Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0126

Регламент (ЕС) № 126/2013 на Комисията от 13 февруари 2013 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) текст от значение за ЕИП

OJ L 43, 14.2.2013, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 025 P. 170 - 173

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/126/oj

14.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 43/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 126/2013 НА КОМИСИЯТА

от 13 февруари 2013 година

за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 131 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 са пренесени ограниченията, посочени преди това в Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (2). Във вписване 6, точка 1 от приложение XVII към посочения регламент английският термин „product“, използван в първоначалното ограничение за азбест в Директива 76/769/ЕИО, е заменен с „article“, което не включва смесите (в превода на български и в двата документа е използван терминът „изделие“). С цел в обхвата на вписване 6, точка 1 да бъдат включени същите елементи като обхванатите в посочената директива, следва да се добави терминът „смеси“.

(2)

Дерогациите, предвидени във вписвания 16 и 17 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно употребата на оловни карбонати и оловни сулфати в боите за реставрация и поддържане на произведения на изкуството и на исторически сгради и техния интериор, следва да се прилагат не само по отношение на употребата, но и по отношение на пускането на пазара, за да могат боите да бъдат на разположение също така за дейности по реставрация и поддръжка.

(3)

Ограничението, предвидено във вписвания 28, 29 и 30 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, съдържа позоваване на специфична допустима концентрация, посочена в Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (3), както и на пределна концентрация, определена в Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати (4), като тези концентрации се прилагат, за да се определи дали дадено вещество или смес попада в обхвата на посоченото ограничение. Необходимо е да се поясни, че пределната концентрация, определена в Директива 1999/45/ЕО, се прилага само когато не е посочена специфична пределна концентрация в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

(4)

С Регламент (ЕС) № 519/2012 на Комисията от 19 юни 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители, изразяващо се в изменение на приложение I (5) късоверижните хлорирани парафини (наричани по-долу „SCCPs“) се добавят в приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО (6). Следователно производството, пускането на пазара и употребата на SCCPs са забранени, като се прилагат някои специфични изключения. Вписване 42 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, с което се въвежда ограничение за два случая на употреба на SCCPs, понастоящем забранени с Регламент (ЕО) № 850/2004, става излишно и поради това следва да бъде заличено.

(5)

Следва да се използва хармонизираният метод за изпитване, приет от Европейския комитет по стандартизация за определяне на съдържанието на водоразтворим хром VI в цимент в съответствие с Директива 2003/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2003 г. относно двадесет и шесто изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (нонилфенол, нонилфенол етоксилат и цимент) (7). От съображения за яснота вписване 47 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да съдържа позоваване на посочения метод за изпитване.

(6)

Веществото метилендифенил диизоцианат (MDI) във вписване 56 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, обозначено с номерà CAS № 26447-40-5 и ЕС № 247-714-0, обхваща всички изомерни смеси, както и всички специфични изомери. Въпреки това някои специфични изомери имат отделни CAS или ЕО номера. С цел да се поясни, че са обхванати всички изомери, следва да се добавят три отделни CAS и ЕО номера.

(7)

С Регламент (ЕО) № 552/2009 на Комисията от 22 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение ХVII (8) се заличават бележки E, H и S в предговора към допълнения 1 — 6 към приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и в допълнения 1, 2, 3, 5 и 6. От съображения за съгласуваност бележки E, H и S следва да бъдат заличени и в допълнение 4.

(8)

Във вписването за диизопентилфталат в допълнение 6 към приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 са посочени неточни ЕО и CAS номера, които следва да бъдат поправени.

(9)

Европейският комитет по стандартизация прие нови стандарти относно методите за изпитване на азобагрила и азобои. Поради това е необходимо да се актуализира допълнение 10 към приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, за да се вземат предвид тези стандарти.

(10)

Поради това Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден по член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 февруари 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 201.

(3)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 159, 20.6.2012 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7.

(7)  ОВ L 178, 17.7.2003 г., стр. 24.

(8)  ОВ L 164, 26.6.2009 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя, както следва:

1)

Във вписване 6, колона 2, точка 1 първата алинея се заменя със следното:

„1.

