EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1014

Делегиран регламент (ЕС) № 1014/2104 на Комисията от 22 юли 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съдържанието и структурата на общата система за мониторинг и оценка за операциите, финансирани по Европейския фонд за морско дело и рибарство

OJ L 283, 27.9.2014, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/09/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1014/oj

27.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 283/11


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1014/2104 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2014 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съдържанието и структурата на общата система за мониторинг и оценка за операциите, финансирани по Европейския фонд за морско дело и рибарство

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 107, параграф 1 във връзка с член 109, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 107 от Регламент (ЕС) № 508/2014 се предвижда създаването на обща система за мониторинг и оценка с оглед на измерването на резултатите на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Тази система следва да спомогне по-специално за показване на напредъка и постиженията на общата политика в областта на рибарството и интегрираната морска политика на Съюза; да оцени ефективността, ефикасността и значимостта на операциите на ЕФМДР; да допринесе за по-добра насоченост на подпомагането за общата политика в областта на рибарството и интегрираната морска политика; да подпомага общ процес на учене, свързан с мониторинга и оценката; и да предоставя надеждни, основани на доказателства оценки на операциите по линия на ЕФМДР, резултатите от които се използват в процеса на вземане на решения.

(2)

Следва да бъдат определени съдържанието и структурата на общата система за мониторинг и оценка, за да се гарантира осъществяването на достатъчно и подходящи дейности за оценка. Необходимо е да се определи списък с общи показатели, който да се използва от държавите членки, така че данните да могат да бъдат обобщени на равнището на Съюза, а резултатите от работата на ЕФМДР да бъдат оценени от Комисията във връзка с целите на политиката, определени в Регламент (ЕС) № 508/2014.

(3)

Съгласно член 109 от Регламент (ЕС) № 508/2014 общите показатели трябва да бъдат приложими към всяка програма и трябва да са свързани с първоначалното положение, както и с финансовото изпълнение, с крайните продукти и с резултатите от програмата. Тези общи показатели се използват и за прегледа на изпълнението, посочен в член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(4)

Общите показатели следва да съответстват на показателите за приоритетите на програмите, определени в член 27, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2), които включват показатели, отнасящи се до разпределените разходи, показатели за изпълнението, отнасящи се до подкрепените операции, както и показатели за резултатите, отнасящи се до съответния приоритет. Те следва също така да включват контекстуални показатели, свързани с изходното положение преди изпълнението на програмата.

(5)

Показателите, посочени в член 107, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014, се отнасят до въздействието на програмата на равнището на всеки приоритет на Съюза и не са обхванати от настоящия регламент.

(6)

За да се създадат условия за незабавното прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Съдържание и структура на системата за мониторинг и оценка

1.   Общата система за мониторинг и оценка, посочена в член 107 от Регламент (ЕС) № 508/2014, се състои от следните елементи:

а)

интервенционна логика, онагледяваща взаимодействието между приоритетите, областите с поставен акцент и мерките, както е предвидено в член 18, параграф 1, буква а) и член 116 от Регламент (ЕС) № 508/2014;

б)

набора от общи показатели, посочени в член 109 от Регламент (ЕС) № 508/2014;

в)

съответните обобщени данни за операциите, избрани за финансиране, както е предвидено в член 97, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 508/2014;

г)

годишния доклад за изпълнението на оперативната програма, както е предвидено в член 114 от Регламент (ЕС) № 508/2014 във връзка с член 50 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

д)

плана за оценка, както е предвидено в член 115 от Регламент (ЕС) № 508/2014 във връзка с член 56 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

е)

предварителните и последващите оценки и всички други дейности за оценка във връзка с програмата по ЕФМДР, както е предвидено в членове 115, 116 и 117 от Регламент (ЕС) № 508/2014 във връзка с членове 55, 56 и 57 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

ж)

прегледа на изпълнението, посочен в член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

2.   Когато се прилагат член 97, параграф 1, буква а) и членове 114—117 от Регламент (ЕС) № 508/2014 във връзка с член 21, параграф 1 и членове 50, 55, 56 и 57 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, управляващият орган използва списъка на общите показатели, посочен в член 109 от Регламент (ЕС) № 508/2014, по отношение на различните елементи на общата система за мониторинг и оценка.

Член 2

Списък с общи показатели

Списъкът с общите показатели, посочен в член 109 от Регламент (ЕС) № 508/2014, е поместен в приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ, КОИТО ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ОБЩАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

I.   КОНТЕКСТУАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ (1)

Приоритет на Съюза 1 — насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите

1.

