EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0525

Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО текст от значение за ЕИП

OJ L 165, 18.6.2013, p. 13–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 031 P. 251 - 278

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; отменен от 32018R1999 . Latest consolidated version: 24/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/525/oj

18.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 165/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 525/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 21 май 2013 година

относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

С Решение № 280/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно механизма за мониторинг на емисиите на парникови газове в Общността и прилагане на Протокола от Киото (4) беше създадена рамка за мониторинг на антропогенните емисии на парникови газове по източници и поглъщанията на парникови газове по поглътители, за оценка на напредъка по отношение на спазването на ангажиментите, свързани с тези емисии, и за изпълнение на изискванията за мониторинг и докладване съгласно Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата (РКООНИК) (5) и Протокола от Киото (6) в Съюза. За да се вземат предвид най-новите и бъдещите насоки на развитие в международен план, свързани с РКООНИК и Протокола от Киото, и за да се изпълнят новите изисквания за мониторинг и докладване, предвидени в правото на Съюза, решение № 280/2004/ЕО следва да бъде заменено.

(2)

Решение № 280/2004/ЕО следва да бъде заменено с регламент предвид по-големия обхват на правото на Съюза, включването на допълнителни категории лица, до които се отнасят задълженията, по-комплексното и в голяма степен техническо естество на въведените разпоредби, нарасналата нужда от уеднаквени правила, приложими в целия Съюз, както и с цел да се улесни прилагането.

(3)

Крайната цел на РКООНИК е стабилизирането на концентрациите на парникови газове в атмосферата на ниво, което би предотвратило опасна антропогенна намеса в климатичната система. За постигането на тази цел общото повишение на световната средногодишна температура на повърхността не трябва да надхвърля прединдустриалните равнища с повече от 2 °C.

(4)

Съществува необходимост от задълбочен мониторинг и докладване и от редовна оценка на емисиите на парникови газове в Съюза и държавите членки, както и на усилията на Съюза и държавите членки за противодействие на изменението на климата.

(5)

Решение 1/CP.15 на Конференцията на страните по РКООНИК („Решение 1/CP.15“) и Решение 1/CP.16 на Конференцията на страните по РКООНИК („Решение 1/CP.16“) допринесоха значително за напредъка към преодоляването на свързаните с изменението на климата предизвикателства по балансиран начин. С тези решения се въведоха нови изисквания за мониторинг и докладване, приложими към осъществяването на амбициозните намаления на емисиите, за които Съюзът и неговите държави членки са поели ангажимент, и се предостави помощ на развиващите се страни. В тези решения беше отчетено също, че е важно адаптирането към изменението на климата да се разглежда в същия приоритетен ред, както смекчаването на последиците от него. В Решение 1/СР.16 също се изисква развитите страни да разработят стратегии или планове за развитие с ниски нива на въглеродни емисии. Очаква се тези стратегии или планове да допринесат за изграждането на общество с ниски нива на въглеродни емисии и да осигурят траен висок растеж и устойчиво развитие, както и икономически ефективно преминаване към изпълнението на дългосрочната цел за климата с надлежно отчитане на междинните етапи. Настоящият регламент следва да улесни изпълнението на тези изисквания за мониторинг и докладване.

(6)

Наборът от правни актове на Съюза, приет през 2009 г., наричан „пакет относно климата и енергетиката“, и по-специално Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (7) и Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността (8), отбелязва още един твърд ангажимент от страна на Съюза и държавите членки значително да намалят своите емисии на парникови газове. Системата на Съюза за мониторинг и докладване на емисиите следва също да бъде актуализирана в светлината на новите изисквания съгласно посочените два законодателни акта.

(7)

РКООНИК задължава Съюза и неговите държави членки да разработват, периодично да осъвременяват, да публикуват и да предоставят на Конференцията на страните национални инвентаризации на антропогенните емисии по източници и поглъщането от поглътители за всички парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол от 1987 г. за веществата, които нарушават озоновия слой, към Виенската конвенция за защита на озоновия слой (9) („Монреалски протокол“), като използват сравними методологии, договорени от Конференцията на страните.

(8)

В член 5, параграф 1 от Протокола от Киото се изисква от Съюза и от държавите членки да създадат и поддържат национална система за оценка на антропогенните емисии по източници и поглъщанията по поглътители за всички парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол, за да се гарантира изпълнението на другите разпоредби на Протокола от Киото. При спазването на това изискване Съюзът и държавите членки следва да прилагат ръководните принципи за националните системи, които се съдържат в приложението към Решение 19/CMP.1 на Конференцията на страните по РКООНИК, служеща като среща на страните по Протокола от Киото („Решение 19/СМР.1“). Освен това в Решение 1/СР.16 също се изисква въвеждането на национални мерки за оценка на антропогенните емисии по източници и поглъщанията по поглътители за всички парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол. Настоящият регламент следва да даде възможност тези две изисквания да бъдат изпълнени.

(9)

Кипър и Малта са включени в приложение I към РКООНИК съгласно Решение 10/CP.17 на Конференцията на страните по РКООНИК, което поражда действие от 9 януари 2013 г., и съответно Решение 3/CP.15 на Конференцията на страните по РКООНИК, което поражда действие от 26 октомври 2010 г.

(10)

Опитът при изпълнението на Решение № 280/2004/ЕО показа, че е необходимо да се увеличат взаимодействието и съгласуваността с докладването по други правни инструменти, по-специално с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (10), с Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (11), с Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители (12), с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (13) и с Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно статистиката за енергийния сектор (14). Макар рационализирането на изискванията за докладване да налага изменението на отделни правни инструменти, използването на съгласувани данни за докладване на емисиите на парникови газове е от решаващо значение, за да се осигури качеството на докладването на емисиите.

(11)

В четвъртия доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменение на климата (МКИК) беше установено, че потенциалът за глобално затопляне (ПГЗ) на азотния трифлуорид (NF3) е около 17 000 пъти по-голям от този на въглеродния диоксид (CO2). NF3 все по-често се използва в електрониката като заместител на перфлуорвъглеродите (PFC) и серния хексафлуорид (SF6). В съответствие с член 191, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) политиката на Съюза в областта на околната среда трябва да се основава на принципа на предпазните мерки. Този принцип изисква мониторинг на NF3, за да се оценят нивата на емисиите в Съюза и, ако е необходимо, да се определят действия за смекчаване на последиците.

(12)

Данните, които понастоящем се докладват от националните инвентаризации на парниковите газове, в националните регистри и в регистрите на Съюза, не са достатъчни, за да се определят на равнище държави членки емисиите на CO2 от гражданското въздухоплаване в национален мащаб, които не попадат в обхвата на Директива 2003/87/ЕО. При приемането на задължения за докладване Съюзът следва да не налага на държавите членки и на малките и средните предприятия (МСП) тежест, която не е пропорционална на преследваните цели. Емисиите на CO2 от полети, които не са обхванати от Директива 2003/87/ЕО, представляват само малка част от общите емисии на парникови газове и създаването на система за докладване на тези емисии би представлявало неоправдана тежест, като се имат предвид съществуващите изисквания за сектора в по-широк смисъл съгласно Директива 2003/87/ЕО. Ето защо емисиите на CO2 от категорията източник „1.А.3.А. гражданско въздухоплаване“ съгласно МКИК следва да се разглеждат като равни на нула за целите на член 3 и член 7, параграф 1 от Решение № 406/2009/ЕО.

(13)

За да се осигури ефективността на системата за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове, е необходимо да се избягва всякакво допълнително добавяне на финансова и административна тежест към тежестта, която държавите членки вече носят.

(14)

Докато емисиите и поглъщанията на парникови газове, свързани със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС), се отчитат за изпълнението на целта на Съюза за намаляване на емисиите съгласно Протокола от Киото, те не са част от целта за намаление с 20 % до 2020 г. съгласно пакета относно климата и енергетиката. Съгласно член 9 от Решение № 406/2009/ЕО от Комисията се изисква да извърши оценка на реда и условията за включване на емисиите и поглъщанията от дейности, свързани със ЗПЗГС, в ангажимента на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове, като гарантира постоянство и екологична насоченост на приноса от земеползването, от промените в земеползването и от горското стопанство и осигури точен мониторинг и отчитане на съответните емисии и поглъщания. От Комисията се изисква също да направи законодателно предложение по целесъобразност с цел то да влезе в сила от 2013 г. На 12 март 2012 г. Комисията представи на Европейския парламент и на Съвета предложение като първа стъпка към включването на сектора ЗПЗГС в ангажимента на Съюза за намаляване на емисиите, което доведе до приемането на Решение № 529/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно правила за отчитане на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство и относно информация за действията, свързани с тези дейности (15).

(15)

Съюзът и държавите членки следва да се стремят да представят възможно най-актуална информация за своите емисии на парникови газове, по-специално в рамките на стратегията „Европа 2020“ и в определения за нея график. Настоящият регламент следва да дава възможност за изготвянето на такива оценки във възможно най-кратки срокове чрез използването на статистическа и друга информация, напр., доколкото е уместно, данни, получени с космически средства и предоставяни от програмата „Глобален мониторинг на околната среда и сигурността“ и от други сателитни системи.

(16)

Тъй като Комисията обяви, че възнамерява да предложи нови изисквания за мониторинг и докладване на емисиите от морския транспорт, в т.ч. необходимите изменения на настоящия регламент, настоящият регламент следва да не предопределя подобно предложение и поради това засега в него следва да не бъдат включвани разпоредби относно мониторинга и докладването на емисиите от морския транспорт.

(17)

Опитът при изпълнението на Решение № 280/2004/ЕО показа, че е необходимо да се подобрят прозрачността, точността, съгласуваността, пълнотата и сравнимостта на докладваната информация относно политиките, мерките и прогнозите. В Решение № 406/2009/ЕО от държавите членки се изисква да докладват прогнозирания напредък по отношение на изпълнението на техните задължения по това решение, включително информация относно националните политики и мерки, и национални прогнози. В стратегията „Европа 2020“ е изложена програма за интегрирана икономическа политика, в която от Съюза и държавите членки се изисква да положат допълнителни усилия за своевременно докладване относно политиките и мерките в областта на изменението на климата и относно предвиденото им въздействие върху емисиите. Създаването на системи на равнището на Съюза и на държавите членки, придружено от по-добри указания във връзка с докладването, следва значително да допринесе за постигането на тези цели. За да гарантира, че Съюзът изпълнява своите международни и вътрешни изисквания за докладване на прогнозите за парниковите газове, и да оцени напредъка му в изпълнението на неговите международни и вътрешни ангажименти и задължения, Комисията следва да може също така да изготвя и използва прогнозни оценки за парниковите газове.

(18)

Необходима е по-добра информация от държавите членки, за да се проследят напредъкът и действията им за адаптиране към изменението на климата. Тази информация е необходима, за да се разработи всеобхватна стратегия на Съюза за адаптация в съответствие с Бялата книга от 1 април 2009 г., озаглавена „Адаптиране спрямо изменението на климата — към европейска рамка за действие“. Докладването на информация относно адаптирането ще позволи на държавите членки да обменят добри практики и да преценяват своите потребности и равнището си на подготвеност за противодействие на изменението на климата.

(19)

Съгласно Решение 1/СР.15 Съюзът и държавите членки поеха ангажимент да предоставят съществено финансиране в подкрепа на действия за адаптиране и смекчаване на изменението на климата в развиващите се страни. В съответствие с точка 40 от Решение 1/СР.16 всяка развита страна, участваща в РКООНИК, трябва да подобри докладването относно финансовата и технологичната помощ и помощта за изграждане на капацитет, която предоставя на развиващите се страни, участващи в конвенцията. По-доброто докладване е от съществено значение, за да бъдат признати усилията, които Съюзът и държавите членки полагат в изпълнение на ангажиментите си. С Решение 1/СР.16 беше създаден и нов „технологичен механизъм“ за подобряване на международния трансфер на технологии. Настоящият регламент следва да осигури докладването на актуална информация за дейностите за трансфер на технологии към развиващите се страни въз основа на най-добрите налични данни.

