EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0288

Регламент за изпълнение (ЕС) № 288/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 година за установяване на правила съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, по отношение на образеца на оперативни програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ по отношение на образеца на програми за сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“

OJ L 87, 22.3.2014, p. 1–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/288/oj

22.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 87/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 288/2014 НА КОМИСИЯТА

от 25 февруари 2014 година

за установяване на правила съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, по отношение на образеца на оперативни програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ по отношение на образеца на програми за сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1), и по-специално член 96, параграф 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (2), и по-специално член 8, параграф 11 от него,

след консултации с Комитета за координация на европейските структурни и инвестиционни фондове, учреден по силата на член 150, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013,

като има предвид, че:

(1)

Необходимо е да се определят два образеца — един за оперативни програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и един за програмите за сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“. Във всеки образец ще бъдат определени еднакви условия за представянето на информацията във всеки раздел на оперативните програми или програмите за сътрудничество. Това е необходимо, за да се гарантира, че информацията е последователна, съпоставима и — когато е необходимо — може да се обобщава.

(2)

Разпоредбите в настоящия регламент са тясно свързани, тъй като се отнасят до разпоредбите относно съдържанието на програмите в рамките на политиката на сближаване. С цел да се съгласуват посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, и да се осигури възможност за цялостен поглед и лесен достъп до тях за всички граждани на ЕС е желателно разпоредбите, определящи образците за програми в рамките на политиката на сближаване, които следва да бъдат установени с актове за изпълнение съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Регламент (ЕС) № 1299/2013, да бъдат включени в един регламент.

(3)

Тези образци ще формират основата за развитието на електронните системи за обмен на данни, посочени в член 74, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, по отношение на съдържанието и представянето на оперативните програми и програмите за сътрудничество. Поради това с тях следва да се установи начинът, по който данните за оперативните програми и програмите за сътрудничество ще бъдат въвеждани в системата за електронен обмен на данни. Това обаче не трябва да се отразява на окончателния вид, в който се представят оперативните програми и програмите за сътрудничество, включително разположението на текст и таблици, тъй като електронната система за обмен на данни трябва да дава възможност за различно структуриране и представяне на въведените в нея данни.

(4)

Образецът за оперативни програми следва да съответства на структурата на оперативната програма, посочена в член 96 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, а образецът за програми за сътрудничество следва да съответства на структурата на програмата за сътрудничество, определена в член 8 от Регламент (ЕС) № 1299/2013. С цел да се осигурят съгласувани условия за въвеждане на данни в образците следва да се определят техническите характеристики на всяко поле в системата за електронен обмен на данни. В допълнение към структурираните данни в образците следва да се предвиди възможността за представяне на неструктурирана информация под формата на задължителни или незадължителни приложения. За тези приложения не е необходимо да се определят технически характеристики.

(5)

За да се гарантира правилното прилагане на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и на Регламент (ЕС) № 1299/2013, в образците следва да се определи информацията, която е предмет на решение за изпълнение на Комисията за одобрение на програмата. Освен това в образеца за оперативни програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ следва също така да се определят елементите, които могат да бъдат представени само в споразумението за партньорство в съответствие с член 96, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(6)

Необходимо е също така в образеца за оперативни програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ да се посочат разделите, които следва да не се попълват от държавите членки, в случай че оперативните програми са предназначени единствено за техническа помощ или за инициативата за младежка заетост съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3). Тъй като изискванията за съдържанието на оперативните програми, предназначени за съвместната неограничена гаранция и секюритизацията на финансови инструменти в полза на микро-, малки и средни предприятия съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (4), които се прилагани от Европейската инвестиционна банка, представляват част от изискванията за съдържанието на други програми по целта „Инвестиции за растеж и работни места“, необходимо е да се посочат полетата в съответния образец, които следва да бъдат включени в тези специални програми.

(7)

За да се осигури бързо прилагане на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Образецът за изготвянето на оперативни програми по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ е изложен в приложение I към настоящия регламент.

2.   Образецът за изготвянето на програми за сътрудничество по целта „Европейско териториално сътрудничество“ е изложен в приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259.

(3)  Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

(4)  Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).


ПРИЛОЖЕНИЯ I

ОБРАЗЕЦ НА ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ПО ЦЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ ЗА РАСТЕЖ И РАБОТНИ МЕСТА“ КЪМ

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S" “SME”>  (1)

Наименование

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M"„SME“>

Версия

<0.3 type="N" input="G" „SME“>

Първа година

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M" „SME“>

Последна година

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M" „SME“>

Допустими от

<0.6 type="D" input="G" „SME“>

Допустими до

<0.7 type="D" input="G" „SME“>

Номер на решението на ЕК

<0.8 type="S" input="G" „SME“>

Дата на решението на ЕК

<0.9 type="D" input="G" „SME“>

Номер на решението за изменение на държавата членка

<0.10 type="S" maxlength="20" input="M" „SME“>

Дата на решението за изменение на държавата членка

<0.11 type="D" input="M" „SME“>

Дата на влизане в сила на решението за изменение на държавата членка

<0.12 type="D" input="M" „SME“>

Региони по NUTS в рамките на оперативната програма

<0.12 type="S" input="S"SME >

РАЗДЕЛ 1

СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИНОСА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА СЪЮЗА ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ И ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКО, СОЦИАЛНО И ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ

(Позоваване: член 27, параграф 1 и член 96, параграф 2, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета) (2)

1.1.   Стратегия за приноса на оперативната програма за осъществяване на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване

1.1.1.

Описание на стратегията на програмата за принос за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване.

<1.1.1 type="S" maxlength="70000" input="M">

1.1.2.

Обосновка на избора на тематични цели и съответстващите им инвестиционни приоритети предвид споразумението за партньорство въз основа на набелязаните регионални и когато е уместно — национални нужди, включително необходимостта от справяне с предизвикателствата, посочени в съответните препоръки за отделните държави, приети съгласно член 121, параграф 2 от ДФЕС, и относимите препоръки на Съвета, приети съгласно член 148, параграф 4 от ДФЕС, като се взема предвид предварителната оценка.

Таблица 1

Обосновка на избора на тематични цели и инвестиционни приоритети

Избрана тематична цел

Избран инвестиционен приоритет

Обосновка на избора

<1.1.2 type="S" input="S" PA=Y TA=”NA”>

<1.1.3 type="S" input="S" PA=Y TA=”NA”>

<1.1.4 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y TA=”NA”>

 

 

 

1.2.   Обосновка на разпределението на финансовите средства

Обосновка за разпределението на финансовите средства (подкрепа от Съюза) за всяка тематична цел и където е целесъобразно — за всеки инвестиционен приоритет, в съответствие с изискванията за тематична концентрация, като се взема предвид предварителната оценка.

<1.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y TA=”NA”>

Таблица 2

Преглед на инвестиционната стратегия на оперативната програма

Приоритетна ос

Фонд (ЕФРР (3), Кохезионен фонд, ЕСФ (4) или ИМЗ) (5)

Подкрепа от Съюза (6)

(в евро)

Дял (%) от общата подкрепа от Съюза за оперативната програма (7)

Тематична цел (8)

Инвестиционни приоритети (9)

Специфични цели, съответстващи на инвестиционния приоритет

Общи и специфични за програмата показатели за резултати, за които е определена целева стойност

<1.2.1 type="S" input="G">

<1.2.2 type="S" input="G">

<1.2.3 type="N" input="G">

<1.2.4 type="P" input=„G“>

<1.2.5 type="S" input="G">

<1.2.6 type="S" input="G">

<1.2.7 type="S" input="G">

<1.2.8 type="S" input="G">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2

ПРИОРИТЕТНИ ОСИ

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

2.A   Описание на приоритетните оси, различни от техническа помощ

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

2.А.1    Приоритетна ос (повтаря се за всяка приоритетна ос)

Идентификация на приоритетната ос

<2A.1 type="N" input="G" “SME» >

Наименование на приоритетната ос

<2A.2 type="S" maxlength="500" input="M" “SME” >


Цялата приоритетна ос ще се изпълнява само чрез финансови инструменти

<2A.3 type="C" input="M">

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява само чрез финансови инструменти, установени на равнището на Съюза

<2A.4 type="C" input="M" “SME” >

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява само чрез ръководено от общностите местно развитие

<2A.5 type="C" input="M">

За ЕСФ: Цялата приоритетна ос е предназначена за социални иновации, за транснационално сътрудничество или и за двете

<2A.6 type="C" input="M">

2.А.2.    Обосновка за определянето на дадена приоритетна ос, която обхваща повече от една категория региони, тематична цел или фонд (където е приложимо)

(Позоваване: член 96, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

<2A.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.А.3    Фонд, категория региони и основа за изчисляване на подкрепата от Съюза

(повтаря се за всяка комбинация в рамките на приоритетната ос)

Фонд

<2A.7 type="S" input="S"“SME” >

Категория региони

<2A.8 type="S" input="S"“SME “>

Основа за изчисляване (общо допустими разходи или допустими публични разходи)

<2A.9 type="S" input="S"“SME” >

Категория региони за най-отдалечените региони и северните слабо населени райони (където е приложимо)

<2A.9 type="S" input="S" >

2.А.4    Инвестиционен приоритет

(повтаря се за всеки инвестиционен приоритет в рамките на приоритетната ос)

Инвестиционен приоритет

<2A.10 type="S" input="S"“SME” >

2.А.5.    Специфични цели, съответстващи на инвестиционния приоритет, и очаквани резултати

(повтаря се за всяка специфична цел в рамките на инвестиционния приоритет)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточки i) и ii) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Идентификация

<2A.1.1 type="N" input="G" „SME“>

Специфична цел

<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M" „SME“>

Резултатите, които държавата членка се стреми да постигне с подкрепа от Съюза

<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M" „SME“>


Таблица 3

Специфични за програмата показатели за резултатите по специфични цели (за ЕФРР и Кохезионния фонд)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Идентификация

Показател

Мерна единица

Категория региони (когато е уместно)

Базова стойност

Базисна година

Целева стойност (10) (2023 г.)

