mail: info@vz-rlp.de

www.verbraucherzentrale-rlp.de

Seppel-Glückert-Passage 10

55116 Mainz

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

73.

Verbraucherzentrale Sachsen e.V.

Тел.: 0341/69 62 90

Факс: 0341/68 92 826

E-mail: vzs@vzs.de

www.verbraucherzentrale-sachsen.de

Katharinenstraße 17

04109 Leipzig

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

74.

Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e.V.

Тел.: 0345/2 98 03 29

Факс: 0345/2 98 03 26

E-mail: vzsa@vzsa.de

www.vzsa.de

Steinbockgasse 1

06108 Halle

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

75.

Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.V.

Тел.: 0431/5 90 99-0

Факс: 0431/5 90 99 77

E-mail: info@verbraucherzentrale-sh.de

www.verbraucherzentrale-sh.de

Andreas-Gayk-Straße 15

24103 Kiel

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

76.

Verbraucherzentrale Thüringen e.V.

Тел.: 0361/5 55 14-0

Факс: 0361/5 55 14 40

E-mail: info@vzth.de

www.vzth.de

Eugen-Richter-Straße 45

99085 Erfurt

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

77.

Vereinigte Schutzgemeinschaft Auslandsimmobilien e.V.

Тел.: 0881/1288 291

Факс: 0881/1288 292

E-mail: sg-auslandsimmobilien@gmx.de

www.schutzgemeinschaft-auslandsimmobilien.de

Tassilostraße 5-7

82398 Polling

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове в интерес на потребителите (член 2 от устава).

78.

Vereinigung kritischer Verbraucher e.V.

Тел.: 0331/5505894

Факс: 0331/5505895

E-mail: info@vereinigung-kritischer-verbraucher.de

www.vereinigung-kritischer-verbraucher.de

Sellostraße 29

14471 Potsdam

Защита на интересите на потребителите посредством осигуряване на информация и консултации; има правото да предявява колективни искове (член 2 от устава).

ЕСТОНИЯ

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

Tarbijakaitseamet

Kiriku 4,

EE-15071 Tallinn

Тел.: (372-6) 20 17 00

Факс: (372-6) 20 17 01

E-mail: info@consumer.ee

Veebiaadress: www.consumer.ee

Упражняване на надзор над общата защита на потребителите във връзка с търговията на стоки и предоставянето на услуги и упражняване на надзор над договорите на потребителите във връзка с гаранциите за пакетни туристически пътувания.

2.

Ravimiamet

Ravila 19,

EE-50411 Tartu

Тел.: (372 7) 37 41 40

Факс: (372-7) 37 41 42

E-mail: sam@sam.ee

Veebiaadress: www.sam.ee

Упражняване на надзор във връзка с търговията и рекламата на лекарства.

ИРЛАНДИЯ

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

National Consumer Agency

4 Harcourt Road

Dublin 2

Ireland

Тел.: (353-1) 402 55 00

Факс: (353-1) 402 55 01

E-mail: odca@entemp.ie

Уебсайт: www.odca.ie

Независимо длъжностно лице, отговорно за осигуряване на консултации и информация за потребителите, което регулира кредитните посредници, лицензира заложните къщи и прилага широк кръг от нормативни актове за защита на потребителите.

ГЪРЦИЯ

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών (NEO INKA)

Consumers' association — New consumers' institute (NEO INKA)

Καλυψούς 105 / Kalipsous 105

GR-176 71 Καλλιθέα / Kallithea

Тел.: (30) 21 09 57 78 77

Факс: (30) 21 09 53 34 71

E-mail: inka@inka.org.gr

Уебсайт: www.inka.org.gr

Защита на правата и интересите на потребителите.

2.

Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ)

Consumers' protection centre of Thessaloniki (KEPKA)

Τσιμισκή / Tsimiski 54,

GR-546 23 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

E-mail: consumers@kepka.org

Уебсайт: www.kepka.org

Тел.: (30) 23 10 26 94 49

Факс: (30) 23 1024 22 11

Защита на правата и интересите на потребителите.

3.

Ένωση Καταναλωτών — Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ)

Consumers' association ‘the quality of life’ (EKPIZO)

Βαλτετσίου / Valtetsiou 43-45,

GR-106 81 Αθήνα / Athens

E-mail: ekpizo@ath.fothenet.gr

Уебсайт: www.ekpizo.gr

Тел.: (30) 21 03 30 44 44

Факс: (30) 21 03 30 05 91

Защита на правата и интересите на потребителите.

4.

Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση (EKATO)

Greek consumers' organisation (EKATO)

Δημοκρίτου / Dimokritou 10,

GR-54 352, Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

E-mail: info@ekato.org & ekato@ekato.org

Website: www.ekato.org

Тел.: (30) 23 10 22 64 26 94 93 21

Факс: (30) 23 10 90 85 19,

(30) 23 10 22 64 26

Защита на правата и интересите на потребителите.

5.

Ινστιτούτο καταναλωτών (INKA) Ιωαννίνων

Consumers' institute (INKA) of Ioannina

Θ.Πασχίδη / Th. Paskidi 52,

GR-45 445 Ιωάννινα / Ιoannina

E-mail: ioannina@inka.gr

Тел.: (30) 26 51 06 51 78

Факс: (30) 26 51 06 51 78

Защита на правата и интересите на потребителите.

6.

Ένωση για τα δικαιώματα των πολιτών

Citizens' rights organisation

Λυκαβηττού / Likavipou 18,

GR-106 73 Αθήνα / Athens

Тел.: (30) 21 03 60 04 10

Факс: (30) 21 03 60 04 11

Защита на правата и интересите на потребителите.

7.

Ινστιτούτο Καταναλωτών (INKA) Μακεδονίας

Consumers' institute (INKA) of Macedonia

Μοναστηρίου / Μonastiriou 17,

GR-54627 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

E-mail: Macedonia@inka.gr

Уебсайт: www.inkamak.eisodos.com

Тел.: (30) 23 10 53 52 63 (11 72 1)

Факс: (30) 23 10 51 74 92

Защита на правата и интересите на потребителите.

8.

Ινστιτούτο Καταναλωτών (INKA) Κέρκυρας

Consumers' institute (INKA) of Corfu

Ακαδημίας / Akadimias 3,

GR-49 100 Κέρκυρα / Kerkira

Тел.: (30) 26 61 04 58 26

Факс: (30) 26 61 03 62 50

Защита на правата и интересите на потребителите.

9.

Ένωση Καταναλωτών Αιτωλοακαρνανίας

Consumer Association of Aitoloakarnania

Σ.Τσικνιά / S. Tsiknia 48 (πρώην Τσαλδάρη / formerly Tsaldari),

GR-30100 Αγρίνιο/ Agrinio

E-mail: INKA-AIT@OTENET.GR

Тел.: (30) 26 41 02 44 44

Факс: (30) 26 41 02 13 44

Защита на правата и интересите на потребителите.

10.

Ένωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας

Consumer Association of Volos & Thessaly

Αγίου Νικολάου / Agiou Nikolaou 104,

GR-38221, Βόλος / Volos

Тел.: (30) 24 21 04 56 15

Факс: (30) 24 21 07 13 31

Защита на правата и интересите на потребителите.

11.

Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας

Consumer Association of Greece

Γούναρη / Gounari 4-6,

GR-185 31, Πειραιάς / Peiraias

Тел.: (30) 210 4111080

Факс: (30) 210- 4111080

Защита на правата и интересите на потребителите.

12.

Ένωση Πολιτών

Citizens' association

Αλκυόνης / Alkionis 9,

GR-175 61 Π. Φάληρο / P. Faliro

Тел.: (30) 21 09 82 91 52

Факс: (30) 21 09 82 50 96

Защита на правата и интересите на потребителите.

13.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Athens Chamber Of Commerce And Industry

Ακαδημίας / Akademias str 7,

GR-10671 Αθήνα / Athens

Тел.: (30) 21 03 60 48 15-9, 36 02 411-9

Факс: (30) 21 03 61 64 64

Διεύθ. ηλεκ. ταχ.: info@acci.gr

E-mail: info@acci.gr

Уебсайт: www.acci.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

14.

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας

Athens Chamber Of Handicrafts

Ακαδημίας / Akademias 18,

GR-10671 Αθήνα / Athens

10671 ATHENS-GR

Тел.: (30) 210 3680700

Факс: (30) 210 3614726

E-mail: info@acsmi.gr

Уебсайт: www.acsmi.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

15.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Athens Chamber Of Tradesmen

Πανεπιστημίου / Panepistsimiou 44,

GR-10679 Αθήνα / Athens

Тел.: (30) 21 03 60 16-5, 36 33 08 0 (Офис на председателя)

Факс: (30) 21 03 61 97 35

E-mail: eea@eea.gr

Уебсайт: www.eea.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

16.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Thessaloniki Chamber Of Commerce And Industry

Τσιμισκή / Tsimiski 29,

GR-54624 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

Teл.: (30) 23 10 37 01 00,

37 01 10

Факс: (30) 23 10 37 01 14 —

37 01 66

E-mail: root@ebeth.gr

Уебсайт: www.ebeth.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

17.

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Thessaloniki Chamber Of Handicrafts

Αριστοτέλους / Aristotelous 27,

GR-54624 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

Teл.: (30) 23 10 24 16 68,

24 16 89

Факс: (30) 23 10 23 26 67

E-mail: info@veth.gr

Уебсайт: www.veth.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

18.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Thessaloniki Chamber Of Tradesmen

Αριστοτέλους / Aristotelous 27, GR-54624 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

Teл.: (30) 23 10 27 52 55,

27 13 40,

27 14 88 (Офис на председателя),

22 00 50

Факс: (30) 23 10 2716 49,

25 72 83

E-mail: epepthe@otenet.gr

epepthe@otenet.gr

Уебсайт: www.uhcci.gr/epimelitiria/EETH.html

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

19.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά

Piraeus Chamber Of Commerce And Industry

Λουδοβίκου / Loudovikou 1, Πλ. Οδησσού / Odissos Square,

GR-18531 Πειραιάς / Piraeus

Тел.: (30) 21 04 17 72 41 — 5

Факс: (30) 21 04 17 86 80

E-mail: evepgr1@acci.gr

evepgr1@acci.gr

Уебсайт: www.uhcci.gr/epimelitiria/EBEP.html

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

20.

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

Piraeus Chamber Of Handicrafts

Καραΐσκου / Karaiskou 111,

GR-18532 Πειραιάς / Piraeus

Teл.: (30) 21 04 11 04 43,

4 12 12 98,

4 17 47 65

Факс: (30 )21 04 17 94 95,

4 17 41 52

E-mail: info@bep.gr

Уебсайт: www.bep.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

21.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά

Piraeus Chamber Of Tradesmen

Αγίου Κωνσταντίνου / Agiou Konstantinou 3,

GR-18531 Πειραιάς /Piraeus

Teл.: (30) 21 04 12 15 03,

4 12 69 17

Факс: (30) 21 04 12 27 90

E-mail: eepir@otenet.gr

Уебсайт: www.eep.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

22.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης

Chamber Of Industry And Commerce Of Rodopi Prefecture

Βασ. Γεωργίου / Vassileios Georgiou 2β,

GR-69100 Κομοτηνή / Komotini

Teл.: (30) 25 31 02 28 31,

3 68 31

Факс: (30) 25 31 02 67 14

E-mail: ccirodop@otenet.gr;

info@rodopicci.gr

Уебсайт: www.rodoppicci.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

23.

Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

Chamber Of Tradesmen And Handicrafts Of Rodopi Prefecture

Καβείρων / Kaveiron 12,

GR-69100 Κομοτηνή / Komotini

Teл.: (30) 25 31 02 25 47,

3 40 06,

8 14 70 - 9

Факс: (30) 25 31 02 58 66

E-mail: info@everodopi.gr

Уебсайт: www.everodopi.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

24.

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Chamber Of Aitoloakarnania Prefecture

Παπαστράτου / Papastratou 53 και Σμύρνης / & Smirnis,

GR-30100 Αγρίνιο / Agrinio

Teл.: (30) 26 41 02 25 25,

572 62

Факс: (30) 26 41 02 25 90

E-mail: contact@epimetol.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

25.

Επιμελητήριο Αργολίδας

Chamber Of Argolida Prefecture

Κορίνθου / Korinthou 23,

GR-21200 Άργος / Argos

Teл.: (30) 27 51 06 72 16,

630 23,

669 68

Факс: (30) 275 10 24 595

E-mail: ebear@otenet.gr

Уебсайт: www.arcci.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

26.

Επιμελητήριο Αρκαδίας

Chamber Of Arcadia Prefecture

25ης Μαρτίου και Πανός / Panos & Martiou 21,

22100 Τρίπολη / Tripoli

Teл.: (30) 27 10 22 71 41,

22 71 42,

23 71 23

Факс: (30) 27 10 23 37 38

E-mail: info@arcadianet.gr

Уебсайт: www.arcadianet.gr

www.ikenet.gr,

www.eic.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

27.