(20)

С Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (16) беше изменена Директива 2003/87/ЕО като авиационните дейности бяха включени в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Съюза. Директива 2003/87/ЕО съдържа разпоредби относно използването на приходите от търгове, докладването относно използването на приходите от търгове от държавите членки и действията, предприети съгласно член 3г от същата директива. В резултат на измененията, внесени с Директива 2009/29/ЕО, Директива 2003/87/ЕО понастоящем съдържа и разпоредби относно използването на приходите от търгове и постановява, че поне 50 % от тези приходи следва да се използват за целите на една или повече от дейностите, посочени в член 10, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО. Прозрачността при използването на приходите от търгове на квоти съгласно Директива 2003/87/ЕО е от ключова важност в подкрепа на ангажиментите на Съюза.

(21)

РКООНИК задължава Съюза и неговите държави членки да съставят, редовно да актуализират, да публикуват и да докладват на Конференцията на страните национални съобщения и двугодишни доклади, като използват насоките, методиките и форматите, договорени от Конференцията на страните. В Решение 1/СР.16 се настоява за по-добро докладване относно целите, свързани със смекчаването на изменението на климата, и относно финансовата и технологичната помощ и помощта за изграждане на капацитет, която се предоставя на развиващите се страни, участващи в конвенцията.

(22)

С Решение № 406/2009/ЕО сегашният годишен цикъл на докладване беше заменен с годишен цикъл от ангажименти, при което се изисква цялостен преглед на данните от инвентаризациите на парниковите газове в държавите членки в по-кратък срок от прегледа на данните от инвентаризациите съгласно РКООНИК, за да се даде възможност за гъвкавост и за прилагане на коригиращи мерки в края на съответната година, когато е необходимо. За да се гарантира, че оценката на спазването на Решение № 406/2009/ЕО се извършва по надежден, съгласуван, прозрачен и навременен начин, е необходимо да се установи на равнището на Съюза процедура за преглед на данните от инвентаризациите на парникови газове, представени от държавите членки.

(23)

В рамките на процеса по РКООНИК понастоящем се обсъждат няколко технически елемента, свързани с докладването на емисиите на парникови газове по източници и поглъщанията по поглътители, като ПГЗ, обхватът на докладваните парникови газове и методическите ръководства от МКИК, които да се използват при подготовката на националните инвентаризации на парниковите газове. Преразглеждането на тези методически елементи в контекста на процеса по РКООНИК и последващите преизчисления на времевите серии от емисии на парникови газове могат да променят равнището и тенденциите на емисиите на парниковите газове. Комисията следва да следи подобни насоки на развитие на международно равнище и, когато е необходимо, да предложи преразглеждане на настоящия регламент, за да се гарантира съгласуваността с методиките, използвани в контекста на процеса по РКООНИК.

(24)

Съгласно настоящите ръководства за докладване на парниковите газове по линия на РКООНИК изчислението и докладването на емисиите от метан се основават на ПГЗ в стогодишна перспектива. Предвид високия потенциал за глобално затопляне и относително краткия живот на метана в атмосферата, Комисията следва да анализира ефекта от приемането на двадесетгодишна перспектива за метана по отношение на политиките и мерките.

(25)

Като се вземе под внимание Резолюцията на Европейския парламент от 14 септември 2011 г. относно всеобхватен подход към антропогенните емисии на газове, различни от CO2, които оказват въздействие върху климата, и след като бъде постигнато споразумение в рамките на РКООНИК за използване на утвърдените и публикувани ръководства на МКИК за мониторинг и докладване на емисиите от сажди, Комисията следва да анализира последиците по отношение на политиките и мерките и, ако е уместно, да измени приложение I към настоящия регламент.

(26)

Емисиите на парникови газове, докладвани във времевите серии, следва да се изчисляват, като се използват едни и същи методи. Данните за обуславящите емисиите дейности и емисионните фактори следва да се получават и използват по съгласуван начин, като се гарантира, че изменения на тенденциите в емисиите не са в резултат на промени в методите за изчисление или в допусканията. Преизчисления на емисиите на парникови газове следва да се извършват съгласно утвърдени ръководства и да се използват за подобряване на съгласуваността, точността и пълнотата на докладваните времеви серии, както и прилагането на по-подробни методи. Когато се променя методиката или начинът, по който се събират данните за обуславящите емисиите дейности и емисионните фактори, държавите членки следва да преизчислят данните от инвентаризацията за докладваните времеви серии и да преценят необходимостта от преизчисления, като изхождат от съображенията, посочени в утвърдените ръководства, по-специално за ключовите категории. С настоящия регламент следва да се установи дали и при какви условия резултатите от тези преизчисления следва да се вземат предвид при определянето на годишно разпределените количества емисии.

(27)

Въздухоплаването оказва въздействие върху климата в световен мащаб в резултат на изпускането на CO2, както и на други емисии, в т.ч. емисиите на азотни оксиди и механизми като увеличаването на перестите облаци. С оглед на бързо развиващото се разбиране на науката за това въздействие, в контекста на настоящия регламент следва редовно да се извършва актуална оценка на въздействието на въздухоплаването върху климата в световен мащаб, несвързано с емисиите на CO2. Моделирането, което се използва в това отношение, следва да бъде приведено в съответствие с научния прогрес. Въз основа на своите оценки на това въздействие Комисията би могла да разгледа съответни варианти на мерки за противодействие.

(28)

Европейската агенция за околната среда има за цел да подпомага устойчивото развитие и постигането на значително и измеримо подобрение на състоянието на околната среда в Европа, като предоставя своевременна, целенасочена, подходяща и надеждна информация на лицата, определящи политиките, на публичните институции и на обществеността. Европейската агенция за околната среда следва да съдейства на Комисията, по целесъобразност, при дейности по мониторинга и докладването, особено в контекста на системата на Съюза за инвентаризация и системата му за политики и мерки, и прогнози, при осъществяването на годишен експертен преглед на инвентаризациите на държавите членки, при оценката на напредъка в изпълнението на ангажиментите на Съюза за намаляване на емисиите, при поддържането на Европейската платформа за адаптиране към изменението на климата относно въздействията, уязвимостта и адаптирането към изменението на климата, както и при предоставянето на обществеността на достоверна информация относно климата.

(29)

Всички изисквания за предоставяне на информация и данни съгласно настоящия регламент следва да се подчиняват на правилата на Съюза за защита на данните и търговската тайна.

(30)

Събраните по силата на настоящия регламент информация и данни може да допринесат и за определянето и оценката на бъдещата политика на Съюза по отношение на изменението на климата.

(31)

За да осигури съгласуваност, Комисията следва да наблюдава изпълнението на изискванията за мониторинг и докладване съгласно настоящия регламент и бъдещите насоки на развитие във връзка с РКООНИК и Протокола от Киото. Във връзка с това Комисията следва да представи по целесъобразност на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение.

(32)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на член член 5, параграф 4, член 7, параграфи 7 и 8, член 8, параграф 2, член 12, параграф 3, член 17, параграф 4 и член 19, параграфи 5 и 6 от настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. С изключение на член 19, параграф 6, тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (17).

(33)

С цел да бъдат установени хармонизирани изисквания за докладване с оглед мониторинг на емисиите на парникови газове и за друга информация, свързана с политиката в областта на изменението на климата, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с изменение на приложение I и приложение III към настоящия регламент в съответствие с взетите решения в рамките на РКООНИК и Протокола от Киото, във връзка с промените в потенциала за глобално затопляне на различните газове и международно утвърдените ръководства за инвентаризациите, във връзка с установяване на съществени изисквания по отношение на системата на Съюза за инвентаризация и във връзка със създаването на регистъра на Съюза. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(34)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно създаване на механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно, поради обхвата и последиците на предлаганото действие, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА 1

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установява механизъм за:

а)

осигуряване на своевременно, прозрачно, точно, съгласувано, съпоставимо и пълно докладване от страна на Съюза и неговите държави членки до секретариата на РКООНИК;

б)

докладване и проверка на информацията, свързана със задълженията на Съюза и неговите държави членки съгласно РКООНИК, Протокола от Киото и приетите в съответствие с тях решения, и оценка на напредъка при изпълнението на тези задължения;

в)

мониторинг и докладване на всички антропогенни емисии по източници и поглъщания по поглътители за парниковите газове, неконтролирани от Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, в държавите членки;

г)

мониторинг, докладване, преглед и проверка на емисиите на парникови газове и на друга информация съгласно член 6 от Решение № 406/2009/ЕО;

д)

докладване на използването на приходите от търговете на квоти по член 3г, параграфи 1 или 2 или член 10, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО в съответствие с член 3г, параграф 4 и член 10, параграф 3 от същата директива;

е)

мониторинг и докладване на действията на държавите членки за адаптиране по икономически ефективен начин към неизбежните последствия от изменението на климата;

ж)

оценка на напредъка на държавите членки при изпълнението на техните задължения съгласно Решение № 406/2009/ЕО.

Член 2

Обхват

Настоящият регламент се прилага за:

а)

докладването относно стратегиите за развитие с ниски нива на въглеродни емисии на Съюза и на неговите държави членки и относно техните актуализации в съответствие с Решение 1/СР.16;

б)

емисиите на парникови газове, изброени в приложение I към настоящия регламент по сектори и източници, и поглъщанията по поглътители, обхванати от националните инвентаризации на парниковите газове съгласно член 4, параграф 1, буква а) от РКООНИК и изпуснати в атмосферата на територията на държавите членки;

в)

емисиите на парникови газове, попадащи в обхвата на член 2, параграф 1 от Решение № 406/2009/ЕО;

г)

въздействието върху климата поради емисии от гражданското въздухоплаване, несвързани с емисии на CO2;

д)

прогнозите на Съюза и неговите държави членки за антропогенните емисии по източници и поглъщанията по поглътители за парниковите газове, неконтролирани от Монреалския протокол, и свързаните с това политики и мерки на държавите членки;

е)

обобщената финансова и технологична помощ за развиващите се страни в съответствие с изискванията по РКООНИК;

ж)

използването на приходите от търговете на квоти по член 3г, параграфи 1 и 2 и член 10, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО;

з)

действията на държавите членки за адаптиране към изменението на климата.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„потенциал за глобално затопляне“ или „ПГЗ“ на даден газ означава общият принос към глобалното затопляне в резултат на отделянето на една единица от този газ в съотношение към една единица от референтния газ — CO2, за която е определена стойност 1;

(2)

„национална система за инвентаризация“ означава система от институционални, правни и процедурни договорености, установени в дадена държава членка, за оценка на антропогенните емисии по източници и поглъщанията по поглътители за парниковите газове, неконтролирани от Монреалския протокол, и за докладване и архивиране на информацията от инвентаризацията в съответствие с Решение 19/СМР.1 или други приложими решения на органите на РКООНИК или на Протокола от Киото;

3)

„компетентни органи по инвентаризацията“ означава органи, на които е поверена задачата да съберат данните от инвентаризацията на парниковите газове съгласно дадена национална система за инвентаризация;

4)

„осигуряване на качеството“ означава планова система от процедури за преглед, с оглед осигуряване на изпълнението на целите по отношение на качеството на данните и докладването на възможно най-добрите оценки и информация, за да се подобри ефективността на програмата за контрол на качеството и да се окаже съдействие на държавите членки;

5)

„контрол на качеството“ означава система от рутинни технически дейности за измерване и контрол на качеството на събираните информация и оценки с цел осигуряване на целостта, точността и пълнотата на данните, установяване и отстраняване на грешки и пропуски, документиране и архивиране на данните и другите използвани материали и водене на отчет за всички дейности по осигуряване на качеството;

6)

„показател“ означава количествен или качествен фактор или променлива величина, които допринасят за по-добро разбиране на напредъка в осъществяването на политиките и мерките, както и на тенденциите, свързани с емисиите на парникови газове;

7)