Източник на данните

Честота на отчитане

<2A.1.4 type="S" maxlength="5" input="M" “SME” >

<2A.1.5 type="S" maxlength="255" input="M"“SME” >

<2A.1.6 type="S" input="M" „SME“>

<2A.1.7 type="S" input="S" “SME” >

Количествени <2A.1.8 type="N" input="M"“SME” >

Качествени <2A.1.8 type="S" maxlength="100" input="M" “SME”

<2A.1.9 type="N" input="M" „SME“ >

Количествени <2A.1.10 type="N" input="M">

Качествени <2A.1.10 type="S" maxlength="100" input="M" “SME” >

<2A.1.11 type="S" maxlength="200" input="M"“SME” >

<2A.1.12 type="S" maxlength="100" input="M" “SME” >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 4

Общи показатели за резултатите, за които е определена целева стойност, и специфични за програмата показатели за резултатите, съответстващи на специфичната цел (по инвестиционни приоритети и категория региони) (за ЕСФ)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Идентификация

Показател

Категория региони

Мерна единица за показател

Общ показател за изпълнението, използван като основа за определяне на целеви стойности

Базова стойност

Мерна единица за базовата и целевата стойност

Базова година

Целева стойност (11) (2023 г.)

Източник на данните

Честота на отчитане

M

Ж

О

M

Ж

О

Специфични за програмата <2A.1.13 type="S" maxlength="5" input="M">

Общи <2A.1.13 type="S" input="S">

Специфични за програмата <2A.1.14 type="S" maxlength="255" input="M">

Общи <2A.1.14 type="S" input="S">

<2A.1.15 type="S" input="S">

Специфични за програмата <2A.1.16 type="S" input="M">

Общи <2A.1.16 type="S" input="S">

Специфични за програмата <2A.1.17 type="S" input="M">

Общи <2A.1.17 type="S" input="S">

Общи показатели за изпълнението <2A.1.18 type="S" input="S">

Количествени <2A.1.19 type="S" input="M">

Общи <2A.1.19 type="S" input="G">

<2A.1.20 type="N" input=„M“>

Количествени <2A.1.21 type="N" input="M">

Качествени <2A.1.21 type="S" maxlength="100" input="M">

<2A.1.22 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.1.23 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 4a

Показатели за резултати по ИМЗ и специфични за програмата показатели за резултати, съответстващи на специфичната цел

(по приоритетни оси или по част от приоритетна ос)

(Позоваване: член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета (12)

Идентификация

Показател

Мерна единица за показател

Общ показател за изпълнението, използван като основа за определяне на целеви стойности

Базова стойност

Мерна единица за базовата и целевата стойност

Базова година

Целева стойност (13) (2023 г.)

Източник на данните

Честота на отчитане

M

Ж

О

M

Ж

О

Специфични за програмата <2A.1.24 type="S" maxlength="5" input="M">

Общи <2A.1.24 type="S" input="S">

Специфични за програмата <2A.1.25 type="S" maxlength="255" input="M">

Общи <2A.1.25 type="S" input="S">

Специфични за програмата <2A.1.26 type="S" input="M">

Общи <2A.1.26 type="S" input="S">

Специфични за програмата <2A.1.27 type="S" input="M">

Общи <2A.1.27 type="S" input="S">

Общи показатели за изпълнението <2A.1.28 type="S" input="S">

Количествени <2A.1.29 type="S" input="M">

Общи <2A.1.29 type="S" input="G">

<2A.1.30 type="N" input=„M“>

Количествени <2A.1.31 type="N" input="M">

Качествени <2A.1.31 type="S" maxlength="100" input="M">

<2A.1.32 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.1.33 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.А.6.    Действия, които ще получат подкрепа в рамките на инвестиционния приоритет

(по инвестиционни приоритети)

2.А.6.1   Описание на видовете и примерите за действия, които ще получат подкрепа, и на очаквания им принос за постигането на специфичните цели, включително, когато е целесъобразно, определяне на основните целеви групи, конкретни целеви територии и категории бенефициери

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Инвестиционен приоритет

<2A.2.1.1 type="S" input="S">

<2A.2.1.2 type="S" maxlength="17500" input="M">

2.A.6.2   Ръководни принципи за подбора на операциите

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Инвестиционен приоритет

<2A.2.2.1 type="S" input="S">

<2A.2.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M">

2.A.6.3   Планирано използване на финансови инструменти (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Инвестиционен приоритет

<2A.2.3.1 type="S" input="S">

Планирано използване на финансови инструменти

<2A.2.3.2 type="C" input="M">

<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.6.4   Планирано използване на големи проекти (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Инвестиционен приоритет

<2A.2.4.1 type="S" input="S">

<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.6.5   Показатели за изпълнението по инвестиционни приоритети и когато е целесъобразно — по категории региони

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка iv) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Таблица 5

Общи и специфични за програмата показатели за изпълнението

(по инвестиционни приоритети, разпределени по категории региони за ЕСФ и когато е уместно — за ЕФРР)

Идентификация

Показател

Мерна единица

Фонд

Категория региони (когато е уместно)

Целева стойност (2023 г.) (14)

Източник на данните

Честота на отчитане

M

Ж

О

<2A.2.5.1 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.2 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.3 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.4 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.5 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.6 type="N" input=„M SME“>

<2A.2.5.7 type="S" maxlength="200" input="M" SME >

<2A.2.5.8 type="S" maxlength="100" input="M" SME >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.А.7    Социални иновации, транснационално сътрудничество и принос по тематични цели 1—7  (15)

Специфични разпоредби за ЕСФ (16), когато е приложимо (по приоритетни оси и когато е уместно — категории региони): социални иновации, транснационално сътрудничество и принос от ЕСФ по тематични цели 1—7.

Описание на приноса на планираните действия по приоритетната ос за:

социалните иновации (ако не са включени в специално предвидена за тях приоритетна ос);

транснационалното сътрудничество (ако не е включено в специално предвидена за него приоритетна ос);

тематични цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1) — 7) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Приоритетна ос

<2A.3.1 type="S" input="S">

<2A.3.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.А.8    Рамка на изпълнението

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка v) и приложение II към Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Таблица 6

Рамка на изпълнението на приоритетната ос

(по фондове и, за ЕФРР и ЕСФ, по категории региони) (17)

Приоритетна ос

Вид показател

(Основна стъпка за изпълнението, финансов показател, показател за изпълнението или когато е целесъобразно — показател за резултатите)

Идентификация

Показател или основна стъпка за изпълнението

Мерна единица, когато е целесъобразно

Фонд

Категория региони

Етапна цел за 2018 г. (18).

Крайна цел (2023 г.) (19)

Източник на данните

Обяснение за значението на показателя, по целесъобразност

М

Ж

О

M

Ж

О

<2A.4.1 type="S" input="S">

<2A.4.2 type="S" input="S">

Стъпка за изпълнение или финансов показател <2A.4.3 type="S" maxlength="5" input="M">

Изпълнение или резултат<2A.4.3 type="S" input="S">

Стъпка за изпълнение или финансов показател <2A.4.4 type="S" maxlength="255" input="M">

Изпълнение или резултат <2A.4.4 type="S" input="G" or “M”>

Стъпка за изпълнение или финансов показател<2A.4.5 type="S" input="M">

Изпълнение или резултат<2A.4.5 type="S" input="G" or “M”>

<2A.4.6 type="S" input="S">

<2A.4.7 type="S" input="S">

<2A.4.8 type="S" maxlength="255" input="M">

Стъпка за изпълнение или финансов показател <2A.4.9 type="S" input="M">

Изпълнение или резултат <2A.4.8 type="S" input="M">

Стъпка за изпълнение или финансов показател <2A.4.10 type="S" maxlength="200" input="M">

Изпълнение или резултат <2A.4.10 type="S" input=“M”>

<2A.4.11 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допълнителна информация от качествен характер относно създаването на рамката на изпълнението

(незадължително)

<2A.4.12 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.А.9    Категории интервенции

(Позоваване: член 96, параграф 2, буква б), подточка vi) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Категории интервенции, съответстващи на съдържанието на приоритетната ос, въз основа на номенклатура, приета от Комисията, и ориентировъчно разпределение на подкрепата от Съюза.

Таблици 7—11

Категории интервенции  (20)

(по фондове и категории региони, ако приоритетна ос обхваща повече от един фонд/категория региони)

Таблица 7

Измерение 1 – Област на интервенция

Фонд

<2A.5.1.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.1.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос

Код

Сума (в евро)

<2A.5.1.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.1.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.1.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Таблица 8

Измерение 2 – Форма на финансиране

Фонд

<2A.5.2.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.2.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос

Код

Сума (в евро)

<2A.5.2.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.2.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.2.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Таблица 9

Измерение 3 – Вид територия

Фонд

<2A.5.3.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.3.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос

Код

Сума (в евро)

<2A.5.3.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.3.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.3.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Таблица 10

Измерение 4 – Териториални механизми за изпълнение

Фонд

<2A.5.4.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос

Код

Сума (в евро)

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.4.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.4.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Таблица 11

Измерение 6 – Допълнителна тема за ЕСФ  (21) (само за ЕСФ)

Фонд

<2A.5.5.1 type="S" input="S" Decision=N >

Категория региони

<2A.5.5.2 type="S" input="S" Decision=N >

Приоритетна ос

Код

Сума (в евро)

<2A.5.5.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.5.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.5.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 

2.A.10    Резюме на планираното използване на техническа помощ, включващо при необходимост действията за укрепване на административния капацитет на органите, които участват в управлението и контрола на програмите, и на бенефициерите (когато е целесъобразно)

(по приоритетни оси)

(Позоваване: член 96, параграф 2, буква б), подточка vii) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Приоритетна ос

<3A.6.1 type="S" input="S">

<2A.6.2 type="S" maxlength="2000" input="M">

2.Б   Описание на приоритетните оси, засягащи техническа помощ

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

2.Б.1    Приоритетна ос (повтаря се за всяка приоритетна ос за техническа помощ)

Идентификация на приоритетната ос

<2B.0.2 type="N" maxlength="5" input="G">

Наименование на приоритетната ос

<2B.0.3 type="S" maxlength="255" input="M">

2.Б.2    Обосновка за определяне на приоритетна ос, включваща повече от една категория региони (където е приложимо)

(Позоваване: член 96, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

<2B.0.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.Б.3    Фонд и категория региони (повтаря се за всяка комбинация в рамките на приоритетната ос)

Фонд

<2B.0.4 type="S" input="S">

Категория региони

<2B.0.5 type="S" input="S">

База за изчисляване (общо допустими разходи или допустими публични разходи)

<2B.0.6 type="S" input="S">

2.Б.4    Специфични цели и очаквани резултати

(повтаря се за всяка специфична цел в рамките на приоритетната ос)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточки i) и ii) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Идентификация

<2B.1.1 type="N" maxlength="5" input="G">

Специфична цел

<2B.1.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Резултатите, които държавата членка се стреми да постигне с подкрепа от Съюза (22)

<2B.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.Б.5    Показатели за резултатите  (23)

Таблица 12

Специфични за програмата показатели за резултатите (по специфични цели)

(за ЕФРР/ЕСФ/Кохезионен фонд)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Идентификация

Показател

Мерна единица

Базова стойност

Базова година

Целева стойност (24) (2023 г.)