Επιμελητήριο Άρτας

Chamber Of Arta Prefecture

Μ. Γραικού και Φλέμινγκ / Graikou & Flemig,

GR-47100 Άρτα / Arta

Teл.: (30) 26 81 02 87 28,

7 86 54

Факс: (30) 26 81 07 86 54

E-mail: epimarta@otenet.gr

Уебсайт: www.arta.chambernet.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

28.

Επιμελητήριο Αχαΐας

Chamber Of Ahaia Prefecture

Μιχαλακοπούλου / Mihalakopoulou 58,

GR-26221 Πάτρα / Patra

Teл.: (30) 2610 27 77 79,

27 76 79,

27 80 56

Факс: (30) 26 10 27 65 19

E-mail: ea@e-a.gr

Уебсайт: www.e-a.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

29.

Επιμελητήριο Βοιωτίας

Chamber Of Viotia Prefecture

Λ.Κουτσοπετάλου / L.Koutsopetalou 1,

GR-32100 Λειβαδιά / Livadia

Teл.: (30) 22 61 02 82 81,

2 76 64

Факс: (30) 22 61 02 13 47

E-mail: info@viotiachamber.gr

Уебсайт: www.viotiachamber.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

30.

Επιμελητήριο Γρεβενών

Chamber Of Grevena Prefecture

Εμμανουήλ Παππά / Emmanouil Papa 7,

GR- 51100 Γρεβενά / Grevena

Teл.: (30) 24 62 08 55 01 (-3),

8 55 04,

8 55 05

Факс: (30) 24 62 08 03 10

8 03 33

E-mail: ebegreve@grevenanet.gr

Уебсайт: www.grevena.chambernet.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

31.

Επιμελητήριο Δράμας

Chamber Of Drama Prefecture

Λαμπριανίδου / Labrianidiou 40,

GR-66100 Δράμα / Drama

Teл.: (30) 25 21 02 27 50,

2 49 95

Факс: (30) 25 10 25 835

E-mail: ccidrama@dramanet.gr

Уебсайт: www.ccidrama.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

32.

Επιμελητήριο Δωδεκανήσων

Chamber Of Dodekanissa Prefecture

Γρηγορίου Λαμπράκη / Grigoriou Labraki 8,

GR-85100 Ρόδος / Rodos Island

Тел.: (30) 22 41 04 42 00, Κάλυμνος: 22 43 05 15 17,

Κως: 22 42 02 61 79,

Κάρπαθος: 22 45 02 24 83

Факс: (30) 22 41 04 42 40

E-mail: info@ebed.gr

Уебсайт: www.ebed.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

33.

Επιμελητήριο Έβρου

Chamber Of Evros Prefecture

Οδός Εμπορίου / Eboriou, 1ος όροφος / 1st floor,

GR- 68100 Αλεξανδρούπολη / Alexandroupoli

Teл.: (30) 25 51 02 62 23,

2 65 37

Факс: (30) 25 51 02 32 53

E-mail: epimevro@otenet.gr

Уебсайт: www.chamberofevros.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

34.

Επιμελητήριο Εύβοιας

Chamber Of Evia Prefecture

Ελ.Βενιζέλου / El. Venizelou 12,

GR-34100 Χαλκίδα / Chalkida

Тел.: (30) 22 21 08 64 52

Факс: (30) 22 21 08 09 18

E-mail: epimevia@hol.gr

Уебсайт: www.eviachamber.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

35.

Επιμελητήριο Ευρυτανίας

Chamber Of Evritania Prefecture

Νικολάου Τσιαμπούλα / Nikolaou Tsiaboula 5,

GR-36100 Καρπενήσι / Karpenissi

Teл.: (30) 22 37 08 00 36,

2 36 28

Факс: (30) 22 37 08 04 40

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

36.

Επιμελητήριο Ζακύνθου

Chamber Of Zakynthos Prefecture

Λομβάρδου / Lombardou 20,

GR-29100 Ζάκυνθος / Zakynthos

Teл.: (30) 26 95 04 19 40 (-1),

20090 -1 -2

Факс: (30) 26 95 02 31 35

E-mail: zantecci@otenet.gr

Уебсайт: www.zantecci.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

37.

Επιμελητήριο Ηλείας

Chamber Of Ilia Prefecture

28ης Οκτωβρίου και Πλ. Ηρώων / 28th of October str & Iroon Square,

GR-27100 Πύργος / Pyrgos

Teл.: (30) 26 21 03 41 54,

3 22 25,

3 68 95

Факс: (30) 26 21 03 17 91

E-mail: ilich-gr@otenet.gr

Уебсайт: www.helia.chambernet.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

38.

Επιμελητήριο Ημαθίας

Chamber Of Imathia Prefecture

Κεντρικής / Kentrikis 3,

GR-59100 Βέροια / Veria

Teл.: (30) 23 31 02 54 70,

2 97 74,

2 47 34

Факс: (30) 23 31 02 53 30

E-mail: chamimat@otenet.gr

Уебсайт: www.imathiachamber.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

39.

Επιμελητήριο Ηρακλείου

Chamber Of Irakleion Prefecture

Κορωναίου / Koroneou 9,

GR-71202 Ηράκλειο / Irakleio

Тел.: (30) 28 10 24 70 00

Факс: (30) 28 10 22 29 14

E-mail: root@ebeh.gr

kapetanaki@ebeh.gr,

Уебсайт: www.ebeh.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

40.

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Chamber Of Thesprotia Prefecture

Κυρα-Βασιλικής / Kyra Vassilikis 13, (1ος όροφος / 1st floor),

GR-46100 Ηγουμενίτσα / Igoumenitsa

Тел.: (30) 26 65 02 94 80 (-88)

Факс: (30) 26 65 02 94 89

E-mail: pezo@otenet.gr

Уебсайт: www.uhcci.gr/epimelitiria/THESPROTIA.html

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

41.

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Chamber Of Ioannina Prefecture

Τρικούπη και Οπλαρχηγού Πουτέτση / Trikoupi & Oplarhigou Poutesi 14,

GR-45332 Ιωάννινα / Ioannina

Teл.: (30) 26 51 0 2 62 73 (Офис на председателя),

223 89

24 7 09,

765 89 (Информационен център за ЕС)

Факс: (30) 26 51 0 251 79

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

42.

Επιμελητήριο Καβάλας

Chamber Of Kavala Prefecture

Ομονοίας / Omonias 50Α,

GR-65302 Καβάλα / Kavala

Teл.: (30) 25 10 22 33 25,

22 33 28,

22 22 57,

22 22 12

Факс: (30) 25 10 83 59 46

E-mail: eic157@otenet.gr

Уебсайт: www.chamberofkavala.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

43.

Επιμελητήριο Καρδίτσας

Chamber Of Karditsa Prefecture

Ηρώων Πολυτεχνείου / Iroon Polytehneiou 3,

GR-43100 Καρδίτσα / Karditsa

Teл.: (30) 24 41 02 23 34,

2 23 01

Факс: (30) 24 41 02 22 38

E-mail: karditsaacci@cld.gr

Уебсайт: www.karditsaacci@cld.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

44.

Επιμελητήριο Καστοριάς

Chamber Of Kastoria Prefecture

Μητροπόλεως / Mitropoleos 60,

GR-52100 Καστοριά / Kastoria

Teл.: (30) 24 67 02 69 26,

2 89 81 (Офис на председателя),

2 95 28

Факс: (30) 24 67 02 24 42

E-mail: kastcham@otenet.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

45.

Επιμελητήριο Κέρκυρας

Chamber Of Corfu Prefecture

Αριστοτέλους / Aristotelous 2

Τ.Θ. / PO Box 426,

GR-49100 Κέρκυρα / Corfu

Teл.: (30) 26 61 03 98 13,

3 98 14,

3 19 98

Факс: (30) 26 61 04 00 88

E-mail: corfucci@otenet.gr

Уебсайт: www.cci-kerkyra.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

46.

Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Chamber Of Kefalinia & Ithaki Islands

Λ.Βεργωτή / L. Vergoti 131,

GR-28100 Αργοστόλι / Argostoli

Teл.: (30) 26 71 02 22 53,

2 49 59

Факс: (30) 26 71 02 61 90

E-mail: chamberk@otenet.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

47.

Επιμελητήριο Κιλκίς

Chamber Of Kilkis Prefecture

Γ.Καπετά / G.Kapeta 11,

Τ.Θ. / PO Box 40,

GR-61100 Κιλκίς / Kilkis

Teл.: (30) 23 41 02 45 80,

2 45 81,

2 09 23

Факс: (30) 23 41 02 09 24,

2 09 26

E-mail: ebekilk@otenet.gr

Уебсайт: www.gbi.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

48.

Επιμελητήριο Κοζάνης

Chamber Of Kozani Prefecture

Ι.Φαρμάκη / I.Farmaki 2,

GR-50100 Κοζάνη / Kozani

Teл.: (30) 24 61 03 46 69,

4 16 93

Факс: (30) 26 83 92 45 68

E-mail: Chambers@otenet.gr

Уебсайт: www.kozani.chambernet.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

49.

Επιμελητήριο Κορίνθου

Chamber Of Korinth Prefecture

Ερμού / Ermou 2,

GR-20100 Κόρινθος / Korinth

Teл.: (30) 27 41 02 44 64,

8 59 86,

2 64 04,

2 64 03

Факс: (30) 27 41 0 2 11 73

E-mail: info@korinthcc.gr

Уебсайт: www.korinthcc.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

50.

Επιμελητήριο Κυκλάδων

Chamber Of Cyclades Islands

Αγ.Νικολάου 6 / Ag.Nikolaou,

GR-84100 Ερμούπολη — Σύρος / Ermoupolis-Syros

Teл.: (30) 22 81 08 23 46,

8 02 46,

8 74 03

Факс: (30) 22 81 08 65 55

E-mail: info@cycladescc.gr

Уебсайт: www.cycladescc.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

51.

Επιμελητήριο Λακωνίας

Chamber Of Lakonia Prefecture

Ξανθάκη / Xanthaki 3,

GR-23200 Γύθειο / Gythio

Teл.: (30) 27 33 02 22 79,

2 38 04

Факс: (30) 27 33 02 20 08

E-mail: gytheioc@otenet.gr

Уебсайт: www.lcci.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

52.

Επιμελητήριο Λάρισας

Chamber Of Larissa Prefecture

Παπακυριαζή / Papakyriazi 44,

GR-41222 Λάρισσα / Larissa

Teл.: (30) 24 10 53 64 53,

25 53 88 (Офис на председателя),

25 47 38,

53 64 52,

53 24 47,

53 69 00

Факс: (30) 24 10 25 75 22

E-mail: info@Larissa-chamber.gr

Уебсайт: www.Larissa-chamber.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

53.

Επιμελητήριο Λασηθίου

Chamber Of Lassithi Prefecture

Ι.Κουμουνδούρου / I.Koumoundourou 17,

GR-72100 Άγιος Νικόλαος — Κρήτη / Agios Nikolaos — Creta

Teл.: (30) 28 41 02 22 31,

2 71 40,

2 71 50,

2 83 01

Факс: (30) 28 41 02 38 31

E-mail: info@epimlas.gr

Уебсайт: www.epimlas.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

54.

Επιμελητήριο Λέσβου

Chamber Of Lesvos Island Prefecture

Πλ.Κουντουριώτη / Kountourioti 71,

GR-81100 Μυτιλήνη / Mytilini

Teл.: (30) 22 51 02 84 31,

2 85 64,

2 92 17,

2 99 32 (Офис на председателя)

Факс: (30) 2 32 75

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

55.

Επιμελητήριο Λευκάδας

Chamber Of Lefkada Island Prefecture

Δ.Μακρή / D.Makri 5,

GR-31100 Λευκάδα / Lefkada

Тел.: (30) 26 45 02 23 81

Факс: (30) 26 45 02 23 81

E-mail: ebelef@otenet.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

56.

Επιμελητήριο Μαγνησίας

Chamber Of Magnesia Prefecture

Δημητριάδος / Dimitriados 176,

GR-38221 Βόλος / Volos

Teл.: (30) 24 21 02 37 66,

2 32 71

Факс: (30) 24 21 03 12 11

E-mail: info@c-magnesia.gr

Уебсайт: www.c-magnesia.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

57.

Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Chamber Of Messinia Prefecture

Πλ. 23ης Μαρτίου / 23rd Martiou Square,

GR-24100 Καλαμάτα / Kalamata

Тел.: (30) 27 21 06 22 00

Факс: (30) 27 21 06 22 29,

8 27 41

E-mail: info@kalamata.chambernet.gr

Уебсайт: www.kalamata.chambernet.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

58.

Επιμελητήριο Ξάνθης

Chamber Of Xanthi Prefecture

Βασ.Κωνσταντίνου / Vass. Konstantinou 1,

GR-67100 Ξάνθη / Xanthi

Teл.: (30) 25 41 02 51 05,

2 25 33

Факс: (30) 25 41 02 59 87

E-mail: ebex@otenet.gr

Уебсайт: www.ebex.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

59.

