Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1428

Регламент (ЕС) 2015/1428 на Комисията от 25 август 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 244/2009 на Комисията по отношение на изискванията за екопроектиране на ненасочени лампи за бита и Регламент (ЕО) № 245/2009 на Комисията по отношение на изискванията за екопроектиране на луминесцентни лампи без вграден баласт, газоразрядни лампи с висок интензитет и баласти и осветители, които могат да работят с такива лампи, както и за отменяне на Директива 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, както и Регламент (ЕС) № 1194/2012 на Комисията по отношение на изискванията за екопроектиране на насочени лампи, светодиодни лампи и съответното оборудване (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 224, 27.8.2015, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1428/oj

27.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 224/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1428 НА КОМИСИЯТА

от 25 август 2015 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 244/2009 на Комисията по отношение на изискванията за екопроектиране на ненасочени лампи за бита и Регламент (ЕО) № 245/2009 на Комисията по отношение на изискванията за екопроектиране на луминесцентни лампи без вграден баласт, газоразрядни лампи с висок интензитет и баласти и осветители, които могат да работят с такива лампи, както и за отменяне на Директива 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, както и Регламент (ЕС) № 1194/2012 на Комисията по отношение на изискванията за екопроектиране на насочени лампи, светодиодни лампи и съответното оборудване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (1), и по-специално член 15, параграф 1 от нея,

след обсъждане с Консултативния форум по екопроектиране,

като има предвид, че:

(1)

От Комисията се изисква да извършва преглед на Регламент (ЕО) № 244/2009 на Комисията (2) по отношение на техническия напредък, като обръща особено внимание на развитието на продажбите на типовете лампи със специално предназначение с цел да провери, че те не се използват за общи осветителни цели, а също и във връзка с разработването на нови технологии като LED и с изпълнимостта на въвеждането на изисквания за енергийна ефективност на ниво клас „А“, както е определено в Директива 98/11/ЕО на Комисията (3).

(2)

Според установеното при прегледа на Регламент (ЕО) № 244/2009 изглежда, че не е икономически изгодно за производителите да разработват и пускат на пазара от 1 септември 2016 г. нататък халогенни лампи за мрежово напрежение, постигайки ограничението, определено за „етап 6“ в таблица 1 от Регламент (ЕО) № 244/2009 на Комисията относно максималната обявена мощност за даден обявен светлинен поток. Оценка на прогнозното развитие на по-енергийноефективни осветителни технологии с по-голяма енергийна ефективност показва, че по-подходящ момент за въвеждането на това ограничение би бил 1 септември 2018 г.

(3)

За да се увеличат максимално екологичните ползи и намалят до минимум евентуалните отрицателни икономически последици за потребителя, е необходимо да се изисква бъдещите проекти за осветители да бъдат съвместими с енергоспестяващите осветителни решения. Рискът от ефект на „привързване“ към стари, прекратени технологии следва да бъде сведен до минимум, като се осигури, че осветителите, пуснати на пазара, са напълно съвместими с високоефективни лампи, които са най-малко от клас на енергийна ефективност „A+“ съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията (4).

(4)

При прегледа на Регламент (ЕО) № 244/2009 стана ясно, че съществува необходимост да се актуализира и изясни определението за лампи със специално предназначение, за да се намали използването на лампи със специално предназначение в приложения за общо осветление и да се адаптират изискванията към технологичното развитие. Регулаторните изисквания следва допълнително да улеснят използването на най-ефективното в енергийно отношение осветително решение за дадено специално приложение.

(5)

Необходимо е да се осигури съгласуваност между Регламент (ЕО) № 244/2009 и Регламент (ЕС) № 1194/2012 на Комисията (5) по отношение на определението и изискванията за продуктова информация за продуктите със специално предназначение, което може да бъде постигнато най-добре посредством съвместно изменение на двата регламента. Това следва да опрости спазването на регулаторните изисквания към производителите и доставчиците, и да подпомогне ефективното наблюдение на пазара от националните органи.