Източник на данните

Честота на отчитане

M

Ж

О

M

Ж

О

<2.B.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.2.3 type="S" input="M">

Количествени <2.B.2.4 type="N" input="M">

<2.B.2.5 type="N" input=„M“>

Количествени <2.B.2.6 type="N" input="M">

Качествени<2.B.2.6 type="S" maxlength="100" input="M">

<2.B.2.7 type="S" maxlength="200" input="M">

<2.B.2.8 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Б.6    Действия, които ще получат подкрепа, и очакваният им принос за постигането на специфичните цели (по приоритетни оси)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточки i) и iii) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

2.Б.6.1   Описание на действията, които ще получат подкрепа, и на очаквания им принос за постигането на специфичните цели

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточки i) и iii) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Приоритетна ос

<2.B.3.1.1 type="S" input="S">

<2.B.3.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.Б.6.2   Показатели за изпълнението, които се очаква да допринесат за постигане на резултатите (по приоритетни оси)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточка iv) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Таблица 13

Показатели за изпълнението (по приоритетни оси)

(за ЕФРР/ЕСФ/Кохезионен фонд)

Идентификация

Показател

Мерна единица

Целева стойност (2023 г.) (25)

(незадължително)

Източник на данните

M

Ж

О

<2.B.3.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.3.2.3 type="S" input="M">

<2.B.3.2.4 type="N" input=„M“>

<2.B.3.2.5 type="S" maxlength="200" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

2.Б.7    Категории интервенции (по приоритетни оси)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква в), подточка v) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Съответните категории интервенции въз основа на номенклатура, приета от Комисията, и ориентировъчно разпределение на подкрепата от Съюза.

Таблици 14—16

Категории интервенции  (26)

Таблица 14

Измерение 1 – Област на интервенция

Категория региони: <type="S" input="S">

Приоритетна ос

Код

Сума (в евро)

<2B.4.1.1 type="S" input="S" > Decision=N>

<2B.4.1.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.1.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Таблица 15

Измерение 2 – Форма на финансиране

Категория региони: <type="S" input="S">

Приоритетна ос

Код

Сума (в евро)

<2B.4.2.1 type="S" input="S" > Decision=N>

<2B.4.2.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.2.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Таблица 16

Измерение 3 – Вид територия

Категория региони: <type="S" input="S">

Приоритетна ос

Код

Сума (в евро)

<2B.4.3.1 type="S" input="S" > Decision=N>

<2B.4.3.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.3.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3

ПЛАН ЗА ФИНАНСИРАНЕ

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

3.1   Финансови бюджетни кредити от всеки фонд и суми за резерва за изпълнение

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква г), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Таблица 17

 

Фонд

Категория региони

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Общо

 

 

 

Основно разпределение (27)

Резерв за изпълнение

Основно разпределение

Резерв за изпълнение

Основно разпределение

Резерв за изпълнение

Основно разпределение

Резерв за изпълнение

Основно разпределение

Резерв за изпълнение

Основно разпределение

Резерв за изпълнение

Основно разпределение

Резерв за изпълнение

Основно разпределение

Резерв за изпълнение

 

<3.1.1 type="S" input="G" “SME”>

<3.1.2 type="S" input="G" “SME”>

<3.1.3 type="N" input="M" „SME“>

<3.1.4 type="N" input="M"

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.5 type="N" input="M" „SME“>

<3.1.6 type="N" input="M"

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.7type="N" input="M" „SME“>

<3.1.8 type="N" input="M"

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.9 type="N" input="M" „SME“>

<3.1.10 type="N" input="M"

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.11 type="N" input="M" „SME“>

<3.1.12 type="N" input="M"

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.13 type="N" input="M" „SME“>

<3.1.14 type="N" input="M"

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.15 type="N" input="M" „SME“>

<3.1.16 type="N" input="M"

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.17 type="N" input="G" „SME“>

<3.1.18 type="N" input="G"

TA - “NA” YEI –“NA”>

(1)

ЕФРР

В по-слабо развитите региони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

 

В регионите в преход

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

 

В по-силно развитите региони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)

ЕСФ  (28)

В по-слабо развитите региони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)

 

В регионите в преход

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)

 

В по-силно развитите региони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)

Специално разпределени средства за ИМЗ

Не се прилага

 

Не се прилага

 

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

(10)

Кохезионен фонд

Не се прилага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11)

ЕФРР

Специално разпределени средства за най-отдалечените региони или северните слабо населени региони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12)

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Общи финансови бюджетни кредити по фондове и национално съфинансиране (в евро)

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.

В таблицата се определя финансовият план по приоритетни оси.

2.

Когато дадена приоритетна ос обхваща повече от един фонд, подкрепата от Съюза и националното участие са разпределени по фондове с отделен процент на съфинансиране в рамките на приоритетната ос за всеки фонд.

3.

Когато приоритетната ос обхваща повече от една категория региони, подкрепата от Съюза и националното участие са разпределени по категории региони с отделен процент на съфинансиране в рамките на приоритетната ос за всяка категория региони.

4.

Приносът на ЕИБ е представен на нивото на приоритетната ос.

Таблица 18а

План за финансиране

Приоритетна ос

Фонд

Категория региони

Основа за изчисляване на подкрепата от Съюза

(общо допустими разходи или публични допустими разходи)

Подкрепа от Съюза

Национално участие

Ориентировъчно разпределение на националното участие

Обща стойност на финансирането

Процент на съфинансиране

За информация

Участие на ЕИБ

Основно разпределение (общо финансиране минус резерв за изпълнение)

Резерв за изпълнение

Размер на резерва за изпълнение като процент от общата подкрепа от Съюза

Национално публично финансиране

Национално частно финансиране (29)

Подкрепа от Съюза

Национално участие

Подкрепа от Съюза

Национално участие (31)

 

 

 

 

 

(а)

Formula

(c)

(d)

Formula

Formula

 (30)

(g)

Formula

Formula

(j)

Formula

Formula

<3.2.A.1 type="S" input="G" “SME”>

<3.2.A.2 type="S" input="G" “SME”>

<3.2.A.3 type="S" input="G" “SME”>

<3.2.A.4 type="S" input="G"“SME”>

<3.2.A.5 type="N" input="M"“SME”>

<3.2.A.6 type="N“SME” " input="G">

<3.2.A.7 type="N" input="M" “SME”>

<3.2.A.8 type="N" input="M" “SME”>

<3.2.A.9 type="N" input="G“SME”">

<3.2.A.10 type="P" input="G"“SME”>

<3.2.A.11 type="N" input="M"“SME”>

<3.2.A.12 type="N" input="M" TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.2.A.13 type="N" input="M" TA - “NA” YEI –“NA”>>

<3.2.A.14 type="N" input="M" TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.2.A.15 type="N" input="M" TA - “NA” YEI –“NA”>>

<3.2.A.16 type="N" input="G" TA - “NA” YEI –“NA”>

Приоритетна ос 1

ЕФРР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетна ос 2

ЕСФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетна ос 3

ИМЗ (32)

Не се прилага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Приоритетна ос 4

ЕСФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМЗ (33)

Не се прилага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Приоритетна ос 5

Кохезионен фонд

Не се прилага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

ЕФРР

По-слабо развити региони

 

Равно на общата сума (1) в таблица 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

ЕФРР

Региони в преход

 

Равно на общата сума (2) в таблица 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

ЕФРР

По-силно развити региони

 

Равно на общата сума (3) в таблица 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

ЕФРР

Специално разпределени средства за най-отдалечените региони или северните слабо населени региони

 

Равно на общата сума (11) в таблица 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

ЕСФ (34)

По-слабо развити региони

 

Не е равно на общата сума (5) в таблица 17, която включва съответната подкрепа от ЕСФ за ИМЗ (35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

ЕСФ (36)

Региони в преход

 

Не е равно на общата сума (6) в таблица 17, която включва съответната подкрепа от ЕСФ за ИМЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

ЕСФ (37)

По-силно развити региони

 

Не е равно на общата сума (7) в таблица 17, която включва съответната подкрепа от ЕСФ за ИМЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

ИМЗ (38)

не се прилага

 

Не е равно на общата сума (9) в таблица 17, която включва само специално разпределените средства за ИМЗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

Кохезионен фонд

не се прилага

 

Равно на общата сума (10) в таблица 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко

 

 

 

Равно на общата сума (12) в таблица 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 18б

Инициатива за младежка заетост – специално разпределени средства - ЕСФ и ИМЗ  (41) (когато е целесъобразно)

 

Фонд (42)

Категория региони

Основа за изчисляване на подкрепата от Съюза

(общо допустими разходи или публични допустими разходи)

Подкрепа от Съюза (а)

Национално участие

Formula

Ориентировъчно разпределение на националното участие

Обща стойност на финансирането

Formula

Процент на съфинансиране

Formula  (40)

Национално публично финансиране

(c)

Национално частно финансиране

(d) (39)

 

<3.2.B.1 type="S" input="G">

<3.2.B.2 type="S" input="G">

<3.2.B.3 type="S" input="G">

<3.2.B.1 type="N" input="M">

<3.2.B.4 type="N" input="G">

<3.2.B.5 type="N" input="M">

<3.2.B.6 type="N" input="M">

<3.2.B.7 type="N" input="G">

<3.2.B.8 type="P" input="G">

1.