Забранява се производството, пускането на пазара и употребата на тези влакна и на изделия и смеси, съдържащи тези влакна, когато са целенасочено добавени.“

2)

Във вписване 16, колона 2 втората алинея се заменя със следното:

„Държавите членки обаче могат, в съответствие с разпоредбите на Конвенция 13 на Международната организация по труда (МОТ), да разрешават на своя територия употребата на веществото или сместа за реставрацията и поддържането на произведения на изкуството и на исторически сгради и техния интериор, както и пускането им на пазара за тази употреба. Когато държава членка ползва тази дерогация, тя информира Комисията за това.“

3)

Във вписване 17, колона 2 втората алинея се заменя със следното:

„Държавите членки обаче могат, в съответствие с разпоредбите на Конвенция 13 на Международната организация по труда (МОТ), да разрешават на своя територия употребата на веществото или сместа за реставрацията и поддържането на произведения на изкуството и на исторически сгради и техния интериор, както и пускането им на пазара за тази употреба. Когато държава членка ползва тази дерогация, тя информира Комисията за това.“

4)

Във вписвания 28, 29 и 30, колона 2, точка 1, пето тире от първата алинея се заменя със следното:

„—

съответната концентрация, определена в Директива 1999/45/ЕО, когато не е посочена специфична пределна концентрация в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.“

5)

Във вписване 40, колона 1 думите „към същия регламент“ се заменят с думите „към Регламент (ЕО) № 1272/2008“.

6)

Вписване 42 се заличава.

7)

Във вписване 47, колона 2 се добавя следната точка 4:

„4.

Като метод за изпитване за доказване на съответствие с изискването по параграф 1 се използва стандартът за изпитване, приет от Европейския комитет по стандартизация (CEN) за определяне на съдържанието на водоразтворим хром (VI) в цимент и в смеси, съдържащи цимент.“

8)

Във вписване 56 колона 1 се заменя със следното:

„56.

Метилендифенил диизоцианат (MDI)

CAS № 26447-40-5

ЕО № 247-714-0

включително следните специфични изомери:

а)

4,4’-метилендифенил диизоцианат:

CAS № 101-68-8

ЕО № 202-966-0

б)

2,4’-метилендифенил диизоцианат:

CAS № 5873-54-1

ЕО № 227-534-9

в)

2,2’-метилендифенил диизоцианат:

CAS № 2536-05-2

ЕО № 219-799-4“.

9)

В допълнение 4 в колоната, озаглавена „Бележки“, позоваванията на бележки E, H и S се заличават.

10)

В допълнение 6 текстът на вписването за 1,2-бензендикарбоксилна киселина, дипентилестер, разклонен и линеен, n-пентил-изопентилфталат, ди-n-пентил фталат, диизопентилфталат се заменя със следното:

Вещества

Индекс №

ЕО №

CAS №

Бележки

„1,2-бензендикарбоксилна киселина, дипентилестер, разклонен и линеен [1]

607-426-00-1

284-032-2 [1]

84777-06-0 [1]

 

n-пентил-изопентилфталат [2]

 

[2]

[2]

 

ди-n-пентил фталат [3]

 

205-017-9 [3]

131-18-0 [3]

 

диизопентилфталат [4]

 

210-088-4 [4]

605-50-5 [4]“

 

11)

Допълнение 10 се заменя със следното:

„Допълнение 10

Вписване 43 — Азобагрила — списък с методи за изпитване

Списък на методите за изпитване

Европейска организация по стандартизация

Референция и наименование на хармонизирания стандарт

Референция на заменения стандарт

CEN

EN ISO 17234-1:2010

Обработени кожи — Химични изпитвания за откриване на определени видове азобагрила в обагрени кожи — част 1: Откриване на определени ароматни амини, получени от азобагрила

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN ISO 17234-2:2011

Кожи обработени — Химични изпитвания за определяне на някои азо-пигменти в обагрени кожи — част 2: Определяне на 4-аминоазобензен

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN 14362-1:2012

Текстил — Методи за определяне на някои ароматни амини от азобагрила — част 1: Откриване на някои използвани азобагрила със и без екстракция на влакната

EN 14362-1:2003

EN 14362-2:2003

CEN

EN 14362-3:2012

Текстил — Методи за определяне на някои ароматни амини от азобагрила — част 3: Откриване на някои използвани азобагрила, които могат да отделят 4- аминоазобензен“

 


Top