„предписана емисионна единица“ или „ПЕЕ“ означава единица, отпусната съгласно съответните разпоредби от приложението към Решение 13/СМР.1 на Конференцията на страните по РКООНИК, служеща като среща на страните по Протокола от Киото („Решение 13/СМР.1“) или от съответните решения на органите на РКООНИК или на Протокола от Киото;

8)

„единица погълнати емисии“ или „ЕПЕ“ означава единица, отпусната съгласно съответните разпоредби от приложението към Решение 13/СМР.1 или други приложими решения на органите на РКООНИК или на Протокола от Киото;

9)

„единица редуцирани емисии“ или „ЕРЕ“ означава единица, отпусната съгласно съответните разпоредби от приложението към Решение 13/СМР.1 или други приложимите решения на органите на РКООНИК или на Протокола от Киото;

10)

„сертифицирана единица редуцирани емисии“ или „СЕРЕ“ означава единица, отпусната съгласно член 12 от Протокола от Киото и свързаните с него изисквания, както и съгласно съответните разпоредби от приложението към Решение 13/СМР.1 или други приложими решения на органите на РКООНИК или на Протокола от Киото;

11)

„временна сертифицирана единица редуцирани емисии“ или „вСЕРЕ“ означава единица, отпусната съгласно член 12 от Протокола от Киото и свързаните с него изисквания, както и съгласно съответните разпоредби от приложението към Решение 13/СМР.1 или други приложими решения на органите на РКООНИК или на Протокола от Киото, т.е. кредити за поглъщания на емисии, които са удостоверени за проект с дейност залесяване или повторно залесяване в рамките на механизма за чисто развитие и които предстои да бъдат заменени след изтичане на втория период на поети задължения;

12)

„дългосрочна сертифицирана единица редуцирани емисии“ или „дСЕРЕ“ означава единица, отпусната съгласно член 12 от Протокола от Киото и свързаните с него изисквания, както и съгласно съответните разпоредби от приложението към Решение 13/СМР.1 или други приложими решения на органите на РКООНИК или на Протокола от Киото, т.е. кредити за дългосрочни поглъщания на емисии, които са удостоверени за проект с дейност залесяване или повторно залесяване в рамките на механизма за чисто развитие и които предстои да бъдат заменени след изтичане на периода за кредитиране на проекта или в случай на обръщане на тенденциите във връзка със съхранението или при непредставяне на доклад за сертифициране;

13)

„национален регистър“ означава регистър под формата на стандартизирана електронна база данни, която включва данни за отпускането, притежаването, прехвърлянето, придобиването, анулирането, изтеглянето, пренасянето, замяната или промяната на срока на валидност, в зависимост от случая, на ПЕЕ, ЕПЕ, ЕРЕ, СЕРЕ, вСЕРЕ, и дСЕРЕ;

14)

„политики и мерки“ означава всички инструменти, чиято цел е изпълнението на задълженията по член 4, параграф 2, букви а) и б) от РКООНИК, сред които може да се включват тези, които нямат за основна цел ограничаването и намаляването на емисиите на парникови газове;

15)

„система за политики и мерки, и прогнози“ означава система от институционални, правни и процедурни договорености, установени за докладване относно политиките и мерките, и прогнозите за антропогенните емисии по източници и поглъщанията по поглътители на парниковите газове, неконтролирани от Монреалския протокол, както се изисква в член 12 от настоящия регламент;

16)

„предварителна оценка на политиките и мерките“ означава оценка на предвиденото въздействие на дадена политика или мярка;

17)

„последваща оценка на политиките и мерките“ означава оценка на постигнатото въздействие от дадена политика или мярка;

18)

„прогнози без отчитане на мерките“ означава прогнози за антропогенните емисии на парникови газове по източници и поглъщанията по поглътители, от които е изключено въздействието на всички политики и мерки, които се планират, приемат или прилагат след годината, определена като отправна точка за съответната прогноза;

19)

„прогнози с отчитане на мерките“ означава прогнози за антропогенните емисии на парникови газове по източници и поглъщанията по поглътители, в които е включено въздействието по отношение на намаляването на емисиите на парникови газове от приетите и прилаганите политики и мерки;

20)

„прогнози с отчитане на допълнителните мерки“ означава прогнози за антропогенните емисии на парникови газове по източници и поглъщанията по поглътители, в които е включено въздействието по отношение на намаляването на емисиите на парникови газове от политиките и мерките, приети и прилагани с цел смекчаване на изменението на климата, както и въздействието на планираните за тази цел политики и мерки;

21)

„анализ на чувствителността“ означава изследване на алгоритмичен модел или допускане с цел да се определи количествено доколко чувствителни или стабилни са изходящите данни на модела в зависимост от промените на входящите данни или на допусканията, на които се основават. Той се извършва, като се променят входящите стойности или уравненията в модела и като се проследява по какъв начин се променят изходящите данни на модела;

22)

„подкрепа, свързана със смекчаването на изменението на климата“ означава подкрепа за дейности в развиващите се страни, допринасящи за постигането на целта за стабилизация на концентрациите на парникови газове в атмосферата на равнище, което би предотвратило опасна антропогенна намеса в климатичната система;

23)

„подкрепа, свързана с адаптацията към изменението на климата“ означава подкрепа за дейности в развиващите се страни, чиято цел е да се намали уязвимостта на човешките или природните системи от въздействието на изменението на климата и свързаните с климата рискове, като се поддържат или увеличават капацитетът за адаптация и устойчивостта на развиващите се страни;

24)

„технически корекции“ означава корекции на оценките от националните инвентаризации на парниковите газове, които се правят в контекста на прегледа, извършен съгласно член 19, когато представените при инвентаризацията данни са непълни или са изготвени по начин, несъгласуван с приложимите международни правила или насоки или с правилата или насоките на Съюза, и които са предназначени да заменят първоначално представените оценки;

25)

„преизчисления“, в съответствие с насоките на РКООНИК за докладване по отношение на годишните инвентаризации, означава процедура за преразглеждане на оценките за антропогенните емисии на парникови газове по източници и поглъщанията по поглътители от вече представени инвентаризации, в резултат на промени в методиките, в начина, по който се получават и използват данните за емисионните фактори и за дейностите, включване на нови категории източници и поглътители или на нови газове или промени в ПГЗ на парниковите газове.

ГЛАВА 2

СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ С НИСКИ НИВА НА ВЪГЛЕРОДНИ ЕМИСИИ

Член 4

Стратегии за развитие с ниски нива на въглеродни емисии

1.   Държавите членки и от името на Съюза Комисията изготвят стратегиите си за развитие с ниски нива на въглеродни емисии в съответствие с всички разпоредби за докладване, договорени в международен план в контекста на процеса по РКООНИК, за да допринесат за:

а)

прозрачния и точен мониторинг на действителния и предвидения напредък на държавите членки, включително приноса на мерките на Съюза за изпълнение на ангажиментите на Съюза и на държавите членки съгласно РКООНИК за ограничаване или намаляване на антропогенните емисии на парникови газове;

б)

изпълнението на ангажиментите на държавите членки за намаляване на емисиите на парникови газове съгласно Решение № 406/2009/ЕО и постигането на дългосрочно намаляване на емисиите и засилване на поглъщанията по поглътители във всички сектори в съответствие с целта на Съюза, в контекста на необходимите намаления на емисиите според МКИК от страна на развитите страни като група, да намали по икономически ефективен начин емисиите с 80 до 95 % до 2050 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.

2.   Държавите членки докладват на Комисията относно етапа на изпълнение на стратегията си за развитие с ниски нива на въглеродни емисии до 9 януари 2015 г. или съгласно график, договорен в международен план в контекста на процеса по РКООНИК.

3.   Комисията и държавите членки незабавно предоставят на обществеността достъп до своите стратегии за развитие с ниски нива на въглеродни емисии и всички техни актуализации.

ГЛАВА 3

ДОКЛАДВАНЕ ОТНОСНО ЕМИСИИ В МИНАЛОТО И ПОГЛЪЩАНИЯ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Член 5

Национални системи за инвентаризация

1.   Държавите членки подготвят, поддържат и се стремят постоянно да усъвършенстват националните системи за инвентаризация в съответствие с изискванията на РКООНИК по отношение на националните системи с цел да оценяват антропогенните емисии по източници и поглъщанията по поглътители за парниковите газове, посочени в приложение I към настоящия регламент, и да осигуряват навременност, прозрачност, точност, съгласуваност, сравнимост и пълнота на своите инвентаризации на парниковите газове.

2.   Държавите членки гарантират, че компетентните им органи по инвентаризацията имат достъп:

а)

до данните и методите, докладвани за дейностите и инсталациите съгласно Директива 2003/87/ЕО за целите на националните инвентаризации на парниковите газове, и с цел да се гарантира съгласуваността на докладваните данни за емисиите на парникови газове в рамките на схемата на Съюза за търговия с емисии и в рамките на националните инвентаризации на парниковите газове;

б)

по целесъобразност до данните, събирани чрез системите за докладване на флуорираните газове за различните сектори по силата на член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 842/2006, за целите на националните инвентаризации на парниковите газове;

в)

по целесъобразност до емисиите, основните данни и методиките, докладвани по инсталации съгласно Регламент (ЕО) № 166/2006, за целите на националните инвентаризации на парниковите газове;

г)

до данните, докладвани съгласно Регламент (ЕО) № 1099/2008.

3.   Държавите членки гарантират, че компетентните им органи по инвентаризацията по целесъобразност:

а)

използват системите за докладване, установени съгласно член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 842/2006, за да подобрят оценките за флуорираните газове при националните инвентаризации на парниковите газове;

б)

са в състояние да провеждат годишните проверки за съгласуваност, посочени в член 7, параграф 1, букви л) и м).

4.   Комисията приема актове за изпълнение, в който определя правила за структурата, формата и процедурите за представяне на информацията, свързана с националните системи за инвентаризация, както и с изискванията относно установяването, управлението и функционирането на националните системи за инвентаризация съгласно съответните решения, приети от органите на РКООНИК или Протокола от Киото или на произтичащите от тях или последващите ги споразумения. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 26, параграф 2.

Член 6

Система на Съюза за инвентаризация

1.   Създава се система на Съюза за инвентаризация, за да се осигурят навременността, прозрачността, точността, съгласуваността, сравнимостта и пълнотата на националните инвентаризации по отношение на инвентаризацията на парниковите газове в Съюза. Комисията управлява, поддържа и се стреми постоянно да усъвършенства тази система, която включва:

а)

програма за осигуряване и контрол на качеството, която включва определяне на цели за качеството и съставяне на план за осигуряване и контрол на качеството на инвентаризациите. Комисията подпомага държавите членки при изпълнението на техните програми за осигуряване и контрол на качеството;

б)

процедура за определяне в консултации със съответната държава членка на данните, които липсват от нейната национална инвентаризация;

в)

прегледите на инвентаризациите на парниковите газове в държавите членки, посочени в член 19.

2.   Комисията се оправомощава да приеме делегирани актове в съответствие с член 25 по отношение на съществените изисквания за системата на Съюза за инвентаризация, с цел изпълнението на задълженията по силата на Решение 19/СМР.1. Комисията не приема разпоредби съгласно параграф 1, ако тяхното спазване обременява държавите членки повече от разпоредбите на актовете, приети по силата на член 3, параграф 3 и член 4, параграф 2 от Решение № 280/2004/ЕО.

