EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0184

Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 година за определяне на условията и реда, приложими за електронната система за обмен на данни между държавите членки и Комисията, съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за приемане на номенклатурата на категориите интервенции за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“

OJ L 57, 27.2.2014, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/02/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/184/oj

27.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 184/2014 НА КОМИСИЯТА

от 25 февруари 2014 година

за определяне на условията и реда, приложими за електронната система за обмен на данни между държавите членки и Комисията, съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за приемане на номенклатурата на категориите интервенции за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1), и по-специално член 74, параграф 4 от него,

Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (2), и по-специално член 8, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани, тъй като всички те засягат някои аспекти, необходими за подготовката на оперативните програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и цел „Европейско териториално сътрудничество“. С оглед съгласуването на посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, и осигуряването на възможност за цялостен поглед и лесен достъп до тях от страна на всички жители на Съюза, е желателно да се включат разпоредби относно категориите интервенции по цел „Европейско териториално сътрудничество“ в настоящия акт за изпълнение, тъй като процедурата по отношение на консултациите на Комитета за координация на европейските структурни и инвестиционни фондове, създаден по силата на член 150, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, е същата както за другите разпоредби, обхванати от настоящия акт за изпълнение, докато категориите интервенции по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ са обект на различна процедура.

(2)

Съгласно член 74, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 всеки официален обмен на информация между държавите членки и Комисията се извършва посредством електронна система за обмен на данни. Ето защо е необходимо да се установят условията и редът, на които тази електронната система за обмен на данни трябва да отговаря.

(3)

Условията за обмен на информация между държавите членки и Комисията следва да се считат за различни от онези, които са установени във връзка с обмена на информация между бенефициерите и съответните власти в съответствие с член 122, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и които се уреждат с друг акт за изпълнение. С цел да се гарантира подобряване на качеството на информацията относно изпълнението на оперативните програми, повишаване на ефективността на системата и опростяване е необходимо да се определят основните изисквания за формата и обхвата на информацията, която ще се обменя.

(4)

Необходимо е да се уточнят принципите, както и приложимите правила за функционирането на системата по отношение на идентифицирането на страната, която отговаря за качването на документите и извършването на актуализации в тях.

(5)

С цел да се гарантира намаляване на административната тежест за държавите членки и Комисията, като същевременно се гарантира ефективен и ефикасен електронен обмен на информация, е необходимо да се установят техническите характеристики на системата.

(6)

Държавите членки и Комисията следва също така да имат възможност да въвеждат и прехвърлят данни по два различни начина, които трябва да бъдат уточнени. Необходимо е да се предвидят и правила в случай на непреодолима сила, която затруднява използването на електронната система за обмен на данни, за да се гарантира, че както държавите членки, така и Комисията могат да продължат да обменят информация чрез алтернативни средства.

(7)

Държавите членки и Комисията следва да гарантират, че прехвърлянето на данни чрез електронната система за обмен на данни се осъществява по сигурен начин, който позволява осигуряване на наличност, цялост, автентичност, поверителност и невъзможност за отричане на действията. Следователно трябва да бъдат определени правила за сигурността.

(8)

С настоящия регламент следва да се зачитат основните права и той да бъде съобразен с принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално правото на защита на личните данни. Поради това настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с тези права и принципи. По отношение на личните данни, обработвани от държавите членки, се прилага Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). По отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Съюза и свободното движение на тези данни се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(9)

Съгласно член 8, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1299/2013 г. е необходимо да се определят общи категории интервенции за програмите по цел „Европейско териториално сътрудничество“, за да могат държавите членки да представят на Комисията последователна информация за планираното използване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), както и информация за кумулативното разпределение и изразходване на средствата от ЕФРР по категории и брой на операциите през целия период на прилагане на програмата. Целта е да се даде възможност на Комисията да информира другите институции и гражданите на Съюза по подходящ начин за използването на средствата от ЕФРР.