Επιμελητήριο Πέλλας

Chamber Of Pella Prefecture

25ης Μαρτίου / 25th Martiou 13,

GR-58200 Έδεσσα / Edessa

Teл.: (30) 23 81 02 65 55 – 6,

2 67 35

Факс: (30) 23 81 02 90 29

E-mail: champella@pel.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

60.

Επιμελητήριο Πιερίας

Chamber Of Pieria Prefecture

28ης Οκτωβρίου / 28th of October 9,

GR-60100 Κατερίνη / Katerini

Teл.: (30) 23 51 02 32 11,

2 43 11

Факс: ++30) 23 51 02 51 24

E-mail: champier@otenet.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

61.

Επιμελητήριο Πρέβεζας

Chamber Of Preveza Prefecture

Δοδώνης / Dodonis 47,

GR- 48100 Πρέβεζα / Preveza

Тел.: (30) 26 82 02 94 14

Факс: (30) 26 82 02 92 83

E-mail: info@preveza.chambernet.gr

Уебсайт: www.preveza.chambernet.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

62.

Επιμελητήριο Ρεθύμνου

Chamber Of Rethymnon Prefecture

Εμ.Πορτάλιου / Em. Portaliou 23,

GR-74100 Ρέθυμνο / Rethymnon

Тел.: (30) 28 31 02 22 14

Факс: (30) 28 31 05 50 86

E-mail: eber@otenet.gr

Уебсайт: www.eber.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

63.

Επιμελητήριο Σάμου

Chamber Of Samos Island Prefecture

Κουντουριώτη / Kountourioti 19,

GR-83100 Σάμος / Samos

Teл.: (30) 22 73 08 79 70,

8 79 80

Факс: (30) 22 73 02 27 84

E-mail: samcci@otenet.gr

Уебсайт: www.samoscci.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

64.

Επιμελητήριο Σερρών

Chamber Of Serres Prefecture

Π.Κωστοπούλου / Kostopoulou 2,

GR-62122 Σέρρες / Serres

Teл.: (30) 23 21 09 97 20,

9 97 19 (γραφείο προέδρου)

Факс: (30) 23 21 09 9740

E-mail: eves@otenet.gr

Уебсайт: www.eves.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

65.

Επιμελητήριο Τρικάλων

Chamber Of Trikala Prefecture

Βενιζέλου / Venizelou 1,

GR-42100 Τρίκαλα / Trikala

Teл.: (30) 24 31 02 74 93,

2 49 89,

7 47 20

Факс: (30) 24 31 03 89 45

E-mail: info@trikala.chambernet.gr

Уебсайт: www.trikala.chambernet.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

66.

Επιμελητήριο Φθιώτιδας

Chamber Of Fthiotida Prefecture

Όθωνος / Othonos 3,

GR-35100 Λαμία / Lamia

Teл.: (30) 22 31 02 21 12,

2 13 95

Факс: (30) 22 31 03 09 85

E-mail: info@fthiotidoscc.gr

Уебсайт: www.fthiotidoscc.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

67.

Επιμελητήριο Φλώρινας

Chamber Of Florina Prefecture

Μεγαρόβου / Megarovou 15,

GR-53100 Φλώρινα / Florina

Teл.: (30) 23 85 02 23 34,

2 24 66

Факс: (30) 23 85 02 80 20

E-mail: eveflorinas@acn.gr

http: Δικτυακός τόπος: www.ebef.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

68.

Επιμελητήριο Φωκίδας

Chamber Of Fokida Prefecture

Γιδογιάννου / Gidogiannou 7,

GR-33100 Άμφισσα / Amfissa

Teл.: (30) 22 65 02 86 97,

2 36 51

Факс: (30) 22 65 02 21 85

E-mail: epim-fo@hol.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

69.

Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Chamber Of Chalkidiki Prefecture

Πολυτεχνείου /Polytehniou 58, GR-63100 Πολύγυρος / Polygyros

Teл.: (30) 23 71 02 42 00,

2 43 00

Факс: (30) 23 71 02 13 55

E-mail: info@epichal.gr

Уебсайт: www.epichal.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

70.

Επιμελητήριο Χανίων

Chamber Of Chania Prefecture

Ελ.Βενιζέλου / Elef.Venizelou 4,

GR-73110 Χανιά-Κρήτη / Chania-Creta

Тел.: (30) 28 21 05 23 29, 45 34 9, 40 62 4 (Офис на председателя)

Факс: (30) 28 21 02 83 07

E-mail: epimel@chania-cci.gr

Уебсайт: www.chania-cci.gr

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

71.

Επιμελητήριο Χίου

Chamber Of Chios Island Prefecture

Φιλίππου Αργέντη / Filipou Argenti 8,

GR-82100 Χίος / Chios

Тел.: (30) 22 71 04 43 30 — 1

Факс: (30) 22 71 04 43 32

E-mail: epimeliti@otenet.gr

Уебсайт: chios.proodos.gr/chamber

Защита и развитие на секторите търговия, индустрия и занаяти; формиране на икономическа политика.

В съответствие с параграфи 9 и 15 на член 10 от гръцкия закон № 2251/94, „Търговските, индустриалните и занаятчийските камари могат да предявяват искове за преустановяване на нарушения с цел защитата на колективните интереси на потребителите.“

ИСПАНИЯ

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

Instituto Nacional del Consumo

C/Príncipe de Vergara, 54

E-28006 Madrid

Тел.: (34) 91.822.44.00

Факс: (34) 91.435.94.12

directora@consumo-inc.es

Орган на централната власт, който в съответствие с член 51 от Конституцията и консолидираната версия на Общия закон за защита на потребителите и ползвателите, насърчава и укрепва правата на потребителите и ползвателите.

2.

Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía

Plaza Nueva, 4

E-41071 Sevilla

Тел.: (34) 95 504 14 78.

Факс: (34) 95 504 14 49

Dg.consumo.cgob@juntadeandalucia.es

Държавна агенция, натоварена с надзора на пазара и защитата на правата на потребителите и ползвателите.

3.

Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón

Via Universitas, 36, 6e Planta

E-50071 Zaragoza

Тел.: (34) 976 71 56 12.

Факс: (34) 976 71 56 09

consumo@aragon.es

Държавна агенция, натоварена с надзора на пазара и защитата на правата на потребителите и ползвателите.

4.

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado de Asturias

Ciriaco Miguel Vigil, 9

Edificio Buenavista

E-33006 Oviedo

Тел.: (34) 98 510 83 02

Факс: (34) 98 510 83 10

Държавна агенция, натоварена с надзора на пазара и защитата на правата на потребителите и ползвателите.

5.

Dirección General de Consumo / Direcció General de Consum –Govern de les Illes Balears

Paseo del Borne, 17- 1°

E-07012 Palma de Mallorca

Тел.: (34) 971 17 95 22

Факс: (34) 971 17 62 52

Държавна агенция, натоварена с надзора на пазара и защитата на правата на потребителите и ползвателите.

6.

Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias

León y Castillo, 200

Ed. Servicios Múltiples III, planta 1

E-35071 Las Palmas de Gran Canaria

Тел.: (34) 928 89 93 21

Факс: (34) 928 89 98 68

ecobgam@gobiernodecanarias.org

Държавна агенция, натоварена с надзора на пазара и защитата на правата на потребителите и ползвателите.

7.

Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria

Hernán Cortes, 9

E-39003 Santander

Тел.: (34) 942 20 79 36

Факс: (34) 942 20 75 28

Държавна агенция, натоварена с надзора на пазара и защитата на правата на потребителите и ползвателите.

8.

Instituto de Consumo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Berna, 1-1o planta

Edificio Iberdrola

E-45071 Toledo

Тел.: (34) 925 28 45 29

Факс: (34) 925 22 62 06

Държавна агенция, натоварена с надзора на пазара и защитата на правата на потребителите и ползвателите.

9.

Agencia de Protección Civil y Consumo de la Junta de Castilla y León

Garcia Morato, 24

E-47007 Valladolid

Тел.: (34) 983 41 88 15

Факс: (34) 983 41 00 78

Държавна агенция, натоварена с надзора на пазара и защитата на правата на потребителите и ползвателите.

10.

Agencia Catalana del Consumo / Agència Catalana del Consum — Generalitat de Catalunya

Carrer Pamplona 113

08018 Barcelona

Тел.: +34 935516666

Факс: +34 935516599

www.consum.cat/

consum@gencat.cat

Държавна агенция, натоварена с надзора на пазара и защитата на правата на потребителите и ползвателите.

11.

Dirección General de Consumo de la Junta de Extremadura

C/Atarazanas, 8

E-06800 Merida (Badajoz)

Teл.: (34) 924 00 47 01

924 00 47 00

Факс: (34) 924 00 47 02

Dg.consumo@prs.juntaex.es

Държавна агенция, натоварена с надзора на пазара и защитата на правата на потребителите и ползвателите.

12.

Instituto Gallego de Consumo / Instituto Galego de Consumo — Xunta de Galicia

Gonzalo Torrente Balllester

1-3-5-bajo

E-15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

Teл.: (34) 981 54 53 86

981 54 53 97

981 54 45 12

Факс: (34) 981 54 45 98-99

Xerencia.igc@xunta.es

Държавна агенция, натоварена с надзора на пазара и защитата на правата на потребителите и ползвателите.

13.

Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid)

C/ Ventura Rodríguez, 7 -4o planta

E-28008 Madrid

Тел.: (34) 91 580 32 13

Факс: (34) 91 580 33 39

Dg.consumo@madrid.org.

Държавна агенция, натоварена с надзора на пазара и защитата на правата на потребителите и ползвателите.

14.

Dirección General de Atención al Ciudadano, Drogodepencias y Consumo de la Región de Murcia

Ronda de Levante, 11- 4o Planta

E-30071 Murcia

Тел.: (34) 968 39 58 31

Факс: (34) 968 22 12 17

Държавна агенция, натоварена с надзора на пазара и защитата на правата на потребителите и ползвателите.

15.

Dirección General de Familia, Infancia y Consumo del Gobierno de Navarra

C/González Tablas s/n

E-31002 Pamplona

Тел.: (34) 848 42 62 21

Държавна агенция, натоварена с надзора на пазара и защитата на правата на потребителите и ползвателите.

16.

Dirección General de Salud Pública y Consumo del Gobierno de la Rioja

C/Gran Via, 18

E-26071 Logroño

Тел.: (34) 941 272 420

Факс: (34) 941 272 418

Dg.salud@larioha.org

Държавна агенция, натоварена с надзора на пазара и защитата на правата на потребителите и ползвателите.

17.

Dirección General de Comercio y Consumo / Direcció General de Comerç i Consum de la Generalitat Valenciana

C/Colón, 32

E-46004 Valencia

Тел.: (34) 96 386 96 04

Факс: (34) 96 386 96 00

Държавна агенция, натоварена с надзора на пазара и защитата на правата на потребителите и ползвателите.

18.

Dirección de Consumo y Seguridad Industrial — Gobierno Vasco / Kontsumo eta Industria Segurtasuneko Zuzendaritza — Eusko Jaurlaritza

C/Donostia San Sebastián, 1

E-01010 Vitoria (Gasteiz)

Тел.: (34) 945 01 99 23

Faкс: (34) 945 01 99 31

945 01 99 47

consumo@ej-gv.es

Държавна агенция, натоварена с надзора на пазара и защитата на правата на потребителите и ползвателите.

19.

AUC

Asociacíon de Usuarios de la Comunicación

Cavanilles, 29, 2o D

E-28007 Madrid

Тел.: (34) 91 501 67 73.

Факс: (34) 91 501 87 66

auc@auc.es

Организация на потребителите и ползвателите, специализирана в комуникациите. Също така осигурява информация и обучение за потребители и ползватели и ги представлява в органите с тяхно участие.

20.

ASGECO

Asociación General de Consumidores

Plaza Navafría, 3-Bajos

E-28027 Madrid

Teл.: (34) 91 405 36 98

91 405 36 11

Факс: (34) 91 405 39 97

asgeco@asgeco.org

Организация на потребителите и ползвателите от общ характер. Осигурява информация и обучение за потребители и ползватели и ги представлява в органите с тяхно участие.

21.

CEACCU

Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios

C/San Bernardo, 97-99

Edif. Colomina, Oficina F

E-28015 Madrid

Тел.: (34) 91 447 04 81

Факс: (34) 91 594 51 24

ceaccu@ceaccu.org

Организация на потребителите и ползвателите от общ характер. Осигурява информация и обучение за потребители и ползватели и ги представлява в органите с тяхно участие.

22.

CECU

Confederación de Consumidores y Usuarios

/Mayor, 45 2o Planta

E-2813 Madrid

Тел.: (34) 91 364 13 84

Факс: (34) 91 366 90 00

cecu@cecu.es

Организация на потребителите и ползвателите от общ характер. Осигурява информация и обучение за потребители и ползватели и ги представлява в органите с тяхно участие.