Член 7

Инвентаризации на парниковите газове

1.   До 15 януари всяка година („година Х“) държавите членки определят и докладват на Комисията следното:

a)

антропогенните си емисии на парникови газове, посочени в приложение I към настоящия регламент, и антропогенните емисии на парникови газове, посочени в член 2, параграф 1 от Решение № 406/2009/ЕО, за годината Х-2 в съответствие с изискванията за докладване на РКООНИК. Без да се засяга докладването на парниковите газове, посочени в приложение I към настоящия регламент, емисиите на CO2 от категорията източник „1.А.3.А. гражданско въздухоплаване“ съгласно МКИК се разглеждат като равни на нула за целите на член 3 и член 7, параграф 1 от Решение № 406/2009/ЕО;

б)

данните в съответствие с изискванията за докладване на РКООНИК за антропогенните емисии на въглероден моноксид (СО), серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx) и летливи органични съединения, които са съгласувани с вече докладваните данни съгласно член 7 от Директива 2001/81/ЕО и Конвенцията на ИКЕООН за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, за годината Х-2;

в)

антропогенните си емисии на парникови газове по източници и поглъщанията на CO2 по поглътители в резултат на ЗПЗГС, за годината Х-2 в съответствие с изискванията за докладване на РКООНИК;

г)

антропогенните си емисии на парникови газове по източници и поглъщанията на CO2 по поглътители в резултат на дейности, свързани със ЗПЗГС, съгласно Решение № 529/2013/ЕС и Протокола от Киото и информация за отчитането на тези емисии и поглъщания на парникови газове от дейности, свързани със ЗПЗГС, в съответствие с Решение № 529/2013/ЕС и член 3, параграфи 3 и 4 от Протокола от Киото и съответните решения, свързани с него, за годините между 2008 г. или други приложими години и годината Х-2. Когато държавите членки отчитат управлението на обработваемите площи и управлението на пасища, рекултивацията или пресушаването и възстановяването на влажни зони, те докладват освен това емисиите на парникови газове по източници и поглъщанията по поглътители за всяка от тези дейности за съответната базова година или период, посочен в приложение VI към Решение № 529/2013/ЕС и в приложението към Решение 13/CMP.1. При спазване на задълженията си за докладване съгласно настоящата буква и по-специално, когато представят информация относно емисиите и поглъщанията, която е свързана с техните задължения за отчитане в съответствие с Решение № 529/2013/ЕС, държавите членки представят информация, като отчитат изцяло приложимите насоки на МКИК за добра практика в областта на ЗПЗГС;

д)

всякакви промени в информацията, посочена в букви а)—г) за годините между съответната базова година или период и годината X-3, като посочват причините за тези промени;

е)

информацията относно показателите, както са изложени в приложение III, за годината Х-2;

ж)

информация от националните си регистри за отпускането, придобиването, притежаването, прехвърлянето, анулирането, изтеглянето и пренасянето на ПЕЕ, ЕПЕ, ЕРЕ, СЕРЕ, вСЕРЕ и дСЕРЕ за годината Х-1;

з)

обобщена информация за извършените прехвърляния съгласно член 3, параграфи 4 и 5 от Решение № 406/2009/ЕО за годината Х-1;

и)

информация за използването на съвместно изпълнение, на механизма за чисто развитие и на международната търговия с емисии съгласно членове 6, 12 и 17 от Протокола от Киото или на други гъвкави механизми, предвидени в други инструменти, приети от Конференцията на страните по РКООНИК или Конференцията на страните по РКООНИК, служеща като среща на страните по Протокола от Киото, за изпълнение на количествените ангажименти на държавите членки за ограничаване или намаляване на емисиите съгласно член 2 от Решение 2002/358/ЕО и Протокола от Киото, или за бъдещи ангажименти съгласно РКООНИК или Протокола от Киото, за годината Х-2;

й)

информация за стъпките, предприети за подобряване на оценките при инвентаризациите, по-специално в областите, които са подлежали на корекция или за които е имало препоръки след експертните прегледи;

к)

действителното или прогнозираното разпределение на проверените емисии, докладвани по инсталации и оператори съгласно Директива 2003/87/ЕО, по категории източници от националните инвентаризации на парниковите газове, когато е възможно, и съотношението на тези проверени емисии към общите докладвани емисии на парникови газове за тези категории източници за годината Х-2;

л)

когато е целесъобразно, резултатите от проверките за съгласуваност на докладваните при инвентаризациите на парниковите газове емисии за годината Х-2 с проверените емисии, докладвани съгласно Директива 2003/87/ЕО;

м)

когато е целесъобразно, резултатите от проверките за съгласуваност на използваните данни за оценка на емисиите при инвентаризациите на парниковите газове за годината Х-2 с:

i)

данните, използвани при инвентаризациите на замърсителите на въздуха съгласно Директива 2001/81/ЕО;

ii)

данните, докладвани съгласно член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 842/2006;

iii)

данните за енергийния сектор, докладвани съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и приложение Б към него;

н)

описание на промените в националната система за инвентаризация;

о)

описание на промените в националния регистър;

п)

информация за плановете им за осигуряване и контрол на качеството, обща оценка за неточност, обща оценка за пълнота и, когато са налице, други елементи от доклада за националната инвентаризация на парниковите газове, необходими за изготвяне на доклада за инвентаризацията на парниковите газове в Съюза.

През първата година на докладване съгласно настоящия регламент държавите членки уведомяват Комисията за намерението си да използват член 3, параграфи 4 и 5 от Решение № 406/2009/ЕО.

2.   Държавите членки докладват на Комисията предварителни данни в срок до 15 януари и окончателните данни в срок до 15 март през втората година след края на всеки отчетен период, посочен в приложение I към Решение № 529/2013/ЕС, подготвени за отчитането на техните дейности, свързани с ЗПЗГС, за този отчетен период съгласно член 4, параграф 6 от това решение.

3.   До 15 март всяка година държавите членки представят на Комисията пълен и актуализиран доклад за националната инвентаризация. Този доклад съдържа цялата информация, посочена в параграф 1 от настоящия член, и последващите актуализации на тази информация.

4.   До 15 април всяка година държавите членки представят на секретариата на РКООНИК данните от националните инвентаризации, включващи информацията, представена на Комисията в съответствие с параграф 3.

5.   Комисията, в сътрудничество с държавите членки, ежегодно прави инвентаризация на парниковите газове в Съюза и изготвя доклад за инвентаризацията на парниковите газове в Съюза и до 15 април всяка година ги представя на секретариата на РКООНИК.

6.   Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 25 с цел:

a)

да добавя или заличава вещества от списъка на парниковите газове в приложение I към настоящия регламент или да добавя, заличава или изменя показатели в приложение III към настоящия регламент съгласно съответните решения, приети от органите на РКООНИК или Протокола от Киото или на произтичащите от тях или последващите ги споразумения;

б)

да взема предвид промените в ПГЗ на различните газове и международно утвърдените насоки за инвентаризациите съгласно съответните решения, приети от органите на РКООНИК или Протокола от Киото или на произтичащите от тях или последващите ги споразумения.

7.   Комисията приема актове за изпълнение, в който определя структурата, формата и процедурите за представяне от държавите членки на данните от инвентаризациите на парниковите газове по параграф 1 съгласно съответните решения, приети от органите на РКООНИК или Протокола от Киото или на произтичащите от тях или последващите ги споразумения. В същите актове за изпълнение се посочват и времевите рамки на сътрудничеството и координацията между Комисията и държавите членки при изготвянето на доклада за инвентаризацията на парниковите газове в Съюза. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 26, параграф 2.

8.   Комисията приема актове за изпълнение, в които определя структурата, формата и процедурите за представяне от държавите членки на данните за емисиите и поглъщанията на парникови газове и съгласно член 4 от Решение № 529/2013/ЕС. При приемането на посочените актове за изпълнение Комисията осигурява съвместимост между графика на Съюза и графика по линия на РКООНИК за мониторинг и докладване на тази информация. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 26, параграф 2.

Член 8

Приблизителни инвентаризации на парниковите газове

1.   Когато е възможно, до 31 юли всяка година („година Х“) държавите членки представят на Комисията резултатите от приблизителни инвентаризации на парниковите газове за годината Х-1. Въз основа на приблизителните инвентаризации на парниковите газове на държавите членки или, ако дадена държава членка не е съобщила данните от приблизителната си инвентаризация до тази дата — въз основа на собствените си оценки, Комисията ежегодно извършва приблизителна инвентаризация на парниковите газове в Съюза. До 30 септември всяка година Комисията предоставя тази информация на обществеността.

2.   Комисията приема актове за изпълнение, в който определя структурата, формата и процедурите за представяне от държавите членки на данните от приблизителните инвентаризации на парниковите газове по параграф 1. Посочените актове за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 26, параграф 2.

Член 9

Процедури за изготвяне на оценки за емисиите за целите на инвентаризацията на Съюза

1.   Комисията извършва първоначална проверка на точността на данните, представени от държавите членки съгласно член 7, параграф 1. Тя изпраща резултатите от посочената проверка на държавите членки в рамките на шест седмици от крайния срок за подаване. До 15 март държавите членки отговарят на всички съществени въпроси, възникнали по повод на предварителната проверка, и едновременно с това изпращат окончателните данни от инвентаризацията за годината Х-2.

2.   Когато до 15 март дадена държава членка не е изпратила данните от инвентаризацията, необходими за целите на инвентаризацията на Съюза, Комисията може да изготви оценки, за да допълни представените от държавата членка данни, в консултации и тясно сътрудничество със съответната държава членка. За тази цел Комисията използва приложимите насоки за извършване на националните инвентаризации на парниковите газове.

ГЛАВА 4

РЕГИСТРИ

Член 10

Създаване и поддържане на регистри

1.   Съюзът и държавите членки създават и поддържат регистри за точно отчитане на отпускането, притежаването, прехвърлянето, придобиването, анулирането, изтеглянето, пренасянето, замяната или промяната на срока на валидност, в зависимост от случая, на ПЕЕ, ЕПЕ, ЕРЕ, СЕРЕ, вСЕРЕ и дСЕРЕ. Държавите членки могат да използват тези регистри и за точното отчитане на единиците, посочени в член 11а, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО.

2.   Съюзът и държавите членки могат да водят своите регистри в консолидирана система заедно с още една или повече държави членки.

3.   Данните, посочени в параграф 1 от настоящия член, се предоставят на централния администратор, определен съгласно член 20 от Директива 2003/87/ЕО.

4.   Комисията се оправомощава да приеме делегирани актове в съответствие с член 25, за да създаде регистъра на Съюза, посочен в параграф 1 от настоящия член.

Член 11

Изтегляне на единици съгласно Протокола от Киото

1.   След приключване на прегледа на данните от националните им инвентаризации по Протокола от Киото за всяка година от първия период на задължения, предвиден съгласно Протокола от Киото, включително решаването на всички въпроси, свързани с изпълнението, държавите членки изтеглят от регистъра ПЕЕ, ЕПЕ, ЕРЕ, СЕРЕ, вСЕРЕ и дСЕРЕ, еквивалентни на техните нетни емисии през съответната година.

2.   По отношение на последната година от първия период на задължения, предвиден съгласно Протокола от Киото, държавите членки изтеглят единици от регистъра преди края на допълнителния период за изпълнение на задълженията, установен в Решение 11/СМР.1 на Конференцията на страните по РКООНИК, служеща като среща на страните по Протокола от Киото.

ГЛАВА 5

ДОКЛАДВАНЕ ОТНОСНО ПОЛИТИКИТЕ И МЕРКИТЕ И ОТНОСНО ПРОГНОЗИТЕ ЗА АНТРОПОГЕННИТЕ ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ПО ИЗТОЧНИЦИ И ПОГЛЪЩАНИЯТА ПО ПОГЛЪТИТЕЛИ

Член 12

Системи за политики и мерки, и прогнози на национално равнище и на равнището на Съюза

1.   До 9 юли 2015 г. държавите членки и Комисията установяват, поддържат и се стремят непрекъснато да усъвършенстват системи съответно на национално равнище и на равнището на Съюза за докладване относно политиките и мерките и за докладване на прогнозите за антропогенните емисии на парникови газове по източници и поглъщанията по поглътители. Тези системи включват съответните институционални, правни и процедурни договорености, установени в рамките на дадена държава членка и на Съюза за оценяване на политиката и изготвяне на прогнози за антропогенните емисии на парникови газове по източници и поглъщанията по поглътители.

2.   Държавите членки и Комисията имат за цел да осигурят навременност, прозрачност, точност, съгласуваност, сравнимост и пълнота на докладваната информация относно политиките и мерките и относно прогнозите за антропогенните емисии на парникови газове по източници и поглъщанията по поглътители съгласно посоченото в членове 13 и 14, включително по целесъобразност използването и прилагането на данни, методи и модели, както и осъществяването на дейности по осигуряване и контрол на качеството и анализ на чувствителността.