(6)

При прегледа на Регламент (ЕО) № 244/2009 се установи, че изпълнимостта на въвеждането на изисквания за енергийна ефективност на ниво клас „А“ или по-висок, следва да се разгледа в пълно, проследяващо развитието проучване, при което следва да се оцени и изпълнимостта на повишаване на изискванията за енергийна ефективност на продукти, обхванати от Регламент (ЕО) № 245/2009 на Комисията (6) и Регламент (ЕС) № 1194/2012, на разширяване на обхвата на двата регламента с цел оптимизиране на намаляването на потреблението на енергия, и на обединяването и на трите регламента в единна, съгласувана изпълнителна мярка за изискванията за екопроектиране за осветителни продукти.

(7)

Регламент (ЕО) № 245/2009 определя като своя важна цел енергията на етапа на употребата и съдържанието на живак. По този начин, съществуването на изисквания за експлоатационните показатели на продукта по отношение на лампите, без да има изисквания за ефикасността на продукта или за съдържанието на живак, води до излишна регулаторна тежест, и може да доведе до постепенното извеждане на продукта от пазара по несъществени причини. Поради това, изменението на обхвата на изискванията към експлоатационните показатели на продукта, за да бъдат в съответствие с обхвата на важната цел на регламента, следва да подобри регулаторното съответствие.

(8)

При обмисляне на необходимостта от преразглеждане на правилата за екопроектиране и енергийно етикетиране, свързани с осветлението, ще е целесъобразно наред с другото да се преразгледа освобождаването на лампите с цокли тип G9 и R7 както и минималните изисквания за енергийните показатели на лампите.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, учреден съгласно член 19, параграф 1 от Директива 2009/125/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕО) № 244/2009

Регламент (ЕО) № 244/2009 се изменя, както следва:

1.

Член 2 се изменя, както следва:

а)

точка 4 се заменя със следния текст:

„4.

„лампа със специално предназначение“ означава лампа, която използва технологиите, обхванати в настоящия регламент, но е предназначена за използване при специални приложения поради своите технически параметри, описани в техническата документация. Специални приложения са тези, за които се изискват технически параметри, които не са необходими за целите на осветяването на обичайни места или обекти при обичайни обстоятелства. Тези приложения са от следните типове:

а)

приложения, при които основната цел на светлината не е осветление, такива като:

i)

излъчване на светлина като агент в химични или биологични процеси (например полимеризация, ултравиолетово лъчение, използвано за вулканизация/сушене/втвърдяване, фотодинамична терапия, растениевъдство, грижи за домашни животни, продукти против насекоми);

ii)

получаване и прожектиране на изображение (например светкавици на фотоапарати, фотокопирни машини, видеопроектори);

iii)

отопление (инфрачервени лампи);

iv)

сигнализация (например светлини за регулиране на движението или летища);

б)

осветителни приложения, при които:

i)

спектралното разпределение на светлината цели да промени изгледа на осветяваното място или обект, в допълнение към това да ги направи видими (например осветление на изложени храни или цветни лампи, както са определени в приложение I, точка 1), с изключение на измененията на корелираната цветна температура; или

ii)

спектралното разпределение на светлината се регулира според специфичните нужди на конкретно техническо оборудване в допълнение към това, че мястото или обектът стават видими за хора (например студийно осветление, спектакъл със светлинни ефекти, театрално осветление); или

iii)

осветяваното място или обект изискват специална защита срещу отрицателните въздействия на светлинния източник (например осветление със специални филтри за светлочувствителни пациенти или фоточувствителни музейни експонати); или

iv)

осветление се изисква само при извънредни ситуации (например осветители за аварийно осветление или пусково-регулираща апаратура (ПРА) за аварийно осветление); или

v)

осветителните продукти трябва да са устойчиви на тежки физически условия (например на вибрации или температури под – 20 °C или над 50 °C);

Лампите с нажежаема жичка, по-дълги от 60 mm не са лампи със специално предназначение, при условие че са устойчиви само на механичен удари или вибрации и не са сигнализационни лампи за регулиране на движението с нажежаема жичка; или имат номинална мощност по-голяма от 25 W и претендират, че имат специфични характеристики, които също така присъстват в лампи от по-високи класове на енергийна ефективност съгласно Регламент (ЕС) № 874/2012 (като нулеви емисии по отношение на електромагнитната съвместимост, стойност на индекса на цветоотдаване (CRI) по-висока или равна на 95 и ултравиолетови емисии по-ниски или равни на 2 mW на 1 000 lm);“

б)

точка 9 се заменя със следното:

„9.