Риболовен флот

а)

брой на корабите

б)

kW

в)

бруто тонаж (GT)

2.

Брутна добавена стойност на наето лице на пълно работно време (1) (в хиляди евро на наето лице на ЕПРВ)

3.

Нетна печалба (в хиляди евро)

4.

Възвръщаемост на инвестициите в дълготрайни материални активи (2) ( %)

5.

Показатели на биологичната устойчивост (3)

а)

показател за устойчив улов

б)

показател за изложени на риск запаси

6.

Горивна ефективност при риболов (литра гориво/тон разтоварен улов)

7.

Екосистемни показатели, както са определени за изпълнението на Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4)

а)

площ на морското дъно, съществено засегната от човешките дейности, за различните видове субстрат ( %) (5)

б)

проценти на случайния улов на представители на разред китообразни в риболовните полета (прилов на единица усилие) (6)

8.

Брой на наетите лица (ЕПРВ)

а)

брой на наетите лица (ЕПРВ), включително от мъжки и женски пол

б)

брой на наетите лица (ЕПРВ) от женски пол

9.

Честота на трудовите злополуки и произшествия

а)

брой на трудовите злополуки и произшествия

б)

% спрямо общия брой на рибарите

10.

Покритие на морските защитени зони (МЗЗ) (7)

а)

покритие на зоните по „Натура 2000“, определени съгласно директивите за птиците и местообитанията (km2)

б)

покритие на другите мерки за пространствена защита по член 13, параграф 4 от Директива 2008/56/ЕО (km2)

Приоритет на Съюза 2 — насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите

1.

Обем на продукцията от аквакултури (в тонове)

2.

Стойност на продукцията от аквакултури (хиляди евро)

3.

Нетна печалба (в хиляди евро)

4.

Обем на продукцията от биологично производство на аквакултури (в тонове)

5.

Обем на продукцията от рециркулационни системи (в тонове)

6.

Брой на наетите лица (ЕПРВ)

а)

брой на наетите лица (ЕПРВ), включително от мъжки и женски пол

б)

брой на наетите лица (ЕПРВ) от женски пол

Приоритет на Съюза 3 — насърчаване на изпълнението на ОПОР (контрол и събиране на данни)

A.    Контролни мерки

1.

Сериозни нарушения в държавите членки (общ брой през последните 7 години)

2.

Разтоварвания на суша, които са предмет на физически контрол ( %)

3.

Налични ресурси за осъществяване на контрол

а)

налични контролни плавателни съдове и въздухоплавателни средства (брой)

б)

брой на наетите лица (ЕПРВ)

в)

разпределение на бюджетни средства (развитие през последните 5 години, в хиляди евро)

г)

плавателни съдове, оборудвани с ERS и/или VMS (брой)

Б.    Мерки за събиране на данни

Изпълнение на искания за данни съгласно РСД (8) ( %)

Приоритет на Съюза 4– растеж на заетостта и териториалното сближаване

Дължина на бреговата линия, главни водни пътища и главни водни обекти

а)

дължина на бреговата линия (km)

б)

дължина на главните водни пътища (km)

в)

площ на главните водни обекти (km2)

Приоритет на Съюза 5 — насърчаване на предлагането на пазара и преработката

1.

Организации на производители (ОП), асоциации на организации на производители (АОП), междубраншови организации (МБО)

а)

брой на организациите на производители

б)

брой на асоциациите на организации на производители

в)

брой на междубраншовите организации

г)

брой на производителите или операторите за всяка ОП

д)

брой на производителите или операторите за АОП

е)

брой на производителите или операторите за всяка МБО

ж)

процент на производителите или операторите, членуващи във всяка ОП

з)

процент на производителите или операторите, членуващи във всяка АОП

и)

процент на производителите или операторите, членуващи във всяка МБО

2.

Годишна стойност (9) на оборота на търгуваната продукция на ЕС

а)

годишна стойност на оборота на търгуваната продукция на ЕС (в хиляди евро)

б)

процент от продукцията, пусната на пазара от ОП (стойност)

в)

процент от продукцията, пусната на пазара от АОП (стойност)

г)

процент от продукцията, пусната на пазара от МБО (стойност)

д)

процент от продукцията, пусната на пазара от ОП (обем)

е)

процент от продукцията, пусната на пазара от АОП (обем)

ж)

процент от продукцията, пусната на пазара от МБО (обем)

Приоритет на Съюза 6 — насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика

1.

Обща среда за обмен на информация (CISE) за наблюдението на морските райони в ЕС ( %)

2.