(10)

За да се създадат условия за незабавното прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(11)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие с член 150, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, тъй като Комитетът за координация на европейските структурни и инвестиционни фондове, създаден с член 150, параграф 1 от същия регламент, е представил становище,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Разпоредби за изпълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на европейските структурни и инвестиционни фондове

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ОБМЕН НА ДАННИ

(Оправомощаване съгласно член 74, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Член 1

Създаване на електронната система за обмен на данни

Комисията създава електронна система за обмен на данни за целия официален обмен на информация между държавите членки и Комисията.

Член 2

Съдържание на електронната система за обмен на данни

1.   Електронната система за обмен на данни (наричана по-нататък „SFC2014“) трябва да съдържа най-малко информацията, посочена в моделите, форматите и образците, създадени в съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013, Регламент (ЕС) № 1299/2013, Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5) и бъдещия правен акт на Съюза за установяване на условията за финансова подкрепа за политиката в областта на морското дело и рибарството за програмния период 2014—2020 („Регламента за ЕФМДР“).

2.   Информацията, предоставена в електронните формуляри, вградени в SFC2014 (наричана по-нататък „структурирани данни“), не може да бъде заменена от неструктурирани данни, включително използване на електронни препратки или други видове неструктурирани данни, като например прилагане на документи или изображения. Когато дадена държава членка предаде една и съща информация под формата на структурирани данни и неструктурирани данни, в случай на несъответствия се използват структурираните данни.

Член 3

Функциониране на SFC2014

1.   Комисията, органите, определени от държавата членка в съответствие с член 59, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (6), член 123 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, както и организациите, на които са делегирани функции на тези органи, въвеждат в SFC2014 информацията, за чието предаване отговарят, и всички актуализации в нея.

2.   Всяка информация, предавана на Комисията, следва да се проверява и предоставя от лице, различно от лицето, което е въвело съответните данни за предаване. Това разделение на функциите се поддържа от SFC2014 или от информационните системи за управление и контрол на държавата членка, които са автоматично свързани със SFC2014.

3.   Държавите членки определят на национално или регионално ниво или и на двете нива лице или лица, които са отговорни за управлението на правата за достъп до SFC2014 и които имат следните задачи:

а)

да идентифицират потребителите, подали искане за достъп, като се уверяват, че те действително са служители на съответната организация;

б)

да информират потребителите за техните задължения да поддържат сигурността на системата;

в)

да проверяват дали потребителите имат право на привилегиите на изискваното ниво в зависимост от техните задачи и позицията им в йерархията;

г)

да отправят искане за прекратяване на правата на достъп, когато вече не са необходими или липсва основание за достъп;

д)

да докладват своевременно за всяко съмнително събитие, което би могло да накърни сигурността на системата;

е)

да гарантират постоянно точността на данните за идентификация на потребителите, като докладват за всяка промяна;

ж)

да вземат необходимите предпазни мерки за защита на данните и търговската тайна в съответствие с разпоредбите на Съюза и националните разпоредби;

з)

да информират Комисията за всички промени, които засягат способността на органите на държавите членки или потребителите на SFC2014 да изпълняват задълженията по параграф 1 или личната им способност да изпълняват задълженията по букви а)—ж).

4.   Обменът на данни и трансакциите се извършват задължително с електронен подпис по смисъла на Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7). Държавите членки и Комисията признават юридическата валидност и допустимостта на използвания в SFC2014 електронен подпис като доказателство в съдебни производства.