23.

FUCI

Federación de Usuarios-Consumidores Independientes

C/Joaquín Costa, 61 Bajo Drcha.

E-28002 Madrid

Тел.: (34) 91 564 01 18.

Факс: (34) 91 562 83 55

fuciest@hotmail.com

Организация на потребителите и ползвателите от общ характер. Осигурява информация и обучение за потребители и ползватели и ги представлява в органите с тяхно участие.

24.

HISPACOOP

Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios

C/Vallehermosa, 15, 1°

E-28015 Madrid

Тел.: (34) 91 593 09 35

Факс: (34) 91 593 18 14

hispacoop@hispacoop.es

Организация на потребителите и ползвателите от общ характер. Осигурява информация и обучение за потребители и ползватели и ги представлява в органите с тяхно участие.

25.

OCU

Organización de Consumidores y Usuarios

C/Albarracín, 21

E-28037 Madrid

Тел.: (34) 913 000 045

Факс: (34) 917 543 870

ocu@ocu.org

Организация на потребителите и ползвателите от общ характер. Осигурява информация и обучение за потребители и ползватели и ги представлява в органите с тяхно участие.

26.

UNAE

Federación Unión Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España

C/Villanueva, 8 — 3°

E-28001 Madrid

Тел.: (34) 91 575 72 19.

Факс: (34) 91 575 13 09

informacion@federacionunae.com

Организация на потребителите и ползвателите от общ характер. Осигурява информация и обучение за потребители и ползватели и ги представлява в органите с тяхно участие.

27.

ADICAE

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros

C/Gavín, 12 local

E-50001 Zaragoza

Тел.: (34) 976 39 00 60.

Факс: (34) 976 39 01 99

Aicar.adicae@adicae.net

Организация на потребителите и ползвателите, специализирана във финансовите услуги. Осигурява информация и обучение за потребители и ползватели и ги представлява в органите с тяхно участие.

28.

U.C.E.

Unión de Consumidores de España

/O'donnel 32, 5°d

E-28009 Madrid

Тел.: (34) 91 434 20 85

Факс: (34) 91 557 09 96

Uce_consumidores@ono.com

Организация на потребителите и ползвателите от общ характер. Осигурява информация и обучение за потребители и ползватели и ги представлява в органите с тяхно участие.

ФРАНЦИЯ

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

Association de défense, d'éducation et d'information du consommateur (ADEIC)

3, rue de la Rochefoucauld

F-75009 Paris

Тел.: (33) 144 53 73 93

Факс: (33) 144 53 73 94

E-mail: adeicnat@adeic.asso.fr

Уебсайт: http://www.adeic.asso.fr

Председател: Patrick Mercier

Генерален секретар: Christian Huard

Защита на икономическите интереси на потребителите

2.

Association Force — Ouvrière Consommateur (AFOC)

141, avenue du Maine

F-75014 Paris

Тел.: (33) 140 52 85 85

Факс: (33) 140 52 85 86

E-mail: afoc@wanadoo.fr

Уебсайт: perso.wanadoo.fr/afoc

Председател: Jean-Claude Mailly

Генерален секретар: Raphaël Manzano

Защита на икономическите интереси на потребителите

3.

Association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs (ALLDC)

153, avenue Jean-Lolive

F-93315 Pantin-Le-Pré-Saint-Gervais Cedex

Тел.: (33) 148 10 65 65

Факс: (33) 148 10 65 71

E-mail: leo.lagrange.consom@wanadoo.fr

Уебсайт: www.leolagrange-conso.org

Председател: Marc Lagae

Генерален секретар: Yves Blein

Защита на икономическите интереси на потребителите

4.

Association Etudes et Consommation (ASSECO-CFDT)

4, boulevard de la Villette

F-75955 Paris Cedex 19

Тел.: (33) 142 03 81 14

Факс: (33) 153 72 85 56

E-mail: asseco@cfdt.fr

Уебсайт: www.cfdt.fr/asseco

Председател: Yvonne Delemotte

Генерален секретар: René Machabert

Защита на икономическите интереси на потребителите

5.

Confédération Générale du Logement (CGL)

6/8, Villa Gagliardini

F-75020 Paris

Тел.: (33) 140 31 90 22

Факс: (33) 140 31 92 74

E-mail: CGL.Nat@wanadoo.fr

Председател: Henry de Gaulle

Генерален секретар: Pierre Perio

Защита на икономическите интереси на потребителите

6.

Confédération de la Consommation du Logement et du cadre de vie (CLCV)

17 rue Monsieur

F-75007 Paris

Тел.: (33) 156 54 32 10

Факс: (33) 143 20 72 02

E-mail: clcv@clcv.org

Уебсайт: www.clcv.org

Председател: Reine-Claude Mader

Генерален секретар: M.Alain Chosson

Защита на икономическите интереси на потребителите

7.

Conseil national des Associations Familiales Laïques (CNAFAL)

108, avenue Ledru-Rollin

F-75011 Paris

Тел.: (33) 147 00 02 40

Факс: (33) 147 00 01 86

E-mail: cnafal@wanadoo.fr

Уебсайт: www.cnafal.com

Председател: Michèle Fournier-Bernard

Генерален секретар: Eric Comparat

Защита на икономическите интереси на потребителите

8.

Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques (CNAFC)

28, place Saint-Georges

F-75009 Paris

Тел.: (33) 148 78 81 61

Факс: (33) 148 78 07 35

E-mail: cnafc-conso@afc.France.org

Уебсайт: www.afcfrance.org

Председател: Paul de Viguerie

Директор: Olivier Braillon

Защита на икономическите интереси на потребителите

9.

Confédération Nationale du Logement (CNL)

8, rue Mériel

F-93104 Montreuil Cedex

Тел.: (33) 148 57 04 64

Факс: (33) 148 57 28 16

E-mail: cnl@lacnl.com

Председател: Jean-Pierre Giacomo

Управител: Philippe Denizot

Защита на икономическите интереси на потребителите

10.

Confédération Syndicale des Familles (CSF)

53, rue Riquet

F-75019 Paris

Тел.: (33) 144 89 86 80

Факс: (33) 140 35 29 52

E-mail: csf@csfriquet.org

Уебсайт: www.csfriquet.org

Председател: M.Christian Zytynski

Генерален секретар: François Édouard

Защита на икономическите интереси на потребителите

11.

Familles de France (FF)

28, place Saint-Georges

F-75009 Paris

Тел.: (33) 144 53 45 90

Факс: (33) 145 96 07 88

E-mail: conso@familles-de-france.org

Уебсайт: www.familles-de-france.org

Председател: Henri Joyeux

Генерален секретар: Olivier Degauquier

Защита на икономическите интереси на потребителите

12.

Familles Rurales (FR)

7, cité d'Antin

F-75009 Paris

Тел.: (33) 144 91 88 88

Факс: (33) 144 91 88 89

E-mail: famillesrurales@wanadoo.fr

Уебсайт: www.famillesrurales.org

Председател: Thierry Damient

Директор: Jean-Yves Martin

Защита на икономическите интереси на потребителите

13.

Fédération nationale des Associations d'Usagers des transports (FNAUT)

32, rue Raymond-Losserand

F-75014 Paris

Тел.: (33) 143 35 02 83

Факс: (33) 143 35 14 06

E-mail: fnaut@wanadoo.fr

Уебсайт: perso.wanadoo.fr/fnaut

Председател: Jean Sivardière

Генерален секретар: Simone Bigorgne

Защита на икономическите интереси на потребителите

14.

Association pour l'Information et la Défense des Consommateurs Salariés de la CGT (INDECOSA-CGT

263, rue de Paris

F-93516 Montreuil Cedex

Тел.: (33) 148 18 84 26

Факс: (33) 148 18 84 82

E-mail: indecosa@cgt.fr

Уебсайт: www.cgt.fr/indecosa

Председател: Daniel Collet

Генерален секретар: Daniel Tournez

Защита на икономическите интереси на потребителите

15.

Organisation Générale des Consommateurs (ORGECO)

16, avenue du Château

F-94300 Vincennes

Тел.: (33) 101 49 57 93 00

Факс: (33) 143 65 33 76

E-mail: orgeco@wanadoo.fr

Уебсайт: perso.wanadoo.fr/orgeco/

Председател: Yves Sirot

Генерален секретар: Sylvie Martin-Pernot

Защита на икономическите интереси на потребителите

16.

Union fédérale des Consommateurs - Que Choisir (UFC-QUE CHOISIR)

11, rue Guénot

F-75011 Paris

Тел.: (33) 143 48 55 48

Факс: (33) 143 48 44 35

E-mail: mouvement@quechoisir.org

Уебсайт: www.quechoisir.org

Председател: Alain Bazot

Директор: Jean-Louis Redon

Защита на икономическите интереси на потребителите

17.

Union Féminine Civique et Sociale (UFCS)

6, rue Béranger

F-75003 Paris

Тел.: (33) 144 54 50 54

Факс: (33) 144 54 50 66

E-mail: ufcsnational@wanadoo.fr

Уебсайт: www.ufcs.org

Председател: Chantal Jannet

Генерален секретар: Elisabeth Leveque

Защита на икономическите интереси на потребителите

18.

Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)

28, place Saint-Georges

F-75009 Paris

Тел.: (33) 149 95 36 00

Факс: (33) 140 16 12 76

E-mail: nbrun@unaf.fr

Уебсайт: www.unaf.fr

Председател: Hubert Brin

Директор: Monique Sassier

Защита на икономическите интереси на потребителите

19.

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.)

59, boulevard Vincent Auriol

F-75703 Paris cedex 13

Защита на интересите на потребителите; запитвания; предписания.

ИТАЛИЯ

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

A.C.U. ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI

Via Padre Luigi Monti, 20/C

I-20162 Milano (MI)

Тел.: (39)02-661 54 11

Факс: (39)02-642 52 93

associazione@consumatoriutenti.it

www.consumatoriutenti.it;

www.mangiosano.org

Има за единствена задача постигането на социална солидарност посредством защита на правата на потребители и ползватели; забрана да се упражняват различни дейности; главната цел на асоциацията е да осигури предимства за потребители и ползватели, които са в неблагоприятно положение поради физическото, умственото, икономическото, социалното или семейното си състояние (член 3 от устава).

2.

ADICONSUM

ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE

Via degli Ammiragli, 91

I-00161 Roma

Тел.: (39)06-441 70 21

Факс: (39)06-44 17 02 30

adiconsum@adiconsum.it

www.adiconsum.it

Има за единствена задача защитаването на правата и интересите на потребители и ползватели, между които: права по отношение на здраве, безопасност и качество на продукти и услуги; подходяща информация и лоялна реклама; справедливост, прозрачност и равенство по отношение на договорните отношения за стоки и услуги; предоставяне на обществени услуги в съответствие със стандартите за качество и ефективност; информация за отговорно, критично, подходящо и екологично чисто потребление, както и рационално използване на енергията; информация за използването на парични средства за предотвратяване на прекомерната задлъжнялост и лихварството; подпомагане и съдействие за хората, които са станали жертва на лихварството или се нуждаят от съдействие (член 1 от устава).

3.

ADOC — ASSOCIAZIONE DIFESA ORIENTAMENTO CONSUMATORI

Via Lucullo, 6

I-00187 Roma

Тел.: (39)06-4825849

Факс: (39)06-4819028

adoc@adoc.org

www.adoc.org

Има за задача нормативно определената цел да защитава потребители и ползватели посредством предприемане на действия, които гарантират права и осигуряват по-висок жизнен стандарт (член 2 от устава).

4.

ADUSBEF — ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, POSTALI, ED ASSICURATIVI

Via Farini, 62

I-00185 Roma

Тел.: (39)06-48 18 632

Факс: (39)06-48 18 633

info@adusbef.it

www.adusbef.it

Дейност в Италия с цел подпомагане, предпазване, представляване и защита на ползвателите на банкови и финансови услуги и лицата, участващи във взаимни инвестиционни фондове или всякакви други дейности, пряко или непряко свързани с кредитни услуги (член 1 от устава).

5.

ALTROCONSUMO — ASSOCIAZIONE INDIPENDENTE DI CONSUMATORI

Via Valassina, 22

20159 Milano (MI)

Тел.: (39)02-668901

Факс: (39)02-66890288

pr@altroconsumo.it;

press@altroconsumo.it

www.altroconsumo.it

Популяризиране и защита на интересите на потребителите и ползвателите на стоки и услуги и предприемане на всякакви инициативи, които следва да гарантират, индивидуално и колективно, такива интереси (член 2 от устава).

6.

ASSOUTENTI — ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Via Celimontana,38

I-00184 Roma (RM)

Тел.: (39)06-68 33 617

Факс: (39)06-68 67 434

info@assoutenti.it

www.assoutenti.it

Единствена цел — защита на ползватели и потребители посредством провеждане на дейности за социална солидарност и защита на гражданските права (член 2 от устава).