„нажежаема халогенна лампа“ означава лампа с нажежаема жичка, в която жичката е направена от волфрам и е в среда на газ, съдържащ халогенни елементи, в крушка, изработена от кварцово или твърдо стъкло, като крушката може да е поместена във вторична колба. Тя може да е снабдена с вградено захранване;“

в)

добавя се следната точка 19:

„19.

„сигнализационна лампа за регулиране на движението с нажежаема жичка“ означава лампа с нажежаема жичка с номинално напрежение над 60 V, и процент на отказите по-нисък от 2 % през първите 1 000 часа на експлоатация.“

2.

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Изисквания за екопроектиране

1.   Ненасочените лампи за бита трябва да отговарят на изискванията за екопроектиране, формулирани в приложение II.

Всяко изискване за екопроектиране се прилага в съответствие със следните етапи:

 

етап 1: 1 септември 2009 г.,

 

етап 2: 1 септември 2010 г.,

 

етап 3: 1 септември 2011 г.,

 

етап 4: 1 септември 2012 г.,

 

етап 5: 1 септември 2013 г.,

 

етап 6: 1 септември 2018 г.

Освен ако дадено изискване бъде заменено или е посочено нещо друго, то продължава да бъде в сила заедно с изискванията, въведени на по-късни етапи.

2.   Лампите със специално предназначение трябва да отговарят на следните изисквания:

а)

Ако координатите на цветността на лампа попадат винаги в следния обхват:

 

x < 0,270 или x > 0,530

 

y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 или y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595;

координатите на цветността се обявяват в досието с техническа документация, съставено за целите на оценката на съответствието съгласно член 8 от Директива 2009/125/ЕО, което указва, че поради тези си координати тя е лампа със специално предназначение.

б)

За лампи със специално предназначение, набелязаното предназначение се обявява във всички форми на продуктова информация заедно с предупреждение, че лампите не са предназначени за други приложения.

В досието с техническа документация, съставено за целите на оценката на съответствието съгласно член 8 от Директива 2009/125/ЕО, се посочват техническите параметри, които правят конструкцията на лампата специфична за набелязаното предназначение.

Ако е необходимо, параметрите могат да бъдат посочени по такъв начин, че да се избегне разкриване на поверителна търговска информация, която е свързана с правата на интелектуална собственост на производителя.

Ако лампата е изложена и може да бъде видяна от крайния потребител преди закупуването, следната информация трябва да бъде ясно и видно посочена върху опаковката:

i)

набелязаното предназначение;

ii)

че не е подходяща за осветление на помещения в жилища; и

iii)

техническите параметри, които правят конструкцията на лампата специфична за обявеното предназначение.

Информацията в точка iii) като алтернатива може да бъде предоставена вътре в опаковката.“

Член 2

Изменение на Регламент (ЕО) № 245/2009

Приложение III към Регламент (ЕО) № 245/2009 се изменя, както е определено в приложение I към настоящия регламент.

Член 3

Изменение на Регламент (ЕС) № 1194/2012

Регламент (ЕС) № 1194/2012 се изменя, както следва:

1.

Член 2 се изменя, както следва:

а)

точка 4 се заменя със следния текст:

„4.

