EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0215

Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за определяне на разпоредби за изпълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на методологиите за подкрепата във връзка с изменението на климата, определянето на етапни и общи цели в рамката на изпълнението и номенклатурата на категориите интервенции за европейските структурни и инвестиционни фондове

OJ L 69, 8.3.2014, p. 65–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/02/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/215/oj

8.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 69/65


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 215/2014 НА КОМИСИЯТА

от 7 март 2014 година

за определяне на разпоредби за изпълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на методологиите за подкрепата във връзка с изменението на климата, определянето на етапни и общи цели в рамката на изпълнението и номенклатурата на категориите интервенции за европейските структурни и инвестиционни фондове

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1), и по-специално член 8, трета алинея, член 22, параграф 7, пета алинея и член 96, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) № 1303/2013 се определят общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), които осигуряват подкрепа по политиката на сближаване и понастоящем функционират въз основа на обща законодателна уредба.

(2)

Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани, тъй като засягат правилата, специфични за всеки от петте европейски структурни и инвестиционни фонда (ЕСИФ) по отношение на аспекти, общи за три или повече от тях, т.е. методологията за подкрепа във връзка с изменението на климата, определяне на етапните и общите цели в рамката на изпълнението и номенклатурата на категориите интервенции, като всички те оказват влияние върху съдържанието на програмите. С оглед съгласуването на посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, за да се улесни стратегическото планиране на средствата по европейските структурни и инвестиционни фондове, и с оглед осигуряването на възможност за цялостен поглед и лесен достъп до тях от страна на всички жители на Съюза, е желателно да се включат елементите, свързани с програмирането на средствата по ЕСИФ, за да бъдат определени в единен регламент чрез актове за изпълнение в съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(3)

В съответствие с член 8, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013 е необходимо да се приеме обща методология за определяне на нивото на подкрепа за целите във връзка с изменението на климата за всеки от петте ЕСИФ. Тази методология следва да се състои от определянето на конкретен коефициент на предоставяната по ЕСИФ подкрепа на ниво, отразяващо степента, в която тази подкрепа подпомага целите за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него. Определеният коефициент следва да се различава в зависимост от това дали подкрепата има значителен или умерен принос към изпълнението на целите, свързани с изменението на климата. Когато подкрепата не допринася за изпълнението на тези цели или приносът е незначителен, следва да се определи нулев коефициент. Следва да бъдат използвани стандартните коефициенти, за да се гарантира хармонизиран подход към проследяването на разходите във връзка с изменението на климата в различните политики на Съюза. Независимо от това методологията следва да отразява разликите в интервенциите на всеки от различните ЕСИФ. В съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013 в случая на ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд коефициентите следва да бъдат приложени към категориите интервенции, установени в приетата от Комисията номенклатура. В случая на ЕЗФРСР коефициентите следва да се прилагат към целевите области, определени в Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2), а в случая на ЕФМДР — към мерките, предвидени в бъдещ законодателен акт на Съюза, с който се определят условията за финансова подкрепа за политиката в областта на морското дело и рибарството за програмния период 2014—2020 г.

(4)

В съответствие с член 22, параграф 7, пета алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013 също така е необходимо да се установят подробни разпоредби за определяне на етапните и общите цели в рамката на изпълнението за всеки приоритет, включен в програмите, подкрепяни от ЕСИФ, и за оценка на изпълнението на тези етапни и общи цели.

(5)

За да се провери дали етапните и общите цели отговарят на условията, посочени в приложение II към Регламент (ЕС) № 1303/2013, се изисква записване на информацията, използвана за тази цел, и на методологическия подход, прилаган при установяване на рамката на изпълнението. Въпреки че включването на тази информация в програмите следва да бъде доброволно, документацията следва да бъде достъпна както за държавата членка, така и за Комисията, за да се осигури необходимата информация за разработване на рамката на изпълнението в съответствие с приложение II към Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(6)

Изпълнението на етапните цели, определени в рамката на изпълнението, е предпоставка за окончателното разпределяне на резерва за изпълнение, като високата степен на неизпълнение на етапните цели може да доведе до спиране на междинните плащания. Ето защо е важно да се установят подробни разпоредби за определянето на етапните цели и да се определи какво точно представлява изпълнението на етапните цели.

(7)

Тъй като изпълнението на целите, определени за края на програмния период, е важна мярка за успеха на прилагането на ЕСИФ, а високата степен на тяхното неизпълнение може да представлява основание за финансова корекция, е важно да се установят ясни разпоредби за определяне на целите и да се изясни какво точно представлява изпълнението на общите цели или високата степен на неизпълнение.

(8)

С цел да се отрази напредъкът по изпълнението на операциите по даден приоритет е необходимо да се определят характеристиките на ключовите етапи на изпълнението.

(9)

С цел да се гарантира, че рамката на изпълнението отразява адекватно целите и резултатите, които се преследват за всеки фонд или за инициативата за младежка заетост, и категорията на регионите, когато е целесъобразно, следва да се определят специални разпоредби за структурата на рамката на изпълнението и за оценка на изпълнението на етапните и общите цели, когато даден приоритет обхваща повече от един фонд или категория региони. Тъй като само ЕСФ и ЕФРР предвиждат финансови средства по категории региони, последното не следва да се счита за подходящо за целите на създаване на рамка на изпълнението на Кохезионния фонд, ЕЗФРСР и ЕФМДР.

(10)

Съгласно член 96, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. е необходимо да се определят общи категории интервенции на ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд, за да могат държавите членки да представят на Комисията последователна информация за програмираното използване на средствата по тези фондове, както и информация за кумулативното разпределение и изразходване на средствата по тези фондове по категории и брой на операциите през целия период на прилагане на програмата. Целта е да се даде възможност на Комисията да информира другите институции и гражданите на Съюза по подходящ начин за използването на средствата по фондовете. С изключение на категориите интервенции, които пряко съответстват на тематичните цели или инвестиционните приоритети, определени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 и в регламентите за отделните фондове, категориите интервенции могат да бъдат приложени за подкрепата по различни тематични цели.