Покритие на морските защитени зони (МЗЗ)

а)

покритие на зоните по „Натура 2000“, определени съгласно директивите за птиците и местообитанията (km2)

б)

покритие на другите мерки за пространствена защита по член 13, параграф 4 от Директива 2008/56/ЕО (km2)

II.   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Приоритет на Съюза 1 — насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите (брой на проектите) (*показатели от значение и за проекти за рибарството във вътрешни води)

1.

Иновации, консултантски услуги и партньорства с учени *

2.

Системи за разпределяне на възможностите за риболов *

3.

Добавена стойност, качество, използване на нежелания улов и рибарските пристанища, кейовете за разтоварване, рибните борси и покритите лодкостоянки *

4.

Мерки за опазване, намаляване на въздействието на риболова върху околната среда и приспособяване на риболова към опазването на видовете *

5.

Окончателно преустановяване

6.

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите (10) *

7.

Енергийна ефективност и смекчаване на въздействието от изменението на климата *

8.

Подмяна или модернизация на двигателите *

9.

Насърчаване на човешкия капитал и социалния диалог, диверсификация и нови форми на доход, новосъздадени предприятия за рибарите и безопасност/здраве *

10.

Временно преустановяване

11.

Взаимоспомагателни фондове

Приоритет на Съюза 2 — насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите (брой проекти)

1.

Иновации, консултантски услуги

2.

Продуктивни инвестиции в аквакултурите

3.

Ограничаване на въздействието на аквакултурите върху околната среда (схеми за екологосъобразно управление, схеми за одит, екологични услуги на биологичното производство на аквакултури)

4.

Увеличаване на потенциала на обектите за отглеждане на аквакултури и мерки по отношение на общественото здраве и здравето на животните

5.

Насърчаване на човешкия капитал в сектора на аквакултурите като цяло, и по-специално на нови производители на аквакултури

6.

Застраховане на запасите от аквакултури

Приоритет на Съюза 3 — насърчаване на изпълнението на ОПОР: контрол и събиране на данни. (Брой на проектите)

1.

Прилагане на системата на Съюза за контрол, инспекции и правоприлагане

2.

Подпомагане на събирането, управлението и използването на данни

Приоритет на Съюза 4 — повишаване на заетостта и териториалното сближаване (брой проекти, с изключение на 1)

1.

Брой на осъществените стратегии за местно развитие

2.

Подготвително подпомагане

3.

Сътрудничество

Приоритет на Съюза 5 — насърчаване на предлагането на пазара и преработката (брой проекти, с изключение на 1 и 4)

1.

Брой на организациите на производители или асоциациите на организации на производители, получаващи подпомагане за планове за производство и предлагане на пазара

2.

Мерки за предлагане на пазара и помощи за складиране

3.

Преработка

4.

Брой на операторите, които се възползват от схеми за обезщетение

Приоритет на Съюза 6 — насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика (брой проекти)

1.

Интегрирано морско наблюдение

2.

Опазване и подобряване на познанията за морската среда (11)

III.   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

Приоритет на Съюза 1 — насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите

1.

Промяна в стойността на продукцията (хиляди евро)

2.

Промяна в обема на продукцията (тонове)

3.

Промяна в нетната печалба (хиляди евро)

4.

Промяна в нежелания улов (12)

а)

промяна в нежелания улов (тонове)

б)

промяна в нежелания улов ( %)

5.

Промяна в горивната ефективност при риболов (литра гориво/евро разтоварен улов)

6.

Промяна в процента на небалансираните флоти (13)

7.

Създадена заетост (ЕПРВ) в сектора на рибарството или допълнителните дейности

8.

Запазена заетост (ЕПРВ) в сектора на рибарството или допълнителните дейности

9.

Промяна в трудовите злополуки и произшествия

а)

промяна в броя на трудовите злополуки и произшествия

б)

промяна в процента на трудовите злополуки и произшествия спрямо общия брой рибари

10.

Промяна в покритието на морските защитени зони (МЗЗ) от значение за съюзен приоритет 1:

а)

промяна в покритието на зоните по „Натура 2000“, определени съгласно директивите за птиците и местообитанията (km2)

б)

промяна в покритието на другите мерки за пространствена защита по член 13, параграф 4 от Директива 2008/56/ЕО (km2)

Приоритет на Съюза 2 — насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите

1.

Промяна в обема на продукцията от аквакултури (в тонове)

2.

Промяна в стойността на продукцията от аквакултури (хиляди евро)

3.

Промяна в нетната печалба (хиляди евро)

4.

Промяна в обема на продукцията от биологично производство на аквакултури (тонове)

5.