„продукт със специално предназначение“ означава продукт, който използва технологиите, обхванати в настоящия регламент, но е предназначен за използване при специални приложения поради своите технически параметри, описани в техническата документация. Специални приложения са тези, за които се изискват технически параметри, които не са необходими за целите на осветяването на обичайни места или обекти при обичайни обстоятелства. Тези приложения са от следните типове:

а)

приложения, при които основната цел на светлината не е осветление, такива като:

i)

излъчване на светлина като агент в химични или биологични процеси (например полимеризация, ултравиолетово лъчение, използвано за вулканизация/сушене/втвърдяване, фотодинамична терапия, растениевъдство, грижи за домашни животни, продукти против насекоми);

ii)

получаване и прожектиране на изображение (например светкавици на фотоапарати, фотокопирни машини, видеопроектори);

iii)

отопление (например инфрачервени лампи);

iv)

сигнализация (например светлини за регулиране на движението или летища);

б)

осветителни приложения, при които:

i)

спектралното разпределение на светлината цели да промени изгледа на осветяваното място или обект, в допълнение към това да ги направи видими (например осветление на изложени храни или цветни лампи, както са определени в приложение I, точка 1), с изключение на измененията на корелираната цветна температура; или

ii)

спектралното разпределение на светлината се регулира според специфичните нужди на конкретно техническо оборудване в допълнение към това, че мястото или обектът стават видими за хора (например студийно осветление, спектакъл със светлинни ефекти, театрално осветление); или

iii)

осветяваното място или обект изискват специална защита срещу отрицателните въздействия на светлинния източник (например осветление със специални филтри за светлочувствителни пациенти или фоточувствителни музейни експонати); или

iv)

осветление се изисква само при извънредни ситуации (например осветители за аварийно осветление или пусково-регулираща апаратура (ПРА) за аварийно осветление); или

v)

осветителните продукти трябва да са устойчиви на тежки физически условия (например на вибрации или температури под – 20 °C или над 50 °C);

Лампите с нажежаема жичка, по-дълги от 60 mm не са продукти със специално предназначение, при условие че са устойчиви само на механичен удари или вибрации и не са сигнализационни лампи за регулиране на движението с нажежаема жичка; или имат номинална мощност по-голяма от 25 W и претендират, че имат специфични характеристики, които също така присъстват в лампи от по-високи класове на енергийна ефективност съгласно Регламент (ЕС) № 874/2012 (като нулеви емисии по отношение на електромагнитната съвместимост, стойност на индекса на цветоотдаване (CRI) по-висока или равна на 95 и ултравиолетови емисии по-ниски или равни на 2 mW на 1 000 lm);“

б)

точка 28 се заменя със следното:

„28.

„осветител“ означава продукт, който разпределя, филтрира или преобразува светлината, излъчвана от една или повече лампи, и включва всички части, необходими за опора, закрепване и предпазване на лампите и, когато е необходимо, спомагателни устройства заедно със средствата за свързването им към електрическото захранване; ако основната цел на даден продукт не е осветление и продуктът е зависим от захранване с енергия при изпълнение на основното си предназначение по време на употреба (напр. хладилници, шевни машини, ендоскопи, анализатори на кръвта), той не се счита за осветител за целите на настоящия регламент;“

в)

добавя се следната точка 31:

„31.

„сигнализационна лампа за регулиране на движението с нажежаема жичка“ означава лампа с нажежаема жичка с номинално напрежение над 60 V, и процент на отказите по-нисък от 2 % през първите 1 000 часа на експлоатация.“

2.

Приложения I, III и IV се изменят съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила шест месеца след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 август 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.

(2)  Регламент (ЕО) № 244/2009 на Комисията от 18 март 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на ненасочени лампи за бита (ОВ L 76, 24.3.2009 г., стр. 3).

(3)  Директива 98/11/ЕО на Комисията от 27 януари 1998 г. за прилагане на Директива 92/75/ЕИО на Съвета относно енергийно етикетиране на домакински осветителни тела (ОВ L 71, 10.3.1998 г., стр. 1).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията от 12 юли 2012 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители (ОВ L 258, 26.9.2012 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1194/2012 на Комисията от 12 декември 2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на насочени лампи, светодиодни лампи и съответното оборудване (ОВ L 342, 14.12.2012 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 245/2009 на Комисията от 18 март 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на луминесцентни лампи без вграден баласт, газоразрядни лампи с висок интензитет и баласти и осветители, които могат да работят с такива лампи, както и за отменяне на Директива 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 76, 24.3.2009 г., стр. 17).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изменения на приложение III към Регламент (ЕС) № 245/2009

1.