(11)

За да се създадат условия за незабавното прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(12)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие с член 150, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, тъй като Комитетът за координация на европейските структурни и инвестиционни фондове, създаден по силата на член 150, параграф 1 от същия регламент, е представил становище,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДКРЕПАТА ЗА ЦЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА ЗА ВСЕКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

(Оправомощаване съгласно член 8, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Член 1

Методология за изчисляване на подкрепата от ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд за целите във връзка с изменението на климата

1.   Изчисляването на подкрепата от ЕФРР и Кохезионния фонд, предназначена за изпълнението на целите във връзка с изменението на климата, се извършва на два етапа, както следва:

а)

коефициентите, посочени в таблица 1 от приложение I към настоящия регламент, се прилагат по кодовете за областта на интервенцията към финансовите данни, отчетени за тези кодове;

б)

по отношение на финансовите данни, отчетени по кодовете за областта на интервенцията, които имат нулев коефициент, когато финансовите данни се отчитат в измерението на тематичната цел по кодове 04 и 05, посочени в таблица 5 от приложение I към настоящия регламент, данните се претеглят с коефициент 40 % по отношение на техния принос за изпълнението на целите във връзка с изменението на климата.

2.   Коефициентите за целите във връзка с изменението на климата, прилагани въз основа на таблица 1 от приложение I към настоящия регламент, се прилагат и за съответните категории по цел „Европейско териториално сътрудничество“, установени въз основа на член 8, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3).

3.   Изчисляването на подкрепата от ЕСФ за изпълнението на целите във връзка с изменението на климата се извършва чрез идентифициране на финансовите данни, отчетени в измерението по код 01 „Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика и икономика с ефективно използване на ресурсите“ в рамките на измерение 6 „Кодове по измерението на вторичната тема по Европейския социален фонд“, посочено в таблица 6 от приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Методология за изчисляване на подкрепата от ЕЗФРСР за целите във връзка с изменението на климата

1.   Ориентировъчният размер на подкрепата от ЕЗФРСР, предназначена за изпълнението на целите във връзка с изменението на климата за всяка програма, както е посочено в член 27, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се изчислява чрез прилагане на коефициентите по приложение II към настоящия регламент по отношение на планираните разходи, указани в плана за финансиране по член 8, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета, във връзка с приоритетите и целевите области по точка 3, буква б), точка 4, точка 5 и точка 6, буква б) от член 5 от същия регламент.

2.   За отчитането на подкрепата, използвана за целите във връзка с изменението на климата, в годишния доклад за изпълнението в съответствие с член 50, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, коефициентите по параграф 1 се прилагат по отношение на информацията за разходите по член 75, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Член 3

Методология за изчисляване на подкрепата от ЕФМДР за целите във връзка с изменението на климата

1.   Приносът на ЕФМДР за изпълнението на целите във връзка с изменението на климата се изчислява, като към всяка от основните мерки, подпомагани от ЕФМДР, се прилагат коефициенти, които отразяват значението на всяка от тези мерки по отношение на изменението на климата.

Подкрепата от ЕФМДР за изпълнението на целите във връзка с изменението на климата се изчислява въз основа на следната информация:

а)

ориентировъчния размер на подкрепата, която ще бъде използвана от ЕФМДР за целите във връзка с изменението на климата във всяка програма, както е посочено в член 27, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

б)

коефициентите, определени за основните подкрепяни от ЕФМДР мерки и посочени в приложение III към настоящия регламент;

в)

представените сведения от страна на държавите членки относно бюджетните кредити и разходите по съответната мярка в годишните доклади за изпълнение в съответствие с член 50, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

г)

информацията и данните, предоставени от държавите членки относно операциите, избрани за финансиране в съответствие с бъдещия правен акт на Съюза за установяване на условията за финансова подкрепа в областта на морското дело и рибарството за програмния период 2014—2020 г. („Регламент за ЕФМДР“).

2.   Всяка държава членка има право да предложи в своята оперативна програма определянето на коефициент в размер на 40 % за мярка, претеглена с коефициент 0 % в приложение III към настоящия регламент, при условие че може да докаже значението на тази мярка за смекчаването на последиците от изменението на климата или адаптирането към него.

ГЛАВА II

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕТАПНИТЕ И ОБЩИТЕ ЦЕЛИ В РАМКАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

(Оправомощаване съгласно член 22, параграф 7, пета алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Член 4

Информация, която организациите, подготвящи програмите, са длъжни да съхраняват

1.   Организациите, които подготвят програмите, съхраняват информацията относно методологиите и критериите, прилагани за подбора на показатели за рамката на изпълнението, за да се гарантира, че съответните етапни и общи цели отговарят на условията по параграф 3 от приложение II към Регламент (ЕС) № 1303/2013 за всички програми и приоритети, подкрепени от ЕСИФ, както и за специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост (ИМЗ), посочена в член 16 от Регламент (ЕС) № 1304/2003 на Европейския парламент и на Съвета (4), при спазване на изключенията, предвидени в параграф 1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 1303/2013.

2.   Информацията, съхранявана от организациите, които подготвят програмите, позволява да се провери дали са спазени условията, определени в точка 3 от приложение II към Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на етапните и общите цели. Тя включва:

а)

данни или доказателства, използвани за оценяване на стойността на етапните и общите цели, и метода за изчисляване — например данни за единичните разходи, сравнителни показатели, стандартна или предишна степен на изпълнение, експертни съвети и заключения от предварителната оценка;

б)

информация относно дела на представляваните от операциите финансови средства, на който съответстват показателите за крайните продукти и ключовите етапи на изпълнението, определени в рамката на изпълнението, както и описание на начина, по който е бил изчислен този дял;

в)

информация относно начина на прилагане на методологията и механизмите за осигуряване на съгласуваност при функционирането на рамката на изпълнението, определена в споразумението за партньорство в съответствие с член 15, параграф 1, буква б), точка iv) от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

г)

разяснение относно избора на показатели за резултатите или ключовите етапи на изпълнението за случаите, когато те са били включени в рамката на изпълнението.