7.

C.T.C.U. — CENTRO TUTELA CONSUMATORI UTENTI — VERBRAUCHERZENTRALE SUDTIROL

Via Dodiciville, 2

I-39100 Bolzano (BZ)

Тел.: (39)0471-97 55 97

Факс: (39)0471-97 99 14

www.centroconsumatori.it;

www.euroconsumatori.org;

www.assicurarsibene.it

Съюзът на асоциациите и организациите от Алто Адидже действа само в областта на защитата на потребителите. Той се стреми да опази интересите на потребители и ползватели, като използва своите собствени и структурите на потребителите, както и самостоятелни отдели, които са отделени от другите общи дейности (член 1 от устава).

8.

CITTADINANZATTIVA —

Via Flaminia, 53

I-00196 Roma

Тел.: (39)06-36 71 81

Факс: (39)o6-36 71 83 33

procuratori@cittadinanzattiva.it

www.cittadinanzattiva.it

Движение с обществено участие, което се стреми да защити човешките права като популяризира и упражнява социални и политически права на национално, европейско и международно ниво. То се стреми да елиминира отпадъците и да се справи с корупцията и, в тясно сътрудничество с широкото движение на потребителите, да опазва правата на потребителите и ползвателите и да защити околната среда, земята, здравето, както и индивидуалната и колективна безопасност (член 1 от устава).

9.

CODACONS–COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LA DIFESA DEI DIRITTI DI UTENTI E CONSUMATORI

Viale Mazzini, 73

I-00195 Roma

Тел.: (39)06-37 25 809

Факс: (39)06-37 01 709

codacons.info@tiscali.it

www.codacons.it

Има за задача единствено да защити, със свои собствени законни средства и по-специално с прибягване към правни инструменти, правата и интересите на потребители и ползватели, както и на имигранти и бежанци, по отношение на обществените организации и частните производители и доставчици на стоки и услуги, за да елиминира нарушенията на пазара, установени от Комисията по злоупотребите и други простъпки спрямо публичната администрация (член 2 от устава).

10.

CODICI — CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO

Viale Guglielmo Marconi, 94

I-00146 Roma

Тел.: (39)06-55 30 18 08

Факс: (39)06-55 30 70 81

codicin@codici.org

www.codici.org

Подпомагане на независимото и демократично социално обучение, с идеални цели. Центърът се стреми към единствената цел да провежда всякакви културни, социални, политически и правни дейности, за да популяризира, подкрепя и защитава правата и интересите на потребители и ползватели, и в частност на онези, които са в неравностойно положение (член 3 от устава).

11.

CONFCONSUMATORI _ CONFEDERAZIONE GENERALE DEI CONSUMATORI

Via G. Mazzini, 43

I-43100 Parma (PR)

Тел.: (39)052-12 30 134

Факс: (39)052-28 57 17

confcons@tin.it

www.confconsumatori.it

Има за задача единствено защитата на потребители и ползватели, с идеални цели и фокус върху постигане на социална солидарност (член 2 от устава).

12.

FEDERCONSUMATORI — FEDERAZIONE NAZIONALE DI CONSUMATORI E UTENTI

Via Palestro, 11

I-00185 Roma

Тел.: (39)06-42 02 07 55

Факс: (39)06-47 42 48 09

federconsumatori@federconsumatori.it

www.federconsumatori.it

Подпомагане, осигуряване на обучение и информация и защита на всички потребители и ползватели, по-специално онези, които са икономически и социално в неравностойно положение (член 2 от устава).

13.

LA CASA DEL CONSUMATORE

Via Bobbio, 6

I-20125 Milano (MI)

Тел.: (39)02-28 38 92 82

Факс: (39)02-28 38 93 43

info@casadelconsumatore.it

www.casadelconsumatore.it

Дейност изключително в ЕС, на национално, регионално и местно ниво, за да осигурява информация и да популяризира, подпомага, представлява и защитава индивидуалните и колективни права и интереси на потребителите на стоки и ползвателите на услуги, както и различните интереси на потребители и ползватели като цяло (член 1 от устава).

14.

LEGA CONSUMATORI

Via delle Orchidee, 4/A

I-20147 Milano (MI)

Тел.: (39)02-48 30 36 59

Факс: (39)02-48 30 26 11

ufficiostampa@legaconsumatori.it

www.legaconsumatori.it

Има задача да популяризира, организира и засилва възможно най-ефективно индивидуалните и колективни ресурси на партньорите по отношение на обучение, информиране и самозащита, за да се определят и задоволят нуждите на общността; популяризиране и координиране на учредяването на икономически органи въз основа на самоуправлението и на прякото въвличане на гражданите, за да се запази покупателната способност на доходите и програмираното и съзнателно потребление; стремеж към нов модел на развитие, който взема предвид новите потребителски средства, за да определи и видоизмени новите форми на капиталистическо производство, обработка и търговия; защита на физическото и морално благосъстояние на гражданите спрямо дружествата от производствената и обслужващата сфера, включително прибягване до съдебни средства; подпомагане на развитието и подкрепа за идеалите и ценностите на движението на работниците, наемателите и селскостопанските производители въз основа на споделен и взаимен опит (член 3 от устава).

15.

MOVIMENTO CONSUMATORI

Via Piemonte, 39/A

I-00187 Roma

Тел.: (39)06-48 80 053

Факс: (39)06-48 20 227

info@movimentoconsumatori.it

www.movimentoconsumatori.it

Защита на правата и интересите на потребители и ползватели като цяло, съгласно член 2 от Закона от 30 юли 1998 г. (№ 281), както и тези на притежателите на спестовни влогове; стремеж за подобряване на качеството на живот на същите лица; популяризиране на развитието на потребителската култура и осигуряване на информация и обучение за устойчиво и екологично съвместимо потребление (член 2 от устава).

16.

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO — onlus

Via Quintino Sella, 41

I-00187 Roma

Тел.: (39)06-86 39 92 08

Факс: (39)06-86 38 84 06

info@mdc.it

www.helpconsumatori.it

Самостоятелна асоциация с идеална цел, която действа в Италия със стремеж да достигне единствено солидарност и социално популяризиране и да опазва правата на граждани, потребители и ползватели (член 1 на устава).

17.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Via Duilio, 13

I-00192 Roma

Тел.: (39)06-32 69 531

Факс: (39)06-32 34 616

info@consumatori.it

www.consumatori.it

Има за задача заложените в устава цели да представлява и да защитава без дискриминация интересите на всички потребители, включително и тези на публичните и частни услуги, по-специално на хората в неравностойно положение поради слабата им позиция за преговори и липсата на информация в сравнение със специалистите; защита, ако се наложи, на законните права пред обикновените и административни съдебни власти по отношение на връзките с доставчици на публични и частни стоки и услуги (член 2 от устава).

18.

ASSOCONSUM ONLUS.

Via Lombardia, 30

00187 Roma

Тел.: 06 42009318

Факс: 06 42009322

Email: info@asso-consum.it

www.asso-consum.it

В годините непосредствено след създаването на сдружението Asso-consum, дейността му се е развивала основно в сферата на парламентарните отношения: в периода между 2002 и 2007 г. са били зададени минимум 600 парламентарни въпроса въз основа на доклади на сдружението.

С постепенното увеличаване на личния съствав, сдружението е придобило допълнителен капацитет за предоставяне на помощ, насоки и обучения за потребителите (независимо дали са членове или не), както и безплатни правни консултации в следните области: кредити и спестявания, договори, далекосъобщения, транспорт, колективни искове, здравеопазване, туризъм, околна среда, хранителни продукти и защита на личния живот.

Наскоро Asso-Consum взе участие в инициативи от национално значение, а именно преговорите с Costa Crociere във връзка с обезщетяването на пътниците от Concordia, представяне на референдума за премахването на възстановяването на предизборните разходи на политическите партии, както и колективния иск срещу Banca di Campania във връзка с комисионни, изплатени на най-високите дебитни салда.

КИПЪР

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

Competition and Consumer Protection Service of the Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Тел.: (357) 22 86 71 53

Факс: (357) 22 37 51 20

Email: perm.sec@mcit.gov.cy

Целта на службата е да гарантира интересите на потребителите в областта на здравето, безопасността и икономиката. Тя отговаря както за приемането на директивите на ЕС, така и за прилагането на хармонизираното законодателство.

2.

Cypriot Consumers Association

Тел.: (357) 22 51 61 12/3/4

Факс: (357) 22 51 61 18

Email: cyconsas@spidernet.net и cca@spidernet.net

www.cyprusconsumers.org.cy

Целта на асоциацията е да защитава потребителските права, както са урегулирани от ООН и ЕС и да образова потребителите, за да бъдат напълно наясно с правата и задълженията си.

3.

Cyprus Consumers and Quality of Life

Teл.: (357) 22 31 31 11

(357) 22 46 30 03

Факс: (357) 22 46 30 77

E-mail: consumersunion@cytanet.com.cy

www.consumersunion.org.cy

Целта е да защитава и да популяризира без дискриминация интересите на потребителите и да гарантира правото им на удобен и здравословен живот в устойчива и развита среда.

ЛАТВИЯ

Име на организацията

Информация за контакти

Цел

1.

Patērētāju tiesību aizardzības centrs

Тел.: (371) 73 38 026

Факс: (371) 73 38 024

E-mail: tpkc@apollo.lv

www.ptac.gov.lv

Прилагане на защитата на правата и интересите на потребителите.

ЛИТВА

Име на организацията

Информация за контакти

Цел

1.

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos

Vilniaus g. 25,

LT-01119, Vilnius, Lietuva

Тел.: (370) 52 62 67 51

Факс: (370) 52 79 14 66

E-mail: taryba@nvtat.lt

www.nvtat.lt

Националната служба за защита на правата на потребителите е правителствен институт, отговорен за провеждане на политика за защита на потребителите и координиране на дейността на инспекторатите за безопасност на продуктите и защитата на правата на потребителите.

ЛЮКСЕМБУРГ

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

Union luxembourgeoise des consommateurs nouvelle asbl

55, rue des Bruyères

L-1274 Howald

Тел.: (352) 49 60 22-1

Факс: (352) 49 49 57

E-mail: ulc@pt.lu

Уебсайт: www.ulc.lu

Информиране, образоване, защита, защита на потребителите, правни услуги, консултация с експерти, правно съдействие, представляване пред обществени институции.

2.

Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg asbl

54, route de Longwy

L-8007 Bertrange

Тел.: (352) 45 00 45-1

Факс: (352) 45 04 55

E-mail: acl@acl.lu

www.acl.lu

Защита и популяризиране на интересите на автомобилистите като потребители.

УНГАРИЯ

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Logodi u. 22-24

H-1012 Budapest,

Тел.: (36) 1 31 17 030

Факс: (36)1 33 17 386

Е-mail: baranovszky@ofe.hu

За контакт: Д-р Baranovszky György, председател

Представляване и защита на интересите на унгарските потребители.

Сътрудничество при формулирането и прокарването на национална политика за защита на потребителите и поддържане на отношенията с национални и чуждестранни организации за защита на потребителите.

2.

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)

Balaton u. 27

H-1055 Budapest

Тел.: (36) 1 31 17 030

Факс: (36) 1 33 17 386

Общо представляване и защита на интересите на потребителите и прилагане на правата им. Сътрудничество при формулирането и прокарването на политика за защита на потребителите и определяне на официални цени; съдействие при получаване на правна защита.

3.

Magyar Energiafogyasztók Szövetségenek (MESZ)

Fö u. 68

H-1027 Budapest

Тел.: (36)1 22 41 478

Факс: (36)1 22 41 478

Представляване, защита и прилагане на интересите на унгарските потребители на енергия. Сътрудничество за регулирането на въпросите на управлението на енергията относно малки и големи консуматори и осигуряване на правни консултации.

4.

Csepeli Fogyasztóvédelmi Egyesület

Petz Ferenc u. 8

H-1211 Budapest

Тел.: (36)1 42 54 507

Факс: (36)1 42 54 507

Общо представляване и защита на интересите на потребителите и прилагане на правата им.

5.

Magyar Autóklub Egyesület (MAK)

Rómer Flóris u. 4/a

H-1024 Budapest

Тел.: (36) 134 51 800

Факс: (36) 1 34 51 801

Защита на автомобилните интереси на членовете на асоциацията.

6.

Csalán Környezet és Természetvédö Egyesület

Kossuth L. u. 1, II/2

H- 8200 Veszprém

Тел.: (36)-88 57 83 90

Факс: (36) 88 57 83 91

E-mail: csalan@csalan.hu

Представляване и защита на интересите на унгарските потребители. Сътрудничество при формулирането и прокарването на национална политика за защита на потребителите и поддържане на отношенията с национални и чуждестранни организации за защита на потребителите.

7.

Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet (FJSZ)

Thaly Kálmán utca 22-24.1./4.

