Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0623

Регламент (ЕС) № 623/2012 на Комисията от 11 юли 2012 година за изменение на приложение II към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации текст от значение за ЕИП

OJ L 180, 12.7.2012, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 299 - 301

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/623/oj

12.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 623/2012 НА КОМИСИЯТА

от 11 юли 2012 година

за изменение на приложение II към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (1), и по-специално член 11, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Полша е представила мотивирано искане за изменение на приложение II към Директива 2005/36/ЕО.

(2)

Полша е поискала изменение на съдържанието на обучението за професията влаков диспечер („dyżurny ruchu“), която вече е включена в приложение II към Директива 2005/36/ЕО. Тези програми за обучение изпълняват условията на член 11, буква в), точка ii) от Директива 2005/36/ЕО, защото осигуряват обучение, еквивалентно на нивото на обучение, предвидено в член 11, буква в), точка i) на същата директива, осигуряват сравним професионален стандарт и подготвят обучаващия се за сравнимо ниво на отговорност и функции, както е видно от следните нормативни актове: Закон за приложение на реформата в образователната система от 8 януари 1999 г. (Държавен вестник на Република Полша от 1999 г., бр. 12, т. 96); Закон за железопътния транспорт от 28 март 2003 г. (Държавен вестник на Република Полша от 2003 г. бр. 86, т. 789); Наредба на министъра на инфраструктурата от 16 август 2004 г. относно списък с длъжностите, пряко свързани с функционирането и безопасността на железопътния транспорт и условията, на които трябва да отговарят лицата, заемащи тези длъжности и управляващи железопътни транспортни средства (Държавен вестник на Република Полша от 2004 г., бр. 212, т. 2152); Наредба на министъра на инфраструктурата от 18 юли 2005 г. относно общите условия за функциониране на железопътния транспорт и сигнализация (Държавен вестник на Република Полша от 2005 г., бр. 172, т. 1444).

(3)

Освен това, Полша поиска добавянето на професията началник влак („kierownik pociągu“) в приложение II към Директива 2005/36/ЕО. Програмите за обучение за тази професия изпълняват условията на член 11, буква в) точка ii) от директивата, тъй като осигуряват обучение, еквивалентно на нивото на обучение, предвидено в член 11, буква в), точка i) на същата директива, осигуряват сравним професионален стандарт и подготвят обучаващия се за сравнимо ниво на отговорност и функции, както е видно от следните нормативни актове: Закон за приложение на реформата в образователната система от 8 януари 1999 г. (Държавен вестник на Република Полша от 1999 г., бр. 12, т. 96); Закон за железопътния транспорт от 28 март 2003 г. (Държавен вестник на Република Полша от 2003 г. бр. 86, т. 789); Наредба на министъра на инфраструктурата от 16 август 2004 г. относно списък с длъжностите, пряко свързани с функционирането и безопасността на железопътния транспорт и условията, на които трябва да отговарят лицата, заемащи тези длъжности и управляващи железопътни транспортни средства (Държавен вестник на Република Полша от 2004 г., бр. 212, т. 2152); Наредба на министъра на инфраструктурата от 18 юли 2005 г. относно общите условия за функциониране на железопътния транспорт и сигнализация (Държавен вестник на Република Полша от 2005 г., бр. 172, т. 1444).

(4)

Освен това, Полша поиска добавянето на професията корабен механик вътрешно плаване („mechanik statkowy żeglugi śródlądowej“) в приложение II към Директива 2005/36/ЕО. Програмите за обучение за тази професия изпълняват условията на член 11, буква в) точка ii) от директивата, защото осигуряват обучение, еквивалентно на нивото на обучение, предвидено в член 11, буква в), точка i) на същата директива, осигуряват сравним професионален стандарт и подготвят обучаващия се за сравнимо ниво на отговорност и функции, както е видно от следните нормативни актове: Закон за приложение на реформата в образователната система от 8 януари 1999 г. (Държавен вестник на Република Полша от 1999 г., бр. 12, т. 96); Наредба на министъра на инфраструктурата от 23 януари 2003 г. относно професионалната квалификация и състава на екипажите на съдове за вътрешно плаване (Държавен вестник на Република Полша от 2003 г., бр. 50, т. 427).

(5)

Директива 2005/36/ЕО следва да бъде изменена съответно.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комисията за признаване на професионалните квалификации,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Директива 2005/36/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 юли 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение II към Директива 2005/36/ЕО се изменя в точка 4, под заглавието „в Полша“, както следва:

1)

четвъртото тире се заменя със следното:

„—

влаков диспечер (dyżurny ruchu),

за което се изисква:

i)

осем години основно образование и четири години средно професионално образование със специалност железопътен транспорт, както и 45-дневен подготвителен курс за работа като влаков диспечер и издържан квалификационен изпит; или

ii)

осем години основно образование и пет години средно професионално образование със специалност железопътен транспорт, както и 63-дневен подготвителен курс за работа като влаков диспечер и издържан квалификационен изпит; или

iii)

осем години основно образование и пет години средно професионално образование със специалност железопътен транспорт, както и 29-дневен подготвителен курс за работа като влаков диспечер, изпитателен период от пет дни работа под надзор и издържан квалификационен изпит; или

iv)

шест години основно образование, три години долен курс средно образование, три години средно професионално образование със специалност железопътен транспорт, както и 29-дневен подготвителен курс за работа като влаков диспечер, изпитателен период от пет дни работа под надзор и издържан квалификационен изпит.“

2)

Добавят се пето и шесто тире, както следва:

„—

началник влак (),

за което се изисква:

i)

осем години основно образование и пет години средно професионално образование със специалност железопътен транспорт, както и 22-дневен подготвителен курс за работа като началник влак, изпитателен период от три дни работа под надзор и издържан квалификационен изпит; или

ii)

шест години основно образование, три години долен курс средно образование, три години средно професионално образование със специалност железопътен транспорт, както и 22-дневен подготвителен курс за работа като началник влак, изпитателен период от три дни работа под надзор и издържан квалификационен изпит.

корабен механик вътрешно плаване (mechanik statkowy żeglugi śródlądowej),

за което се изисква:

i)

осем години основно образование и пет години средно професионално образование със специалност механика на вътрешното корабоплаване, както и професионален опит от 24 месеца, включващ поне 18 месеца на съдове за вътрешно плаване с поддръжка на механичното задвижване и спомагателните системи и шест месеца, които могат да включват опит в ремонта на двигатели с вътрешно горене в докове или кораборемонтни работилници, и издържан квалификационен изпит; или

ii)

шест години основно образование, три години долен курс на средно образование, четири години средно професионално образование със специалност механика на вътрешното корабоплаване, както и професионален опит от 24 месеца, включващ поне 18 месеца на съдове за вътрешно плаване с поддръжка на механичното задвижване и спомагателните системи и шест месеца, които могат да включват опит в ремонта на двигатели с вътрешно горене в докове или кораборемонтни работилници, и издържан квалификационен изпит.“


Top