3.   Информацията относно методологиите и критериите, използвани за подбора на показатели за рамката на изпълнението и за определяне на съответните етапни и общи цели, съхранявана от организациите, които подготвят програмите, се предоставя по искане на Комисията.

4.   Изискванията, посочени в параграфи 1—3 от настоящия член, се прилагат и за преразглеждане на етапните и общите цели в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Член 5

Определяне на етапните и общите цели

1.   Етапните и общите цели се определят на нивото на приоритета освен в случаите по член 7. Показателите за крайните продукти и ключовите етапи на изпълнението, определени в рамката на изпълнението, съответстват на над 50 % от отпуснатите финансови средства за съответния приоритет. При определянето на този дял разпределянето на средства за даден показател или ключов етап на изпълнението се отчита само веднъж.

2.   За всички ЕСИФ с изключение на ЕЗФРСР етапната и общата цел за даден финансов показател се отнася до общия размер на допустимите разходи, вписани в счетоводната система на сертифициращия орган и заверени от органа съгласно член 126, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

За ЕЗФРСР те се отнасят до общия размер на извършените публични разходи, вписани в общата система за мониторинг и оценка.

3.   За всички ЕСИФ с изключение на ЕСФ и ЕЗФРСР етапната и общата цел за даден показател за крайните продукти се отнася до операциите, при които всички действия, водещи до крайни продукти, са изпълнени в пълен размер, но за които не е задължително да са извършени всички плащания.

За ЕСФ и за ЕЗФРСР по отношение на мерките съгласно член 16, член 19, параграф 1, буква в), член 21, параграф 1, букви а) и б) и членове 27, 28, 29, 30, 31, 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 те могат също така да се отнасят до постигнатата стойност за вече започнали операции, но при които някои от действията, водещи до крайни продукти, са все още в процес на извършване.

За другите мерки в рамките на ЕЗФРСР те се отнасят до приключилите операции по смисъла на член 2, параграф 14 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

4.   Даден ключов етап на изпълнението представлява важна фаза от извършването на операциите по даден приоритет, чието приключване може да се провери и да се изрази чрез абсолютно число или процент. За целите на членове 6 и 7 от настоящия регламент ключовите етапи на изпълнението се разглеждат като показатели.

5.   Показатели за резултатите се използват само при необходимост и когато са тясно свързани с подкрепените интервенции в рамките на политиката.

6.   Когато се установи, че информацията, посочена в член 4, параграф 2 от настоящия регламент, се основава на погрешни допускания, водещи до подценяване или надценяване на общите или етапните цели, това може да се счита за надлежно обоснован случай по смисъла на параграф 5 от приложение II към Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Член 6

Изпълнение на етапните и общите цели

1.   Изпълнението на етапните и общите цели се оценява, като се вземат предвид всички показатели и ключови етапи на изпълнението, включени в рамката на изпълнението, определена на нивото на приоритета по смисъла на член 2, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, освен в случаите по член 7 от настоящия регламент.

2.   Етапните или общите цели на даден приоритет се приемат за изпълнени, ако всички показатели, включени в съответната рамка на изпълнението, са достигнали най-малко 85 % от стойността на етапната цел до края на 2018 г. или най-малко 85 % от стойността на общата цел до края на 2023 г. Чрез дерогация може да се предвиди, че когато в рамката на изпълнението са включени три или повече показателя, общите или етапните цели по даден приоритет може да се приемат за изпълнени, ако всички показатели с изключение на един достигнат 85 % от стойността на съответната етапна цел до края на 2018 г. или 85 % от стойността на съответната обща цел до края на 2023 г. Показателят, който не достигне 85 % от съответната етапна или обща цел, трябва да достигне най-малко 75 % от тези две цели.

3.   Ако по отношение на приоритет, чиято рамка на изпълнението включва не повече от два показателя, не бъдат постигнати най-малко 65 % от стойността на етапната цел до края на 2018 г. за най-малко два от тези показатели, това се счита за висока степен на неизпълнение на етапните цели. Неизпълнението на най-малко 65 % от стойността на общата цел до края на 2023 г. за поне два от тези показатели се счита за висока степен на неизпълнение на общите цели.

4.   Ако по отношение на приоритет, чиято рамка на изпълнението включва повече от два показателя, не бъдат постигнати най-малко 65 % от стойността на етапната цел до края на 2018 г. за най-малко два от тези показатели, това се счита за висока степен на неизпълнение на етапните цели. Неизпълнението на най-малко 65 % от стойността на общата цел до края на 2023 г. за поне два от тези показатели се счита за висока степен на неизпълнение на общите цели.

Член 7

Рамка на изпълнението за приоритетните оси, посочени в член 96, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и приоритетните оси, съставящи ИМЗ

1.   Показателите и ключовите етапи на изпълнението, избрани за рамката на изпълнението, техните етапни и общи цели, както и количественият израз на изпълнението им, се разпределят по фондове, а в случая на ЕФРР и ЕСФ — и по категории региони.

2.   Информацията, която се изисква в член 4, параграф 2 от настоящия регламент, се обособява по фондове и по категории региони, когато е приложимо.