Информацията, обработена чрез SFC2014, трябва да бъде в съответствие с разпоредбите за защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни за физически лица и търговската тайна за юридически лица в съответствие с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8), Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9), Директива 1995/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10) и Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 4

Характеристики на SFC2014

С цел да се гарантира ефикасен и ефективен електронен обмен на информация SFC2014 трябва да има следните характеристики:

а)

интерактивни формуляри или предварително попълнени от системата формуляри въз основа на данни, които предварително са записани в системата;

б)

автоматични изчисления, когато те намаляват усилията за въвеждане на данни от страна на потребителите;

в)

вградени автоматични средства за контрол, които проверяват вътрешната съгласуваност на предаваните данни и съгласуваността им с приложимите правила;

г)

генерирани от системата сигнали, които предупреждават потребителите на SFC2014, че определени действия могат или не могат да бъдат извършени;

д)

онлайн проследяване на състоянието на обработката на информацията, въведена в системата;

е)

наличност на данни за минали периоди по отношение на цялата информация, въведена за дадена оперативна програма.

Член 5

Предаване на данни чрез SFC2014

1.   SFC2014 е достъпна за всички държави членки и Комисията или пряко чрез интерактивен потребителски интерфейс (т.е. уеб приложение), или чрез технически интерфейс, използващ предварително зададени протоколи (т.е. уеб услуги), който позволява автоматично синхронизиране и предаване на данни между информационните системи на държавите членки и SFC2014.

2.   Датата на електронното предаване на информацията от държавата членка до Комисията, както и обратното, се счита за датата на подаване на съответния документ.

3.   При непреодолима сила, неизправност на SFC2014 или липса на връзка със SFC2014 за период, по-дълъг от един работен ден през последната седмица преди изтичане на нормативно определен срок за подаване на информация, или в периода 23—31 декември, или по-дълъг от пет работни дни в останалите случаи, обменът на информация между държавите членки и Комисията може да се извършва на хартиен носител, като се използват моделите, форматите и образците, посочени в член 2, параграф 1 от настоящия регламент.

Когато неизправността на електронната система за обмен на данни или причината за непреодолимата сила бъде отстранена или връзката с тази система бъде възстановена, съответната страна незабавно въвежда в SFC2014 информацията, която вече е изпратена на хартиен носител.

4.   В случаите по параграф 3 датата на пощенското клеймо се счита за датата на подаване на съответния документ.

Член 6

Сигурност на данните, предавани чрез SFC2014

1.   Комисията установява политика за сигурността на информационните технологии за SFC2014 (наричана по-нататък „политика за сигурността на ИТ за SFC2014“), приложима към персонала, използващ SFC2014 по силата на съответните разпоредби на Съюза, по-конкретно Решение C(2006) 3602 на Комисията (11) и разпоредбите за изпълнението му. Комисията определя лице или лица, отговорни за определяне, поддържане и осигуряване на правилното прилагане на политиката за сигурността по отношение на SFC2014.

2.   Държавите членки и европейските институции, различни от Комисията, които са получили право на достъп до SFC2014, спазват условията за сигурността на ИТ, които са публикувани в портала на SFC2014, и мерките, които се прилагат в рамките на SFC2014 от Комисията, за да се гарантира сигурността на предаването на данни, по-специално във връзка с използването на техническия интерфейс, посочен в член 5, параграф 1 от настоящия регламент.

3.   Държавите членки и Комисията изпълняват и осигуряват ефективността на мерките за сигурност, приети за защита на данните, които са съхранили и предали чрез SFC2014.

4.   Държавите членки установяват политики за информационната сигурност на национално, регионално или местно равнище, които обхващат достъпа до SFC2014 и автоматичното въвеждане на данни в нея, като гарантират наличие на минимален набор от изисквания за сигурност. Тези политики за сигурността на ИТ на национално, регионално или местно равнище може да препращат към други документи по сигурността. Всяка държава членка трябва да гарантира, че тези политики за сигурността на ИТ се прилагат за всички органи, използващи SFC2014.