1096 Budapest

E-mail: info@fjsz.hu

Представител: Д-р Márk Erdélyi, председател

Целта на организацията е съблюдаване прилагането на правата на потребителите, сигнализиране за нарушения, засягащи потребителите, опазване правата на потребителите и повишаване на осведомеността им за техните права, подпомагане на действията за защита на потребителите, предприемани от държавни и други органи, разширяване на правата на потребителите и вземане на мерки, насочени към по-ефикасна защита на потребителите.

8.

Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)

Mátyás tér 17. 3. 9.

1084 Budapest,

Е-mail: pite2008@gmail.com

Представител: Д-р Dénes Lázár, председател

Подобряване на осведомеността на потребителите; разбиране, познаване и защита на местните и националните интереси на потребителите; формиране и развиване на национално потребителско поведение; преглед, представяне и изследване на потребителското поведение; предоставяне на услуги в областта на защитата на потребителите, насърчаване на информираността на потребителите и лобиране, допринасяне за по-ефективна защита на потребителите; оказване на подкрепа на потребителите при правни спорове с дружества за комунални услуги, телекомуникационни дружества, финансови институции, доставчици на финансови услуги, застрахователни дружества, застрахователни брокери, дружества, предлагащи паркинг услуги, туристически агенти, брокери на недвижими имоти и всички други търговски дружества.

МАЛТА

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

Malta Competition and Consumer Affairs Authority

Godwin Mangion

Генерален директор

Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)

Mizzi House

National Road

Blata l-Bajda HMR9010

Malta

Е-mail: godwin.mangion@gov.mt

Тел.: +356 21496919

За прилагане на съответното национално законодателство, транспониращо:

Директива 84/450/ЕИО на Съвета от 10 септември 1984 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, свързани със заблуждаваща реклама и последващите ѝ изменения;

Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние;

Директива 2005/29/ЕО от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директиви 84/450/ЕИО, 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО и Регламент (EО) № 2006/2004 („Директива за нелоялни търговски практики“)

Директива 87/102/ЕИО на Съвета от 22 декември 1986 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно потребителския кредит и последващите ѝ изменения;

Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори;

Директива 85/577/EИО на Съвета от 20 декември 1985 г. относно защита на потребителите във връзка с договорите, сключени извън търговския обект.

2.

Malta Tourism Authority

Marie Louise Mangion

Директор

Malta Tourism Authority

Auberge d'Italie

Triq il-Merkanti

Valletta

Malta

Тел.: 22915045 / 22915058

E-mail: marie-louise.mangion@gov.mt

За прилагане на съответното национално законодателство, транспониращо:

Директива 94/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 1994 г. относно защитата на купувачите с оглед на определени аспекти от договорите, свързани с придобиването на правото на временно ползване на недвижима собственост;

Директива 90/314/ЕИО на Съвета от 13 юни 1990 година относно пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки.

И двете директиви са транспонирани по силата на Закона за пътуванията и туристическите услуги на Малта (гл. 409).

3.

Broadcasting Authority

7, Mile End Road

Ħamrun

Malta

Тел.: +356 21 221281

Факс: +356 21 240855

E-mail: kaquilina@ba-malta.org

За прилагане на съответното национално законодателство, транспониращо Директива 89/552/EИО на Съвета от 3 октомври 1989 г. относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (и съответните ѝ изменения).

4.

Medicines Authority

Patricia Vella Bonanno

Главен изпълнителен директор

203, Level 3,

Rue D'Argens,

Gżira GŻR 1368,

MALTA

Тел.: (+356) 2343 9112

Факс: (+356) 2343 9161

E-mail: patricia.vella@gov.mt

За прилагане на съответното национално законодателство, транспониращо Директива 92/28/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно рекламата на лекарствените продукти за хуманна употреба.

Публикуването на Регламента за медицинските продукти (Medicines Products (Injunction to advertising) Regulations, 2008) в Държавния вестник на Малта е предвидено за януари/февруари 2008 г.

5.

Malta Communications Authority

Philip Micallef

Председател

Malta Communications Authority

Valletta Waterfront

Pinto Wharf

Floriana FRN1913

Тел.: +356 2133 6840

Факс: +356 2133 6846

E-mail: philip.a.micallef@mca.org.mt

Уебсайт: www.mca.org.mt

За прилагане на съответното национално законодателство, транспониращо:

 

Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар, а именно:

 

Регламент Electronic Commerce (General) Regulations (LN251/06) и

 

Регламент № 15, приети в съответствие с член 25 от Закона за електронна търговия (Electronic Commerce Act), (глава 426).

6.

L-Ghaqda tal-Konsumaturi [Consumer Association — Malta]

Consumers' Association — Malta,

43/10, St.Zachary Street

Valletta, VLT 04,

Malta

Тел.: 00356 21239091

Тел.: 00356 79836128

Председател

Mr. Benny Borg Bonello

info@camalta.org.mt

bborgbonello@camalta.org.mt

За прилагане на съответното национално законодателство, транспониращо: — Директива 84/450/ЕИО на Съвета от 10 септември 1984 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, свързани със заблуждаваща реклама и последващите ѝ изменения; — Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние; — Директива 2005/29/ЕО от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на директиви 84/450/ЕИО, 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО и Регламент (EО) № 2006/2004 („Директива за нелоялни търговски практики“); — Директива 87/102/ЕИО на Съвета от 22 декември 1986 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно потребителския кредит и последващите ѝ изменения; — Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори; Директива 85/577/EИО на Съвета от 20 декември 1985 г. относно защита на потребителите във връзка с договорите, сключени извън търговския обект.

7.

Association For Consumer Rights (Malta)

Pope Pius XII, Flat 4, Mountbatten Street, Blata l-Bajda

Hamrun HMR 1579, Malta

Тел.: 356 21246289

E-mail: associationforconsumerrights@gmail.com

President

Stefan Xuereb

Email: stefan@camalta.org

Tel No: 21432661

Mobile: 79233333

Hon General Secretary

Grace Attard

Email: grace.attard@gmail.com

Tel no: 356 21488391

Mobile no: 356 99225445

За прилагане на съответното национално законодателство, транспониращо: — Директива 84/450/ЕИО на Съвета от 10 септември 1984 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, свързани със заблуждаваща реклама и последващите ѝ изменения; — Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние; — Директива 2005/29/ЕО от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на директиви 84/450/ЕИО, 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО и Регламент (EО) № 2006/2004 („Директива за нелоялни търговски практики“); — Директива 87/102/ЕИО на Съвета от 22 декември 1986 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно потребителския кредит и последващите ѝ изменения; — Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори; Директива 85/577/EИО на Съвета от 20 декември 1985 г. относно защита на потребителите във връзка с договорите, сключени извън търговския обект.

НИДЕРЛАНДИЯ

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

Consumentenbond

Enthovenplein 1

Postbus 1000

NL-2500 BA Den Haag

Nederland

Тел.: (31-70) 445 45 45

Факс: (31-70) 445 45 96

1e)

Koos Peters, kpeters@consumentenbond.nl

2e)

Wibo Koole, wkoole@consumentenbond.nl

Уебсайт: www.consumentenbond.nl

Има за цел да улесни потребителите да правят информиран избор в устойчиво и социално справедливо общество.

АВСТРИЯ

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

Wirtschaftskammer Österreich

Wirtschaftskammer Österreich

Wiedner Hauptstraße 63

A-1045 Wien

Тел.: (43-1) 501 05 42 96

Факс: (43-1) 50 20 62 43

E-mail: huberta.maitz-strassnig@wko.at

Представляване и популяризиране на общите интереси на членовете ѝ и на индустрията и търговията и индивидуалните членове (§ 1 от Wirtschaftskammergesetz = Закона за търговските камари). Защита на колективните интереси на потребителите в съответствие с § 28(1), § 28(a)(1), § 29(1) от KSchG и § 1, § 2(1) и § 14(1) от UWG.

2.

Bundesarbeitskammer

Bundesarbeitskammer

Prinz-Eugen-Straße 20-22

A-1040 Wien

Тел.: (43-1) 501 65 25 50

Факс: (43-1) 501 65 25 32

E-mail: helmut.gahleitner@akwien.or.at

Представляване и популяризиране на социалните, икономическите, професионалните и културните интереси на работниците; принос към подобряване на икономическото и социално положение на работниците и семействата им, прилагане на мерки по въпроси по отношение на образование, култура, опазване на околната среда, защита на потребителите, организация на свободното време, защита и популяризиране на здравословни условия за живот и насърчаване на пълната заетост; включване при установяването на цените и правилата на конкуренцията; осигуряване на консултации и правна защита по въпроси, отнасящи се до трудовото и социалното законодателство, включително представляване. Защита на колективните интереси на потребителите в съответствие с § 1, § 2(1) и § 14(1) от UWG.

3.

Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs

Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs

Löwenstraße 12

A-1010 Wien

Тел.: (43-1) 534 41 85 00

Факс: (43-1) 534 41 85 09

E-mail: pkrecht@pklwk.at

Популяризира националната икономическа роля на селското и горското стопанство и представлява техните икономически интереси. Защита на колективните интереси на потребителите в съответствие с § 1, § 2(1) и § 14(1) от UWG.

4.

Österreichischer Gewerkschaftsbund

Österreichischer Gewerkschaftsbund

Hohenstaufengasse 10-12

A-1010 Wien

Тел.: (43-1) 53 44 44 05

Факс: (43-1) 53 44 45 52

E-mail: thomas.maurer-muehlleitner@oegb.or.at

Представляване на социалните, икономическите и културните интереси на всички наети срещу заплащане служители, отделно от самонаетите (физически работници, висши кадри, публична администрация, включително чираците или лица в подобно положение), безработните, дори и още да не са имали възможността да бъдат наети срещу заплащане (отделно от самонаемането), ученици и студенти, които имат намерение да бъдат наети срещу заплащане (отделно от самонаемането) и други професионални групи (като работещи на свободна практика или хората с частна практика), при условие че могат да бъдат сравнени, по отношение на дейността си, с хората, които са наети срещу заплащане, отделно от самонаемането. Защита на колективните интереси на потребителите в съответствие с § 1, § 2(1) и § 14(1) от UWG.

5.

Verein für Konsumenteninformation

Verein für Konsumenteninformation

Mariahilferstraße 81

A-1010 Wien

Тел.: (43-1) 58 87 73 33

Факс: (43-1) 588 77 75

E-mail: pkolba@vki.or.at

Консултиране, информиране и защита на потребителите срещу подвеждаща и нелоялна реклама и методи на продажба и по правни въпроси относно закупуването на стоки и услуги. Защита на колективните интереси на потребителите в съответствие с § 1, § 2(1) и § 14(1) от UWG.

6.

Österreichischer Landarbeiterkammertag

Österreichischer Landarbeiterkammertag

Marco d'Aviano-Gasse 1

A-1015 Wien

Тел.: (43-1) 512 23 31

Факс: (43-1) 512 23 31/ 70

E-mail: oelakt@netway.at

Насърчаване на сътрудничеството между камарите и селскостопанските работници, осигуряване на консултации и боравене с общи въпроси от сферата на отговорност на камарите на селскостопанските работници (отдел за служители). Защита на колективните интереси на потребителите в съответствие с § 28(1), § 28(a)(1), § 29(1) от KSchG.

7.

Österreichischer Seniorenrat

(Bundesaltenrat Österreichs

Österreichischer Seniorenrat

(Bundesaltenrat Österreichs)

Sperrgasse 8-10/III

A-1150 Wien

Тел.: (43-1) 892 34 65

Факс: (43-1) 892 34 65 / 24

E-mail: kontakt@seniorenrat.at

Следи всички икономически, социални и културни възможности да са достъпни за по-възрастното поколение, в съответствие с техните нужди; принос към решаване на проблеми от социалната, здравната политика и политиката за третата възраст и подпомагане на осигуряването на консултации, информация и грижи за възрастните. Защита на колективните интереси на потребителите в съответствие с § 28(1), § 28(a)(1), § 29(1) от KSchG.

8.

Schutzverband gegen den unlauteren Wettbewerb

Schutzverband gegen den unlauteren Wettbewerb

Schwarzenbergplatz 14

A-1040 Wien

Тел.: (43-1) 514 50 32 92

Факс: (43-1) 505 78 93

E-mail: office@schutzverband.at

Борба с нелоялната конкуренция, особено търговската клевета в икономическия живот. Защита на колективните интереси на потребителите в съответствие с § 1, § 2(1) и § 14(1) от UWG.

ПОЛША

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

PL-00-090 Warszawa

Тел.: centrala: (48 22) 551-77-00

Тел.: przyjęcia interesantów: (48 22) 551-77-60; 551-78-11

Факс: (48 22) 827-64-53

Съобразно с член 208 от Конституцията на Република Полша, комисарят за граждански права гарантира свободите и правата на лицата и гражданите, посочени в Конституцията и други нормативни актове.