3.   Изпълнението на етапните и общите цели се оценява поотделно за всеки фонд и за всяка категория региони в рамките на съответния приоритет, като се вземат предвид показателите, техните етапни и общи цели и количественият израз на изпълнението им с разпределение по фондове и категории региони. Показателите за крайните продукти и ключовите етапи на изпълнението, определени в рамката на изпълнението, съответстват на над 50 % от отпуснатите финансови средства за съответния фонд и категория региони, когато е приложимо. При определянето на този дял разпределянето на средства за даден показател или ключов етап на изпълнението се отчита само веднъж.

4.   Ако ресурсите за ИМЗ се планират като част от приоритетна ос в съответствие с член 18, буква в) от Регламент (ЕС) № 1304/2013, за ИМЗ се установява отделна рамка на изпълнението и изпълнението на определените за ИМЗ етапни цели се оценява отделно от другата част от приоритетната ос.

ГЛАВА III

НОМЕНКЛАТУРА НА КАТЕГОРИИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ НА ЕФРР, ЕСФ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД ПО ЦЕЛТА „ИНВЕСТИЦИИ ЗА РАСТЕЖ И РАБОТНИ МЕСТА“

Член 8

Категории интервенции за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд

(Оправомощаване съгласно член 96, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   Номенклатурата на категориите интервенции по член 96, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013 се съдържа в таблици 1—8 от приложение I към настоящия регламент. Кодовете, определени в тези таблици, се прилагат за ЕФРР по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд и ИМЗ, както е посочено в параграфи от 2 и 3 от настоящия член.

2.   Кодове от 001 до 101, определени в таблица 1 от приложение I към настоящия регламент, се прилагат само за ЕФРР и Кохезионния фонд.

Кодове от 102 до 120, определени в таблица 1 от приложение I към настоящия регламент, се прилагат само за ЕСФ.

По отношение на ИМЗ се прилага само код 103 от определените в таблица 1 от приложение I към настоящия регламент.

Кодове 121, 122 и 123, определени в таблица 1 от приложение I към настоящия регламент, се прилагат за ЕФРР, Кохезионния фонд и ЕСФ.

3.   Кодовете, определени в таблици 2—4, 7 и 8 от приложение I към настоящия регламент, се прилагат за ЕФРР, ЕСФ, ИМЗ и Кохезионния фонд.

Кодовете, определени в таблица 5 от приложение I към настоящия регламент, се прилагат само за ЕФРР и Кохезионния фонд.

Кодовете, определени в таблица 6 от приложение I към настоящия регламент, се прилагат само за ЕСФ и ИМЗ.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3 и приложение III към настоящия регламент започват да се прилагат с влизането в сила на Регламента за ЕФМДР.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 март 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

(3)  Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259).

(4)  Регламент (ЕО) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Номенклатура на категориите интервенции на фондовете  (1) по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и инициативата за младежка заетост

ТАБЛИЦА 1:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ“

1.

ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ

Коефициент за изчисляване на подкрепата за целите във връзка с изменението на климата

I   Производствени инвестиции:

001

Общи производствени инвестиции в малки и средни предприятия („МСП“)

0 %

002

Научноизследователски и иновационни процеси в големи предприятия

0 %

003

Производствени инвестиции в големи предприятия, свързани с нисковъглеродната икономика

40 %

004

Производствени инвестиции, свързани със сътрудничеството между големи предприятия и МСП за разработване на продукти и услуги на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), електронната търговия и повишаването на търсенето на ИКТ.

0 %

II   Инфраструктура, осигуряваща основни услуги, и свързани с нея инвестиции:

Енергийна инфраструктура

 

005

Електроенергия (съхранение и пренос)

0 %

006

Електроенергия (съхранение и пренос чрез TEN-E — трансевропейската енергийна мрежа)

0 %

007

Природен газ

0 %

008

Природен газ (TEN-E)

0 %

009

Енергия от възобновяеми източници: вятър

100 %

010

Енергия от възобновяеми източници: слънце

100 %

011

Енергия от възобновяеми източници: биомаса

100 %

012

Други видове енергия от възобновяеми източници (включително водноелектрическа, геотермална и морска енергия) и интегриране на енергията от възобновяеми източници (включително съхранение, инфраструктура за технологията „електроенергия в газ“ и водород от възобновяеми източници)

100 %

013

Обновяване на обществената инфраструктура с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки

100 %

014

Обновяване на наличния жилищен фонд с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки

100 %

015

Интелигентни системи за разпределение на електроенергия със средно и ниско напрежение (включително интелигентни мрежи и ИКТ системи)

100 %

016

Високоефективно комбинирано производство на енергия и централно отопление

100 %

Инфраструктура, свързана с опазването на околната среда

 

017

Управление на битови отпадъци (включващо мерки за минимизиране, сортиране и рециклиране на отпадъците)

0 %

018

Управление на битови отпадъци (включващо мерки за механично-биологично третиране, термично третиране, изгаряне и депониране)

0 %

019

Управление на търговски, промишлени и опасни отпадъци

0 %

020

Осигуряване на питейна вода (инфраструктура за добив, пречистване, съхранение и водоразпределение)

0 %

021

Управление на водите и опазване на питейната вода (включително управление на речните басейни, водоснабдяване, специфични мерки за адаптиране към изменението на климата, отчитане на потреблението на централно равнище и равнище отделен потребител, системи за таксуване и намаляване на течовете)

40 %

022

Пречистване на отпадъчни води

0 %

023

Мерки, свързани с опазването на околната среда, които са насочени към намаляване и/или предотвратяване на емисиите на парникови газове (включващи обработка и съхранение на метан и компостиране)

100 %

Транспортна инфраструктура

 

024

Железопътен транспорт (основна мрежа на TEN-T — трансевропейската транспортна мрежа)

40 %

025

Железопътен транспорт (цялостна мрежа на TEN-T)

40 %

026

Друг железопътен транспорт

40 %

027

Подвижен железопътен състав

40 %

028

Магистрали и пътища на TEN-T — основна мрежа (ново строителство)