Специално разпределени средства за ИМЗ

не се прилага

 

 

0

 

 

 

100 %

2.

Съответна подкрепа от ЕСФ

по-слабо развити региони

 

 

 

 

 

 

 

3.

Съответна подкрепа от ЕСФ

региони в преход

 

 

 

 

 

 

 

4.

Съответна подкрепа от ЕСФ

по-силно развити региони

 

 

 

 

 

 

 

5.

ОБЩО: [Част от] приоритетна ос ИМЗ

[Трябва да е равно на [част от] приоритетна ос 3]

 

Сума (1:4)

Сума (1:4)

 

 

 

 

6.

 

 

Дял от ЕСФ за по-слабо развити региони

2/сума (2:4)

<3.2.c.11 type="P" input="G">

 

 

 

 

 

7.

 

 

Дял от ЕСФ за региони в преход

3/сума (2:4)

<3.2.c.13 type="P" input="G">

 

 

 

 

 

8.

 

 

Дял от ЕСФ за по-силно развити региони

4/сума (2:4)

<3.2.c.14 type="P" input="G">

 

 

 

 

 


Таблица 18в

Разпределение на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони и тематични цели

(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Приоритетна ос

Фонд (43)

Категория региони

Тематична цел

Подкрепа от Съюза

Национално участие

Обща стойност на финансирането

<3.2.C.1 type="S" input="G">

<3.2.C.2 type="S" input="G">

<3.2.C.3 type="S" input="G">

<3.2.C.4 type="S" input="G">

<3.2.C.5 type="N" input="M">

<3.2.C.6 type="N" input="M">

<3.2.C.7 type="N" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 


Таблица 19

Ориентировъчен размер на подкрепата, която ще бъде използвана за цели във връзка с изменението на климата

(Позоваване: член 27, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) (44)

Приоритетна ос

Ориентировъчен размер на подкрепата, която ще бъде използвана за цели във връзка с изменението на климата (в евро)

Дял от общия размер на средствата, разпределени за оперативната програма (%)

<3.2.C.8 type="S" input="G">

<3.2.C.9 type="N" input="G"> Decision=N>

<3.2.C.10 type="P" input="G"> Decision=N>

 

 

 

Общо

 

 

РАЗДЕЛ 4

ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ

(Позоваване: член 96, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Описание на интегрирания подход за териториално развитие, като се вземат предвид съдържанието и целите на оперативната програма с оглед на споразумението за партньорство и като се представят начините, по които той допринася за постигането на целите на оперативната програма и очакваните резултати

<4.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.1   Ръководено от общностите местно развитие (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Описание на подхода за използване на инструментите на ръководеното от общностите местно развитие и принципите за определяне на областите, в които те ще бъдат приложени

<4.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y>

4.2   Интегрирани действия за устойчиво градско развитие (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013; член 7, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета (45))

Когато е целесъобразно — ориентировъчния размер на подкрепата от ЕФРР за интегрирани действия за устойчиво градско развитие, които трябва да бъдат прилагани в съответствие с разпоредбите на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1301/2013, и ориентировъчния размер на сумата, отпусната като подкрепа от ЕСФ за интегрирани действия.

<4.2.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

Таблица 20

Интегрирани действия за устойчиво градско развитие – ориентировъчен размер на подкрепата от ЕФРР и ЕСФ

Фонд

Подкрепа от ЕФРР и ЕСФ (ориентировъчно)

(в евро)

Дял от общия размер на средствата, разпределени от фонда за програмата

<4.2.2 type="S" input="G">

<4.2.3 type="N" input="M">

<4.2.3 type="P" input="G">

Общо ЕФРР

 

 

Общо ЕСФ

 

 

ОБЩО ЕФРР + ЕСФ

 

 

4.3   Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Описание на подхода за използване на интегрираните териториални инвестиции (както е определено в член 36 от Регламент (ЕС) № 1303/2013), различни от случаите по точка 4.2, и ориентировъчния размер на сумата, отпусната за тях по всяка приоритетна ос.

<4.3.1 type="S" maxlength="5000" input="M PA=Y">

Таблица 21

Ориентировъчно разпределение на финансовите средства за ИТИ, различни от посочените в точка 4.2

(обща сума)

Приоритетна ос

Фонд

Ориентировъчно разпределение на финансовите средства (подкрепа от Съюза) (в евро)

<4.3.2 type="S" input="G" PA=Y>

<4.3.3 type="S" input="G" PA=Y >

<4.3.4 type="N" input="M" PA=Y >

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

4.4   Уредба за междурегионалните и транснационалните действия в рамките на оперативната програма с бенефициери, намиращи се в поне още една държава членка (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 96, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

<4.4.1 type="S" maxlength="3500" input="M" PA=Y>

4.5   Принос на планираните действия по програмата за осъществяване на макрорегионални стратегии и стратегии за морските басейни в зависимост от потребностите на програмния район, посочени от държавата членка (когато е целесъобразно)

(Когато държавата членка и регионите участват в макрорегионални стратегии и стратегии за морските басейни)

(Позоваване: член 96, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

<4.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M" >

РАЗДЕЛ 5

СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ГЕОГРАФСКИ РАЙОНИ, КОИТО СА НАЙ-ТЕЖКО ЗАСЕГНАТИ ОТ БЕДНОСТ, ИЛИ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ С НАЙ-ВИСОК РИСК ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ИЛИ СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ (КОГАТО Е ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО)

(Позоваване: член 96, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

5.1   Географски райони, които са най-тежко засегнати от бедност/целеви групи с най-висок риск от дискриминация или социално изключване

<5.1.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>

5.2   Стратегия за работа по специалните потребности на географските райони, които са най-тежко засегнати от бедност /целевите групи с най-висок риск от дискриминация или социално изключване, и когато е приложимо — принос за прилагането на интегрирания подход, определен в споразумението за партньорство

<5.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>

Таблица 22

Действия за работа по специалните потребности на географските райони, които са най-тежко засегнати от бедност /целевите групи с най-висок риск от дискриминация или социално изключване  (46)

Целева група/географски район

Основни видове планирани действия като част от интегриран подход

Приоритетна ос

Фонд

Категория региони

Инвестиционен приоритет

<5.2.2 type="S" maxlength="255" input="M" Decision=N PA=Y >

<5.2.3type="S" maxlength= "1500" input="M" Decision= N PA=Y >

<5.2.4 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.6 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.7 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.5 type="S" input="S" PA=Y >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6

СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, КОИТО СТРАДАТ ОТ ТЕЖКИ И ПОСТОЯННИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПРИРОДНИ И ДЕМОГРАФСКИ УСЛОВИЯ (КОГАТО Е ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО)

(Позоваване: член 96, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

<6.1 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N PA=Y>

РАЗДЕЛ 7

ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, КОНТРОЛА И ОДИТА И РОЛЯ НА СЪОТВЕТНИТЕ ПАРТНЬОРИ

(Позоваване: член 96, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

7.1   Съответни органи и организации

(Позоваване: член 96, параграф 5, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Таблица 23

Съответстващи органи

Орган/организация

Наименование на органа и отдел или звено

Ръководител на органа/организацията (длъжност или пост)

<7.1.1 type="S" input="S" Decision=N “SME” >

<7.1.2 type="S" maxlength= "255" input="M" Decision=N “SME” >

<7.1.3 type="S" maxlength= "255" input="M" Decision=N “SME” >

Управляващ орган

 

 

Сертифициращ орган, когато е приложимо

 

 

Одитен орган

 

 

Организация, към която Комисията прави плащания

 

 

7.2   Привличане на съответните партньори

(Позоваване: член 96, параграф 5, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

7.2.1    Предприети действия за привличане на съответните партньори в подготовката на оперативната програма и ролята на партньорите в изпълнението, мониторинга и оценката на програмата

<7.2.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N “SME”>

7.2.2    Глобални субсидии (за ЕСФ, когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1304/2013)

<7.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N>

7.2.3    Отпускане на средства за изграждане на капацитет (за ЕСФ, когато е уместно)

(Позоваване: член 6, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1304/2013)

<7.3.2 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N>

РАЗДЕЛ 8

КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ ФОНДОВЕТЕ, ЕЗФРСР И ЕФМД И КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ, НАЦИОНАЛНИ И НА СЪЮЗА, КАКТО И С ЕИБ

(Позоваване: член 96, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Механизмите за осигуряване на координация между фондовете, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и други инструменти за финансиране, национални и на Съюза, както и с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), като се вземат под внимание съответните разпоредби, определени в общата стратегическа рамка.

