EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1954

Регламент (EС) 2017/1954 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 година за изменение на Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни

OJ L 286, 1.11.2017, p. 9–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1954/oj

1.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 286/9


РЕГЛАМЕНТ (EС) 2017/1954 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 октомври 2017 година

за изменение на Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 79, параграф 2, буква а) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

В Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета (2) се определя единният формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни.

(2)

Настоящият единен формат на разрешението за пребиваване, който се използва от 20 години, се смята за изложен на риск предвид на сериозните случаи на подправяне и измама.

(3)

Поради това следва да се създаде нов общ дизайн за разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни, който да съдържа по-модерни защитни елементи, за да се повиши сигурността на разрешенията и да се предотврати подправянето им.

(4)

Гражданите на трети страни, които притежават валидно разрешение за пребиваване, издадено в единния формат от държава членка, прилагаща изцяло достиженията на правото от Шенген, имат право да се движат свободно за период до 90 дни в Шенгенското пространство, при условие че отговарят на условията за влизане, посочени в Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета (3) (Кодекс на шенгенските граници).

(5)

В законодателството на Съюза относно влизането и пребиваването на граждани на трети страни са определени схеми, с които се предоставят допълнителни права на мобилност, придружени от специфични условия за влизане и престой в държавите членки, прилагащи това законодателство. За разрешенията за пребиваване, издадени в съответствие с това законодателство, се използва единният формат, определен в Регламент (ЕО) № 1030/2002. Ето защо, за да се даде на компетентните органи възможност за определяне на граждани на трети страни, които могат да се възползват от тези специални права на мобилност, е важно в тези разрешения за пребиваване ясно да са обозначени съответните вписвания, например „научен работник“, „студент“ или „лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер“в съответствие с приложимото законодателство на Съюза.

(6)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Доколкото настоящият регламент представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, в срок от шест месеца след вземането на решение от Съвета относно настоящия регламент, Дания взема решение, в съответствие с член 4 от посочения протокол, дали да въведе настоящия регламент в националното си право.

(7)

В съответствие с членове 1 и 2 и с член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, тези държави членки не участват в приемането на настоящия регламент и не са обвързани от него, нито от неговото прилагане.

(8)

Настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях, съответно по смисъла на член 3, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2003 г., на член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2005 г. и на член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2011 г.

(9)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (4), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (5).

(10)

По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (6), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета (7).

(11)

По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (8), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета (9).

(12)

С цел да се даде възможност на държавите членки да изчерпят наличните запаси от разрешения за пребиваване, следва да се предвиди преходен период, през който да могат да продължат да използват старите разрешения за пребиваване.

(13)

Поради това Регламент (ЕО) № 1030/2002 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1030/2002 се заменя с изображенията и текста, съдържащи се в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Разрешения за пребиваване, съответстващи на спецификациите, установени в приложението към Регламент (ЕО) № 1030/2002 и приложими до датата, посочена в член 3, втора алинея от настоящия регламент, могат да се издават като разрешения за пребиваване до шест месеца след тази дата.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Държавите членки започват да прилагат настоящия регламент най-късно 15 месеца след приемането на допълнителните технически спецификации, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Страсбург на 25 октомври 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  Позиция на Европейския парламент от 13 септември 2017 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 9 октомври 2017 г.

(2)  Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (ОВ L 157, 15.6.2002 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(5)  Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31)

(6)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(7)  Решение 2008/146/ЕО на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1).

(8)  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21.

(9)  Решение 2011/350/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИЦЕВА И ОБРАТНА СТРАНА НА КАРТАТА

Image

Image

а)   Описание

Разрешението за пребиваване, включващо биометрични данни, се издава като самостоятелен документ във формат ID 1. То се основава на спецификациите, посочени в Документа на ИКАО относно машинночетимите документи за пътуване (Документ 9303, седмо издание, 2015 г.). То съдържа следните вписвания (1):

 

Лицева страна на картата:

1.

Трибуквен код на издаващата държава членка съгласно Документ 9303 на ИКАО относно машинночетимите документи за пътуване, интегриран във фона на картата.

2.

Символ на ИКАО за машинночетим документ за пътуване с безконтактен микрочип (символ e-MRTD) в оптически променливо оцветяване. Според ъгъла на гледане той се появява в различни цветове.

3.1.

Наименование на документа (разрешение за пребиваване), изписано на официалния(те) език(ци) на издаващата държава членка.

3.2.

Повторение на наименованието на документа, посочено в поле 3.1, на най-малко още един (максимум два) официален(ни) език(а) на институциите на Съюза с цел да се улесни разпознаването на картата като разрешение за пребиваване на граждани на трети страни.

4.1.

Номер на документа.

4.2.

Повторение на номера на документа (със специални защитни елементи).

5.

Номер за достъп на картата (Card Access Number — CAN).

Рубриките на вписвания 6—12 се изписват на езика (-ците) на издаващата държава членка. Издаващата държава членка може да добави друг официален език на институциите на Съюза на същия ред, като езиците не могат да са повече от два.

6.

Име: фамилно(и) име(на) и собствено(и) име(на), в този ред (2).

7.

Пол.

8.

Гражданство.

9.

Дата на раждане.

10.

Категория на разрешението: конкретната категория на разрешението за пребиваване, издадено от държавата членка на гражданин на трета страна. Когато става въпрос за член на семейството на гражданин на Европейския съюз, неупражнил правото си на свободно движение, в документа се записва „член на семейството“. В случай на бенефициер по член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) държавите членки могат да отбележат „бенефициер по член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО“.

11.

Дата на изтичане на срока на валидност на документа (4).

12.

