Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2222

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2222 на Комисията от 1 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 908/2014 по отношение на декларациите за разходите, уравняването по съответствие и съдържанието на годишните счетоводни отчети

OJ L 316, 2.12.2015, p. 2–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2222/oj

2.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/2


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2222 НА КОМИСИЯТА

от 1 декември 2015 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 908/2014 по отношение на декларациите за разходите, уравняването по съответствие и съдържанието на годишните счетоводни отчети

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и по-специално член 36, параграф 6, член 53, параграф 1, буква б) и член 57, параграф 2, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 23, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията (2) се определя как се изчислява участието на Съюза, което се изплаща по отношение на декларираните разходи. Следва да се поясни, че тази разпоредба се отнася до плащанията, свързани с програмите за развитие на селските райони, посочени в член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3), както и с програмите за развитие на селските райони, посочени в член 15 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (4).

(2)

Ето защо следва допълнително да се уточни, че по отношение на програмите за развитие на селските райони, посочени в член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, изчисляването на участието на Съюза следва да се основава на процентното участие на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за всяка мярка, вида операция с конкретното процентно участие на ЕЗФРСР и техническата помощ, посочени в плана за финансиране, както и че по отношение на програмите за развитие на селските райони, посочени в член 15 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, изчислението следва да се основава на процентното участие на ЕЗФРСР за всеки отделен приоритет, определен в плана за финансиране.

(3)

В съответствие с член 70, параграф 4в от Регламент (ЕО) № 1698/2005 държавите членки, които получават финансова помощ, могат да приложат дерогация от максималния процент на съфинансиране на ЕЗФРСР, посочен в параграфи 3, 4 и 5 от същия член. Ето защо е необходимо в член 23, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 да се упомене как се изчислява участието на Съюза по отношение на програмите за развитие на селските райони, изменено съгласно член 70, параграф 4в от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

(4)

Освен това е целесъобразно да се поясни в член 23, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014, че по отношение на програмите за развитие на селските райони, посочени в член 15 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, междинните плащания са ограничени до общия размер на участието на ЕЗФРСР за всеки отделен приоритет.

(5)

В член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 908/2014 се предвижда, че в обосновани случаи Комисията може да удължи сроковете, посочени в параграфи 3 и 4 от същия член. Дори ако член 34, параграф 5 съдържа препратка към параграфи 3 и 4 от този член, е целесъобразно също така да се включи параграф 5 в препратката в член 34, параграф 9, за да стане ясно, че параграф 9 се прилага по отношение на всички съответни срокове, посочени в член 34, параграфи 3, 4 и 5.

(6)

В член 34 и член 40 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 се определят съответно сроковете в рамките на уравняването по съответствие и помирителните процедури. Опитът, натрупан във връзка с прилагането на посочените срокове, показа, че е целесъобразно да не се отчита месец август при изчисляването на сроковете, тъй като този месец обикновено е периодът на лятната ваканция.

(7)

Образецът за таблица в приложение II към Регламент за изълнение (ЕС) № 908/2014 следва да бъде изменен, за да се отстранят някои неточности. По-конкретно, за новите случаи на нередности не се счита за необходимо да се докладва дали случаят е включен в регистъра на длъжниците, тъй като всички нови случаи, докладвани в таблицата от приложение II, следва вече да са записани в регистъра на длъжниците в съответствие с член 54, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

(8)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по земеделските фондове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 се изменя, както следва:

1)

В член 23 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Участието на Съюза в допустимите публични разходи се изчислява, както следва:

а)

по отношение на програмите за развитие на селските райони, посочени в член 15 от Регламент (ЕО) № 1698/2005: за всеки референтен период, посочен в член 22, параграф 2 от настоящия регламент, въз основа на процентното участие на ЕЗФРСР за всеки отделен приоритет, посочен в плана за финансиране в сила към първия ден на този период;

б)

по отношение на програмите за развитие на селските райони, посочени в член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013: за всеки референтен период, посочен в член 22, параграф 2 от настоящия регламент, въз основа на процентното участие на ЕЗФРСР за всяка мярка, вида операция с конкретното процентно участие на ЕЗФРСР и техническата помощ, посочени в плана за финансиране в сила към първия ден на този период.

Изчислението взема предвид корекциите в участието на Съюза, както са посочени в декларацията за разходи за същия период.

Чрез дерогация от първа алинея, за програмите за развитие на селските райони, изменени съгласно член 70, параграф 4в от Регламент (ЕО) № 1698/2005, участието на Съюза се изчислява въз основа на процентното участие на ЕЗФРСР за всеки отделен приоритет, посочен в плана за финансиране в сила в последния ден от референтния период.