3.   Комисията приема актове за изпълнение относно структурата, формата и процедурите за представяне на информацията, свързана с националните системи и системата на Съюза за политиките и мерките, и прогнозите съгласно настоящия член, параграфи 1 и 2, член 13 и член 14, параграф 1, както и съгласно съответните решения, приети от органите на РКООНИК или Протокола от Киото или на произтичащите от тях или последващите ги споразумения. Комисията осигурява спазването на международно утвърдените изисквания за докладване, както и съвместимостта между графика на Съюза и международния график за мониторинг и докладване на посочената информация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 26, параграф 2.

Член 13

Докладване относно политиките и мерките

1.   Държавите членки предоставят на Комисията в срок до 15 март 2015 г. и на всеки две години от тази дата следното:

a)

описание на своите национални системи за докладване относно политиките и мерките или относно групи от мерки и за докладване на прогнозите за антропогенните емисии на парникови газове по източници и поглъщанията по поглътители съгласно член 12, параграф 1, ако това описание все още не е предоставено, или информация за всякакви промени, внесени в тези системи, когато посоченото описание вече е предоставено;

б)

актуална информация за стратегиите, които прилагат за развитие с ниски нива на въглеродни емисии, посочени в член 4, както и за напредъка в изпълнението на тези стратегии;

в)

информация за националните политики и мерки или групи от мерки и за прилагането на политики и мерки или групи от мерки на Съюза, които водят до ограничаване или намаляване на емисиите на парникови газове по източници или до повишаване на поглъщанията по поглътители, представени по сектори и организирани по вид газ или група от газове (HFC и PFC), посочени в приложение I. Тази информация се отнася до приложимите и имащи отношение национални политики и политики на Съюза и включва:

i)

целта на политиката или мярката и кратко описание на политиката или мярката;

ii)

вида на инструмента на политиката;

iii)

състоянието на изпълнението на политиката или мярката, или групата от мерки;

iv)

показателите за наблюдение и оценка на напредъка във времето, ако се използват такива;

v)

ако са налични, количествените оценки на въздействието върху емисиите по източници и поглъщанията по поглътители за парниковите газове с разбивка на:

резултатите от предварителната оценка на въздействието на отделните политики и мерки или групите от тях върху смекчаването на изменението на климата. Оценките се извършват за поредица от четири бъдещи години, които завършват на 0 или 5 и които започват да се броят веднага след годината на докладване, като се разграничават емисиите на парникови газове, включени в обхвата на Директива 2003/87/ЕО, и тези, включени в обхвата на Решение № 406/2009/ЕО,

резултатите от последващите оценки на въздействието на отделните политики и мерки или групите от тях върху смекчаването на изменението на климата, като се разграничават емисиите на парникови газове, включени в обхвата на Директива 2003/87/ЕО, и тези, включени в обхвата на Решение № 406/2009/ЕО;

vi)

ако са налични, оценките на прогнозираните разходи и ползи от политиките и мерките, както и по целесъобразност оценките на направените разходи и постигнатите ползи от политиките и мерките;

vii)

ако са налични, всички позовавания на оценките и техническите доклади, на които тя се основава, посочени в параграф 3;

г)

информацията, посочена в член 6, параграф 1, буква г) от Решение № 406/2009/ЕО;

д)

информация за това до каква степен съответното действие на дадена държава членка съставлява значителен елемент от усилията, предприети на национално равнище, както и до каква степен предвиденото използване на съвместно изпълнение, на механизма за чисто развитие и на международната търговия с емисии е в допълнение на националните действия съгласно съответните разпоредби на Протокола от Киото и приетите в съответствие с него решения.

2.   Съответната държава членка съобщава на Комисията всички съществени промени в информацията, докладвана съгласно настоящия член през първата година от периода на докладване, в срок до 15 март през годината след предишния доклад.

3.   Държавите членки предоставят на обществеността в електронна форма всички имащи отношение оценки на разходите и на въздействието на националните политики и мерки, ако такива са налични, както и всякаква имаща отношение информация за прилагането на политиките и мерките на Съюза за ограничаване или намаляване на емисиите на парникови газове по източници или за повишаване на поглъщанията по поглътители, заедно с всички съществуващи технически доклади, на които се основават посочените оценки. Посочените оценки следва да включват описание на използваните модели и методически подходи, определения и основни допускания.

Член 14

Докладване на прогнозите

1.   Държавите членки докладват на Комисията в срок до 15 март 2015 г. и на всеки две години от тази дата националните прогнози за антропогенните емисии на парникови газове по източници и поглъщанията по поглътители, организирани по вид газ или група от газове (HFC и PFC), посочени в приложение I, и по сектори. Тези прогнози включват количествени оценки за поредица от 4 бъдещи години, които завършват на 0 или 5 и които започват да се броят веднага след годината на докладване. В националните прогнози се вземат под внимание всички политики и мерки, приети на равнището на Съюза, и се включват:

a)

прогнози без отчитане на мерките, ако такива са налични, прогнози с отчитане на мерките и прогнози с отчитане на допълнителните мерки, ако такива са налични;

б)

прогнози за общите количества парникови газове и отделни оценки за очакваните емисии на парникови газове за източниците на емисии, включени в обхвата на Директива 2003/87/ЕО и в обхвата на Решение № 406/2009/ЕО;

в)

въздействието на политиките и мерките, установени съгласно член 13. Когато тези политики и мерки не са включени, това изрично се посочва и обяснява;

г)

резултати от анализа на чувствителността, направен по отношение на прогнозите;

д)

всички имащи отношение позовавания на оценката и техническите доклади, на които се основават прогнозите, посочени в параграф 4.

2.   Съответната държава членка съобщава на Комисията всички съществени промени в информацията, докладвана съгласно настоящия член през първата година от периода на докладване, в срок до 15 март през годината след предишния доклад.

3.   Държавите членки докладват най-актуалните прогнози, с които разполагат. Когато дадена държава членка не представи пълни прогнозни очаквания до 15 март всяка втора година и Комисията установи, че пропуските в оценките не могат да бъдат попълнени от тази държава членка след откриването им чрез процедурите на Комисията за осигуряване или контрол на качеството, Комисията може да изготви изискваните оценки, за да състави прогнозите на Съюза, в консултации със съответната държава членка.

4.   Държавите членки предоставят на обществеността в електронна форма своите национални прогнози за емисиите на парникови газове по източници и поглъщанията по поглътители, заедно със съответните технически доклади, на които се основават посочените прогнози. Посочените прогнози следва да включват описание на използваните модели и методически подходи, определения и основни допускания.

ГЛАВА 6

ДОКЛАДВАНЕ НА ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

Член 15

Докладване относно националните действия за адаптиране

Държавите членки докладват на Комисията в срок до 15 март 2015 г. и на всеки четири години от тази дата, съобразено със сроковете за докладване по РКООНИК, информация относно своите национални планове и стратегии за адаптиране, като излагат осъществените или планираните действия за улесняване на адаптирането към изменението на климата. Посочената информация включва основните цели и категорията въздействие на изменението на климата, към която са насочени, като наводнения, повишаване на морското равнище, екстремни температури, суша и други екстремни метеорологични явления.

Член 16

Докладване относно предоставяната на развиващите се страни финансова и технологична помощ

1.   Държавите членки си сътрудничат с Комисията, за да осигурят своевременно съгласувано докладване от Съюза и неговите държави членки относно помощта, предоставяна на развиващите се страни съгласно съответните разпоредби на РКООНИК, когато е приложимо, включително всеки общ формат, договорен в рамките на РКООНИК, и да гарантират докладването на информацията до 30 септември всяка година.

2.   Доколкото има отношение или е приложимо по силата на РКООНИК, държавите членки се стремят да представят информация за финансовите потоци, въз основа на така наречените „Рио показатели за помощта, свързана със смекчаването на изменението на климата и с адаптацията към изменението на климата“ („Рио показатели“), въведени от Комитета за подпомагане на развитието към ОИСР, и методологическа информация, свързана с прилагането на методологията на „Рио показателите“ за изменението на климата.

3.   Когато се докладва информация относно мобилизирани частни финансови потоци, тя включва информация относно използваните дефиниции и методи за определяне на стойностите.

4.   В съответствие с решенията, приети от органите на РКООНИК или Протокола от Киото, или на произтичащите от тях или последващите ги споразумения информацията относно предоставената помощ включва информация относно помощта за смекчаване, адаптиране, изграждане на капацитет и пренос на технологии, както и, ако е възможно, информация дали финансовите ресурси са нови и допълнителни.

Член 17

Докладване за използването на приходи от търгове и кредити за проекти

1.   До 31 юли всяка година („година Х“) държавите членки представят на Комисията за годината Х-1:

a)

подробна обосновка, посочена в член 6, параграф 2 от Решение № 406/2009/ЕО;

б)

информация за използването през годината Х-1 на приходите, генерирани от дадена държава членка чрез продажба на търг на квоти съгласно член 10, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, включително информация за тези приходи, която е използвана за една или повече от целите, посочени в член 10, параграф 3 от същата директива, или финансовата равностойност на тези приходи, както и предприетите действия съгласно посочения член;

в)

информация за определеното от дадена държава членка използване на всички приходи, генерирани от нея чрез продажба на търг на квоти за въздухоплаването, съгласно член 3г, параграф 1 или 2 от Директива 2003/87/ЕО; посочената информация се предоставя в съответствие с член 3г, параграф 4 от същата директива;

г)

информацията, посочена в член 6, параграф 1, буква б) от Решение № 406/2009/ЕО, и информация как тяхната политика за закупуване спомага за постигането на международно споразумение относно изменението на климата;

д)

информация относно прилагането на член 11б, параграф 6 от Директива 2003/87/ЕО по отношение на дейности по линия на проекти, свързани с производството на енергия чрез водноелектрически централи с мощност над 20 MW.

2.   Приходите от търгове, които не са изплатени към момента на представяне на доклада от държавата членка на Комисията съгласно настоящия член, се остойностяват количествено и се отчитат в докладите за следващите години.

3.   Държавите членки предоставят на обществеността докладите, представени на Комисията съгласно настоящия член. Комисията предоставя на обществеността обобщената за Съюза информация в леснодостъпна форма.

4.   Комисията приема актове за изпълнение, в който определя структурата, формата и процедурите за докладване на информация от държавите членки съгласно настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 26, параграф 2.

Член 18

Двугодишни доклади и национални съобщения

1.   Съюзът и държавите членки представят на секретариата на РКООНИК двугодишни доклади съгласно Решение 2/СР.17 на Конференцията на страните по РКООНИК (Решение 2/СР.17) или съответните последващи решения, приети от органите по РКООНИК, и национални съобщения съгласно член 12 от РКООНИК.

2.   Държавите членки предоставят на Комисията копия от националните съобщения и двугодишните доклади, изпратени на секретариата на РКООНИК.

ГЛАВА 7

ЕКСПЕРТЕН ПРЕГЛЕД ОТ СТРАНА НА СЪЮЗА НА ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Член 19

Преглед на данните от инвентаризациите

1.   Комисията провежда цялостен преглед на данните от националните инвентаризации, представени от държавите членки съгласно член 7, параграф 4 от настоящия регламент, за да се определи годишното разпределено количество емисии, предвидено в член 3, параграф 2, четвърта алинея от Решение № 406/2009/ЕО, за прилагането на членове 20 и 27 от настоящия регламент и с цел мониторинг доколко държавите членки са постигнали своите цели за намаляване или ограничаване на емисиите на парникови газове съгласно членове 3 и 7 от Решение № 406/2009/ЕО в годините, когато се извършва цялостен преглед.

2.   Като започне с данните, докладвани за 2013 г., Комисията провежда годишен преглед на данните от националните инвентаризации, предоставени от държавите членки съгласно член 7, параграф 1 от настоящия регламент и със значение за мониторинга на намаляването или ограничаването на емисиите на парникови газове от страна на държавите членки съгласно членове 3 и 7 от Решение № 406/2009/ЕО и на други поставени в законодателството на Съюза цели за намаляване или ограничаване на емисиите на парникови газове. Държавите членки участват пълноценно в този процес.