<8.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N PA=Y>

РАЗДЕЛ 9

ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

(Позоваване: член 96, параграф 6, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

9.1   Предварителни условия

Информация за оценката на приложимостта и изпълнението на предварителни условия (незадължително)

<9.0 type="S" maxlength="14000" input="M" PA=Y>

Таблица 24

Приложими предварителни условия и оценка на тяхното изпълнение

Предварителни условия

Приоритетни оси, за които се прилагат условия

Изпълнени предварителни условия (да/не/частично)

Критерии

Изпълнени критерии (да/не)

Позоваване

(позоваване на стратегии, правен акт или други подходящи документи, включително съответните раздели, членове или параграфи, с препратки към интернет страници или достъп до пълния текст)

Обяснения

<9.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y“SME” >

<9.1.2 type="S" maxlength="100" input="S" PA=Y “SME” >

<9.1.3 type="C" input="G" PA=Y “SME” >

<9.1.4 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y “SME” >

<9.1.5 type="B" input="S" PA=Y “SME” >

<9.1.6 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y “SME” >

<9.1.7 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y “SME” >

 

 

 

 

 

 

 

9.2   Описание на действията за изпълнение на предварителните условия, отговорните органи и графика  (47)

Таблица 25

Действия за изпълнение на приложимите общи предварителни условия

Общи предварителни условия

Критерии, които не са изпълнени

Действия, които ще бъдат предприети

Краен срок (дата)

Отговорни органи

<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y “SME” >

<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y “SME” >

<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y “SME” >

<9.2.4 type="D" input="M" PA=Y “SME” >

<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y “SME” >

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 26

Действия за изпълнение на приложимите тематични предварителни условия

Тематични предварителни условия

Критерии, които не са изпълнени

Действия, които ще бъдат предприети

Краен срок (дата)

Отговорни органи

<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y “SME” TA- “NA”>

<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y “SME”

ТП- “NA” >

<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y “SME”

ТП- “NA” >

<9.2.4 type="D" input="M " PA=Y “SME”

ТП- “NA” >

<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y “SME”

ТП- “NA“>

1. X

 

Действие 1

Краен срок за действие 1

 

 

Действие 2

Краен срок за действие 2

 

РАЗДЕЛ 10

НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ЗА БЕНЕФИЦИЕРИТЕ

(Позоваване: член 96, параграф 6, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Резюме на оценката на административната тежест за бенефициерите и когато е необходимо — на планираните действия за намаляване на тази тежест, придружено от ориентировъчен график за тяхното изпълнение

<10.0 type="S" maxlength="7000" input="M" decision=N PA=Y>

РАЗДЕЛ 11

ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ

(Позоваване: член 96, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

11.1   Устойчиво развитие

Описание на конкретните действия, с които при избора на операциите се отчитат изискванията за опазване на околната среда, ефективно използване на ресурсите, смекчаване на изменението на климата и адаптация към него, устойчивост при бедствия, както и превенция и управление на риска.

<13.1 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.2   Равни възможности и недопускане на дискриминация

Описание на конкретните действия за насърчаване на равните възможности и предотвратяване на дискриминация на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация по време на подготовката, разработването и изпълнението на оперативната програма и по-специално във връзка с достъпа до финансиране, като се отчитат потребностите на различните целеви групи, изложени на риск от такава дискриминация, и по-специално изискванията за осигуряване на достъпност за хората с увреждания.

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.3   Равенство между половете

Описание на приноса на оперативната програма за насърчаване на равенството между мъжете и жените и — където е целесъобразно — описание на уредбата, с която се гарантира отчитането на социалния аспект на пола на ниво оперативна програма и ниво операции.

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

РАЗДЕЛ 12

ОТДЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

12.1   Големи проекти, които ще бъдат изпълнявани в рамките на програмния период

(Позоваване: член 96, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Таблица 27

Списък на големи проекти

Проект

Планирана дата на уведомление/подаване

година, тримесечие

Планирано започване на изпълнението

година, тримесечие

Планирана дата на завършване

година, тримесечие

Приоритетни оси/инвестиционни приоритети

<12.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" decision=N>

<12.1.2 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.3 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.4 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.5 type="S" input="S" decision=N >

 

 

 

 

 

12.2   Рамка на изпълнението на оперативната програма

Таблица 28

Рамка на изпълнението по фондове и категории региони (обобщаваща таблица)

Приоритетна ос

Фонд

Категория региони

Показател или основна стъпка за изпълнението

Мерна единица, когато е целесъобразно

Етапна цел за 2018 г.

Крайна цел (2023 г.) (48)

M

Ж

О

<12.2.1 type="S" input="G">

<12.2.2 type="S" input="G">

<12.3.2 type="S" input="G">

<12.4.2 type="S" input="G">

<12.5.2 type="S" input="G">

<12.2.6 type="S" input="G">

<12.2.7 type="S"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3   Съответни партньори, участващи в подготовката на програмата

<12.3 type="S" maxlength="10500" input="M" decision=N>

ПРИЛОЖЕНИЯ (качени в системата за електронен обмен на данни като отделни файлове):

Проект на доклад за предварителната оценка с резюме (задължително)

(Позоваване: член 55, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Документация за оценка на приложимостта и изпълнението на предварителни условия (когато е целесъобразно)

Становище от националните организации по въпросите на равенството по точки 11.2 и 11.3 (когато е целесъобразно) (Позоваване: член 96, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Резюме на оперативната програма, предназначено за гражданите (когато е целесъобразно)


(1)  Легенда за характеристиките на полета:

вид:

N = брой, D = дата, S = низ, C = отметка, P = процент, B = булев параметър

решение:

N = не е част от решението на Комисията за одобрение на оперативната програма

входящи данни:

M = ръчно, S = подбор, G = генерирани от системата

„максимална дължина“ =

Максимален брой символи, включително интервали

СП – Y =

Елементът може да бъде обхванат единствено от споразумението за партньорство

ТП – NA =

не се прилага за оперативни програми, предназначени изключително и само за техническа помощ

ИМЗ – NA =

не се прилага за оперативни програми, предназначени изключително и само за инициативата за младежка заетост

МСП =

прилага се също и за програмите за съвместни финансови инструменти за секюритизация за МСП, които се изпълняват от ЕИБ.

(2)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(3)  Европейски фонд за регионално развитие

(4)  Европейски социален фонд

(5)  Инициатива за младежка заетост

(6)  Общ размер на подкрепата от Съюза (включително основно разпределение и резерв за изпълнение)

(7)  Информация по фондове и по приоритетни оси.

(8)  Наименование на тематичната цел (не се прилага за техническа помощ).

(9)  Наименование на инвестиционния приоритет (не се прилага за техническа помощ).

(10)  За ЕФРР и Кохезионния фонд целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени.

(11)  Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за резултатите. Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за специфичните за програмата показатели за резултатите те могат да бъдат качествени или количествени. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол, базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

(12)  Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

(13)  Списъкът включва общи показатели за резултати, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за резултатите. Целевите стойности за общите показатели за резултати трябва да бъдат измерени количествено; за специфичните за програмата показатели за резултатите те могат да бъдат качествени или количествени. Всички показатели за резултатите в приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013, използвани за мониторинг на изпълнението на ИМЗ, трябва да бъдат обвързани с количествено определена целева стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол, базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

(14)  За ЕСФ списъкът включва общите показатели за изпълнението, за които е определена целева стойност. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по полове. За ЕФРР и за Кохезионния фонд разпределението по полове в повечето случаи не е от значение. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

(15)  Само за програми, подкрепяни от ЕСФ.

(16)  За ЕСФ списъкът включва общи показатели за изпълнението, за които е определена целева стойност, и всички специфични за програмата показателите за изпълнението.

(17)  Когато ИМЗ се изпълнява в рамките на дадена приоритетна ос, етапните цели и целите на ИМЗ трябва да бъдат разграничени от другите етапни цели и цели за приоритетната ос в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 22, параграф 7, пета алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, тъй като средствата за ИМЗ (специално разпределени средства и съответната подкрепа от ЕСФ) са изключени от резерва за изпълнение.

(18)  Етапните цели могат да бъдат представени общо (мъже+жени) или разпределени по пол. „M“ = мъже, „Ж“= жени, „О“ = общо.

(19)  Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по полове. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

(20)  Сумите включват общата подкрепа от Съюза (основното разпределение и предоставянето на средства от резерва за изпълнение).

(21)  Когато е целесъобразно, включва количествена информация за приноса на ЕСФ по тематичните цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1) — 7) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(22)  Изисква се в случаите, когато подкрепата от Съюза за техническа помощ в програмата надхвърля 15 милиона евро.

(23)  Изисква се, когато е обективно оправдано предвид съдържанието на действието и в случаите, в които подкрепата на Съюза за техническа помощ в програмата надхвърля 15 милиона евро.

(24)  Целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по пол, базовите стойности могат да бъдат съответно коригирани. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

(25)  Целеви стойности за показателите за изпълнението в рамките на техническата помощ са незадължителни. Целевите стойности могат да бъдат представени като общо количество (мъже + жени) или разпределени по полове. „М“= мъже, „Ж“ = жени, „О“ = общо.

(26)  Сумите включват общата подкрепа от Съюза (основното разпределение и предоставянето на средства от резерва за изпълнение).

(27)  Общо разпределени средства (подкрепа от Съюза) минус средствата за резерв за изпълнение.

(28)  Общо разпределени средства от ЕСФ, включително съответната подкрепа от ЕСФ за ИМЗ. Графите за резерва за изпълнение не включват съответната подкрепа от ЕСФ за ИМЗ, тъй като тя е изключена от резерва за изпълнение.

(29)  Попълва се само когато приоритетните оси са изразени в общи разходи.

(30)  В таблицата ставката на съфинансиране може да бъде закръглена към най-близкото цяло число. Точният процент, използван за възстановяване на плащания, е съотношението (f).

(31)  Националното участие се разпределя пропорционално между основното разпределение и резерва за изпълнение.

(32)  Тази приоритетна ос включва специално разпределените средства за ИМЗ и съответната подкрепа от ЕСФ.

(33)  Тази част от приоритетна ос включва специално разпределените средства за ИМЗ и съответната подкрепа от ЕСФ.

(34)  Разпределени средства от ЕСФ без съответната подкрепа за ИМЗ.

(35)  Сборът от общия размер на подкрепата от ЕСФ в по-слабо развити региони, региони в преход и по-силно развити региони и предоставените финансови ресурси за ИМЗ в таблица 18а е равен на сбора от общия размер на подкрепата от ЕСФ в посочените региони и специално разпределените средства за ИМЗ в таблица 17.

(36)  Разпределени средства от ЕСФ без съответната подкрепа за ИМЗ.

(37)  Разпределени средства от ЕСФ без съответната подкрепа за ИМЗ.

(38)  Включва специално разпределените средства за ИМЗ и съответната подкрепа от ЕСФ.

(39)  Попълва се само когато приоритетните оси са изразени в общи разходи.

(40)  В таблицата ставката на съфинансиране може да бъде закръглена към най-близкото цяло число. Точният процент, използван за възстановяване на плащания, е съотношението (f).

(41)  Попълва се за всяка (част от) приоритетна ос, с която се прилага ИМЗ.