Забележки: държавите членки могат да вписват данни и отбелязвания за вътрешна употреба, които се изискват предвид техните национални правни норми относно гражданите на трети страни, включително отбелязвания, свързани с разрешения за работа или с неограничен срок на валидност на разрешението за пребиваване (5).

13.

Снимка за самоличност, интегрирана в тялото на картата и защитена с дифракционен оптически вариращ образен елемент (DOVID).

14.

Подпис на притежателя.

15.

DOVID за защита на изображението на лицето.

 

Обратна страна на картата:

16.

Забележки: държавите членки могат да вписват данни и отбелязвания за вътрешна употреба, които се изискват предвид техните национални правни норми относно гражданите на трети страни, включително отбелязвания, свързани с разрешения за работа (6), следвани от две задължителни вписвания:

16.1.

Дата на издаване, място на издаване/издаващ орган: датата и мястото на издаване на разрешението за пребиваване. Когато е целесъобразно, мястото на издаване може да бъде заменено от посочване на издаващия орган.

16.2.

Място на раждане.

Вписвания 16.1 и 16.2 може да бъдат последвани от незадължителни вписвания (7) като „адрес на притежателя“.

16.3.

Незадължително поле за информация, свързана с производството на картата, като наименование на производителя, номер на версията и др.

17.

Машинночетима зона. Машинночетимата зона отговаря на съответните насоки на ИКАО, посочени в Документ 9303 относно машинночетимите документи за пътуване.

18.

Мястото с печатен текст включва националния герб на съответната държава членка с цел различимост на разрешението за пребиваване и ясно указване на издаващата държава.

19.

Машинночетимата зона съдържа печатен текст във фона, посочващ издаващата държава членка. Този текст не може да засяга техническите функционалности на машинночетимата зона.

Видими национални защитни елементи (без да се засягат техническите спецификации, установени съгласно член 2, параграф 1, буква е) от настоящия регламент):

20.

Като носител на запаметена информация се използва радиочестотен чип в съответствие с член 4а от настоящия регламент. Държавите членки могат също така да вложат в разрешението за пребиваване двоен интерфейс или отделен контактен чип за национална употреба. Тези контактни чипове се разполагат на обратната страна на картата, съответстват на стандартите ISO и не засягат функциите на радиочестотния чип.

21.

Незадължително прозрачно прозорче.

22.

Незадължителна прозрачна граница.

б)   Цветово оформление и процес на отпечатване

Държавите членки определят цветовото оформление и процеса на отпечатване на разрешителното за пребиваване в съответствие с единния формат, определен в настоящото приложение, и с допълнителните технически спецификации, установени в съответствие с член 2 от настоящия регламент.

в)   Материал

Картата е изработена изцяло от поликарбонат или еквивалентен синтетичен полимер (с трайност най-малко 10 години).

г)   Технологии на отпечатване

За отпечатването се използват следните технологични способи:

силно защитен фон с офсетов печат,

флуоресциращ под ултравиолетови лъчи печат,

ирисово оцветяване.

Оформлението на защитните елементи на лицевата страна на картата се различава от това на обратната страна на картата.

д)   Номерация

Номерът на документа се появява на повече от едно място в документа (с изключение на машинночетимата зона).

е)   Защита срещу възпроизвеждане чрез фотокопиране

За лицевата страна на разрешението за пребиваване се използва актуализиран DOVID, който осигурява идентифициране и защита с ниво на качество, не по-ниско от това при сегашния единен формат на визи, с усъвършенстван дизайн и елементи, включително подобрен дифракционен елемент за усъвършенствана машинна проверка.

ж)   Техника за персонализиране

За да се гарантира надлежна защита на данните в разрешението за пребиваване срещу опити за подправяне и фалшификация, е необходимо личните данни, включително снимката, подписът на титуляря и другите основни данни, да бъдат интегрирани в самия материален носител на документа. Това персонализиране се извършва чрез използване на лазерно гравиране или друга еквивалентна сигурна технология.

з)   Държавите членки могат също така да добавят допълнителни национални защитни елементи, при условие че тези елементи са включени в списъка, изготвен съгласно член 2, параграф 1, буква е) от настоящия регламент, че са в съответствие с хармонизирания вид на горните модели и че не се намалява ефикасността на единните защитни елементи.


(1)  Рубриките, които трябва да бъдат отпечатани, са описани в техническите спецификации, приети съгласно член 6 от настоящия регламент.

(2)  За фамилните и собствени имена е предвидено едно поле. Фамилните имена се изписват с главни букви; собствените имена — с малки букви, като обаче първата буква е главна. Не се допускат сепаратори между фамилните имена и собствените имена. Въпреки това е допустимо знакът „,“ (запетая) да се използва за разделяне на първото и второто фамилно име или собствено име (например: ТОЛЕДО, БУРГОС Ана, Мария). Ако е необходимо, на същия ред могат да се комбинират първото и второто фамилно име, както и фамилните и собствените имена, за да се спести място.

(3)  Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77).

(4)  Това вписване трябва да бъде само под формата на дата (дд/мм/гггг), а не с думи като „временен“ или „неограничен“, тъй като датата на изтичане на срока на валидност се отнася до физическия документ, а не до правото на пребиваване.

(5)  Допълнителни забележки могат да бъдат вписани и в поле 16 („Забележки“) на обратната страна на картата.

(6)  Цялото налично пространство върху обратната страна на картата (с изключение на машинночетимата зона) е запазено за полето „Забележки“. То съдържа самите забележки, следвани от задължителните полета (дата на издаване, място на издаване/издаващ орган, място на раждане) и от незадължителните полета, от които се нуждае всяка държава членка.

(7)  Незадължителните вписвания трябва да бъдат предшествани от подрубрики.


Top