Промяна в обема на продукцията от рециркулационни системи (тонове)

6.

Промяна в обема на продукцията от аквакултури, сертифицирана в рамките на доброволни схеми за гарантиране на устойчивост (в тонове)

7.

Стопанства за аквакултури, осигуряващи услуги за околната среда (брой стопанства)

8.

Създадена заетост (ЕПРВ)

9.

Запазена заетост (ЕПРВ)

Приоритет на Съюза 3 — насърчаване на изпълнението на ОПОР (контрол и събиране на данни)

A.   Контролни мерки

1.

Брой установени сериозни нарушения (14)

2.

Разтоварвания на суша, които са предмет на физически контрол ( %)

Б.   Мерки за събиране на данни

Увеличение на процента на изпълнение на исканията за данни ( %) (15)

Приоритет на Съюза 4 — растеж на заетостта и териториалното сближаване

1.

Създадена заетост (ЕПРВ) в сектора на аквакултурите

2.

Запазена заетост (ЕПРВ) в сектора на аквакултурите

3.

Създадени предприятия (брой)

Приоритет на Съюза 5 — насърчаване на предлагането на пазара и преработката

Промяна в производството на ЕС с разграничение между организациите на производителите и организациите, които не са организации на производители

а)

промяна в стойността на първите продажби в организации на производителите (в хиляди евро)

б)

промяна в обема на първите продажби в организации на производителите (в тонове)

в)

промяна в стойността на първите продажби в организациите, които не са организации на производители (хиляди евро)

г)

промяна в обема на първите продажби в организациите, които не са организации на производители (в тонове)

Приоритет на Съюза 6 — насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика

1.

Растеж на общата среда за обмен на информация (CISE) за наблюдението на морските райони в ЕС ( %)

2.

Промяна в покритието на морските защитени зони (МЗЗ) от значение за съюзен приоритет 6:

а)

промяна в покритието на зоните по „Натура 2000“, определени съгласно директивите за птиците и местообитанията (km2)

б)

промяна в покритието на другите мерки за пространствена защита по член 13, параграф 4 от Директива 2008/56/ЕО (km2)


(1)  Контекстуалните показатели се представят на общо равнище на ЕС.

(1)  Заетост, измерена в еквивалент на пълно работно време.

(2)  Както е определена в насоките за анализ на баланса между риболовния капацитет и възможностите за риболов. Стойност на показателя, когато е налична в доклада за флота.

(3)  Както е определена в насоките за анализ на баланса между риболовния капацитет и възможностите за риболов. Стойност на показателите, когато е налична в доклада за флота.

(4)  Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).

(5)  Показател 6.1.2 от Решение 2010/477/ЕС на Комисията от 1 септември 2010 година относно критериите и методологичните стандарти за добро екологично състояние на морските води(ОВ L 232, 2.9.2010 г., стр. 14).

(6)  Могат да бъдат извлечени от докладите в съответствие с Регламент (ЕО) № 812/2004 на Съвета от 26 април 2004 година за определяне на мерки относно приуловите на представители на разред китообразни в риболовните полета и за изменение на Регламент (ЕО) № 88/98 (ОВ L 150, 30.4.2004 г., стр. 12).

(7)  Данни относно определените на национално равнище МЗЗ са включени в общата база данни за морските защитени зони, поддържана от Европейската агенция за околната среда. Описателни и пространствени данни за всяка зона по „Натура 2000“ могат да бъдат намерени на http://natura2000.eea.europa.eu.

(8)  100 % минус неуспешните опити за предоставяне на пълния набор от данни, изискван в даден модул в рамките на конкретно искане за данни спрямо общия брой искания за данни в %.

(9)  Период на базовата линия: 2009—2011 г.

(10)  Включително проекти по съответната мярка от ЕФМДР, които може да подпомагат целите за постигане и поддържане на добро екологично състояние съгласно изискванията на Директива 2008/56/ЕО.

(11)  Насърчаване на опазването на морската среда и устойчиво използване на морските и крайбрежните ресурси.

(12)  Улов, който е разтоварен, но не е предназначен за консумация от човека.

(13)  Според оценките на изходните стойности в ОП на ЕФМДР.

(14)  Необходимите данни ще бъдат на разположение на Комисията чрез уебсайт, който всяка държава членка следва да поддържа от 1.1.2012 г. насам в съответствие с членове 93 и 116 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството.

(15)  100 % минус неуспешните опити за предоставяне на пълния набор от данни, изискван в даден модул в рамките на конкретно искане за данни спрямо общия брой искания за данни в %.


Top