(42)  ИМЗ (специално разпределени средства и съответна подкрепа от ЕСФ) се счита за фонд и се явява като отделен ред дори ако е част от дадена приоритетна ос.

(43)  За целите на настоящата таблица ИМЗ (специално разпределени средства и съответна подкрепа от ЕСФ) се счита за фонд.

(44)  Тази таблица се създава автоматично въз основа на таблиците за категориите интервенции по всяка приоритетна ос.

(45)  Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289).

(46)  Ако програмата обхваща повече от една категория региони, може да е необходимо разпределение по категории.

(47)  Таблици 25 и 26 включват само приложимите общи и тематични предварителни условия, които изобщо не са изпълнени или са изпълнени частично (вж. таблица 24) към момента на представяне на програмата.

(48)  Целевата стойност може да бъде представена като общо количество (мъже + жени) или разпределена по полове.


ПРИЛОЖЕНИЯ II

ОБРАЗЕЦ НА ПРОГРАМИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЦЕЛ „ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Наименование

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Версия

<0.3 type="N" input="G">

Първа година

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Последна година

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">>

Допустими от

<0.6 type="D" input="G">

Допустими до

<0.7 type="D" input="G">>

Номер на решението на ЕК

<0.8 type="S" input="G">>

Дата на решението на ЕК

<0.9 type="D" input="G">>

Номер на решението за изменение на държавата членка

<0.10 type="S" maxlength="20" input="M">>

Дата на решението за изменение на държавата членка

<0.11 type="D" input="M">>

Дата на влизане в сила на решението за изменение на държавата членка

<0.12 type="D" input="M">>

Региони по NUTS в рамките на програмата за сътрудничество

<0.13 type="S" input="S">>

РАЗДЕЛ 1

СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИНОСА НА ПРОГРАМАТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА СЪЮЗА ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ И ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКО, СОЦИАЛНО И ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ

(Позоваване: член 27, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) и член 8, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3)

1.1   Стратегия за приноса на програмата за сътрудничество за осъществяване на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване

1.1.1

Описание на стратегията на програмата за сътрудничество за осъществяване на принос за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване

<1.1.1 type="S" maxlength="70000" input="M">

1.1.2

Обосновка на избора на тематични цели и съответстващите им инвестиционни приоритети с оглед на общата стратегическа рамка въз основа на анализ на нуждите в рамките на целия програмен район, както и избраната в отговор на тези нужди стратегия, в която се разглеждат, когато е целесъобразно, липсващите връзки в трансграничната инфраструктура, като се вземат предвид резултатите от предварителната оценка

Таблица 1

Обосновка на избора на тематични цели и инвестиционни приоритети

Избрана тематична цел

Избран инвестиционен приоритет

Обосновка на избора

<1.1.2 type="S" input="S" >

<1.1.3 type="S" input="S">

<1.1.4 type="S" maxlength="1000" input="M">

1.2   Обосновка на разпределението на финансовите средства

Обосновка за разпределението на финансовите средства (т.е. подкрепа от Съюза) за всяка тематична цел и където е целесъобразно — за всеки инвестиционен приоритет, в съответствие с изискванията за тематична концентрация, като се взема предвид предварителната оценка.

<1.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" >

Таблица 2

Преглед на инвестиционната стратегия на програмата за сътрудничество

Приоритетна ос

Подкрепа по ЕФРР (в евро)

Дял (%) от общата подкрепа от Съюза за програмата за сътрудничество (по фондове) (4)

Тематична цел (5)

Инвестиционни приоритети (6)

Специфични цели, които съответстват на инвестиционните приоритети

Показатели за резултати, съответстващи на специфичната цел

ЕФРР (7)

ЕИС (8) (където е приложимо)

ИПП (9) (където е приложимо)

<1.2.1 type="S" input="G">

<1.2.2 type="S" input="G">

<1.2.3type="N" input="G">

<1.2.4 type="S" input="G"><1.2.9 type="P" input="G">

<1.2.5 type="S" input="G"><1.2.1 0type="P" input="G">

<1.2.6 type="S" input="G">

<1.2.7 type="S" input="G">

<1.2.8 type="S" input="G">

<1.2.9 type="S" input="G">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2

ПРИОРИТЕТНИ ОСИ

(Позоваване: член 8, параграф 2, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

2.А   Описание на приоритетните оси, различни от техническа помощ

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

2.А.1    Приоритетна ос (повтаря се за всяка приоритетна ос)

Идентификация на приоритетната ос

<2A.1 type="N" input="G">

Наименование на приоритетната ос

<2A.2 type="S" maxlength="500" input="M">


Цялата приоритетна ос ще се изпълнява само чрез финансови инструменти

<2A.3 type="C" input="M">

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява само чрез финансови инструменти, организирани на равнището на Съюза

<2A.4 type="C" input="M">

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява само чрез водено от общностите местно развитие

<2A.5 type="C" input="M">

2.A.2.    Обосновка за определянето на дадена приоритетна ос, която обхваща повече от една тематична цел (където е приложимо)

(Позоваване: член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

<2.A.0 type="S" maxlength="3 500" input="M">

2.А.3    Фонд и основа за изчисляване на подкрепата от Съюза (повтаря се за всеки фонд в рамките на приоритетната ос)

Фонд

<2A.6 type="S" input="S">

Основа за изчисляване (общо допустими разходи или допустими публични разходи)

<2A.8 type="S" input="S">

2.А.4    Инвестиционен приоритет (повтаря се за всеки инвестиционен приоритет в рамките на приоритетната ос)

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Инвестиционен приоритет

<2A.7 type="S" input="S">

2.A.5.    Специфични цели, съответстващи на инвестиционния приоритет, и очаквани резултати (повтаря се за всяка специфична цел в рамките на инвестиционния приоритет)

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б), подточки i) и ii) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Идентификация

<2A.1.1 type="N" input="G">

Специфична цел

<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Резултатите, които държавите членки се стремят да постигнат с подкрепа от Съюза

<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M">


Таблица 3

Специфични за програмата показатели за резултатите (по специфични цели)

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Идентификация

Показател

Мерна единица

Базова стойност

Базова година

Целева стойност (2023 г.) (10)

Източник на данните

Честота на отчитане

<2A.1.4 type="S" maxlength="5" input="M">

<2A.1.5 type="S" maxlength="255" input="M">

<2A.1.6 type="S" input="M">

Количествени <2A.1.8 type="N" input="M">

<2A.1.9 type="N" input="M">

Количествени <2A.1.10 type="N" input="M">

<2A.1.11 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.1.12 type="S" maxlength="100" input="M">

Качествени <2A.1.8 type="S" maxlength="100" input="M"

Качествени <2A.1.10 type="S" maxlength="100" input="M">

2.А.6.    Действия, които да бъдат подкрепени в рамките на инвестиционния приоритет (по инвестиционни приоритети)

2.А.6.1.   Описание на видовете и примерите за действия, които ще получат подкрепа, и на очаквания им принос за постигането на специфичните цели, включително, когато е целесъобразно, определяне на основните целеви групи, конкретни целеви територии и категории бенефициери

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Инвестиционен приоритет

<2A.2.1.1 type="S" input="S">

<2A.2.1.2 type="S" maxlength="14000" input="M">

2.A.6.2.   Ръководни принципи за подбора на операциите

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Инвестиционен приоритет

<2A.2.2.1 type="S" input="S">

<2A.2.2.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.6.3.   Планирано използване на финансови инструменти (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Инвестиционен приоритет

<2A.2.3.1 type="S" input="S">

Планирано използване на финансови инструменти

<2A.2.3.2 type="C" input="M">

<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.6.4.   Планирано използване на големи проекти (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Инвестиционен приоритет

<2A.2.4.1 type="S" input="S">

<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.6.5.   Показатели за изпълнението (по инвестиционни приоритети)

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б), подточка iv) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Таблица 4

Общи и специфични за програмата показатели за изпълнението

Идентификация

Показател (наименование на показателя)

Мерна единица

Целева стойност (2023 г.)

Източник на данните

Честота на отчитане

<2A.2.5.1 type="S" input="S">

<2A.2.5.2 type="S" input="S">

<2A.2.5.3 type="S" input="S">

<2A.2.5.6 type="N" input="M">

<2A.2.5.7 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.2.5.8 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.А.7.    Рамка на изпълнението

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б), подточка v) от Регламент (ЕС) № 1299/2013 и приложение II към Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Таблица 5

Рамка на изпълнението на приоритетната ос

Приоритетна ос

Вид показател

(Основна стъпка за изпълнението, финансов показател, показател за изпълнението или когато е целесъобразно — показател за резултатите)

Идентификация

Показател или основна стъпка за изпълнението

Мерна единица, когато е целесъобразно

Етапна цел за 2018 г.

Крайна цел (2023 г.)

Източник на данните

Обяснение за значението на показателя, когато е целесъобразно

<2A.3.1 type="S" input="S">

<2A.3.2 type="S" input="S">

Стъпка за изпълнение или финансово <2A.3.3 type="S" maxlength="5" input="M">

изпълнение или резултат<2A.3.3 type="S" input="S">

Стъпка за изпълнение или финансово <2A.3.4 type="S" maxlength="255" input="M">

изпълнение или резултат<2A.4.4 type="S" input="G" or "M">

Стъпка за изпълнение или финансово <2A.3.5 type="S" input="M">

изпълнение или резултат<2A.3.5 type="S" input="G" or "M">

<2A.3.7 type="S" maxlength="255" input="M">

<2A.3.8 type="S" input="M">

Изпълнение или резултат<2A.3.8 type="S" input="M">

<2A.3.9 type="S" maxlength="200" input="M">

Изпълнение или резултат<2A.3.9 type="S" input="M">

<2A.3.10 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допълнителна информация за качествени показатели относно създаването на рамката на изпълнението

(незадължително)

<2A.3.11 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.А.8.    Категории интервенции

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б), подточка vii) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Категории интервенции, съответстващи на съдържанието на приоритетната ос, въз основа на номенклатура, приета от Комисията, и ориентировъчно разпределение на подкрепата от Съюза.