0 %

029

Магистрали и пътища на TEN-T — цялостна мрежа (ново строителство)

0 %

030

Второстепенни пътни връзки към пътната мрежа и възли на TEN-T (ново строителство)

0 %

031

Други национални и регионални пътища (ново строителство)

0 %

032

Местни пътища за достъп (ново строителство)

0 %

033

Реконструиран или ремонтиран път от TEN-T

0 %

034

Друг реконструиран или ремонтиран път (магистрала, национален, регионален или местен път)

0 %

035

Мултимодален транспорт (TEN-T)

40 %

036

Мултимодален транспорт

40 %

037

Летища (TEN-T) (2)

0 %

038

Други летища (2)

0 %

039

Морски пристанища (TEN-T)

40 %

040

Други морски пристанища

40 %

041

Вътрешни водни пътища и пристанища (TEN-T)

40 %

042

Вътрешни водни пътища и пристанища (регионални и местни)

40 %

Устойчив транспорт

 

043

Инфраструктура за екологосъобразен градски транспорт и насърчаване (включително оборудване и подвижен състав)

40 %

044

Интелигентни транспортни системи (включително въвеждане на управление на търсенето, системи за събиране на такси, ИТ системи за наблюдение, контрол и информиране)

40 %

Инфраструктура за информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

 

045

ИКТ: Основна/преносна мрежа

0 %

046

ИКТ: Високоскоростна широколентова мрежа (абонатен достъп/абонатна линия; >/= 30 Mbps)

0 %

047

ИКТ: Свръхвисокоскоростна широколентова мрежа (абонатен достъп/ абонатна линия; >/= 100 Mbps)

0 %

048

ИКТ: Други видове ИКТ инфраструктура/широкомащабни компютърни ресурси/оборудване (включително електронна инфраструктура, центрове и сензори за данни; също така, когато са вградени в друга инфраструктура, като например научноизследователски съоръжения, инфраструктура, свързана с опазването на околната среда, и социална инфраструктура)

0 %

III   Социална, здравна и образователна инфраструктура и свързаните с нея инвестиции:

049

Образователна инфраструктура в областта на висшето образование

0 %

050

Образователна инфраструктура в областта на професионалното образование и обучение и ученето за възрастни

0 %

051

Образователна инфраструктура в областта на училищното образование (основно и общо средно образование)

0 %

052

Инфраструктура в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст

0 %

053

Здравна инфраструктура

0 %

054

Жилищна инфраструктура

0 %

055

Друга инфраструктура, която допринася за регионалното и местното развитие

0 %

IV   Развитие на вътрешния потенциал:

Научноизследователска и развойна дейност и иновации

 

056

Инвестиции в инфраструктура, капацитет и оборудване в МСП, пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности

0 %

057

Инвестиции в инфраструктура, капацитет и оборудване в големи дружества, пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности

0 %

058

Инфраструктура за научни изследвания и иновации (публична)

0 %

059

Инфраструктура за научни изследвания и иновации (частна, включително научни паркове)

0 %

060

Научноизследователски и иновационни дейности в публични научноизследователски центрове и центрове на компетентност, включително изграждане на мрежи

0 %

061

Научноизследователски и иновационни дейности в частни научноизследователски центрове, включително изграждане на мрежи

0 %

062

Трансфер на технологии и сътрудничество между университети и предприятия, основно в полза на МСП

0 %

063

Подкрепа за клъстери и бизнес мрежи, основно в полза на МСП

0 %

064

Научноизследователски и иновационни процеси в МСП (включително схеми за ваучери, както и иновации в процесите, проектирането и сектора на услугите и социални иновации)

0 %

065

Инфраструктура за научноизследователска и иновационна дейност, процеси, трансфер на технологии и сътрудничество в предприятия с акцент върху нисковъглеродната икономика и устойчивостта към изменението на климата

100 %

Развитие на стопанската дейност

 

066

Специализирани услуги за подкрепа за МСП и групи от МСП (включително услуги за управление, маркетинг и проектиране)

0 %

067

Развитие на дейността на МСП, подкрепа за предприемачеството и създаването на предприятия (включително подкрепа за отделяне и разделяне на предприятия)

0 %

068

Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки

100 %

069

Подкрепа за благоприятни за околната среда производствени процеси и ефективно използване на ресурсите в МСП

40 %

070

Повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия

100 %

071

Развитие и насърчаване на предприятия, специализирани в предоставянето на услуги, които допринасят за нисковъглеродна икономика и устойчивост към изменението на климата (включително подкрепа за такива услуги)

100 %

072

Стопанска инфраструктура за МСП (включително промишлени паркове и обекти)

0 %

073

Подкрепа за социални предприятия (МСП)

0 %

074

Развитие и популяризиране на търговски туристически активи в МСП

0 %

075

Развитие и популяризиране на търговски туристически услуги във или за МСП

0 %

076

Развитие и популяризиране на културни и творчески активи в МСП

0 %

077

Развитие и популяризиране на културни и творчески услуги във или за МСП

0 %

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) — насърчаване на търсенето, приложения и услуги

 

078

Услуги и приложения за електронно управление (включително електронни обществени поръчки, ИКТ мерки за подкрепа за реформата на публичната администрация, сигурност в кибернетичното пространство, мерки за неприкосновеност на личния живот и доверие, електронно правосъдие и електронна демокрация)

0 %

079

Достъп до информация в обществения сектор (включително открити данни в областта на електронната култура, цифровите библиотеки, електронното съдържание и електронния туризъм)

0 %

080

Електронно приобщаване, електронна достъпност, услуги и приложения в областта на електронното учене и електронното образование, грамотност в областта на цифровите технологии

0 %

081

ИКТ решения, насочени към активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве, и услуги и приложения в областта на електронното здравеопазване (включително електронни здравни грижи и интелигентна заобикаляща среда)