3.   Цялостният преглед, посочен в параграф 1, включва:

a)

проверки за прозрачност, точност, съгласуваност, сравнимост и пълнота на подадената информация;

б)

проверки за установяване на случаи, когато данните от инвентаризацията са подготвени по начин, който не съответства на ръководствата на РКООНИК или на правилата на Съюза; и

в)

изчисляване по целесъобразност на произтичащите от това необходими технически корекции в консултации с държавите членки.

4.   Годишните прегледи включват проверките, посочени в параграф 3, буква а). Когато това бъде поискано от държава членка, съгласувано с Комисията, или когато при тези проверки се установят съществени проблеми като:

а)

неизпълнени препоръки от по-ранни прегледи на Съюза или РКООНИК или неизяснени от съответната държава членка въпроси; или

б)

надценяване или подценяване, свързани с ключова категория в инвентаризацията на държавата членка,

годишният преглед за съответната държава членка включва също проверките, посочени в параграф 3, буква б), за да бъдат извършени изчисленията, посочени в параграф 3, буква в).

5.   Комисията приема актове за изпълнение, в които определя графика и стъпките за извършване на цялостния преглед и годишния преглед, посочени съответно в параграфи 1 и 2 от настоящия член, включващи изложените задачи в параграфи 3 и 4 от настоящия член и осигуряващи необходимите консултации с държавите членки с оглед на приключване на прегледите. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 26, параграф 2.

6.   Чрез акт за изпълнение Комисията определя общия сбор от емисиите за съответната година в резултат на коригираните данни от инвентаризацията за всяка държава членка след приключване на съответния преглед.

7.   Данните за всяка държава членка, вписани в регистрите по член 11 от Решение № 406/2009/ЕО и член 19 от Директива 2003/87/ЕО към дата, която се пада четири месеца след датата на публикуване на акта за изпълнение, приет съгласно параграф 6 от настоящия член, са от значение за прилагането на член 7, параграф 1 от Решение № 406/2009/ЕО. Това включва промените на тези данни в резултат на използването от тази държава членка на възможностите за гъвкавост съгласно членове 3 и 5 от Решение № 406/2009/ЕО.

Член 20

Разглеждане на въздействието от преизчисленията

1.   Когато цялостният преглед на данните от инвентаризациите, които се отнасят за 2020 г., приключи в съответствие с член 19, Комисията изчислява съгласно формулата, посочена в приложение II, сбора на въздействието от преизчислените емисии на парникови газове за всяка държава членка.

2.   Без да се засяга член 27, параграф 2 от настоящия регламент, Комисията използва наред с другото сбора, посочен в параграф 1 от настоящия член, когато предлага целите за намаляване или ограничаване на емисиите за всяка държава членка за периода след 2020 г. съгласно член 14 от Решение № 406/2009/ЕО.

3.   Комисията публикува незабавно резултатите от изчисленията, направени съгласно параграф 1.

ГЛАВА 8

ДОКЛАДВАНЕ ОТНОСНО НАПРЕДЪКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНГАЖИМЕНТИТЕ, ПОЕТИ В РАМКИТЕ НА СЪЮЗА, И НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ

Член 21

Докладване относно напредъка

1.   С оглед да определи дали е постигнат достатъчен напредък, всяка година въз основа на докладваната информация съгласно настоящия регламент и в консултации с държавите членки, Комисията прави оценка на постигнатия напредък от Съюза и неговите държави членки при изпълнение на следното:

a)

задълженията по член 4 от РКООНИК и по член 3 от Протокола от Киото, които впоследствие са залегнали в решенията, приети от Конференцията на страните по РКООНИК или от Конференцията на страните по РКООНИК, служеща като среща на страните по Протокола от Киото. Тази оценка се основава на докладваната информация в съответствие с членове 7, 8, 10 и 13—17;

б)

задълженията, определени в член 3 от Решение № 406/2009/ЕО. Тази оценка се основава на докладваната информация в съответствие с членове 7, 8, 13 и 14.

2.   На всеки две години Комисията оценява общото въздействие на въздухоплаването върху климата в световен мащаб, включително чрез емисии, различни от емисии на CO2, или различни ефекти, въз основа на данните за емисиите, предоставени от държавите членки съгласно член 7, и подобрява тази оценка, като се позовава по целесъобразност на научния напредък и на данните за въздушния трафик.

3.   До 31 октомври всяка година Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се обобщават заключенията от оценките, предвидени в параграфи 1 и 2.

Член 22

Доклад относно допълнителния период за изпълнение на ангажиментите по Протокола от Киото

Съюзът и всяка държава членка представят на секретариата на РКООНИК доклад относно допълнителния период за изпълнение на ангажиментите, посочен в точка 3 от Решение 13/CMP.1, след изтичането на този период.

ГЛАВА 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДКРЕПА

Член 23

Сътрудничество между държавите членки и Съюза

Държавите членки и Съюзът си сътрудничат и се координират изцяло във връзка със задълженията по настоящия регламент по отношение на:

a)

извършването на инвентаризацията на парниковите газове в Съюза и съставянето на доклада за инвентаризацията на парниковите газове в Съюза съгласно член 7, параграф 5;

б)

изготвянето на националните съобщения на Съюза съгласно член 12 от РКООНИК и на двугодишния доклад на Съюза съгласно Решение 2/CP.17 или съответните последващи решения, приети от органите по РКООНИК;

в)

прегледа и процедурите за съответствие по РКООНИК и Протокола от Киото съгласно всички приложими решения по РКООНИК или Протокола от Киото, както и процедурата на Съюза за преглед на данните от инвентаризациите на парниковите газове на държавите членки, посочена в член 19 от настоящия регламент;

г)

всякакви корекции съгласно член 5, параграф 2 от Протокола от Киото или съгласно процедурата за преглед от страна на Съюза, посочена в член 19 от настоящия регламент, или други промени в инвентаризациите и в докладите за инвентаризациите, които са представени или предстои да бъдат предадени на секретариата на РКООНИК;

д)

извършването на приблизителната инвентаризация на парниковите газове в Съюза съгласно член 8;

е)

докладването във връзка с изтеглянето на ПЕЕ, ЕПЕ, ЕРЕ, СЕРЕ, вСЕРЕ и дСЕРЕ след допълнителния период, посочен в точка 14 от Решение 13/CMP.1, за изпълнение на задълженията съгласно член 3, параграф 1 от Протокола от Киото.

Член 24

Роля на Европейската агенция за околната среда

Европейската агенция за околната среда подпомага Комисията в нейната работа по спазване на членове 6—9, 12—19, 21 и 22 в съответствие с годишната си работна програма. Това включва съдействие при:

a)

извършване на инвентаризацията на парниковите газове в Съюза и изготвяне на доклада за инвентаризацията на парниковите газове в Съюза;

б)

изпълняване на процедурите по осигуряване и контрол на качеството при извършването на инвентаризацията на парниковите газове в Съюза;

в)

изготвяне на оценки за данните, които не са докладвани при националните инвентаризации на парниковите газове;

г)

осъществяване на прегледите;

д)

извършване на приблизителната инвентаризация на парниковите газове в Съюза;

е)

обобщаване на докладваната от държавите членки информация за политиките и мерките, и за прогнозите;

ж)

изпълняване на процедурите за осигуряване и контрол на качеството на докладваната от държавите членки информация за прогнозите и за политиките и мерките;

з)

изготвяне на оценки за данните относно прогнози, които не са докладвани от държавите членки;

и)

обобщаване на необходимите данни за годишния доклад до Европейския парламент и до Съвета, изготвян от Комисията;

й)

разпространяване на събраната по настоящия регламент информация, включително поддържане и актуализиране на база данни за политиките и мерките на държавите членки за смекчаване на изменението на климата и на Европейската платформа за адаптиране към изменението на климата относно въздействията, уязвимостта и адаптирането към изменението на климата.

ГЛАВА 10

ДЕЛЕГИРАНЕ

Член 25

Упражняване на делегирането на правомощия

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 6, 7 и 10, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 8 юли 2013 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се удължава с мълчаливо съгласие за периоди със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу удължаването не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки период.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в членове 6, 7 и 10, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

5.   Делегиран акт, приет съгласно членове 6, 7 и 10, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от три месеца след уведомяването на Европейския парламент и на Съвета за акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ГЛАВА 11

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 26

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитет по изменението на климата. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 27

Преглед

1.   Комисията редовно прави преглед на съответствието на разпоредбите за мониторинг и докладване на настоящия регламент с бъдещите решения, свързани с РКООНИК и Протокола от Киото или с друго законодателство на Съюза. Комисията прави редовно и оценка дали променените обстоятелства в рамките на РКООНИК водят до положение, при което задълженията съгласно настоящия регламент не са повече необходими, не са пропорционални на съответстващите им ползи, се нуждаят от корекции, дублират или не съответстват на изискванията за докладване съгласно РКООНИК, и по целесъобразност представя законодателно предложение на Европейския парламент и на Съвета.

2.   До декември 2016 г. Комисията проучва дали ефектът от използването на ръководствата на МКИК от 2006 г. за националните инвентаризации на емисиите на парникови газове или значителна промяна в използваните методики по РКООНИК за определяне на данните от инвентаризациите на парниковите газове води до разлика от повече от 1 % в общите емисии на парникови газове на отделните държави членки със значение за член 3 от Решение № 406/2009/ЕО и може да преразгледа годишно разпределеното количество емисии на държавите членки, предвидено в член 3, параграф 2, четвърта алинея от Решение № 406/2009/ЕО.

Член 28

Отмяна

Решение № 280/2004/ЕО се отменя. Позовавания на отмененото решение се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат според таблицата на съответствието в приложение IV.

Член 29

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 21 май 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

L. CREIGHTON


(1)  ОВ C 181, 21.6.2012 г., стр. 169.

(2)  ОВ C 277, 13.9.2012 г., стр. 51.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 22 април 2013 г.

(4)  ОВ L 49, 19.2.2004 г., стр. 1.

(5)  Решение 94/69/ЕО на Съвета от 15 декември 1993 г. за сключване на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (ОВ L 33, 7.2.1994 г., стp. 11).

(6)  Решение 2002/358/ЕО на Съвета от 25 април 2002 г. за одобрение от името на Европейската общност на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за промените на климата и съвместното изпълнение на ангажиментите, произтичащи от нея (ОВ L 130, 15.5.2002 г., стp. 1).

(7)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стp. 136.

(8)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 63.

(9)  Решение 88/540/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1988 г. относно сключването на Виенската конвенция за защита на озоновия слой и Монреалския протокол за веществата, които разрушават озоновия слой (ОВ L 297, 31.10.1988 г., стp. 8).

(10)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стp. 32.

(11)  ОВ L 33, 4.2.2006 г., стp. 1.

(12)  ОВ L 309, 27.11.2001 г., стp. 22.

(13)  ОВ L 161, 14.6.2006 г., стp. 1.

(14)  ОВ L 304, 14.11.2008 г., стp. 1.

(15)  Виж страница 80 от настоящия брой на Официален вестник.

(16)  ОВ L 8, 13.1.2009 г., стp. 3.