В приложение III, точка 1.2, буква Б, последната алинея се заменя със следното:

„Натриевите лампи с високо налягане с изисквания към светоотдаването на лампите трябва да имат коефициенти на запазване на светлинния поток (LLMF) и коефициенти на дълготрайност (LSF) най-малко равни на тези от таблица 13:

Таблица 13

Коефициенти на запазване на светлинния поток и коефициенти на дълготрайност за натриевилампи с високо налягане — етап 2

Категория натриева лампа с високо налягане и продължителност на светене в часове

Коефициент на запазване на светлинния поток

Коефициент на дълготрайност на лампата

P ≤ 75 W

LLMF и LSF, измерени при продължителност на светене 12 000 часа

Ra ≤ 60

> 0,80

> 0,90

Ra > 60

> 0,75

> 0,75

всички лампи, предназначени да заместват по-стари лампи при обновяване на уредби и конструирани да работят с баласт за живачни лампи с високо налягане

> 0,75

> 0,80

P > 75 W ≤ 605 W,

LLMF и LSF, измерени при продължителност на светене 16 000 часа

Ra ≤ 60

> 0,85

> 0,90

Ra > 60

> 0,70

> 0,65

всички лампи, предназначени да заместват по-стари лампи при обновяване на уредби и конструирани да работят с баласт за живачни лампи с високо налягане

> 0,75

> 0,55

Изискванията в таблица 13 към лампите, предназначени да заместват по-стари лампи при обновяване на уредби и конструирани да работят с баласт за живачни лампи с високо налягане, важат в продължение на 6 години след влизането в сила на настоящия регламент.“

2.

В приложение III, точка 1.2, буква В се заменя със следното:

„В.   Изисквания за третия етап

Осем години след влизането в сила на настоящия регламент:

Металхалогенните лампи с високо налягане с изисквания към светоотдаването на лампите трябва да имат коефициенти на запазване на светлинния поток и коефициенти на дълготрайност най-малко равни на тези от таблица 14:

Таблица 14

Коефициенти на запазване на светлинния поток и коефициенти на дълготрайност заметалхалогенни лампи с високо налягане — етап 3

Продължителност на светене в часове

Коефициент на запазване на светлинния поток

Коефициент на дълготрайност на лампата

12 000

> 0,80

> 0,80“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изменения на приложения I, III и IV към Регламент (ЕС) № 1194/2012

1.

В приложение I, точка 2 се заменя със следното:

„2.

За продукти със специално предназначение, набелязаното предназначение се обявява във всички форми на продуктова информация заедно с предупреждение, че те не са предназначени за други приложения.

Досието с техническа документация, съставено за целите на оценяването на съответствието съгласно член 8 от Директива 2009/125/ЕО, изброява техническите параметри, които правят конструкцията на продукта специфична за обявеното предназначение.

Ако е необходимо, параметрите могат да бъдат изброени по такъв начин, че да се избегне разкриване на поверителна търговска информация, свързана с правата на интелектуална собственост на производителя.

Ако продуктът е изложен и може да бъде видян от крайния потребител преди закупуването, следната информация трябва да бъде ясно и видно посочена върху опаковката:

а)

набелязаното предназначение;

б)

че не е подходящ за осветление на помещения в жилища; и

в)

техническите параметри, които правят конструкцията на лампата специфична за обявеното предназначение;

Информацията в буква в) може като алтернатива да бъде предоставена вътре в опаковката.“

2.