5.   Посочените политики за сигурността на ИТ на национално, регионално или местно равнище включват:

а)

аспектите, свързани със сигурността на ИТ в работата, извършвана от лицето или лицата, отговорни за управлението на правата на достъп по член 3, параграф 3 от настоящия регламент, в случай на пряко използване;

б)

в случай на национални, регионални или местни компютърни системи, свързани към SFC2014 чрез техническия интерфейс по член 5, параграф 1 от настоящия регламент — мерките за сигурност за тези системи, които позволяват да бъдат приведени в съответствие с изискванията за сигурност на SFC2014.

За целите на буква б) от първа алинея според случая трябва да бъдат обхванати следните аспекти на политиката за сигурността на ИТ:

а)

физическата сигурност;

б)

контрол на носителите на данни и на достъпа;

в)

контрол на съхранението;

г)

контрол на достъпа и паролите;

д)

мониторинг;

е)

взаимосвързаност с SFC2014;

ж)

съобщителна инфраструктура;

з)

управление на човешките ресурси преди наемане на работа, по време на работа и след напускането на работата;

и)

управление на извънредни ситуации.

6.   Посочените политики за сигурността на ИТ на национално, регионално или местно равнище се изготвят въз основа на оценка на риска, а мерките, описани в рамките на тези политики, трябва да бъдат пропорционални на установените рискове.

7.   Документите, в които се определят политиките за сигурността на ИТ на национално, регионално или местно равнище, се предоставят на разположение на Комисията при поискване.

8.   Държавите членки определят на национално или регионално ниво лице или лица, отговорни за поддържане и осигуряване на прилагането на политиките за сигурността на ИТ на национално, регионално или местно равнище. Това лице или тези лица изпълняват задачите на лице/лица за контакт с определеното от Комисията лице или лица по член 6, параграф 1 от настоящия регламент.

9.   Както политиката за сигурността на ИТ за SFC2014, така и съответните политики за сигурността на ИТ на национално, регионално или местно равнище се актуализират при промени в технологиите, при установяване на нови заплахи или при други значими промени. При всички положения те трябва да бъдат преглеждани веднъж годишно, за да се гарантира, че продължават да бъдат адекватни.

ГЛАВА II

Разпоредби за изпълнение на Регламент (ЕС) № 1299/2013

НОМЕНКЛАТУРА НА КАТЕГОРИИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ

(Оправомощаване съгласно член 8, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1299/2013)

Член 7

Категории интервенции по цел „Европейско териториално сътрудничество“

Номенклатурата на категориите интервенции по член 8, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1299/2013 се съдържа в приложението към настоящия регламент.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Член 8

Настоящият Регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259.

(3)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(4)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

(6)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(7)  Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно правната рамка на Общността за електронните подписи (ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12).

(8)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

(9)  Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (OJ L 337, 18.12.2009 г., стр. 11)

(10)  Директива 1995/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995, стр. 31).

(11)  Решение на Комисията C(2006) 3602 от 16 август 2006 г. относно сигурността на информационните системи, използвани от Европейската комисия.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Номенклатура за категориите интервенции на Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“

ТАБЛИЦА 1:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ“

1.   ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ

I.   Производствени инвестиции:

001

Общи производствени инвестиции в малки и средни предприятия (МСП)

002

Научноизследователски и иновационни процеси в големи предприятия

003

Производствени инвестиции в големи предприятия, свързани с нисковъглеродната икономика

004

Производствени инвестиции, свързани със сътрудничеството между големи предприятия и МСП за разработване на продукти и услуги на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), електронната търговия и повишаването на търсенето на ИКТ.