Специфичните му отговорности са изложени в Закона от 15 юли 1987 г. за комисаря за граждански права (консолидиран текст: Държавен вестник 2001, № 14, стр. 147)

Комисарят за граждански права взема съответни мерки по закона, ако е информиран за каквото и да е нарушение на човешките и гражданските права.

2.

Rzecznik Ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Aleje Jerozolimskie 44

PL-00 — 024 Warszawa

Teл.: (48 22) 33 37392

(48 22) 33 37328

Факс: (48 22) 33 37 329

E-mail: rzecznik@rzu.gov.pl

Омбудсманът по застраховането действа въз основа на Закона от 22 май 2003 г. за надзора над застраховките и пенсиите и за омбудсмана по застраховките. Съобразно със закона, омбудсманът по застраховането може да поиска обяснение от застрахователни компании, Полското бюро за автомобилно застраховане и Фонда за гарантиране на застраховките относно:

-индивидуални въпроси, по искане на притежателя на полицата;

общите условия на застраховка или вътрешните правила, които, по усмотрение на омбудсмана, са неизгодни за притежателите на полиците и

несъобразени с изискванията застрахователни услуги, предоставени от застрахователи.

Освен това омбудсманът по застраховането е упълномощен да отнася до вниманието на министъра на финансите въпроси, които се отнасят до задължителна застраховка или да призове за възможни промени в регламентите относно задължителната застраховка.

3.

Rzecznik Konsumentów

Miejski/Powiatowy Rzecznik Konsumentów — близо 360 офиса в цялата страна

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie

Ul. Górskiego 7

PL-00-033 Warszawa

Tел.: (48 22) 826 17 12;

Tел./факс: (48 22) 827 76 37

Е-mail: mrothert@warszawa.um.gov.pl

konsument@warszawa.um.gov.pl

Съобразно със Закона от 15 декември 2000 г. за конкуренцията и защитата на потребителите (Държавен вестник 2003, № 86, стр. 804 с последващите промени), регионалните и общинските омбудсмани на потребителите представляват местните власти в областта на защитата на потребителите.

Главните отговорности на омбудсмана на потребителите са:

1)

Гарантирана безплатна консултация на потребителя и правна информация в областта на защитата на потребителя;

2)

предлагане на нови разпоредби и промени в разпоредбите на местното законодателство в областта на защитата на потребителите;

3)

предприемане на действия срещу бизнеса в случаи на защита на правата и интересите на потребителя;

4)

сътрудничество с подходящия местен клон на Бюрото за защита на потребителите, инспекцията по търговия и организациите на потребителите;

5)

предприемане на други мисии, описани в закона или в специфичните разпоредби.

Омбудсманът на потребителите може по-специално да започне съдебно преследване от името на потребителите и, с тяхно съгласие, да се намесва в производства за защита на потребители, които вече са в ход.

4.

Organizacje Konsumenckie

1)

Federacja Konsumentów

Rady Krajowej Federacji Konsumentów:

Plac Powstańców 1

PL-00-030 Warszawa,

Тел./факс: (48 22) 827 51 05,

www.federacja-konsumentow.org.pl

E-mail: biuro@federacja-konsumentow.org.pl

Съобразно с член 39 от Закона от 15 декември 2000 г. за конкуренцията и защитата на потребителите (Държавен вестник 2003, № 86, стр. 804 с последващите промени), организациите на потребителите са оправомощени да представляват интересите на потребителите в дела срещу административни органи и местни власти и могат да участват в създаването на национална политика за потребителите.

Организациите, упоменати в раздел 1 имат правото:

1)

да изразяват мнението си за проектозаконите и други документи относно правата и интересите на потребителите;

2)

да развиват и популяризират програми за образоване на потребителите;

3)

да провеждат тестове върху продукти и услуги и да публикуват резултатите от такива тестове;

4)

да публикуват списания, изследователски проекти, брошури и диплянки;

5)

да организират безплатна услуга за консултации и да осигурят безплатно подпомагане на потребителите при уреждане на техните жалби, освен ако организационните правила за дейност не изискват за тези услуги да се начислява такса;

6)

да участват в работата по стандартизация;

7)

да изпълняват задачи на национално ниво в областта на защитата на потребителите, които са заръчани от националните и местните правителствени власти;

8)

да кандидатстват за субсидии от публичните фондове, за да се заемат със задачите, посочени в точка 7 по-горе.

2)

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

ul. Nowowiejska 25,

PL-00-665 Warszawa

Тел.: (48 22) 660 52 71

Факс: (48 22) 825 68 31

Е-mail: consumer@skp.pl

http://www.skp.pl/

ПОРТУГАЛИЯ

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

Associação de Consumidores da Região Autónoma dos Açores

Тел.: (351) 296 62 97 26

Факс: (351) 296 62 97 26

E-mail: secretariadodeangradoheroismo@acra.pt

consumidores@acra.pt

Уебсайт: www.acra.pt

 

Популяризиране на обществените действия с цел информиране, осведомяване и образоване на потребителите; насърчаване и подготвяне на потребителите да защитават интересите си;

 

провеждане на изследвания и даване на становища по дадени въпроси, обработване и публикуване на същите при необходимост;

 

създаване на услуга за правни консултации за потребители в съответствие с условията, които ще определи главният секретар;

 

предприемане или заръчване на анализи, тестове и други прегледи на качеството на продуктите;

 

популяризиране на различни видове срещи за обсъждане на проблеми, които засягат потребителите.

2.

Associação de Consumidores de Portugal

Тел.: (351) 239 40 48 40

Факс: (351) 239 40 47 38

E-mail: acop.geral@mail.telepac.pt

Уебсайт: http://planeta.clix.pt/acop

 

Защита на потребителите, които са нейни членове, и на потребителите като цяло;

 

популяризиране, разпространение и надзор над прилагането и спазването на правата на потребителите, предоставени им от Конституцията и законодателството;

 

проучване на всички въпроси, които интересуват потребителите и търсене на решения за тях.

3.

Associação de Consumidores de Setúbal

Тел.: (351) 265 23 79 70

Факс: (351) 265 23 79 70

E-mail: acset-setubal@iol.pt

Защита на потребителите като цяло.

4.

DECO — Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores

Rua Artilharia Um, n.o 79 - 4o

1269-160 LISBOA

Тел.: 21 371 02 00

Факс: 21 371 02 99

E-mail: decolx@deco.pt

Уебсайт: www.deco.proteste.pt

Целта на тази асоциация е защита на правата и законните интереси на потребителите.

РУМЪНИЯ

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din România (APC — România))

APC Romania

Intr. Licurici 2, Bloc 2, Ap. 2, Sector 3, Bucureşti, România, RO-030894

Тел./факс: +40-(21)-311.02.43

Email: office@apc-romania.ro

Уебсайт: www.apc-romania.ro

Представляване на потребителите и популяризиране на техните интереси, предлагане на информация за потребителите и осигуряване на образоване.

СЛОВЕНИЯ

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

Društvo za varstvo potrošnikov Maribor

Тел.: (386 2) 251 68 83

Trubarjeva 3

SLO — 2000 Maribor

Неправителствена организация на потребителите

В съответствие с членове 74, 75 и 76 от словенския закон за защита на потребителите, „Търговските и занаятчийските камари могат да предявяват искове за предотвратяване на нарушения за защитата на колективните права на потребителите.“

2.

Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave

Тел.: (386 1) 474 06 00

Факс: (386 1) 433 33 71

Mipor@zps-zveza.si

Frankopanska 5

SLO — 1000 Ljubljana

Неправителствена организация на потребителите

В съответствие с членове 74, 75 и 76 от словенския закон за защита на потребителите, „Търговските и занаятчийските камари могат да предявяват искове за предотвратяване на нарушения за защитата на колективните права на потребителите.“

3.

Obalno združenje potrošnikov Koper

Тел.: 386 5 628 87 50

Факс: 386 5 654 08 80

ks_zusterna@siol.net

Dolga reber 5,

SLO — 6000 Koper

Неправителствена организация на потребителите

В съответствие с членове 74, 75 и 76 от словенския закон за защита на потребителите, „Търговските и занаятчийските камари могат да предявяват искове за предотвратяване на нарушения за защитата на колективните права на потребителите.“

4.

Varstvo potrošnikov Celje

Тел.: (386 3) 541 26 05

Факс: (386 3) 492 35 11

janez.tercek@triera.net

Gledališka ul. 2

p.p. 297

SLO — 3000 Celje

Неправителствена организация на потребителите

В съответствие с членове 74, 75 и 76 от словенския закон за защита на потребителите, „Търговските и занаятчийските камари могат да предявяват искове за предотвратяване на нарушения за защитата на колективните права на потребителите.“

5.

Zavod za varstvo potrošnikov

Тел.: (386 1) 256 88 77

Факс: (386 1) 256 88 77

varstvo.potrosnikov@siol.net

Koprska 94

SLO — 1000 Koper

Неправителствена организация на потребителите

В съответствие с членове 74, 75 и 76 от словенския закон за защита на потребителите, „Търговските и занаятчийските камари могат да предявяват искове за предотвратяване на нарушения за защитата на колективните права на потребителите.“

6.

Združenje potrošnikov Gorenjske Kranj

Тел.: (386 4) 236 25 40

andrej.tavcar2@guest.arnes.si

Bertoncljeva 23

SLO — 4000 Kranj

Неправителствена организация на потребителите

В съответствие с членове 74, 75 и 76 от словенския закон за защита на потребителите, „Търговските и занаятчийските камари могат да предявяват искове за предотвратяване на нарушения за защитата на колективните права на потребителите.“

7.

Združenje potrošnikov Posavja

Факс: (386 7) 814 91 49

metod.tekavcic@guest.arnes.si

Cesta Krških žrtev 23

SLO — 8270 Krško

Неправителствена организация на потребителите

В съответствие с членове 74, 75 и 76 от словенския закон за защита на потребителите, „Търговските и занаятчийските камари могат да предявяват искове за предотвратяване на нарушения за защитата на колективните права на потребителите.“

8.

Združenje potrošnikov Pomurja

Тел.: (386 2) 5349 390

Факс: (386 2) 5349 391

zdr.pot.pom@siol.net

Trg zmage 4

SLO — 9000 Murska Sobota

Неправителствена организация на потребителите

В съответствие с членове 74, 75 и 76 от словенския закон за защита на потребителите, „Търговските и занаятчийските камари могат да предявяват искове за предотвратяване на нарушения за защитата на колективните права на потребителите.“

9.

Združenje potrošnikov Primorske

Тел.: (386 5) 333 41 43

Факс: (386 5) 334 651

toni.podbrscek@email.si

Ur. Gradnikove brigade 33

SLO — 5000 Nova Gorica

Неправителствена организация на потребителите

В съответствие с членове 74, 75 и 76 от словенския закон за защита на потребителите, „Търговските и занаятчийските камари могат да предявяват искове за предотвратяване на нарушения за защитата на колективните права на потребителите.“

10.

Združenje potrošnikov Zasavja

Тел.: (386 3) 566 90 40

Факс: (386 3) 566 90 41

tanja.drnovsek@siol.net

Cesta zmage 33

SLO — 1410 Zagorje ob Savi

Неправителствена организация на потребителите

В съответствие с членове 74, 75 и 76 от словенския закон за защита на потребителите, „Търговските и занаятчийските камари могат да предявяват искове за предотвратяване на нарушения за защитата на колективните права на потребителите.“

11.

Zveza potrošnikov Slovenije — društvo

Тел.: (386 1) 474 06 00

Факс: (386 1) 433 33 71

zps@zps-zveza.si

Frankopanska 5

SLO — 1000 Ljubljana

Неправителствена организация на потребителите

В съответствие с членове 74, 75 и 76 от словенския закон за защита на потребителите, „Търговските и занаятчийските камари могат да предявяват искове за предотвратяване на нарушения за защитата на колективните права на потребителите.“

12.

Zveza potrošniških združenj Slovenije

Тел.: (386 2) 534 93 90

Факс: (386 2) 534 93 91

zdr.pot.pom@siol.net

Trg zmage 4

SLO — 9000 Murska sobota

Неправителствена организация на потребителите

В съответствие с членове 74, 75 и 76 от словенския закон за защита на потребителите, „Търговските и занаятчийските камари могат да предявяват искове за предотвратяване на нарушения за защитата на колективните права на потребителите.“

13.

Gospodarska zbornica Slovenije

Тел.: (386 1) 589 80 00

Факс: (386 1) 589 81 00

infolink@gzs.si

Dimičeva 13

SLO — 1000 Ljubljana

Търговска камара на Словения

В съответствие с членове 74, 75 и 76 от словенския закон за защита на потребителите, „Търговските и занаятчийските камари могат да предявяват искове за предотвратяване на нарушения за защитата на колективните права на потребителите.“

14.