В приложение III точка 2.3 се заменя със следното:

„2.3   Изисквания към функционалните възможности на оборудване, проектирано за монтиране между електрическата мрежа и лампите

а)

От етап 2 нататък, оборудването, проектирано за монтиране между електрическата мрежа и лампите, трябва да отговаря на съвременните технически изисквания за съвместимост с лампи, чийто индекс за енергийна ефективност (изчислен както за насочени, така и за ненасочени лампи в съответствие с метода, определен в точка 1.1 от настоящото приложение) е най-много:

0,24 за ненасочени лампи (приемайки, че Φuse = сумарния обявен светлинен поток);

0,40 за насочени лампи.

Когато устройство за регулиране на светлинния поток е включено на най-ниската степен, при която работещите лампи консумират мощност, те трябва да излъчват най-малко 1 % от светлинния си поток при максимална мощност.

Когато даден осветител бъде пуснат на пазара и с него са включени лампи, сменяеми от крайния потребител, то тези лампи трябва да са от един от двата най-високи енергийни класа съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012, за които осветителят е етикетиран като съвместим.

б)

От етап 3 нататък, осветителят, проектиран за лампи, сменяеми от крайния потребител, когато е пуснат на пазара, трябва да е напълно съвместим с лампи с клас на енергийна ефективност най-малко „А+“ съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012. В досието с техническата документация на такива осветители, изготвено за целите на оценка на съответствието съгласно член 8 от Директива 2009/125/ЕО, се включва най-малко една реалистична комбинация от условия и настройки на продукта, при които продуктът да бъде изпитан.“

3.

В приложение IV точка 3 се заменя със следното:

„3.   Процедура за проверка на оборудване, проектирано за монтиране между електрическата мрежа и лампите

Органите на държавите членки изпитват едно-единствено устройство.

Счита се, че оборудването отговаря на изискванията, формулирани в настоящия регламент, ако се установи, че то е съобразено с разпоредбите за съвместимост от точка 2.3 от приложение III, като се прилагат най-съвременни методи и критерии за оценяване на съвместимостта, включително определените в документи, чиито обозначителни номера са публикувани за целта в Официален вестник на Европейския съюз. Ако бъде установена несъвместимост по силата на разпоредбите на точка 2.3, буква а) от приложение III, моделът продължава да се счита за съответстващ, ако удовлетворява изискванията за продуктовата информация в точка 3.3 от приложение III или в член 3.2 от Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012.

В допълнение на изискванията за съвместимост, ПРА на лампата се изпитва също така спрямо изискванията за ефективност в точка 1.2 от приложение III. Изпитването се извършва на една единствена бройка ПРА на лампа, а не върху комбинация от няколко ПРА на лампа, дори ако моделът е проектиран да използва и други ПРА за експлоатацията на лампата(ите) в дадена уредба. Счита се, че моделът отговаря на изискванията, ако резултатите не се отклоняват от пределните стойности с повече от 2,5 %. Ако резултатите се отклоняват от пределните стойности с повече от 2,5 %, се изпитват още три устройства. Счита се, че моделът е в съответствие с изискванията на настоящия регламент, ако средната стойност на резултатите от три последователни изпитвания не се отклонява от пределните стойности с повече от 2,5 %.

В допълнение към изискванията за съвместимост осветителите, предназначени за продажба на крайни потребители, се проверяват също така за наличието на лампи в техните опаковки. Счита се, че моделът е в съответствие, ако няма лампи или ако наличните лампи са от енергийните класове, изисквани съгласно точка 2.3 от приложение III.

В допълнение към изискванията за съвместимост регулаторите на силата на осветлението се изпитват с лампи с нажежаема жичка, когато регулаторът е в положението за най-малък светлинен поток. Счита се, че моделът е в съответствие, ако при условие че е монтиран съгласно инструкциите на производителя, лампите осигуряват най-малко 1 % от светлинния си поток при максимална мощност.

Ако моделът не удовлетворява приложимите критерии за съответствие, посочени по-горе, той се счита за несъответстващ. Органите на държавата членка предоставят резултатите от изпитването и друга значима информация на органите на другите държави членки и на Комисията в срок от един месец след вземането на решението за несъответствието на модела.“


Top