Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1259

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1259 на Комисията от 19 юни 2017 година за замяна на приложения I, II, III и IV към Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес

C/2017/3982

OJ L 182, 13.7.2017, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1259/oj

13.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1259 НА КОМИСИЯТА

от 19 юни 2017 година

за замяна на приложения I, II, III и IV към Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (1), и по-специално член 26 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложенията към Регламент (ЕО) № 861/2007 са установени формулярите, които трябва да се използват, за да се улесни неговото прилагане.

(2)

Регламент (ЕО) № 861/2007 бе изменен с Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета (2). Въведените промени в европейската процедура за искове с малък материален интерес следва да бъдат отразени във формулярите в приложенията. От съображения за яснота е подходящо целите приложения да бъдат заменени.

(3)

Тъй като измененията на Регламент (ЕО) № 861/2007 ще започнат да се прилагат на 14 юли 2017 г., настоящият регламент следва да влезе в сила на 14 юли 2017 г.

(4)

В съответствие с член 3 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Обединеното кралство и Ирландия са нотифицирали желанието си да участват в приемането и прилагането на Регламент (ЕО) № 861/2007 и на Регламент (ЕС) 2015/2421 и поради това са обвързани от настоящия регламент.

(5)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(6)

Поради това е необходимо приложения I — IV към Регламент (ЕО) № 861/2007 да бъдат заменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I, II, III и IV към Регламент (ЕО) № 861/2007 се заменят с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 14 юли 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 19 юни 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (ОВ L 341, 24.12.2015 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image Текст на изображението Image Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Image Текст на изображението Image Текст на изображението

Top