Таблици 6—9

Категории интервенции

Таблица 6

Измерение 1 Област на интервенция

Приоритетна ос

Код

Сума (в евро)

<2A.4.1.1 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.4.1.1 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.4.1.3 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Таблица 7

Измерение 2 Форма на финансиране

Приоритетна ос

Код

Сума (в евро)

<2A.4.1.4 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.4.1.5 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.4.1.6 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Таблица 8

Измерение 3 Вид територия

Приоритетна ос

Код

Сума (в евро)

<2A.4.1.7 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.4.1.8 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.4.1.9 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Таблица 9

Измерение 6 Териториални механизми за изпълнение

Приоритетна ос

Код

Сума (в евро)

<2A.4.1.10 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.4.1.11 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.4.1.12 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 

2.А.9.    Резюме на планираното използване на техническа помощ, включително, когато е необходимо, действия за укрепване на административния капацитет на органите, които участват в управлението и контрола на програмите, и на бенефициерите и, когато е необходимо, действия за укрепване на административния капацитет на съответните партньори за участие в изпълнението на програмите (когато е целесъобразно)

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква б), подточка vi) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Приоритетна ос

<3A.5.1 type="S" input="S">

<2A.5.2 type="S" maxlength="2000" input="M">

2.Б.   Описание на приоритетните оси, засягащи техническа помощ

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

2.Б.1    Приоритетна ос

Идентификация

<2B.0.1 type="N" maxlength="5" input="G">

Наименование

<2B.0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

2.Б.2    Фонд и основа за изчисляване на подкрепата от Съюза (повтаря се за всеки фонд в рамките на приоритетната ос)

Фонд

<2B.0.3 type="S" input="S">

Основа за изчисляване (общо допустими разходи или допустими публични разходи)

<2B.0.4 type="S" input="S">

2.Б.3.    Специфични цели и очаквани резултати

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква в, подточки i) и ii) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Специфична цел (повтаря се за всяка специфична цел)

Идентификация

<2B.1.1 type="N" maxlength="5" input="G">

Специфична цел

<2B.1.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Резултати, които държавите членки се стремят да постигнат с подкрепа от Съюза  (11)

<2B.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.Б.4.    Показатели за резултатите  (12)

Таблица 10

Специфични за програмата показатели за резултатите (по специфични цели)

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква в), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Идентификация

Показател

Мерна единица

Базова стойност

Базова година

Целева стойност (13) (2023 г.)

Източник на данните

Честота на отчитане

<2.B.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.2.3 type="S" input="M">

Количествени <2.B.2.4 type="N" input="M">

<2.B.2.5 type="N" input="M">

Количествени <2.B.2.6 type="N" input="M">

Качествени <2A.1.10 type="S" maxlength="100" input="M">

<2.B.2.7 type="S" maxlength="100" input="M">

<2.B.2.8 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Б.5.    Действия, които ще получат подкрепа, и очакваният им принос за постигането на специфичните цели (по приоритетни оси)

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква в), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

2.Б.5.1.   Описание на действията, които ще получат подкрепа, и на очаквания им принос за постигането на специфичните цели

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква в), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Приоритетна ос

<2.B.3.1.1 type="S" input="S">

<2.B.3.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.Б.5.2   Показатели за изпълнението, които се очаква да допринесат за постигане на резултатите (по приоритетни оси)

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква в), подточка iv) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Таблица 11

Показатели за изпълнението

Идентификация

Показател

Мерна единица

Целева стойност (2023 г.)

(незадължително)

Източник на данните

<2.B.3.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.3.2.3 type="S" input="M">

<2.B.3.2.4 type="N" input="M">

<2.B.3.2.5 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

2.Б.6.    Категории интервенции

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква в), подточка v) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Съответстващи категории интервенции въз основа на номенклатура, приета от Комисията, и ориентировъчно разпределение на подкрепата от Съюза.

Таблици 12—14

Категории интервенции

Таблица 12

Измерение 1 Област на интервенция

Приоритетна ос

Код

Сума (в евро)

<2B.4.1.1 type="S" input="S" Decision=N >

<2B.4.1.2 type="S" input="S" Decision=N >

<2B.4.1.3 type="N" input="M Decision=N ">

 

 

 

 

 

 


Таблица 13

Измерение 2 Форма на финансиране

Приоритетна ос

Код

Сума (в евро)

<2B.4.2.1 type="S" input="S" Decision=N >

<2B.4.2.2 type="S" input="S" Decision=N >

<2B.4.2.3 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Таблица 14

Измерение 3 Вид тТеритория

Приоритетна ос

Код

Сума (в евро)

<2B.4.3.1 type="S" input="S" Decision=N >

<2B.4.3.2 type="S" input=" Decision=N S">

<2B.4.3.3 type="N" input="M Decision=N ">

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3

ПЛАН ЗА ФИНАНСИРАНЕ

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

3.1   Финансов бюджетен кредит от ЕФРР (в EUR)

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква г), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Таблица 15

Фонд

<3.1.1 type="S" input="G">

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Общо

ЕФРР

<3.1.3 type="N" input="M">

<3.1.4 type="N" input="M">

<3.1.5 type="N" input="M">

<3.1.6 type="N" input="M">

<3.1.7 type="N" input="M">

<3.1.8 type="N" input="M">

<3.1.9 type="N" input="M">

<3.1.10 type="N" input="G">

Суми от ИПП (когато е приложимо)

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми от ЕИС (когато е приложимо)

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.A    Общ финансов бюджетен кредит от ЕФРР и национално съфинансиране (в EUR)

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

1.

Във финансовата таблица се определя финансовият план на програмата за сътрудничество по приоритетни оси. Когато програмите на най-отдалечените региони съчетават трансгранични и транснационални средства, за всяка от тях ще бъдат определени отделни приоритетни оси.

2.

Във финансовата таблица се посочват с информационна цел вноските на трети държави, участващи в програмата за сътрудничество (различни от приноса от ИПП и ЕИС)

3.

Приносът на ЕИБ  (14) е представен на равнище приоритетна ос.

Таблица 16

План за финансиране

Приоритетна ос

Фонд

Основа за изчисляване на подкрепата от Съюза

(общо допустими разходи или публични допустими разходи)

Подкрепа от Съюза (а)

Национално участие

Formula

Ориентировъчно разпределение на националното участие

Обща стойност на финансирането

Formula

Процент на съфинансиране

Formula  (16)

За информация

 

 

 

 

Национално публично финансиране (с)

Национално частно финансиране (d) (15)

 

 

Участие на трети държави

Участие на ЕИБ

<3.2.A.1 type="S" input="G">

<3.2.A.2 type="S" input="G">

<3.2.A.3 type="S" input="G">

<3.2.A.4 type="N" input="M">

<3.2.A.5 type="N" input="G">

<3.2.A.6 type="N" input="M">

<3.2.A.7 type="N" input="M">

<3.2.A.8 type="N" input="G">

<3.2.A.9 type="P" input="G">

<3.2.A.10 type="N" input="M">

<3.2.A.11 type="N" input="M">

Приоритетна ос 1

ЕФРР (евентуално включително сумите, прехвърлени от ИПП и ЕИС) (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПП

 

 

 

 

 

 

 

ЕИС

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетна ос N

ЕФРР (евентуално включително сумите, прехвърлени от ИПП и ЕИС)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПП

 

 

 

 

 

 

 

ЕИС

 

 

 

 

 

 

 

Общо

ЕФРР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПП

 

 

 

 

 

 

 

ЕИС

 

 

 

 

 

 

 

Общо

Общо за всички фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Б.    Разпределение по приоритетни оси и тематични цели

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Таблица 17

Приоритетна ос

Тематична цел

Подкрепа от Съюза

Национално участие

Обща стойност на финансирането

<3.2.B.1 type="S" input="G">

<3.2.B.2 type="S" input="G">

<3.2.B.3 type="N" input="M">

<3.2.B.4 type="N" input="M">

<3.2.B.5 type="N" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 


Таблица 18

Ориентировъчен размер на подкрепата, която ще бъде използвана за цели във връзка с изменението на климата

(Позоваване: член 27, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) (18)

Приоритетна ос

Ориентировъчен размер на подкрепата, която ще бъде използвана за цели във връзка с изменението на климата (в EUR)

Дял от общия размер на средствата, разпределени за програмата (%)

<3.2.B.8 type="S" input="G">

<3.2.B.9 type="N" input="G" Decision=N >

<3.2.B.10 type="P" input="G" Decision=N >

 

 

 

Общо

 

 

РАЗДЕЛ 4

ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ

(Позоваване: член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Описание на интегрирания подход за териториално развитие, като се вземат предвид съдържанието и целите на програмата за сътрудничество, включително по отношение на регионите и районите, посочени в член 174, параграф 3 от ДФЕС, като се вземат предвид споразуменията за партньорство на участващите държави членки и се представят начините, по които тази програма допринася за постигането на нейните цели и планираните резултати

<4.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.1.   Ръководено от общностите местно развитие (когато е целесъобразно)

Подход за използването на инструментите на ръководеното от общностите местно развитие и принципи за определяне на областите, в които те ще бъдат приложени

(Позоваване: член 8, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

<4.1 type="S" maxlength="7000" input="M" >

4.2.   Интегрирани действия за устойчиво градско развитие (когато е целесъобразно)

Принципи за определяне на областите в градовете, в които ще се изпълняват интегрирани действия за устойчиво градско развитие, и ориентировъчен размер на разпределяната от ЕФРР подкрепа за тези действия

(Позоваване: член 8, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

<4.2.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

Таблица 19

Интегрирани действия за устойчиво градско развитие – ориентировъчен размер на подкрепата от ЕФРР

Фонд

Ориентировъчен размер на подкрепата от ЕФРР

(в евро)

<4.2.2 type="S" input="G">

<4.2.3 type="N" input="M">

ЕФРР

 

4.3.   Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) (когато е целесъобразно)

Подход за използване на интегрираните териториални инвестиции (както е определено в член 36 от Регламент (ЕС) № 1303/2013), с изключение на случаите, обхванати от точка 4.2, и ориентировъчен размер на разпределяните за тях финансови средства от всяка приоритетна ос