II.   Инфраструктура, осигуряваща основни услуги, и свързани с нея инвестиции:

 

Енергийна инфраструктура

005

Електроенергия (съхранение и пренос)

006

Електроенергия (съхранение и пренос чрез TEN-E — трансевропейската енергийна мрежа)

007

Природен газ

008

Природен газ (TEN-E)

009

Енергия от възобновяеми източници: вятър

010

Енергия от възобновяеми източници: слънце

011

Енергия от възобновяеми източници: биомаса

012

Други видове енергия от възобновяеми източници (включително водноелектрическа, геотермална и морска енергия) и интегриране на енергията от възобновяеми източници (включително съхранение, инфраструктура за технологията „електроенергия в газ“ и за водород от възобновяеми източници)

013

Обновяване на обществената инфраструктура с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки

014

Обновяване на наличния жилищен фонд с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки

015

Интелигентни системи за разпределение на електроенергия със средно и ниско напрежение (включително интелигентни мрежи и ИКТ системи)

016

Високоефективно комбинирано производство на енергия и централно отопление

 

Инфраструктура, свързана с опазването на околната среда

017

Управление на битови отпадъци (включващо мерки за минимизиране, сортиране и рециклиране на отпадъците)

018

Управление на битови отпадъци (включващо мерки за механично-биологична обработка, термична обработка, изгаряне и депониране на отпадъците)

019

Управление на търговски, промишлени и опасни отпадъци

020

Осигуряване на питейна вода (инфраструктура за добив, обработване, съхранение и разпределение)

021

Управление на водите и опазване на питейната вода (включително управление на речните басейни, водоснабдяване, специфични мерки за адаптиране към изменението на климата, отчитане на потреблението на централно равнище и равнище отделен потребител, системи за таксуване и намаляване на течовете)

022

Обработка на отпадъчни води

023

Мерки,свързани с опазването на околната среда, които са насочени към намаляване и/или предотвратяване на емисиите на парникови газове (включващи обработване и съхранение на метан и компостиране)

 

Транспортна инфраструктура

024

Железопътен транспорт (основна мрежа на TEN-T — трансевропейската транспортна мрежа)

025

Железопътен транспорт (цялостна мрежа на TEN-T)

026

Друг железопътен транспорт

027

Подвижен железопътен състав

028

Магистрали и пътища на TEN-T — основна мрежа (ново строителство)

029

Магистрали и пътища на TEN-T — цялостна мрежа (ново строителство)

030

Второстепенни пътни връзки към пътната мрежа и възли на TEN-T (ново строителство)

031

Други национални и регионални пътища (ново строителство)

032

Местни пътища за достъп (ново строителство)

033

Реконструиран или подобрен път на TEN-T

034

Друг реконструиран или ремонтиран път (магистрала, национален, регионален или местен път)

035

Мултимодален транспорт (TEN-T)

036

Мултимодален транспорт

037

Летища (TEN-T) (1)

038

Други летища (1)

039

Морски пристанища (TEN-T)

040

Други морски пристанища

041

Вътрешни водни пътища и пристанища (TEN-T)

042

Вътрешни водни пътища и пристанища (регионални и местни)

 

Устойчив транспорт

043

Инфраструктура за екологосъобразен градски транспорт и насърчаване (включително оборудване и подвижен състав)

044

Интелигентни транспортни системи (включително въвеждане на управление на търсенето, системи за събиране на такси, ИТ системи за наблюдение, контрол и информиране)

 

Инфраструктура на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

045

ИКТ: Основна/преносна мрежа

046

ИКТ: Високоскоростна широколентова мрежа (абонатен достъп/абонатна линия; >/= 30 Mbps)

047

ИКТ: Свръхвисокоскоростна широколентова мрежа (абонатен достъп/абонатна линия; >/= 100 Mbps)

048

ИКТ: Други видове ИКТ инфраструктура/широкомащабни компютърни ресурси/оборудване (включително електронна инфраструктура, центрове и сензори за данни; също така, когато са вградени в друга инфраструктура, като например научноизследователски съоръжения, инфраструктура, свързана с опазването на околната среда, и социална инфраструктура)

III.   Социална, здравна и образователна инфраструктура и свързаните с нея инвестиции:

049

Образователна инфраструктура в областта на висшето образование

050

Образователна инфраструктура в областта на професионалното образование и обучение и ученето за възрастни

051

Образователна инфраструктура в областта на училищното образование (основно и общо средно образование)