0 %

082

ИКТ услуги и приложения за МСП (включително електронна търговия, електронен бизнес и бизнес процеси в мрежа), „живи лаборатории“, интернет предприемачи и нови ИКТ предприятия

0 %

Околна среда

 

083

Мерки, свързани с качеството на въздуха

40 %

084

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)

40 %

085

Опазване и укрепване на биологичното разнообразие, опазване на природата и екологосъобразна инфраструктура

40 %

086

Опазване, възстановяване и устойчиво използване на зони по „Натура 2000“

40 %

087

Мерки за адаптиране към изменението на климата и предотвратяване и управление на рискове, свързани с климата, например ерозия, пожари, наводнения, бури и засушавания, включително повишаване на осведомеността, системи и инфраструктури за гражданска защита и управление на бедствия

100 %

088

Предотвратяване и управление на природни рискове, които не са свързани с климата (т.е. земетресения), и рискове, свързани с човешки дейности (например технологични аварии), включително повишаване на осведомеността, системи и инфраструктури за гражданска защита и управление на бедствия

0 %

089

Рехабилитация на индустриални площи и замърсени земи

0 %

090

Велосипедни и пешеходни алеи

100 %

091

Развитие и насърчаване на туристическия потенциал на природни територии

0 %

092

Опазване, развитие и популяризиране на публични туристически активи

0 %

093

Развитие и популяризиране на публични туристически услуги

0 %

094

Опазване, развитие и популяризиране на публични активи в областта на културата и културното наследство

0 %

095

Развитие и популяризиране на публични услуги в областта на културата и културното наследство

0 %

Други

 

096

Институционален капацитет на публичните администрации и публичните служби, свързани с изпълнението на дейността на ЕФРР, или действия в подкрепа на инициативи на ЕСФ за институционален капацитет

0 %

097

Инициативи за водено от общностите местно развитие в градски и селски райони

0 %

098

Най-отдалечени региони: компенсиране на допълнителните разходи вследствие на ограничения достъп и териториалната разпокъсаност

0 %

099

Най-отдалечени региони: специфични действия за компенсиране на допълнителните разходи вследствие на фактори, свързани с размера на пазара

0 %

100

Най-отдалечени региони: подкрепа за компенсиране на допълнителните разходи, свързани с климатичните условия и затрудненията поради релефа

40 %

101

Кръстосано финансиране по ЕФРР (подкрепа за свързани с ЕСФ действия, необходими за задоволителното изпълнение на частта на ЕФРР от операцията и пряко свързани с нея)

0 %

V   Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила:

102

Достъп до заетост за търсещите работа и за неактивните лица, включително трайно безработните и лицата, отдалечени от пазара на труда, също и чрез местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила

0 %

103

Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта

0 %

104

Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия

0 %

105

Равенство между мъжете и жените във всички области, включително в достъпа до заетост, напредъка в кариерата, съчетаване на професионалния и личния живот и насърчаване на равно заплащане за равен труд

0 %

106

Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените

0 %

107

Активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве

0 %

108

Модернизиране на институциите на пазара на труда, като публични и частни служби по заетостта, и повишаване на адекватността спрямо потребностите на пазара на труда, включително чрез действия за повишаване на транснационалната мобилност на работната сила, както и чрез схеми за мобилност и по-добро сътрудничество между институциите и съответните заинтересовани страни

0 %

VI   Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дисриминация:

109

Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за работа

0 %

110

Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите

0 %

111

Борба срещу всички форми на дискриминация и насърчаване на равенството на възможностите

0 %

112

Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес

0 %

113

Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост

0 %

114

Стратегии за водено от общностите местно развитие

0 %

VII   Инвестиции в образование, обучение и професионално обучение за придобиване на умения и учене през целия живот:

115

Намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и средно образование, включващо формални, неформални и неофициални процеси на учене за повторно включване в образователната и обучителната система

0 %

116

Подобряване на качеството и ефективността и достъпа до висшето и равностойното на него образование с цел увеличаване на участието и подобряване на равнищата на образование, по-специално за групите в неравностойно положение

0 %

117

Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции

0 %

118

Подобряване на системите за образование и обучение спрямо пазара на труда, улесняване на прехода от образование към работа и укрепване на професионалното образование и системите на обучение, както и тяхното качество, включително чрез механизми за предвиждане на уменията, адаптиране на учебните програми и създаване и развитие на основаващи се на работата системи за учене, включително двойни системи на учене и схеми за чиракуване

0 %

VIII   Засилване на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересовани страни и ефективна публична администрация:

119

Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление

0 %

120

Изграждане на капацитет по отношение на всички заинтересовани страни, които изпълняват политики в областта на образованието, ученето през целия живот, обучението и политиките в областта на заетостта или социалната сфера, включително чрез секторни и териториални пактове за мобилизиране с цел осъществяването на реформи на национално, регионално и местно равнище

0 %

IХ   Техническа помощ:

121

Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол

0 %

122

Оценка и проучвания

0 %

123

Информиране и комуникация

0 %


ТАБЛИЦА 2:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ“

2.   ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ

01

Безвъзмездни средства

02

Средства, подлежащи на възстановяване

03

Подкрепа чрез финансови инструменти: рисково инвестиране и дялов капитал или еквивалентен инструмент

04

Подкрепа чрез финансови инструменти: заем или еквивалентен инструмент

05

Подкрепа чрез финансови инструменти: гаранция или еквивалентен инструмент

06

Подкрепа чрез финансови инструменти: лихвена субсидия, субсидия за гаранционна такса, техническа помощ или еквивалентен инструмент

07

Награда


ТАБЛИЦА 3:   КОДОВЕ ПО ТЕРИТОРИАЛНОТО ИЗМЕРЕНИЕ

3.   ТИП НА ТЕРИТОРИЯТА

01

Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)