Obrtna zbornica Slovenije

Тел.: (386 1) 583 05 00

Факс: (386 1) 505 43 73

obrtna.zbornica@ozs.si

Celovška 71

SLO — 1000 Ljubljana

Занаятчийска камара на Словения

В съответствие с членове 74, 75 и 76 от словенския закон за защита на потребителите, „Търговските и занаятчийските камари могат да предявяват искове за предотвратяване на нарушения за защитата на колективните права на потребителите.“

СЛОВАКИЯ

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

Združenie slovenských spotrebiteľov

Palisády 22,

Bratislava

Тел.: (421) 2 54 41 11 48

Факс: (421 2 54 41 11 48

E-mail: zss@zss.sk

Уебсайт: www.isnet.sk/zss

Представляване на потребителите в съда. Осигуряване на експертна консултация. Посреднически решения в спорове между потребители и продавачи.

2.

Ochrana spotrebiteľa Oravy

Obrancov mieru 2,

Dolný Kubín

Тел.: (421) 435 88 61 23

Мобилен телефон: (421) 907 24 21 11

E-mail: osodk@centrum.sk

Посреднически решения в спорове между потребители и продавачи.

3.

Asociácia užívateľov služieb

Skuteckého 30, Banská Bystrica

Тел.: (421) 484 13 87 08

E-mail: asubb@centrum.sk

www: www.asu.sk

Представляване на потребителите в съда.

4.

Infospot, informačné a spotrebiteľské centrum

Žabotova 2,

Bratislava

Тел.: (421 252 49 19 11

Мобилен телефон: (421) 905 25 00 05

E-mail: infospot@vnet.sk

Извънсъдебно уреждане на потребителски спорове, представляване в съда, представляване пред органите на националната администрация.

5.

Spotrebiteľská informačná agentúra

Horný val 24,

Žilina

Тел.: (421) 415 62 59 92

Факс: (421) 415 00 08 33

E-mail: terc@slovanet.sk

Разрешаване на потребителски спорове чрез извънсъдебни споразумения; представляване на потребителите в съда.

6.

Združenie na ochranu práv spotrebiteľov v Poprade

Šrobárova 2676/30,

Poprad

Тел.: (421) 908 32 74 64

E-mail: ochpp@pobox.sk

Защита на правата на потребителите в мястото на уреждане; представляване на потребителите в съда.

7.

Združenie bratislavských spotrebiteľov

Stavbárska 60,

Bratislava

Тел.: (421) 903 84 72 92

E-mail: zbs@pobox.sk

Представляване на потребителите и подаване на молби за съдебни определения.

8.

Združenie občianskej sebaobrany

Mraziarenská 3,

Bratislava

Тел.: (421) 255 41 01 75

Мобилен телефон: (421) 904 88 32 49 /

(421) 903 70 34 73

E-mail: sebaobrana@szm.sk

Уебсайт: www.sebaobrana.szm.sk

Представляване на потребители в потребителски спорове особено при монополно предоставяне на услуги.

9.

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

Ul. 17. Novembra 14,

Stará Ľubovňa

Тел.: (421) 52 432 60 47

Факс: (421) 52 432 60 47

E-mail: asociaciask@stonline.sk

Уебсайт: www.spotrebiteliask.sk

Осигуряване на консултантски услуги; подпомагане за потребители в съда.

10.

Regionálne združenie spotrebiteľov Regionspot

Kapisztoryho 1,

Nové Zámky

Тел.: (421) 35 42 32 64

Осигуряване на консултантски услуги; подпомагане за потребители в съда.

11.

Združenie na ochranu práv spotrebiteľov vlastníkov a nájomcov bytov

Ipeľská 5

Bratislava 821 07

E-mail: znos@post.sk

Защита на интересите на потребителските права на собствениците и наемателите.

12.

European Information Society Institute, o.z. (EISI)

Dobrianskeho 1580,

Vranov nad Topľou

E-mail: eisi@eisionline.org

Уебсайт: www.eisonline.org

Защита на правата и интересите на потребителите. Осигуряване на консултантски услуги, разрешаване на потребителски спорове чрез извънсъдебни споразумения; представляване на потребителите в съда. Образоване на потребителите и повишаване на тяхната осведоменост.

13.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 439/16

058 01 Poprad

Е-mail: info@sospotrebitelov.sk

Уебсайт: www.sospotrebitelov.sk

Тел.: 00421 52 286 1300

Алтернативно разрешаване на спорове и онлайн разрешаване на спорове, колективно обезщетяване, защита, образователни и издателски дейности, целоседмично функциониращ консултативен център за потребителите, национални и международни дейности, насочени към защита на правата на потребителите и по-добро прилагане на закона.

ФИНЛАНДИЯ

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

Kuluttaja-asiamies

Тел.: (358 9) 772 61

Факс: (358 9) 772 67 557

E-mail: posti@kuluttajavirasto.fi

Уебсайт: www.kuluttajavirasto.fi

 

Надзор над търговската дейност с насоченост към потребителите и условията на потребителските договори;

 

също надзор над съвместимостта на радио- и телевизионната реклама с моралните принципи и с разпоредбите за защитата на малолетните.

2.

Kuluttajat — Konsumenterna ry

Тел.: (358 9) 877 50 120

Факс: (358 9) 877 50 120

E-mail: info@kuluttajat-konsumenterna.fi

Уебсайт: www.kuluttajat-konsumenterna.fi

Надзор над ефективността и напредъка на защитата на потребителите.

3.

Suomen Kuluttajaliitto

Тел.: (358 9) 454 22 10

Факс: (358 9) 454 22 120

E-mail suomen@kuluttajaliitto.fi

Уебсайт: www.kuluttajaliitto.fi

Надзор над пазарните интереси на потребителите чрез граждански действия.

4.

Kuluttajavirasto

Тел.: (358 9) 772 61

Факс: (358 9) 772 67 557

E-mail posti@kuluttajavirasto.fi

Уебсайт: www.kuluttajavirasto.fi

Надзор над пакетните туристически пътувания и гаранции за тях.

5.

Rahoitustarkastus

Тел.: (358 10) 831 51

Факс: (358 10) 831 53 28

E-mail rahoitustarkastus@rahoitustarkastus.fi

Уебсайт: www.rahoitustarkastus.fi

Надзор над предлагането на потребителски кредити и договорните им условия заедно с омбудсмана на потребителите.

6.

Lääkelaitos

Тел.: (358 9) 47 33 41

Факс: (358 9) 71 44 69

E-mail kirjaamo@nam.fi

Уебсайт: www.laakelaitos.fi

Надзор на рекламите за лекарства.

7.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

Тел.: (358 9) 396 72 70

Факс: (358 9) 39 67 27 97

Уебсайт: www.sttv.fi

Надзор на рекламите за тютюневи изделия и алкохол.

8.

Viestintävirasto

Тел.: (358 9) 69 661

Факс: (358 9) 69 66 410

E-mail kirjaamo@ficora.fi

Уебсайт: www.ficora.fi

Контрол на телевизионната и радиореклама, като се взема предвид:

разпоредбите за моралните принципи и защитата на малолетните, които засягат рекламата и телевизионната реклама;

рекламите за тютюневи изделия и алкохол.

9.

Vakuutusvalvontavirasto

Тел.: (358 9) 415 59 50

Факс: (358 9) 415 59 660

E-mail: kirjaamo@vakuutusvalvonta.fi

Уебсайт: www.vakuutusvalvonta.fi

Надзор над застрахователния пазар и използването на условията за застраховки.

ШВЕЦИЯ

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

Тел.: ( 46) 8 429 05 00

Факс: (46) 8 429 89 00

E-mail: konsumentverket@konsumentverket.se

Уебсайт: www.konsumentverket.se

Konsumentverket е административният орган на национално ниво за потребителски дела и е натоварен с гарантирането на интересите на потребителите.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Име на организацията

Данни за връзка

Цел

1.

Competition and Markets Authority (CMA)

Тел.: 0203 738 6000

The Competition and Markets Authority

Victoria House

34-63 Southampton Row

London

WC1B 4AD

United Kingdom

www.gov.uk/government/organisations/competition-and-markets-authority

general.enquiries@cma.gsi.gov.uk

CMA e правителствена структура, която няма ранг на министерство и работи в посока насърчаване на конкуренцията в полза на потребителите. Тя цели също така да осигури успешното функциониране на пазарите в интерес на потребителите, бизнеса и икономиката.

2.

The Information Commissioner's office (преди това The Information Commissioner)

Тел.: 01625 545 700

Факс: 01625 524 510

Information Commissioner's OfficeWycliffe House

Water Lane

Wilmslow Cheshire

SK9 5AF

United Kingdom

http://www.informationcommissioner.gov.uk

mail@ico.gsi.gov.uk

Комисарят по информацията има няколко специфични задължения по силата на Закона за защита на данните и Закона за защита на информацията.

3.

The Civil Aviation Authority

Тел.: 020 7379 7311

Civil Aviation Authority

CAA House

45-59 Kingsway

London

WC2B 6TE

United Kingdom

http://www.caa.co.uk

САА има няколко специфични функции, включително подпомагането на разумния интерес на ползвателите на услуги на въздушния транспорт и защита срещу последиците от невъзможността от страна на организаторите на въздушен транспорт да осигурят услуга.

4.

The Office of Gas and Electricity Markets (преди това the Gas and Electricity Markets Authority)

Тел.: 020 7901 7000

Факс: 020 7901 7066

Ofgem

9 Millbank

London SW1P 3GE

United Kingdom

http://www.ofgem.gov.uk/ofgem/index.jsp

enquiries@energywatch.org.uk

Органът за пазарите на газ и електричество отговаря за регулирането на пазарите на газ и електричество във Великобритания и за защита на интересите на потребителите на газ и електричество.

5.

The Office for the Regulation of Electricity and Gas (Northern Ireland) (преди това the Director-General of Electricity Supply for Northern Ireland)

Тел.: 02890 311575

The Office for the Regulation of Electricity and Gas (Northern Ireland)

Brookmount Buildings

42 Fountain Street

Belfast

BT1 5EE

United Kingdom

http://ofreg.nics.gov.uk/index.html

Генералният директор на електроснабдяването за Северна Ирландия отговаря за регулирането на пазарите на газ и електричество в Северна Ирландия и за защита на интересите на потребителите на газ и електричество.

6.

The Office of Communications

Тел.: 0845 456 3000

Факс: 0845 456 3333

The Office of Communications

Riverside House

2a Southwark Bridge Road

London SE1 9HA

United Kingdom

http://www.ofcom.org.uk

contact@ofcom.org.uk

Отделът за комуникации е регулаторът на комуникационните индустрии в Обединеното кралство и отговаря за регулирането на телевизионните, радио-, телекомуникационните услуги, както и тези за безжичните комуникации.

7.

The Office of Water Services (преди това the Director-General of Water Services)

Тел.: 0121 625 1300 / 1373

Факс: 0121 625 1400

Office of Water Services

Centre City Tower

7 Hill Street

Birmingham B5 4UA

United Kingdom

http://www.ofwat.gov.uk

enquiries@ofwat.gsi.gov.uk

Отделът за водоснабдяване е икономическият регулатор на приватизираната водна индустрия в Англия и Уелс. Той защитава интересите на потребителите относно ценообразуването и стандартите за обслужване и се произнася по споровете.

8.

The Office of Rail Regulation (преди това the Rail Regulator)

Тел.: 020 7282 2000

Факс: 020 7282 2040

The Office of Rail Regulation

1 Waterhouse Square

138-142 Holborn

London

EC1N 2TQ

United Kingdom

http://www.rail-reg.gov.uk

Отговорен за регулирането на железниците във Великобритания. Отговорностите на службата включват защитата на интересите на ползвателите на железопътни услуги.

9.

Every weights and measures authority in Great Britain

204 отделни организации. Моля, свържете се първо с Office of Fair Trading in the first instance:

Тел.: 0207 211 8000

The Office of Fair Trading

Fleetbank House

2-6 Salisbury Square

London

EC4Y 8JX

United Kingdom

www.oft.gov.uk

enquiries@oft.gsi.gov.uk

Органите за мерки и теглилки представляват част от местното самоуправление във Великобритания, които прилагат законодателството и разпоредбите, управляващи продажбата и предоставянето на стоки и услуги и осигуряването на консултации за потребителите и бизнеса.

10.

The Department of Enterprise, Trade and Investment in Northern Ireland

Тел.: 028 9052 9900

Department of Enterprise, Trade and Investment

Netherleigh Massey Avenue

Belfast BT4 2JP

United Kingdom

http://www.detini.gov.uk

information@detini.gov

DETINI прилага законодателството и разпоредбите, управляващи продажбата и предоставянето на стоки и услуги в Северна Ирландия и осигурява консултации за потребителите и бизнеса.

11.

The Financial Conduct Authority

Тел.: 020 7066 1000

The Financial Conduct Authority

25 The North Colonnade,

Canary Wharf,

London E14 5HS

United Kingdom

http://www.fca.org.uk

FCA представлява независим орган, който регулира индустрията на финансовите услуги във Великобритания. Той се стреми да поддържа доверие във финансовата система на Обединеното кралство, да насърчава общественото осведомяване и да гарантира защита за потребителите.


Top