052

Инфраструктура в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст

053

Здравна инфраструктура

054

Жилищна инфраструктура

055

Друга инфраструктура, която допринася за регионалното и местното развитие

IV.   Развитие на вътрешния потенциал:

 

Научноизследователска и развойна дейност и иновации

056

Инвестиции в инфраструктура, капацитет и оборудване в МСП, пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности

057

Инвестиции в инфраструктура, капацитет и оборудване в големи дружества, пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности

058

Инфраструктура за научни изследвания и иновации (публична)

059

Инфраструктура за научни изследвания и иновации (частна, включително научни паркове)

060

Научноизследователски и иновационни дейности в публични научноизследователски центрове и центрове на компетентност, включително изграждане на мрежи

061

Научноизследователски и иновационни дейности в частни научноизследователски центрове, включително изграждане на мрежи

062

Трансфер на технологии и сътрудничество между университети и предприятия, основно в полза на МСП

063

Подкрепа за клъстери и бизнес мрежи, основно в полза на МСП

064

Научноизследователски и иновационни процеси в МСП (включително схеми за ваучери, както и иновации в процесите, проектирането и сектора на услугите и социални иновации)

065

Инфраструктура и процеси за научни изследвания и иновации, трансфер на технологии и сътрудничество в предприятия с акцент върху нисковъглеродната икономика и устойчивостта към изменението на климата

 

Развитие на стопанската дейност

066

Специализирани услуги на МСП и групи от МСП (включително услуги за управление, маркетинг и проектиране)

067

Развитие на дейността на МСП, подкрепа за предприемачеството и създаването на предприятия (включително подкрепа за отделяне и разделяне на предприятия)

068

Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки

069

Подкрепа за благоприятни за околната среда производствени процеси и ефективно използване на ресурсите в МСП

070

Развитие и насърчаване на предприятия, специализирани в предоставянето на услуги, които допринасят за нисковъглеродна икономика и устойчивост към изменението на климата (включително подкрепа за такива услуги)

071

Повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия

072

Стопанска инфраструктура за МСП (включително промишлени паркове и обекти)

073

Подкрепа за социални предприятия (МСП)

074

Развитие и популяризиране на туристически активи в МСП

075

Развитие и популяризиране на туристически услуги във или за МСП

076

Развитие и популяризиране на културни и творчески активи в МСП

077

Развитие и популяризиране на културни и творчески услуги във или за МСП

 

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) — насърчаване на търсенето, приложения и услуги

078

Услуги и приложения за електронно управление (включително електронни обществени поръчки, ИКТ мерки за подкрепа за реформата на публичната администрация, сигурност в кибернетичното пространство, мерки за неприкосновеност на личния живот и доверие, електронно правосъдие и електронна демокрация)

079

Достъп до информация в обществения сектор (включително открити данни в областта на електронната култура, цифровите библиотеки, електронното съдържание и електронния туризъм)

080

Електронно приобщаване, електронна достъпност, услуги и приложения в областта на електронното учене и електронното образование, грамотност в областта на цифровите технологии

081

ИКТ решения, насочени към активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве, и услуги и приложения в областта на електронното здравеопазване (включително електронни здравни грижи и интелигентна заобикаляща среда)

082

ИКТ услуги и приложения за МСП (включително електронна търговия, електронен бизнес и бизнес процеси в мрежа), „живи лаборатории“, интернет предприемачи и нови ИКТ предприятия

 

Околна среда

083

Мерки, свързани с качеството на въздуха

084

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)

085

Опазване и укрепване на биологичното разнообразие, опазване на природата и екологосъобразна инфраструктура

086

Опазване, възстановяване и устойчиво използване на зони по „Натура 2000“

087

Мерки за адаптиране към изменението на климата и превенция и управление на рискове, свързани с климата, например ерозия, пожари, наводнения, бури и суша, включително повишаване на осведомеността, системи и инфраструктури за гражданска защита и управление на бедствия