02

Малки градски райони (среднонаселени, с население >5 000 души)

03

Селски райони (слабонаселени)

04

Макрорегионален район за сътрудничество

05

Сътрудничество в райони по национални или регионални програми в национален контекст

06

Транснационално сътрудничество по ЕСФ

07

Не се прилага


ТАБЛИЦА 4:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „МЕХАНИЗМИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ“

4.   МЕХАНИЗМИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

01

Интегрирани териториални инвестиции — градски райони

02

Други интегрирани подходи за устойчиво развитие на градските райони

03

Интегрирани териториални инвестиции — други

04

Други интегрирани подходи за устойчиво развитие на селските райони

05

Други интегрирани подходи към устойчиво развитие на градските/ селските райони

06

Инициативи за водено от общностите местно развитие

07

Не се прилага


ТАБЛИЦА 5:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ТЕМАТИЧНА ЦЕЛ“

5.   ТЕМАТИЧНА ЦЕЛ (ЕФРР и Кохезионен фонд)

01

Засилване на научноизследователската дейност, развойната дейност в областта на технологиите и иновациите

02

Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество

03

Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия

04

Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори

05

Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и предотвратяването и управлението на риска

06

Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност

07

Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури

08

Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила

09

Насърчаване на социалното приобщаване, борбата с бедността и всяка форма на дискриминация

010

Инвестиции в образованието, в обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения, и в ученето през целия живот

011

Повишаване на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни и допринасяне за ефикасността на публичната администрация

012

Не се прилага (само техническа помощ)


ТАБЛИЦА 6:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО НА ВТОРИЧНАТА ТЕМА ПО ЕСФ

6.

ВТОРИЧНА ТЕМА НА ЕСФ

Коефициент за изчисляване на подкрепата за целите във връзка с изменението на климата

01

Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика и икономика с ефективно използване на ресурсите

100 %

02

Социални иновации

0 %

03

Повишаване на конкурентоспособността на МСП

0 %

04

Засилване на научноизследователската дейност, развойната дейност в областта на технологиите и иновациите

0 %

05

Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество

0 %

06

Недискриминация

0 %

07

Равенство между половете

0 %

08

Не се прилага

0 %


ТАБЛИЦА 7:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕ „СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ“

7.   СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

01

Селско и горско стопанство

02

Рибарство и аквакултури

03

Производство на хранителни продукти и напитки

04

Производство на текстил и текстилни изделия

05

Производство на транспортно оборудване

06

Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти

07

Други некласифицирани производствени отрасли

08

Строителство

09

Минно дело и добивна промишленост (включително добив на суровини за производство на енергия)

10

Електрическа енергия, газообразни горива, топлинна енергия и климатизация

11

Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

12

Транспорт и складиране

13

Информационни и комуникационни дейности, включително телекомуникации, информационни услуги, компютърно програмиране, консултантска дейност и свързаните с тях дейности

14

Търговия на едро и дребно

15

Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство

16

Финансови и застрахователни дейности

17

Недвижими имоти, отдаване под наем и услуги за предприятията

18

Публична администрация

19

Образование

20

Хуманно здравеопазване

21

Социална работа, колективни, социални и персонални услуги

22

Дейности, свързани с околната среда и изменението на климата

23

Изкуство, развлечения, творчески индустрии и отдих

24

Други услуги, некласифицирани другаде


ТАБЛИЦА 8:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ“

8.   

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (2)

Код

Местоположение

 

Код на региона или района, в който e установена/протича операцията, както е определено в Класификацията на териториалните единици за статистически цели (NUTS) в приложението към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета (3)


(1)  Европейски фонд за регионално развитие, Кохезионен фонд и Европейски социален фонд.

(2)  Ограничение до инвестиции, свързани с опазването на околната среда или придружени от инвестиции, необходими за смекчаване или намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

(3)  Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Коефициенти за изчисляване на размера на подкрепата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за целите във връзка с изменението на климата съгласно член 2

Член от Регламент (ЕС) № 1305/2013 (1)

Приоритет / целева област (област с поставен акцент)

Коефициент

Член 5, параграф 3, буква б)

Подпомагане на стопанствата при предотвратяването и управлението на риска

40 %

Член 5, параграф 4

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство (всички целеви области)

100 %

Член 5, параграф 5

Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство (всички целеви области);

100 %

Член 5, параграф 6, буква б)

Стимулиране на местното развитие в селските райони

40 %


(1)  Регламент (ЕО) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Коефициенти за изчисляване на размера на подкрепата от Европейския фонд за морско дело и рибарство за целите във връзка с изменението на климата съгласно член 3

 

Наименование на мярката

Временна номерация

Коефициент

 

Иновации

Член 28

0 %* (1)

 

Консултантски услуги

Член 29

0 %

 

Партньорство между учени и рибари

Член 30

0 %*

 

Насърчаване на човешкия капитал и социалния диалог — обучение, работа в мрежа, социален диалог

Член 31

0 %*

 

Насърчаване на човешкия капитал и социалния диалог — подпомагане за брачните партньори и партньорите, съжителстващи на семейни начала

Член 31, параграф 2

0 %*

 

Насърчаване на човешкия капитал и социалния диалог — стажанти на борда на дребномащабни крайбрежни риболовни кораби

Член 31, параграф 3

0 %*

 

Диверсификация и нови форми на доход

Член 32

0 %*

 

Подпомагане за започване на дейност за млади рибари

Член 32a

0 %

 

Здравословни и безопасни условия на труд

Член 33

0 %

 

Временно преустановяване на риболовни дейности

Член 33a

40 %

 

Окончателно преустановяване на риболовни дейности

Член 33б

100 %

 

Взаимоспомагателни фондове с цел застраховане срещу неблагоприятни климатични събития и екологични катастрофи