(Позоваване: член 8, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

<4.3.1 type="S" maxlength="5000" input="M ">

Таблица 20

Ориентировъчно разпределение на финансовите средства за ИТИ, различни от посочените в точка 4.2 (обща сума)

Приоритетна ос

Ориентировъчно разпределение на финансовите средства (подкрепа от Съюза) (в евро)

<4.3.2 type="S" input="G" >

<4.3.3 type="N" input="M">

 

 

 

 

Общо

 

4.4   Принос на планираните интервенции към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни в зависимост от потребностите на програмния район, както са установени от съответните държави членки, и при отчитане, когато е приложимо, на стратегически важните проекти, определени в тези стратегии (когато е целесъобразно)

(когато държави членки и региони участват в макрорегионални стратегии и стратегии за морските басейни)

(Позоваване: член 8, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

. <4.4.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M" >

РАЗДЕЛ 5

РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

(Позоваване: член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

5.1   Съответни органи

(Позоваване: член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Таблица 21

Органи, които отговарят за програмата

(Позоваване: член 8, параграф 4, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Орган

Наименование на органа и отдел или звено

Ръководител на органа (позиция или пост)

Управляващ орган

. <5.1.1 type="S" maxlength="255" input="M" decision="N" >

. <5.1.2 type="S" maxlength="255" input="M" decision="N" >

Сертифициращ орган, когато е приложимо

. <5.1.3 type="S" maxlength="255" input="M" decision="N" >

. <5.1.4 type="S" maxlength="255" input="M" decision="N" >

Одитен орган

. <5.1.5 type="S" maxlength="255" input="M" decision="N" >

. <5.1.6 type="S" maxlength="255" input="M" decision="N" >

Органът, към който Комисията прави плащания, е:

(Позоваване: член 8, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

управляващият орган

<5.1.7 type type="C" input="M">

сертифициращият орган

<5.1.8 type type="C" input="M">


Таблица 22

Орган или органи, които изпълняват контролни и одитни функции

(Позоваване: член 8, параграф 4, буква а), подточки ii) и iii) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Орган

Наименование на органа и отдел или звено

Ръководител на органа (позиция или пост)

Орган или органи, определени да изпълняват контролни функции

. <5.1.9 type="S" maxlength="255" input="M" >

. <5.1.10 type="S" maxlength="255" input="M" >

Орган или органи, определени да отговарят за изпълнението на одиторски функции

<5.1.11 type="S" maxlength="255" input="M" >

. <5.1.12 type="S" maxlength="255" input="M" >

5.2   Процедура за създаване на съвместен секретариат

(Позоваване: член 8, параграф 4, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

<5.2.type="S" maxlength="3500" input="M" >

5.3   Общо описание на механизмите за управление и контрол

(Позоваване: член 8, параграф 4, буква а), подточка v) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

<5.3. type="S" maxlength="35000" input="M" >

5.4   Разпределяне на задълженията между участващите държави членки в случай на финансови корекции, наложени от управляващия орган или Комисията

(Позоваване: член 8, параграф 4, буква а), подточка vi) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

<5.4. type="S" maxlength="10500" input="M" >

5.5   Използване на еврото (когато е приложимо)

(Позоваване: член 28 от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Метод, избран за преизчисляване на разходи, извършени във валута, различна от еврото

<5.5. type="S" maxlength="2000" input="M" >

5.6   Включване на партньорите

(Позоваване: член 8, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Предприети действия за включване на партньорите, посочени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 в подготовката на програмата за сътрудничество и ролята на партньорите в подготовката и изпълнението на програмата за сътрудничество, включително включването им в мониторинговия комитет

<5.6 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N>

РАЗДЕЛ 6

КООРДИНАЦИЯ

(Позоваване: член 8, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Механизмите, с които се гарантира ефективна координация между ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд, ЕЗФРСР и ЕФМДР и други инструменти за финансиране, национални и на Съюза, включително координацията и евентуалната комбинация с Механизма за свързване на Европа, ЕИС, Европейския фонд за развитие (ЕФР) и ИПП, както и с ЕИБ, като се отчитат разпоредбите, изложени в общата стратегическа рамка, както е определено в приложение I към Регламент (ЕС) № 1303/2013. Когато държави членки и трети държави участват в програми за сътрудничество, които включват използването на бюджетни кредити по ЕФРР за най-отдалечените региони и средства от ЕФР, механизми за координация на подходящо равнище с цел улесняване на ефективната координация на използването на тези ресурси

<6.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N >

РАЗДЕЛ 7

НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ЗА БЕНЕФИЦИЕРИТЕ

(Позоваване: член 8, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1299/2013 (19))

Резюме на оценката на административната тежест за бенефициерите и при необходимост — на планираните действия за намаляване на тази тежест, придружено от ориентировъчен график за тяхното изпълнение.

<7..0 type="S" maxlength="7000" input="M" decision=N >

РАЗДЕЛ 8

ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ

(Позоваване: член 8, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

8.1.   Устойчиво развитие  (20)

Описание на конкретните действия, с които при избора на операциите се отчитат изискванията за опазване на околната среда, ефективно използване на ресурсите, смекчаване на изменението на климата и приспособяване към него, устойчивост при бедствия, както и превенция и управление на риска.

<7.1 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

8.2.   Равни възможности и недопускане на дискриминация  (21)

Описание на конкретните действия за насърчаване на равните възможности и предотвратяване на дискриминация на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация по време на подготовката, разработването и изпълнението на програмата за сътрудничество, и по-специално във връзка с достъпа до финансиране, като се имат предвид потребностите на различните целеви групи, изправени пред риск от подобна дискриминация, и по-специално изискванията за осигуряване на достъпност за хората с увреждания.

<7.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

8.3.   Равенство между половете

Описание на приноса на програмата за сътрудничество за насърчаване на равенството между мъжете и жените и — където е целесъобразно — описание на уредбата, с която се гарантира отчитането на социалния аспект на пола на ниво програма и на ниво операции

<7.3 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

РАЗДЕЛ 9  (22)

ОТДЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

9.1.   Големи проекти, които следва да бъдат изпълнени в рамките на програмния период

(Позоваване: член 8, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Таблица 23

Списък на големи проекти (23)

Проект

Планирана дата за уведомление/ подаване

(година, тримесечие)

Планирано започване на изпълнението

(година, тримесечие)

Планирана дата на завършване

(година, тримесечие)

Приоритетни оси/инвестиционни приоритети

<9.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" decision=N>

<9.1.2 type="D" input="M" decision="N" >

<9.1.3 type="D" input="M" decision="N" >

<9.1.4 type="D" input="M" decision="N" >

<9.1.5 type="S" input="S decision="N" ">

 

 

 

 

 

9.2.   Рамка на изпълнението на програмата за сътрудничество

Таблица 24

Рамка на изпълнението (обобщаваща таблица)

Приоритетна ос

Показател или основна стъпка за изпълнението

Мерна единица, когато е целесъобразно

Етапна цел за 2018 г.

Крайна цел (2023 г.)

<9.2.1 type="S" input="G">

<9.2.3 type="S" input="G">

<9.2.4 type="S" input="G">

<9.2.5 type="S" input="G">

<9.2.6 type="S" input="G">

 

 

 

 

 

9.3   Съответни партньори, включени в подготовката на програмата за сътрудничество

<9.3 type="S" maxlength="15000" input="M" decision=N>

9.4   Приложими условия за изпълнение на програмите, които уреждат финансовото управление, програмирането, мониторинга, оценката и контрола на участието на трети държави в транснационални и междурегионални програми чрез принос с ресурси от ЕИС и ИПП

(Позоваване: член 26 от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

<9.4 type="S" maxlength="14000" input="S">

ПРИЛОЖЕНИЯ (качени в системите за електронен обмен на данни като отделни файлове):

Проект на доклад за предварителната оценка, с резюме (задължително)

(Позоваване: член 55, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Писмено потвърждение за съгласие със съдържанието на програмата за сътрудничество (задължително)

(Позоваване: член 8, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Карта на района, обхванат от програмата за сътрудничество (когато е целесъобразно)

Резюме на програмата за сътрудничество, предназначено за гражданите (когато е целесъобразно)


(1)  Легенда:

вид:

N = брой, D = дата, S = низ, C = отметка, P = процент, B = булев параметър

решение:

N = не е част от решението на Комисията за одобрение на програмата за сътрудничество

входящи данни:

M = ръчно, S = подбор, G = генерирани от системата

“maxlength”= Максимален брой символи, включително интервали.

(2)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(3)  Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259).

(4)  Представянето на дяловете, съответстващи на сумите от ЕИС и ИПП, зависи от избрания вариант за управление.

(5)  Наименование на тематичната цел (не се прилага за техническа помощ).

(6)  Наименование на инвестиционния приоритет (не се прилага за техническа помощ).

(7)  Европейски фонд за регионално развитие

(8)  Европейски инструмент за съседство

(9)  Инструмент за предприсъединителна помощ

(10)  Целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени.

(11)  Изисква се в случаите, когато подкрепата от Съюза за техническа помощ в програмата за сътрудничество надхвърля 15 милиона евро.

(12)  Изисква се, когато това е обективно оправдано предвид съдържанието на действията, както и когато подкрепата от Съюза за техническа помощ в програмата за сътрудничество надхвърля 15 милиона евро.

(13)  Целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени.

(14)  Европейска инвестиционна банка

(15)  Попълва се само когато приоритетните оси са изразени в общи разходи.

(16)  В таблицата ставката на съфинансиране може да бъде закръглена към най-близкото цяло число. Точният процент, използван за възстановяване на плащания, е съотношението (f).

(17)  Представянето на сумите, прехвърлени от ЕИС и ИПП, зависи от избрания вариант за управление.

(18)  Тази таблица се създава автоматично въз основа на таблиците за категориите интервенции по всяка приоритетна ос.

(19)  Не се изисква за INTERACT и ESPON.

(20)  Не се прилага за URBACT, INTERACT и ESPON.

(21)  Не се прилага за URBACT, INTERACT и ESPON

(22)  Представят се като приложения в печатната версия на документа

(23)  Не се прилага за URBACT, INTERACT и ESPON.


Top