(17)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стp. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Въглероден диоксид (CO2)

Метан (СН4)

Диазотен оксид (N2O)

Серен хексафлуорид (SF6)

Азотен трифлуорид (NF3)

Хидрофлуоровъглероди (HFC):

HFC-23 CHF3

HFC-32 CH2F2

HFC-41 CH3F

HFC-125 CHF2CF3

HFC-134 CHF2CHF2

HFC-134a CH2FCF3

HFC-143 CH2FCHF2

HFC-143a CH3CF3

HFC-152 CH2FCH2F

HFC-152a CH3CHF2

HFC-161 CH3CH2F

HFC-227ea CF3CHFCF3

HFC-236cb CF3CF2CH2F

HFC-236ea CF3CHFCHF2

HFC-236fa CF3CH2CF3

HFC-245fa CHF2CH2CF3

HFC-245ca CH2FCF2CHF2

HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3

HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 или (C5H2F10)

Перфлуорвъглероди (PFC):

PFC-14, перфлуорметан, CF4

PFC-116, перфлуоретан, C2F6

PFC-218, перфлуорпропан, C3F8

PFC-318, перфлуорциклобутан, c-C4F8

Перфлуорциклопропан c-C3F6

PFC-3-1-10, перфлуорбутан, C4F10

PFC-4-1-12, перфлуорпентан, C5F12

PFC-5-1-14, перфлуорхексан, C6F14

PFC-9-1-18, C10F18


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Сбор на въздействието от преизчислените емисии на парникови газове за всяка държава членка, посочен в член 20, параграф 1

Сборът на въздействието от преизчислените емисии на парникови газове за всяка държава членка се изчислява по следната формула:

Formula

където:

ti,е годишното разпределено количество емисии на държавата членка за годината i съгласно член 3, параграф 2, четвърта алинея и член 10 от Решение № 406/2009/ЕО, определено през 2012 г. или, ако е приложимо, през 2016 г. въз основа на направения преглед в съответствие с член 27, параграф 2 от настоящия регламент и съгласно член 3, параграф 2 от Решение № 406/2009/ЕО,

ti,2022 е годишното разпределено количество емисии на държавата членка за годината i съгласно член 3, параграф 2, четвърта алинея и член 10 от Решение № 406/2009/ЕО, както би било изчислено, ако бяха използвани като входни преразгледаните данни от инвентаризацията, подадени през 2022 г.,

ei,j са емисиите на парникови газове на държавата членка за годината i, определени в съответствие с актовете, приети от Комисията съгласно член 19, параграф 6 в резултат на експертния преглед на данните от инвентаризацията през годината j.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПИСЪК НА ГОДИШНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 1:   Списък на приоритетните показатели  (1)

Номенклатура според показателите на Евростат за енергийна ефективност

Показател

Числител/знаменател

Указания/дефиниции (2)  (3)

1

МАКРО

Общ интензитет на CO2 за БВП, t/млн. евро

Общо емисии на CO2, kt

Общо емисии на CO2 (с изключение на ЗПЗГС), както е отчетено в ООФ

БВП, милиарди евро (ЕО 95)

Брутен вътрешен продукт по постоянни цени от 1995 г. (източник: Национални сметки)

2

МАКРО B0

Свързан с енергията интензитет на CO2 за БВП, t/млн. евро

Емисии на CO2 при енергопотребление, kt

Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива (Категория източник според МКИК — 1A, секторен подход)

БВП, милиарди евро (ЕО 95)

Брутен вътрешен продукт по постоянни цени от 1995 г. (източник: Национални сметки)

3

ТРАНСПОРТ C0

Емисии на CO2 от леките автомобили, kt

 

Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива за всички транспортни дейности с леки автомобили (предназначени основно за превоз на хора и с капацитет до 12 места; брутно тегло на МПС до 3 900 kg — Категория източник според МКИК — lA3bi)

Брой километри, изминати от леките автомобили, Mkm

 

Брой автомобил-километри, изминати от леки автомобили (източник: транспортна статистика)

Бележка: Данните за дейността следва да съответстват на данните за емисиите, ако е възможно.

4

ПРОМИШЛЕНОСТ A1

Свързан с енергия интензитет на CO2 за промишлеността, t/млн. евро

Емисии на CO2 от промишлеността, kt

Емисии от изгаряне на изкопаеми горива в производствените отрасли, строителството, минното дело и кариерите (без каменовъглените мини и добива на петрол и газ), в това число изгаряне за производство на електро- и топлоенергия (Категория източник според МКИК — 1A2). Енергията, използвана за превоз от промишлеността, не следва да се включва тук, а при показателите за транспорта. Емисиите, породени от машините с повишена проходимост и други мобилни машини в промишлеността, следва да се включат в настоящия сектор.

Брутна добавена стойност общо за промишлеността, милиарди евро (ЕО 95)

Брутната добавена стойност при постоянни цени от 1995 г. в производствените отрасли (NACE 15-22, 24-37), строителството (NACE 45) и минното дело и кариерите (без каменовъглените мини и добива на петрол и газ) (NACE 13-14) (източник: Национални сметки)

5

ДОМАКИНСТВА А.1

Специфични емисии на CO2 от домакинствата, t/жилище

Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива в домакинствата, kt

Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива в домакинствата (Категория източник според МКИК — lA4b)

Фонд постоянно заети жилища, в хиляди

Фонд постоянно заети жилища

6

УСЛУГИ A0

Интензитет на CO2 за търговския и институционалния сектор, t/млн. евро

Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива в търговския и институционалния сектор, kt

Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива в търговски сгради и сгради на институции в публичния и частния сектор (Категория източник според МКИК — lA4a). Енергията, използвана за превоз от услугите, не трябва да се включва тук, а при показателите за транспорта.

Брутна добавена стойност при услугите, милиарди евро (ЕО 95)

Брутната добавена стойност при постоянни цени от 1995 г. в услугите (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99) (източник: Национални сметки)

7

ТРАНСФОРМАЦИЯ B0

Специфични емисии на CO2 от електроцентрали за обществени и собствени нужди, t/TJ

Емисии на CO2 от ТЕЦ за обществени и собствени нужди, kt

Емисиите на CO2 от всички изгорени изкопаеми горива за брутното производство на електро- и топлоенергия от ТЕЦ и ТЕЦ с комбиниран цикъл за обществени и собствени нужди. Емисиите от централи само за топлоенергия не са включени.

Всички продукти - получени от ТЕЦ за обществени и собствени нужди, PJ

Брутната произведена електроенергия и евентуално топлоенергията, продадена на трети страни (ТЕЦ с комбиниран цикъл — ТКЦ), от ТЕЦ и ТЕЦ с комбиниран цикъл за обществени и собствени нужди. Произведеното от централи само за топлоенергия не е включено. ТЕЦ за обществени нужди произвеждат електроенергия (и топлоенергия) за продажба на трети страни като основна дейност. Те могат да са частна или публична собственост. ТЕЦ за собствени нужди произвеждат електроенергия (и топлоенергия) изцяло или частично за свои нужди като дейност в помощ на основната им дейност. Брутното производство на електроенергия се измерва на изхода на главните трансформатори, т.е. потреблението на електроенергия от помощните звена на централите и от трансформаторите е включено. (източник: енергийният баланс)


Таблица 2:   Списък на допълнителните приоритетни показатели  (4)

Номенклатура според показателите на Евростат за енергийна ефективност

Показател

Числител/знаменател

Указания/дефиниции (5)

1

ТРАНСПОРТ D0

Емисии на CO2 при автомобилен транспорт на товари, kt

 

Емисиите на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива за всички транспортни дейности с лекотоварни камиони (МПС с брутно тегло до 3 900 kg, предназначени основно за превоз на леки товари или които имат специални функции, като задвижване на четирите колела за повишена проходимост — Категория източник според МКИК — lA3bii) и тежкотоварни камиони (МПС над 3 900 kg брутно тегло, предназначени предимно за превоз на тежки товари — Категория източник според МКИК — lA3biii, с изключение на автобуси)

Автомобилен транспорт на товари, Mtkm

 

Брой тон-километри, превозени с леко- и тежкотоварни камиони по шосе; един тон-километър е равен на превоза на 1 t по шосе на разстояние от 1 km. (източник: транспортна статистика)

Бележка: Данните за дейността следва да съответстват на данните за емисиите, ако е възможно.

2

ПРОМИШЛЕНОСТ A1.1

Общ интензитет на CO2 — черна металургия, t/млн. евро

Общо емисии на CO2 от черната металургия, kt

Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива при добива на стомана и желязо, в т.ч. изгаряне за производство на електро- и топлоенергия (Категория източник според МКИК — lA2a), в процеса на добива на стомана и желязо (Категория източник според МКИК — 2C1) и в процеса на производство на феросплави (Категория източник според МКИК — 2C2).

Брутната добавена стойност — черна металургия, милиарди евро (ЕО 95)

Брутната добавена стойност при постоянни цени от 1995 г. в стоманодобива, добива на чугун и производството на феросплави (NACE 27.1), производството на тръби (NACE 27.2), друга първична обработка на желязо и стомана (NACE (27.3), леене на желязо (NACE 27.51) и леене на стомана (NACE 27.52). (източник: Национални сметки)

3

ПРОМИШЛЕНОСТ A1.2

Свързан с енергията интензитет на CO2 — химическа промишленост, t/млн. евро

Свързани с енергията емисии на CO2 в химическата промишленост, kt

Емисиите на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива при производството на химикали и химически продукти, в това число изгаряне за производство на електро- и топлоенергия (Категория източник според МКИК — lA2c).

Брутна добавена стойност в химическата промишленост, милиарди евро (ЕО 95)

Брутната добавена стойност при постоянни цени от 1995 г. в производството на химикали и химически продукти (NACE 24) (източник: Национални сметки)

4

ПРОМИШЛЕНОСТ A1.3

Свързан с енергията интензитет на CO2 — производство на стъкло, керамика и строителни материали, t/млн. евро

Свързани с енергията емисии на CO2 от производството на стъкло, керамика и строителни материали, kt

Емисиите на CO2 от изгаряне на горива при производството на неметални минерални продукти (NACE 26), в т.ч. горене за производство на електро- и топлоенергия.

Брутна добавена стойност — производство на стъкло, керамика и строителни материали, милиарди евро (ЕО 95)

Брутната добавена стойност при постоянни цени от 1995 г. при производството на неметални минерални продукти (NACE 26) (източник: Национални сметки)

5

ПРОМИШЛЕНОСТ C0.1

Специфични емисии на CO2 в черната металургия, t/t

Общо емисии на CO2 от черната металургия, kt

Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива при добива на стомана и желязо, в т.ч. изгаряне за производство на електро- и топлоенергия (Категория източник според МКИК — lA2a), в процеса на добива на стомана и желязо (Категория източник според МКИК — 2C1) и в процеса на производство на феросплави (Категория източник според МКИК — 2C2).

Производство на кислородно-конверторна стомана, kt

Производство на кислородно-конверторна стомана (NACE 27) (източник: производствена статистика)

6

ПРОМИШЛЕНОСТ C0.2

Специфични, свързани с енергията емисии на CO2, производство на цимент, t/t

Свързани с енергията емисии на CO2 — производство на стъкло, керамика и строителни материали, kt

Емисиите на CO2 от изгаряне на горива при производството на неметални минерални продукти (NACE 26), в т.ч. горене за производство на електро- и топлоенергия.

Производство на цимент, kt

Производство на цимент (NACE 26) (източник: производствена статистика)


Таблица 3:   Списък на допълнителните показатели

Номенклатура според показателите на Евростат за енергийна ефективност

Показател

Числител/знаменател

Указания/дефиниции

1

ТРАНСПОРТ B0

Специфични емисии на CO2 от леки автомобили, свързани с дизеловото гориво, g/100km

Емисии на CO2 от дизелови леки автомобили, kt

Емисии на CO2 от изгаряне на дизелово гориво за всички транспортни дейности с леки автомобили (предназначени основно за превоз на хора и с капацитет до 12 места; брутно тегло на МПС до 3 900 kg — Категория източник според МКИК — lA3bi, само дизелово гориво).

Брой километри, изминати от дизелови леки автомобили, млн. km

Брой автомобил-километри, изминати от всички дизелови леки автомобили, които имат право да се движат по публични пътища. (източник: транспортна статистика)

2

ТРАНСПОРТ B0

Специфични емисии на CO2 от леки автомобили, свързани с бензин, g/100km

Емисии на CO2 от бензинови леки автомобили, kt

Емисии на CO2 от изгаряне на бензин за всички транспортни дейности с леки автомобили (предназначени основно за превоз на хора и с капацитет до 12 места; брутно тегло на МПС до 3 900 kg — Категория източник според МКИК — lA3bi; само бензин).