Член 33в

40 %

 

Подпомагане за системите на разпределение на възможностите за риболов

Член 34

40 %

 

Подкрепа за проектирането и прилагането на мерките за опазване

Член 35

0 %

 

Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на видовете

Член 36

40 %

 

Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси

Член 37

40 %

 

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие – събиране на отпадъци

Член 38, параграф 1, буква а)

0 %

 

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие — принос за по-доброто управление или съхранение, изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или преносими съоръжения, изготвяне на планове за защита и управление, свързани с обектите по „Натура 2000“ и специалните защитени територии, управление, възстановяване и наблюдение на морските защитени територии, включително обекти по „Натура 2000“, повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда, участие в други действия, целящи поддържането и подобряването на биологичното разнообразие и екосистемните услуги

Член 38, параграф 1, букви б)—д), да), е)

40 %

 

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие — схеми за компенсиране на щетите върху улова, нанесени от бозайници и птици

Член 38, параграф 1, буква дб)

0 %

 

Смекчаване на изменението на климата — инвестиции на борда

Член 39, параграф 1, буква а)

100 %

 

Смекчаване на изменението на климата — одити и схеми за енергийна ефективност

Член 39, параграф 1, буква б)

100 %

 

Енергийна ефективност — проучвания за оценка на ползата от системи за алтернативно задвижване и конструкция на корабните корпуси

Член 39, параграф 1, буква в)

40 %

 

Подмяна или осъвременяване на основни или допълнителни двигатели

Член 39, параграф 2

100 %

 

Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов

Член 40

0 %

 

Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, халета за рибни борси и покрити лодкостоянки — инвестиции за подобряване на инфраструктурата на рибарските пристанища и халетата за рибни борси или кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки

Член 41, параграф 1

40 %

 

Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, халета за рибни борси и покрити лодкостоянки — инвестиции, улесняващи изпълнението на задължението за разтоварване на целия улов

Член 41, параграф 2

0 %

 

Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, халета за рибни борси и покрити лодкостоянки — инвестиции за подобряване на безопасността на рибарите

Член 41, параграф 3

0 %

 

Риболов във вътрешни водоеми и водна флора и фауна във вътрешни водоеми — оборудване на борда на корабите или индивидуално оборудване, както е предвидено в член 33

Член 42, параграф 1, буква а)

0 %*

Риболов във вътрешни водоеми и водна флора и фауна във вътрешни водоеми. Инвестиции в оборудване и видове операции, както е посочено в членове 36 и 37

Член 42, параграф 1, буква б)

Риболов във вътрешни водоеми и водна флора и фауна във вътрешни водоеми — инвестиции на борда на корабите и подкрепа за одити и схеми за енергийна ефективност

Член 42, параграф 1, буква в)

 

Риболов във вътрешни водоеми и водна флора и фауна във вътрешни водоеми — насърчаване на човешкия капитал и социалния диалог

Член 42, параграф 1, буква аа)

0 %

 

Риболов във вътрешни водоеми и водна флора и фауна във вътрешни водоеми — рибарски пристанища, покрити лодкостоянки и кейове за разтоварване

Член 42, параграф 1, буква г)

0 %

 

Риболов във вътрешни водоеми и водна флора и фауна във вътрешни водоеми — инвестиции, които водят до повишаване на стойността или качеството на уловената риба

Член 42, параграф 1, буква га)

0 %

 

Риболов във вътрешни водоеми и водна флора и фауна във вътрешни водоеми — започване на дейност за млади рибари

Член 42, параграф 1а

0 %

 

Риболов във вътрешни водоеми и водна флора и фауна във вътрешни водоеми — разработване и улесняване на иновациите

Член 42, параграф 1б

0 %*

 

Риболов във вътрешни водоеми и водна флора и фауна във вътрешни водоеми — закрила и развитие на водната фауна и флора

Член 42, параграф 5

40 %

 

Иновации

Член 45

0 %*

 

Продуктивни инвестиции в аквакултурите

Член 46

0 %*

 

Услуги по управление, възстановяване и консултантски услуги за стопанствата за аквакултури

Член 48

0 %*

 

Насърчаване на човешкия капитал и създаването на мрежи

Член 49

0 %*

 

Увеличаване на потенциала на обектите за производство на аквакултури

Член 50

40 %

 

Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиво производство

Член 51

0 %

 

Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и биологични аквакултури

Член 53

40 %

 

Аквакултури, осигуряващи услуги за околната среда

Член 54

40 %

 

Мерки за общественото здравеопазване

Член 55

0 %

 

Мерки за здравето на животните и хуманното отношение към тях

Член 56

0 %

 

Застраховане на запасите от аквакултури

Член 57

40 %

 

Подготвително подпомагане

Член 63, параграф 1, буква а)

0 %

 

Изпълнение на стратегиите за местно развитие

Член 65

40 %

 

Дейности за сътрудничество

Член 66

0 %*

 

Текущи разходи и насърчаване на развитието

Член 63, параграф 1, буква г)

0 %

 

Планове за производство и предлагане на пазара

Член 69

0 %*

 

Помощ за складиране

Член 70

0 %

 

Мерки за предлагане на пазара

Член 71

0 %*

 

Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Член 72

40 %

 

Режим на компенсации

Член 73

0 %

 

Контрол и правоприлагане

Член 78

0 %

 

Събиране на данни

Член 79

0 %*

 

Техническа помощ по инициатива на държавите членки

Член 79a

0 %

 

Интегрирано морско наблюдение

Член 79б, параграф 1, буква а)

40 %

 

Насърчаване на опазването на морската среда и устойчиво използване на морските и крайбрежните ресурси

Член 79б, параграф 1, буква б)

40 %


(1)  По силата на член 3, параграф 2 за мерките, отбелязани със знак * в таблицата, може да бъде определен коефициент 40 %.


Top