088

Превенция и управление на природни рискове, които не са свързани с климата (т.е. земетресения), и рискове, свързани с човешки дейности (например технологични аварии), включително повишаване на осведомеността, системи и инфраструктури за гражданска защита и управление на бедствия

089

Рехабилитация на индустриални площи и замърсени земи

090

Велосипедни и пешеходни алеи

091

Развитие и насърчаване на туристическия потенциал на природни територии

092

Опазване, развитие и популяризиране на публични туристически активи

093

Развитие и популяризиране на публични туристически услуги

094

Опазване, развитие и популяризиране на публични активи в областта на културата и културното наследство

095

Развитие и популяризиране на публични услуги в областта на културата и културното наследство

 

Друго

096

Институционален капацитет на публичните администрации и публичните служби, свързани с изпълнението на дейността на ЕФРР, или действия в подкрепа на инициативи на ЕСФ за институционален капацитет

097

Инициативи за водено от общностите местно развитие в градски и селски райони

098

Най-отдалечени региони: компенсиране на допълнителните разходи вследствие на ограничения достъп и териториалната разпокъсаност

099

Най-отдалечени региони: специфични действия за компенсиране на допълнителните разходи вследствие на фактори, свързани с размера на пазара

100

Най-отдалечени региони: подкрепа за компенсиране на допълнителните разходи, свързани с климатичните условия, и затруднения вследствие на релефа

101

Кръстосано финансиране по ЕФРР (подкрепа за свързани с ЕСФ действия, необходими за задоволителното изпълнение на частта на ЕФРР от операцията и пряко свързани с нея)

V.   Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила:

102

Достъп до заетост за търсещите работа и за неактивните лица, включително трайно безработните и лицата, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила

103

Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта

104

Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия

105

Равенство между мъжете и жените във всички области, включително в достъпа до заетост, напредъка в кариерата, съчетаване на професионалния и личния живот и насърчаване на равно заплащане за равен труд

106

Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените

107

Активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве

108

Модернизиране на институциите на пазара на труда, като публични и частни служби по заетостта, и повишаване на адекватността спрямо потребностите на пазара на труда, включително чрез действия за повишаване на транснационалната мобилност на работната сила, както и чрез схеми за мобилност и по-добро сътрудничество между институциите и съответните заинтересовани страни

VI.   Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дисриминация:

109

Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за работа

110

Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите

111

Борба срещу всички форми на дискриминация и насърчаване на равенството на възможностите

112

Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес

113

Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост

114

Стратегии за водено от общностите местно развитие

VII.   Инвестиции в образование, обучение и професионално обучение за придобиване на умения и учене през целия живот:

115

Намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и средно образование, включващо формални, неформални и неофициални процеси на учене за повторно включване в образователната и обучителната система

116

Подобряване на качеството и ефективността на и достъпа до висшето и равностойното на него образование с цел увеличаване на участието и подобряване на равнищата на образование, по-специално за групите в неравностойно положение

117

Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции

118

Подобряване на системите за образование и обучение спрямо пазара на труда, улесняване на прехода от образование към работа и укрепване на професионалното образование и системите на обучение, както и тяхното качество, включително чрез механизми за предвиждане на уменията, адаптиране на учебните програми и създаване и развитие на основаващи се на работата системи за учене, включително двойни системи на учене и схеми за чиракуване

VIII.   Засилване на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересовани страни и ефективна публична администрация:

119

Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление

120

Изграждане на капацитет по отношение на всички заинтересовани страни, които изпълняват политики в областта на образованието, ученето през целия живот, обучението и политиките в областта на заетостта или социалната сфера, включително чрез секторни и териториални пактове за мобилизиране с цел осъществяването на реформи на национално, регионално и местно равнище

IХ.   Техническа помощ:

121

Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол

122

Оценка и проучвания

123

Информиране и комуникация


ТАБЛИЦА 2:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ“

2.   ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ

01

Безвъзмездни средства

02

Средства, подлежащи на възстановяване

03

Подкрепа чрез финансови инструменти: рисково инвестиране и дялов капитал или еквивалентен инструмент

04

Подкрепа чрез финансови инструменти: заем или еквивалентен инструмент

05

Подкрепа чрез финансови инструменти: гаранция или еквивалентен инструмент

06

Подкрепа чрез финансови инструменти: лихвена субсидия, субсидия за гаранционна такса, техническа помощ или еквивалентен инструмент

07

Награда


ТАБЛИЦА 3:   КОДОВЕ ПО ТЕРИТОРИАЛНОТО ИЗМЕРЕНИЕ

3.   ТИП НА ТЕРИТОРИЯТА

01

Големи градски райони (гъстонаселени, с население > 50 000 души)

02

Малки градски райони (среднонаселени, с население > 5 000 души)

03

Селски райони (слабонаселени)

04

Макрорегионален район за сътрудничество

05

Сътрудничество в райони по национални или регионални програми в национален контекст

06

Транснационално сътрудничество по ЕСФ

07

Не се прилага


ТАБЛИЦА 4:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „МЕХАНИЗМИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ“

4.   МЕХАНИЗМИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

01

Интегрирани териториални инвестиции — градски райони

02

Други интегрирани подходи за устойчиво развитие на градските райони

03

Интегрирани териториални инвестиции — други

04

Други интегрирани подходи за устойчиво развитие на селските райони

05

Други интегрирани подходи за устойчиво развитие на градските/ селските райони

06

Инициативи за водено от общностите местно развитие

07

Не се прилага


ТАБЛИЦА 5:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ТЕМАТИЧНА ЦЕЛ“

5.   ТЕМАТИЧНА ЦЕЛ (ЕФРР и Кохезионен фонд)

01

Засилване на научноизследователската дейност, развойната дейност в областта на технологиите и иновациите

02

Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество

03

Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия

04

Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори

05

Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на риска

06

Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност

07

Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури

08

Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила

09

Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация

10

Инвестиране в образованието, в обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения, и в ученето през целия живот

11

Повишаване на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни и допринасяне за ефикасността на публичната администрация

12

Не се прилага (само техническа помощ)


ТАБЛИЦА 6:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ“

6.   СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

01

Селско и горско стопанство

02

Рибарство и аквакултури

03

Производство на хранителни продукти и напитки

04

Производство на текстил и текстилни изделия

05

Производство на транспортно оборудване

06

Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти

07

Други некласифицирани производствени отрасли

08

Строителство

09

Минно дело и добивна промишленост (включително добив на суровини за производство на енергия)

10

Електрическа енергия, газообразни горива, топлинна енергия и климатизация

11

Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

12

Транспорт и складиране

13

Информационни и комуникационни дейности, включително телекомуникации, информационни услуги, компютърно програмиране, консултантска дейност и свързаните с тях дейности

14

Търговия на едро и дребно

15

Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство

16

Финансови и застрахователни дейности

17

Недвижими имоти, отдаване под наем и услуги за предприятията

18

Публична администрация

19

Образование

20

Хуманно здравеопазване

21

Социална работа, колективни, социални и персонални услуги

22

Дейности, свързани с околната среда и изменението на климата

23

Изкуство, развлечения, творчески индустрии и отдих

24

Други услуги, некласифицирани другаде


ТАБЛИЦА 7:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ“

7.   МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (2)

Код

Местоположение

 

Код на региона или района, в който e установена/протича операцията, както е определено в класификацията на териториалните единици за статистически цели (NUTS) в приложението към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета (2)


(1)  Ограничение до инвестиции, свързани с опазването на околната среда, или придружени от инвестиции, необходими за смекчаване или намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

(2)  Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).


Top