Брой километри, изминати от бензинови леки автомобили, млн. km

Брой автомобил-километри, изминати от всички бензинови леки автомобили, които имат право да се движат по публични пътища. (източник: транспортна статистика)

3

ТРАНСПОРТ C0

Специфични емисии на CO2 от леки автомобили, t/pkm

Емисии на CO2 от леки автомобили, kt

Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива за всички транспортни дейности с леки автомобили (предназначени основно за превоз на хора и с капацитет до 12 места; брутно тегло на МПС до 3 900 kg — Категория източник според МКИК — lA3bi)

Пътнически превоз с автомобили, Mpkm

Брой пътнико-километри, пропътувани с леки автомобили; един пътнико-километър е равен на пътуване на 1 пътник на разстояние от 1 km. (източник: транспортна статистика)

Бележка: Данните за дейността следва да съответстват на данните за емисиите, ако е възможно.

4

ТРАНСПОРТ El

Специфични емисии при въздушен транспорт, t/пътник

Емисии на CO2 от вътрешен въздушен транспорт, kt

Емисии на CO2 от вътрешен въздушен транспорт (търговски, частен, земеделски и т.н.), в т.ч. излитания и кацания (Категория източник според МКИК — lA3aii). Не се включва използването на гориво на летищата за наземен транспорт. Също така не се включва горивото за изгаряне на място на летищата.

Пътници по вътрешни линии, млн.

Брой лица, изключвайки дежурните членове на екипажа и кабинния състав, които пътуват по въздуха (само вътрешни полети) (източник: транспортна статистика)

Бележка: Данните за дейността следва да съответстват на данните за емисиите, ако е възможно.

5

ПРОМИШЛЕНОСТ A1.4

Свързан с енергията интензитет на CO2 — производство на храни, напитки и тютюневи изделия, t/млн. евро

Свързани с енергията емисии на CO2 — хранително-вкусова промишленост, kt

Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива при производството на храни, напитки и тютюневи изделия, в т.ч. изгаряне за производството на електро- и топлоенергия (Категория източник според МКИК— lA2e).

Брутна добавена стойност — производство на храни, напитки и тютюневи изделия, млн. евро (ЕО 95)

Брутната добавена стойност при постоянни цени от 1995 г. при производството на храни и напитки (NACE 15) и тютюневи изделия (NACE 16) (източник: Национални сметки)

6

ПРОМИШЛЕНОСТ A1.5

Свързан с енергията интензитет на CO2 — хартиена промишленост и печатарска дейност, t/млн. евро

Свързани с енергията емисии CO2 — хартиена промишленост и печатарска дейност, kt

Емисии CO2 от изгаряне на изкопаеми горива за производство на хартиена маса, хартия и хартиени продукти, за издаване, печатане и възпроизвеждане на записани носители, в т.ч. изгаряне за производството на електро- и топлоенергия (Категория източник според МКИК — lA2d).

Брутна добавена стойност — хартиена промишленост и печатарска дейност, млн. евро (ЕО 95)

Брутната добавена стойност при постоянни цени от 1995 г. при производството на хартиена маса, хартия и хартиени продукти (NACE 21) и при издаване, печатане и възпроизвеждане на записани носители (NACE 22) (източник: Национални сметки)

7

ДОМАКИНСТВА A0

Специфични емисии на CO2 при битово отопление, t/m2

Емисии на CO2 при битово отопление, kt

Емисии на CO2 от изгаряне на гориво при битово отопление.

Площ на постоянно заетите жилища, млн. m2

Обща площ на постоянно заетите жилища

8

УСЛУГИ B0

Специфични емисии на CO2 от търговския и институционалния сектор за отопление на сгради, kg/m2

Емисии на CO2 от отопление на сгради в търговския и институционалния сектор, kt

Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива при отопление на търговски сгради и сгради на институции в публичния и частния сектор.

Площ на сградите в сектор услуги, млн. m2

Обща площ на сградите в сектор услуги (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99)

9

ТРАНСФОРМАЦИЯ D0

Специфични емисии на CO2 от електроцентрали за обществени нужди, t/TJ

Емисии на CO2 от ТЕЦ за обществени нужди, kt

Емисии на CO2 от изгаряне на всички изкопаеми горива за брутното производство на електро- и топлоенергия от ТЕЦ и ТЕЦ с комбиниран цикъл за обществени нужди (Категории източници според МКИК — lAlai и lAlaii). Емисиите от централи само за топлоенергия не са включени.

Всички произведени продукти от ТЕЦ за обществени нужди, PJ

Брутната произведена електроенергия и евентуално продадената на трети страни топлоенергия (ТЕЦ с комбиниран цикъл — ТКЦ) от ТЕЦ и ТЕЦ с комбиниран цикъл за обществени нужди. Произведеното от централи само за топлоенергия не е включено. ТЕЦ за обществени нужди произвеждат електроенергия (и топлоенергия) за продажба на трети страни като основна дейност. Те могат да са частна или публична собственост. Брутното производство на електроенергия се измерва на изхода на главните трансформатори, т.е. потреблението на електроенергия от помощните звена на централите и от трансформаторите е включено. (източник: енергийният баланс)

10

ТРАНСФОРМАЦИЯ Е0

Специфични емисии на CO2 от електроцентрали за собствени нужди, t/TJ

Емисии на CO2 от електроцентрали за собствени нужди, kt

Емисии на CO2 от изгаряне на всички изкопаеми горива за брутното производство на електро- и топлоенергия от ТЕЦ и ТЕЦ с комбиниран цикъл за собствени нужди.

Всички произведени продукти от ТЕЦ в автозаводите, PJ

Брутната произведена електроенергия и евентуално продадената на трети страни топлоенергия (ТЕЦ с комбиниран цикъл — ТКЦ) от ТЕЦ и ТЕЦ с комбиниран цикъл за собствени нужди. ТЕЦ за собствени нужди произвеждат електроенергия (и топлоенергия) изцяло или частично за свои нужди като дейност в помощ на основната им дейност. Брутното производство на електроенергия се измерва на изхода на главните трансформатори, т.е. потреблението на електроенергия от помощните звена на централите и от трансформаторите е включено. (източник: енергийният баланс)

11

ТРАНСФОРМАЦИЯ

Въглероден интензитет за общото производство на енергия, t/TJ

Емисии на CO2 при класическо производство на енергия, kt

Емисии на CO2 от изгарянето на всички видове изкопаеми горива за брутното производство на електроенергия и топлоенергия от ТЕЦ и ТЕЦ с комбиниран цикъл за обществени нужди, както и от ТЕЦ и ТЕЦ с комбиниран цикъл засобствени нужди. Емисиите от централи само за топлоенергия не са включени.

Всички произведени продукти от електроцентрали за обществени и собствени нужди, PJ

Брутната произведена електроенергия и евентуално топлоенергията, продадена на трети страни (ТЕЦ с комбиниран цикъл — ТКЦ), от ТЕЦ и ТЕЦ с комбиниран цикъл за обществени и собствени нужди. Включва електропроизводството от възобновяеми източници и ядрена енергия. (източник: енергийният баланс)

12

ТРАНСПОРТ

Въглероден интензитет за транспорта, t/TJ

Емисии на CO2 в транспорта, kt

Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива за всички транспортни дейности (Категория източник според МКИК 1A3)

Общо крайно потребление на енергия в транспорта, PJ

Включва общото крайно потребление на енергия в транспорта от всички енергийни източници (в т.ч. биомаса и потребление на електроенергия) (източник: енергийният баланс)

13

ПРОМИШЛЕНОСТ C0.3

Специфични емисии на CO2, свързани с енергията — хартиена промишленост, t/t

Свързани с енергията емисии на CO2 — хартиена промишленост и печатарска дейност, kt

Емисии CO2 от изгаряне на изкопаеми горива за производство на хартиена маса, хартия и хартиени продукти, за издаване, печатане и възпроизвеждане на записани носители, в т.ч. изгаряне за производството на електро- и топлоенергия (Категория източник според МКИК — 1A2d).

Физическо производство на хартия, kt

Физическо производство на хартия (NACE 21) (източник: производствена статистика)

14

ПРОМИШЛЕНОСТ

Емисии на CO2 в промишлеността, kt

 

Емисии от изгаряне на изкопаеми горива в производствените отрасли, строителството, минното дело и кариерите (без каменовъглените мини и добива на петрол и газ), в това число изгаряне за производство на електро- и топлоенергия (категория източник според МКИК — 1A2). Енергията, използвана за превоз от промишлеността, не следва да се включва тук, а при показателите за транспорта. Емисиите, породени от машините с повишена проходимост и други мобилни машини в промишлеността, следва да се включат в настоящия сектор.

Общо крайно потребление на енергия в промишлеността, PJ

 

Включва общото крайно потребление на енергия в промишлеността от всички енергийни източници (в т.ч. биомаса и потребление на електроенергия) (източник: енергийният баланс)

15

ДОМАКИНСТВА

Емисии на CO2 от домакинствата, kt

 

Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива в домакинствата (Категория източник според МКИК — 1A4b).

Общо крайно потребление на енергия от домакинствата, PJ

 

Включва общото крайно потребление на енергия от домакинствата от всички енергийни източници (в т.ч. биомаса и потребление на електроенергия) (източник: енергийният баланс)


(1)  Държавите членки докладват числител и знаменател, ако не са включени в общия формат за отчитане (ООФ).

(2)  Държавите членки следва да спазват тези указания. Ако не могат да спазват точно тези указания или числителят и знаменателят не отговарят изцяло, държавите членки следва да укажат този факт ясно.

(3)  Посочването на категории източници според МКИК се отнася за преработените насоки от 1996 г. на МКИК относно националните инвентаризации на емисиите на парникови газове.

(4)  Държавите членки докладват числител и знаменател, ако не са включени в ООФ.

(5)  Държавите членки следва да спазват тези указания. Ако не могат да спазват точно тези указания или числителят и знаменателят не отговарят изцяло, държавите членки следва да укажат този факт ясно.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Решение № 280/2004/ЕО

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2, параграф 1

Член 4, параграф 1

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 3

Член 4, параграф 3

Член 3, параграф 1

Член 7, параграф 1 и член 7, параграф 3

Член 3, параграф 2

Член 13, параграф 1 и член 14, параграф 1

Член 3, параграф 3

Член 12, параграф 3

Член 4, параграф 1

Член 6

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 3

Член 24

Член 4, параграф 4

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 1

Член 21, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 21, параграф 3

Член 5, параграф 3

Член 5, параграф 4

Член 5, параграф 5

Член 22

Член 5, параграф 6

Член 5, параграф 7

Член 24

Член 6, параграф 1

Член 10, параграф 1

Член 6, параграф 2

Член 10, параграф 3

Член 7, параграф 1

Член 7, параграф 2

Член 11, параграф 1 и член 11, параграф 2

Член 7, параграф 3

Член 8, параграф 1

Член 23

Член 8, параграф 2

Член 7, параграф 4

Член 8, параграф 3

Член 9, параграф 1

Член 26

Член 9, параграф 2

Член 9, параграф 3

Член 10

Член 11

Член 28

Член 12

Член 29


Изявления на Комисията

„Комисията взема под внимание заличаването на член 10 от първоначалното предложение. За да се подобрят обаче качеството на данните и прозрачността във връзка с емисиите на СО2 и другата информация от значение за климата, свързана с морския транспорт, Комисията е съгласна вместо това да отдели внимание на този въпрос като част от предстоящата инициатива относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите от корабоплаването, която Комисията се ангажира да приеме през първата половина на 2013 г. Във връзка с това Комисията възнамерява да предложи изменение на този регламент.“

„Комисията отбелязва, че може да са необходими допълнителни правила за определяне, продължаване и промяна на системата на Съюза относно политиките, мерките и проектирането, както и изготвянето на приблизителни инвентаризации на парниковите газове, за да се осигури правилното действие на регламента. Още в началото на 2013 г. Комисията ще разгледа този въпрос в тясно сътрудничество с държавите членки и, ако е уместно, ще направи предложение за изменение на регламента.“


Top