2.   Без да се засяга таванът, предвиден в член 34, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, когато общият размер на участието на Съюза по програмата за развитие на селските райони надвиши общата сума, предвидена за мярка по отношение на програмите за развитие на селските райони, посочени в член 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, или за приоритет по отношение на програмите за развитие на селските райони, посочени в член 15 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, сумата за изплащане се намалява до сумата, планирана за съответната мярка или приоритет. Изключеното в резултат на това участие на Съюза може да се изплати по-късно, при условие че държавата членка представи коригиран план за финансиране, който се приеме от Комисията.“

2)

Член 34 се изменя, както следва:

а)

параграф 9 се заменя със следното:

„9.   В надлежно обосновани случаи, за които се уведомява съответната държава членка, Комисията може да удължи сроковете, посочени в параграфи 3, 4 и 5.“;

б)

добавя се следният параграф 11:

„11.   Когато сроковете, посочени в параграфи 2, 3, 4 и 5, включват изцяло или частично месец август, сроковете временно ще спрат да текат през този месец.“

3)

В член 40 се добавя следния параграф:

„5.   Когато сроковете, посочени в параграфи 1, 3, и 4, включват изцяло или частично месец август, сроковете временно ще спрат да текат през този месец.“

4)

Приложение II се заменя с текста, съдържащ се в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 декември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Caude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 59).

(3)  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

(4)  Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1). Отменен с Регламент (ЕС) № 1305/2013, считано от 1 януари 2014 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица образец, посочена в член 29, буква e)

Информацията по член 29, буква е) се предоставя по разплащателни агенции, като се използва следната таблица:

Нови случаи (1)

Стари случаи (2)

 

 

x

x

Разплащателна агенция

А

x

x

Фонд

B

x

x

Случай (стар/нов)

AA

x

 

Финансова година на разходите на произход

V1 (3)

x

 

Бюджетни кодове на разходите на произход

V2 (4)

x

x

Финансова година n

C

x

x

Парична единица

D

x

x

Идентификационен номер на случая

E

x

x

Идентификация по OLAF, ако е приложимо (5)

F

 

x

Случаят в регистъра на длъжниците ли е?

G

x

x

Идентификация на бенефициера

H

x

x

Приключена програма (само за ЕЗФРСР)

I

x

 

Дата на одобрението на контролния доклад или подобен документ, посочени в член 54, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013

W

 

x

Бюджетна година на първоначалното установяване на нередност

J

x

 

Дата на искането за възстановяване

X

x

x

Обект на съдебно производство?

K

 

x

Първоначална сума за възстановяване

L

x

 

Първоначална сума за възстановяване (главница)

L1

x

 

Първоначална сума за възстановяване (лихва)

L2

x

 

Сума на главницата, чието възстановяване не е приключило към края на финансова година n-1

Y1

x

 

Лихва, чието възстановяване не е приключило към края на финансова година n-1

Y2

 

x

Обща сума след корекции (за целия период на възстановяване)

M

 

x

Обща възстановена сума (за целия период на възстановяване)

N

 

x

Сума, декларирана като несъбираема

O

x

 

Сума (главница), декларирана като несъбираема

O1

x

 

Сума (лихва), декларирана като несъбираема

O2

x

x

Финансова година на констатиране на невъзможността за възстановяване

P

x

x

Причина за невъзможността за възстановяване

Q

 

x

Коригирани суми (в рамките на бюджетната година n)

R

x

 

Коригирани суми (главница) (в рамките на бюджетната година n)

R1

x

 

Коригирани суми (лихва) (в рамките на бюджетната година n)

R2

x

 

Лихва (в рамките на бюджетната година n)

Z

 

x

Възстановени суми (в рамките на бюджетната година n)

S

x

 

Възстановени суми (главница) (в рамките на бюджетната година n)

S1

x

 

Възстановени суми (лихва) (в рамките на бюджетната година n)

S2

x

x

Текущо събираеми суми

T

x

 

Текущо събираеми суми (главница)

T1

x

 

Текущо събираеми лихви

T2

x

 

Сума, за която в края на финансовата година n се прилага правилото 50/50 по член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013

BB

x

x

Сума, която да се кредитира към бюджета на ЕС

U


(1)  Отнася се за случаи, докладвани с образеца в настоящото приложение след 2015 финансова година.

(2)  Отнася се за случаи, докладвани с образеца в настоящото приложение до 2014 финансова година включително.

(3)  Информация ще бъде представена в началото на финансовата 2016 година.

(4)  Информация ще бъде представена в началото на финансовата 2016 година.

(5)  Отнася се за референтните номера на OLAF (нотификационни номера по IMS).

„x“ означава, че колоната е приложима.“


Top